Giáo án môn Vật lý 6 năm 2014

I Muùc tieõu :

 1. KT: HS biết GHĐ, ĐCNN của thước.

 2. KN: Rèn luyện các kĩ năng:

- Ước lượng gần đúng một độ dài cần đo.

- Đo độ dài trong một số tình huống.

- Biết tính giá trị trung bình.

 3. TĐ: Rèn luyện tính cẩn thận, ý thức hợp tác trong nhóm.

 II. Phương pháp:

 Diễn giải, chia nhúm

 III. Chuaồn bũ :

 Mỗi nhóm:

 -1 thước kẻ có ĐCNN đến mm.

 -1 thước dây hoặc thước mét.

 -Chép sẵn bảng 1.1 SGK.

 GV: Tranh vẽ thước kẽ có GHĐ là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 2 mm.

 

doc 47 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 556Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 keỏt luaọn vaứ ghi vụỷ
-ẹoùc SGK phaàn 1 vaứ quan saựt hỡnh 8.2 SGK
-Traỷ lụứi theo y/c cuỷa GV
-Theo doừi
-Thaỷo luaọn nhoựm traỷ lụứi C4
-Laứm vieọc theo caự nhaõn tỡm tửứ thớch hụùp ủieàn vaứo C5
-Laứm TN C6
-Traỷ lụứi theo caõu hoỷi cuỷa GV
I. Troùng lửùc laứ gỡ?
1/Thớ nghieọm:
2/Keỏt luaọn:
Troùng lửùc laứ lửùc huựt cuỷa Traựi ẹaỏt taực duùng leõn moùi vaọt
Troùng lửùc taực duùng leõn moọt vaọt laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt ủoự 
II.Phửụng vaứ chieàu cuỷa troùng lửùc:
1)Phửụng vaứ chieàu cuỷa troùng lửùc:
a) Phửụng cuỷa troùng lửụùng laứ phửụng thaỳng ủửựng.
b) Chieàu cuỷa troùng lửùc hửụựng veà phớa traựi ủaỏt
2)Keỏt luaọn:
Troùng lửùc coự phửụng thaỳng ủửựng vaứ coự chieàu hửụựng veà phớa traựi ủaỏt
III. ẹụn vũ lửùc:
-ẹoọ lụựn cuỷa lửùc goùi laứ cửụứng ủoọ lửùc.
-ẹụn vũ cuỷa lửùc laứ Niutụn.(Kớ hieọu laứ N)
-Troùng lửụùng cuỷa quaỷ caõn coự khoỏi lửụùng 100g laứ 1N
IV.Vaọn duùng:
TN C6
4. Củng cố : 3 phỳt
-Troùng lửùc laứ gỡ? Phửụng vaứ chieàu cuỷa troùng lửùc?
HS: Troùng lửùc laứ lửùc huựt cuỷa Traựi ẹaỏt taực duùng leõn moùi vaọt.Troùng lửùc taực duùng leõn moọt vaọt laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt ủoự 
Troùng lửùc coự phửụng thaỳng ủửựng vaứ coự chieàu hửụựng veà phớa traựi ủaỏt
5.Dặn dũ: 1 phỳt 
 Hoùc baứi, Laứm caực baứi taọp ụỷ SBT, Xem trửụực baứi 8
Tuần : 8 Ngày soạn :12/10/2011
Tiết : 8 Ngày dạy: 
OÂN TAÄP
I) Muùc tieõu:
1. KT: oõn laùi caực kieỏn thửực coự lieõn quan ủeỏn caực baứi trửụực taùo tieàn ủeà cho kieồm tra ủaùt keỏt quaỷ cao hụn.
2. KN: Taùo cho hoùc sinh kổ naờng tử duy vaứ vaọn duùng kieỏn thửực ủeồ giaỷi baứi taọp
3. TĐ : Coự yự thửực vaọn duùng kieỏn thửực vaứo cuoọc soỏng
II) Chuaồn bũ:
 HS: Caực kieỏn thửực cuỷ coự lieõn quan
 GV: Giaựo aựn, moọt soỏ caõu hoỷi vaứ baứi taọp
III) Phương phỏp :
Đàm thoại, diễn giải, chia nhúm
