Giáo án môn Vật lý 12 - Tiết 9: Bài tập

I. Mục tiêu:

- Vận dụng kiến thức dao động điều hoà, tổng hợp hai dao động.

- Kỹ năng: Giải được các bài toán đơn giản về dao động điều hoà, tổng hợp các dao động cùng phương cùng tần số.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

 Một số bài tập trắc nghiệm và tự luận

 2. Học sinh: .

+ Ôn lại kiến thức về tổng hợp dao động điều hoà

+ Làm bài tập về nhà

III.Tiến trình bài dạy :Ổn định tổ chức:

1.Kiểm tra bài cũ:

a. Hãy biểu diễn dao động điều hoà x = 4cos(5t + π/6) cm bằng một vectơ quay

b. Nêu nội dung phương pháp Giản đồ Fre-nen

c. làm bài 6 trang 25 SGK

2. Nội dung bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 538Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 12 - Tiết 9: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 9 : 	 BÀI TẬP.
I. Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức dao động điều hoà, tổng hợp hai dao động.
- Kỹ năng: Giải được các bài toán đơn giản về dao động điều hoà, tổng hợp các dao động cùng phương cùng tần số.
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên:
	Một số bài tập trắc nghiệm và tự luận
2. Học sinh: .
+ Ôn lại kiến thức về tổng hợp dao động điều hoà
+ Làm bài tập về nhà
III.Tiến trình bài dạy :Ổn định tổ chức: 
1.Kiểm tra bài cũ: 
a. Hãy biểu diễn dao động điều hoà x = 4cos(5t + π/6) cm bằng một vectơ quay
b. Nêu nội dung phương pháp Giản đồ Fre-nen
c. làm bài 6 trang 25 SGK
2. Nội dung bài mới :
Hoạt động 1: Giải một số câu hỏi trắc nghiệm
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA VÀ GIÁO VIÊN
Câu 4 trang 17: D
Câu 5 trang 17: D
Câu 6 trang 17: C
Câu 6 trang 21: D
Câu 7 trang 21: B
Câu 4 trang 25: D
Câu 5 trang 25: B
Bài 4.1 A
Bài 4.2 B
Bài 4.3 C
Bài 5.1 B
Bài 5.2 C
Bài 5.3 D
GV: Cho Hs đọc lần lượt các câu trắc nghiệm 4,5,6 trang 17 sgk
* Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án
*Gọi HS trình bày từng câu
* Cho Hs đọc l các câu trắc nghiệm 6, 7 trang 21 sgk và 4,5 trang 25
* Tổ chức hoạt động nhóm, thảo luận tìm ra đáp án.
*Cho Hs trình bày từng câu* HS đọc đề từng câu, cùng suy nghĩ thảo luận đưa ra đáp án đúng
HS:* Thảo luận nhóm tìm ra kết quả 
* Hs giải thích
* đọc đề
* Thảo luận tìm ra kết quả
* Hs giải thích
Hoạt động 2 : Giải bài tập tự luận về con lắc đơn .
Bài toán 1 : Một con lắc đơn có chu kỳ bằng 2 giây khi dao động ở nơi có gia tốc trọng trường 10m/s2. 
a) Tính chiều dài của con lắc đó . Cho 
b) Đưa con lắc đến vị trí khác có gia tốc trọng trường lớn hơn gia tốc trọng trường cũ là 3 lần. Tính chu kỳ ở vị trí mới.
* Hướng dẫn Hs giải bài toán:
- Viết công thức tính chu kì con lắc đơn, suy ra chiều dài con lắc.
- Lập tỉ số công thức tính chu kì con lắc đơn tại hai vị trí, từ đó suy ra chu kì con lắc tại vị trí mới.
* HS đọc đề, tóm tắt
* nghe hướng dẫn và làm bài
- Viết công thức tính chu kì con lắc đơn.
- Lập tỉ số công thức tính chu kì con lắc đơn tại hai vị trí
* Nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến chu kì con lắc đơn.
Hoạt động 3: Giải một số bài tập tự luận về tổng hợp dao động
Bài tâp thêm: Cho hai dao động cùng phương, cùng tần số:	
(cm)
(cm)
Viết phương trình dao động tổng hợp của hai dao động bằng cách:
a.dùng giản đồ vectơ
b. Biến đổi lượng giác
* GV cho hs đoc đề, tóm tắt
* Hướng dẫn hs giải bài toán.
- Viết phương trình của x1 và x2.
- Viết phương trình tổng quát: x = Acos(5t + j).
- Tìm biên độ A, pha dao ban đầu φ tổng hợp 
* Kết luận
* Hướng dẫn Hs giải bài toán:
- Biểu diễn x1
- Biểu diễn x2
- Từ giản đồ lấy các giá trị của biên độ và pha ban đầu tổng hợp
* Hs về nhà giải bài toán vận dụng lượng giác
* HS đọc đề, tóm tắt
* nghe hướng dẫn và làm
- Viết phương trình x1, x2
- Viết phương tình tổng hơp x
- Áp dụng công thức tính A, φ
* Hs chép đọc đề tóm tắt
* Vận dụng phương pháp giải đồ giải bài toán
* Hs biễn diễn x1
* biểu diễn x2
* Hs nêu giá trị của biên độ và pha ban đầu tổng hợp
* vận dụng toán giải
* về nhà giải câu
3.Củng cố, tổng kết: ( 5 phút ) + Lưu ý hs sinh có thể giải bài toán tổng hợp dao động bằng 3 cách: vận dụng công thức, dung giản đồ Fre-nen, dùng biến đổi lượng giác.
4. Bài tập về nhà:	Làm các bài tập trong sách bài tập
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 9.doc