Giáo án môn Vật lý 12 - Bài tập giao thoa sóng phần 4

Câu 1. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha.Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất là:

 A. 30cm B. 50cm C. 20cm D. 40cm

Câu 2. Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A,B cách nhau 100cm, dao động cùng pha . Biết sóng do nguồn phát ra có tần số f = 10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi M là một điểm trên đường vuông góc với AB tại A . Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu để M dao động với biên độ cực đại?

Câu 3. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho . Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu?

 A. 0,8cm B. 3,2cm C. 2,4cm D. 1,6cm

Câu 4. Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 40Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất là:

 A. 10,6mm B. 11,2mm C. 12,4mm D. 14,5.

 Câu 5. Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB.Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là

 A. 15,34mm B. 19,97mm C. 17,96mm D. 18,67mm

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 223Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 12 - Bài tập giao thoa sóng phần 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.3.5 Bài tập giao thoa sóng phần 4
Xác định khoảng cách ngắn nhất và lớn nhất từ một điểm bất kì đến hai nguồn
Xác định điểm dao động với biên độ cho trước
Câu 1. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 40cm dao động cùng pha.Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A dao đông với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị lớn nhất là:
	A. 30cm	B. 50cm	C. 20cm	D. 40cm 
Câu 2. Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A,B cách nhau 100cm, dao động cùng pha . Biết sóng do nguồn phát ra có tần số f = 10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi M là một điểm trên đường vuông góc với AB tại A . Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu để M dao động với biên độ cực đại?
Câu 3. Biết A và B là 2 nguồn sóng nước giống nhau cách nhau 4cm. C là một điểm trên mặt nước, sao cho . Giá trị lớn nhất của đoạn AC để C nằm trên đường cực đại giao thoa là 4,2cm. Bước sóng có giá trị bằng bao nhiêu? 
 A. 0,8cm 	 B. 3,2cm	C. 2,4cm 	D. 1,6cm
Câu 4. Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 40Hz và cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,6m/s. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất là: 
 A. 10,6mm B. 11,2mm	 C. 12,4mm 	 D. 14,5.
 Câu 5. Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau 20cm có tần số 50Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB.Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là
	A. 15,34mm	B. 19,97mm	C. 17,96mm 	D. 18,67mm 
Câu 6. Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40pt và uB = 8cos(40pt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ 1cm trên đoạn thẳng S1S2 là 	
	A. 16 	B. 7 	C. 14	D. 8 
Câu 7. Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình: , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là: 
 A. 6 cm.	 B. 9,7 cm.	C. 8,9 cm.	D. 3,3 cm.
 Câu 8. Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 10cos40pt (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 10mm cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là bao nhiêu?
 Câu 9. Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t = 0 , điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng 1/2 chu kì một điểm cách nguồn 1 khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5cm. Biên độ của sóng là 
	A. 5cm 	B. 5 cm	C. 10cm 	D. 5cm
Câu 10. Trên mặt nước tại hai điểm S1, S2 người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 6cos40pt và uB = 8cos(40pt ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng S1S2, điểm dao động với biên độ 1cm và cách trung điểm của đoạn S1S2 một đoạn gần nhất là 
	 A. 0,25 cm	B. 1m	C. 0,5 cm	 D. 0,75 cm
 Câu 11. Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40pt (mm) và u2=5cos(40pt + p) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Xét các điểm trên S1S2 . Gọi I là trung điểm của S1S2 ; M trên đoạn S1S2 nằm cách I một đoạn 3cm sẽ dao động với biên độ: 
	A. 2,5 mm	B. 0mm	C. 5mm	D. 10mm
Câu 12. Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương trình và. Biết trên AB điểm không dao động gần trung điểm I của AB nhất một đoạn .Tìm 
 A. 	B.	C. 	D. 
-------------

Tài liệu đính kèm:

  • docA35Bai_tap_Xac_dinh_khoang_cach_ngan_nhat_va_lon_nhat_tu_mot_diem_bat_ki_den_hai_nguonDiem_dao_dong.doc