IV) Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1) oồn ủũnh lụựp: KTSS + VS 1 ph
 2) Baứi cuừ: 4 phỳt
-Troùng lửùc laứ gỡ? Phửụng vaứ chieàu cuỷa troùng lửùc?
HS: Troùng lửùc laứ lửùc huựt cuỷa Traựi ẹaỏt taực duùng leõn moùi vaọt.Troùng lửùc taực duùng leõn moọt vaọt laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt ủoự 
Troùng lửùc coự phửụng thaỳng ủửựng vaứ coự chieàu hửụựng veà phớa traựi ủaỏt
 3: Bài mới :
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
20ph
115ph
Hoaùt ủoọng 1: oõn lyự thuyeỏt
- Đơn vị đo độ dài là gỡ ?
-Khi sử dụng thước để đo độ dài ta cần phải biết gỡ ?
-Hóy nờu cách đo thể tích chất lỏng ?
-Coự maỏy caựch ủo theồ tớch vaọt raộn khoõng thaỏm nửụực?
- Haừy ủũnh nghúa khoỏi lửụùng ? ẹụn vũ khoỏi lửụùng laứ gỡ ?
- Theỏ naứo laứ lửùc ? Cho vớ duù ?
-Theỏ naứo laứ hai lửùc caõn baống ?
- Lửùc taực duùng leõn vaùt gaõy ra keỏt quaỷ gỡ ?
-Troùng lửùc laứ gỡ? Phửụng vaứ chieàu cuỷa troùng lửùc?
Hoaùt ủoọng 2: BAỉI TAÄP
Cho hoùc sinh chia nhoựm thửùc hieọn caực baứi taọp trong saựch baứi taọp:
+Nhoựm 1 :1-2.8;6.3 a
+Nhoựm 2 :3.1;6.3 b
+nhoựm 3 :5.1;6.3 c
+Nhoựm 4 :7.1;8.1a
+Nhoựm 5:6.1;8.1 b,c
HS: Đơn vị chính của đo độ dài là mét (m) . Ngoài ra còn có: dm, cm, mm, km
1m = 10 dm; 1m = 100 cm 1cm = 10mm; 1km =1000 m
*HS: Khi đo thể tích bằng bình chia độ cần:
- Ước lượng thể tích cần đo.
- Chọn bình chia độ có GHĐ và ĐCNN thich hợp.
- Đặt bình chia độ thẳng đứng.
- Đặt mắt ngang với độ cao mực chất lỏng trong bình.
- Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với mực
HS: Coự hai caựch ủo theồ tớch vaọt raộn khoõng thaỏm nửụực ủoự laứ : Duứng bỡnh chia ủoọ vaứ duứng bỡnh traứn
HS: Khi vaọt naứy ủaồy, keựo vaọt kia, ta noựi vaọt naứy taực duùng lửùc leõn vaọt kia.
Vớ duù : HS tửù cho
HS : Lửùc taực duùng leõn moọt vaọt coự theồ laứm bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt hoaởc laứm bieỏn daùng vaọt
HS: Chia nhoựm thửùc hieọn vaứ leõn baỷng baựo caựo keỏt quaỷ cuỷa nhoựm mỡnh
I. Lyự thuyeỏt
Khi sử dụng thước để đo độ dài ta cần phải biết :
Giới hạn đo(GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi ở trên thước.
Độ chia nhỏ nhất(ĐCNN) là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp của thước.
HS: Khoỏi lửụùng: Moùi vaọt ủeàu coự khoỏi lửụùng, Khoỏi lửụùng cuỷa moọt vaọt chổ lửụùng chaỏt chửựa trong vaọt.ẹụn vũ chớnh cuỷa khoỏi lửụùng laứ Kiloõgam (kg).
-Hai lửùc caõn baống laứ hai lửùc maùnh nhử nhau, coự cuứng phửụng nhửng ngửụùc chieàu.
Troùng lửùc laứ lửùc huựt cuỷa Traựi ẹaỏt taực duùng leõn moùi vaọt.Troùng lửùc taực duùng leõn moọt vaọt laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt ủoự 
Troùng lửùc coự phửụng thaỳng ủửựng vaứ coự chieàu hửụựng veà phớa traựi ủaỏt
II. Baứi taọp
4. Củng cố : 3 phỳt
Caực kieỏn thửực coự lieõn quan
5.Dặn dũ: 1 phỳt 
 Chuaồn bũ kổ baứi tieỏt sau kieóm tra 1 tieỏt
Tuần : 9 Ngày soạn :17/10/2011
Tiết : 9 Ngày dạy: 
KIEÅM TRA 1 TIEÁT
Mụn: Vật lý 6
I. Mục tiờu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (cỏc chủ đề)
Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kỹ năng từ tiết 01 đến tiết 9 theo phõn phối chương trỡnh
II. Hỡnh thức kiểm tra: kiểm tra 45 phỳt, kết hợp TNKQ và TL(70% TNKQ, 30% TL).
III.Ma trận đề kiểm tra
a) Trọng số nội dung kiểm tra theo khung phõn phối chương trỡnh
Nội dung
Tổng số tiết
Lớ thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
LT
VD
LT
VD
1. Đo dộ dài – đo thể tớch
4
4
2.8
1.2
35
15
2. Đo khối lượng - Lực
4
4
2.8
1.2
35
15
Tổng
8
8
5.6
2.4
70
30
b) Số cõu hỏi và điểm số cho cỏc cấp độ
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)
Trọng
số
Số lượng cõu
(Chuẩn cần kiểm tra)
Điểm số
T.Số
TN
TL
Cấp độ 1,2
1. Đo dộ dài – đo thể tớch
35
6
5 (2.5đ)
1 (1.5)
4đ
2. Đo khối lượng - Lực
15
2
2 (1đ)
1đ
Cấp độ 3,4
1. Đo dộ dài – đo thể tớch
35
6
5 (2.5đ)
1(1.5đ)
4đ
2. Đo khối lượng - Lực
15
2
2 (1đ)
1đ
Tổng
100
16
7đ
3đ
10đ
3. Bảng ma trận.
Chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1. Đo độ dài – Đo thể tớch
1. Nờu được một số dụng cụ đo độ dài, đo thể tớch với GHĐ và ĐCNN của chỳng.
2. Nờu được đơn vị đo độ dài, đơn vị đo thể tớch.
3. Xỏc định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài, đo thể tớch.
4. Xỏc định được độ dài trong một số tỡnh huống thụng thường.
5. Đo được thể tớch một lượng chất lỏng. Xỏc định được thể tớch vật rắn khụng thấm nước bằng bỡnh chia độ, bỡnh tràn.
Số cõu hỏi
3(6’)
C1.1;13
C2.2
4(8’)
C3.3; 12;
C1.4; 14
1(15’)
C5.16
Số điểm
1.5đ
2đ
1.5đ
5
(50%)
2. Đo khối lượng - Lực
6 Nờu được khối lượng của một vật cho biết lượng chất tạo nờn vật. 
7 Nờu được vớ dụ về tỏc dụng đẩy, kộo của lực.
8. Nờu được vớ dụ về tỏc dụng của lực làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng).
9 Nờu được vớ dụ về một số lực.
11. Nờu được đơn vị đo lực.
12. Nờu được trọng lực là lực hỳt của Trỏi Đất tỏc dụng lờn vật và độ lớn của nú được gọi là trọng lượng.
13 Vận dụng được cụng thức P = 10m. 
10 Nờu được vớ dụ về vật đứng yờn dưới tỏc dụng của hai lực cõn bằng và chỉ ra được phương, chiều, độ mạnh yếu của hai lực đú.
Số cõu hỏi
5(10’)
C6.5
C7.6
C10.8
C12.9
C11.10
2(4’)
C13.11
C10.7
1(10’)
C6.15
Số điểm
2.5đ
1đ
1.5đ
5
(50%)
TS cõu hỏi
8(16’)
7(14’)
1(15’)
16
(45’)
TS điểm
4đ
3đ
1.5đ
1.5đ
10
100%
Bước 4. Biờn soạn cõu hỏi theo ma trận
Nội dung đề
I. Phaàn traộc nghieọm: (7 ủieồm).
(Khoanh troứn vaứo caõu traỷ lụứi em cho laứ ủuựng, moói caõu 0.5 ủieồm).
1. ẹeồ ủo ủoọ daứi ta duứng duùng cuù laứ: 
	a. thửụực daõy	b. bỡnh chia ủoọ	c. bỡnh traứn	d. lửùc keỏ
2. ẹụn vũ ủo theồ tớch laứ:
a. m vaứ N.	b. m3 vaứ Kg.	c. cm vaứ dm.	d. m3 vaứ lớt.
3. Khi sửỷ duùng bỡnh traứn vaứ bỡnh chửựa ủeồ ủo theồ tớch vaọt raộn khoõng thaỏm nửụực thỡ theồ tớch cuỷa vaọt baống:
a. Theồ tớch bỡnh traứn.	c. Theồ tớch phaàn nửụực traứn ra tửứ bỡnh traứn sang bỡnh chửựa.	b. Theồ tớch bỡnh chửựa.	d. Theồ tớch nửụực coứn laùi trong bỡnh traứn.
4. Duùng cuù ủo theồ tớch laứ: Caõu traỷ lụứi naứo sau ủaõy laứ ủuựng?
	a. bỡnh chia ủoọ, caựi ca, caựi quaởn. 	c. thửụực daõy, bỡnh chia ủoọ, caựi ca.
b. bỡnh chia ủoọ, caựi ca, caựi coựng.	d. thửụực daõy, caựi thuứng, caựi quaởn.
5. Treõn moọt hoọp mửựt Teỏt coự ghi 250g. Soỏ ủoự chổ:
a. Sửực naởng cuỷa hoọp mửựt.	b. Theồ tớch cuỷa hoọp mửựt.
c. Sửực naởng vaứ khoỏi lửụùng cuỷa hoọp mửựt. 	 d. Khoỏi lửụùng cuỷa hoọp mửựt.
6. Taực duùng ủaồy, keựo cuỷa vaọt naứy leõn vaọt khaực goùi laứ gỡ?
a. Bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng. 	b. Taực duùng ủaồy, keựo.	
c. Chuyeồn ủoọng cuỷa vaọt. 	d. Lửùc.
7. Hai lửùc caõn baống laứ hai lửùc:
a. Maùnh nhử nhau, coự cuứng phửụng nhửng ngửụùc chieàu.	 b. Baống nhau.
c. Khoõng baống nhau.	 d. Maùnh nhử nhau, coự cuứng phửụng vaứ cuứng chieàu.
8. Khi moọt quaỷ boựng ủaọp vaứo moọt bửực tửụứng thỡ lửùc maứ bửực tửụứng taực duùng leõn quaỷ boựng seừ gaõy ra nhửừng keỏt quaỷ gỡ?
 	a. Chổ laứm bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng cuỷa quaỷ boựng 
	b. Chổ laứm bieỏn daùng quaỷ boựng.
 	c. Vửứa laứm bieỏn daùng quaỷ boựng, vửứa laứm bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng cuỷa noự.
	d. Khoõng laứm bieỏn daùng vaứ cuừng khoõng laứm bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng cuỷa quaỷ boựng.
9. Troùng lửùc laứ:
a. Lửùc huựt cuỷa Traựi ẹaỏt.	b. Khoỏi lửụùng cuỷa vaọt.	
c. Lửùc huựt cuỷa thanh nam chaõm.	d. Theồ tớch cuỷa vaọt.
10. ẹụn vũ lửùc laứ:
a. m.	b. N.	c. ml. 	d. kg. 	
11. Troùng lửụùng cuỷa moọt bao luựa 50kg baống:
a. 50N.	b. 500N.	c. 5.000N.	d. 50.000N
12. Moọt baùn duứng thửụực ủo ủoọ daứi coự ẹCNN 1cm ủeồ ủo chieàu daứi baứn hoùc. Trong caực caựch ghi keỏt quaỷ dửụựi ủaõy, caựch ghi naứo laứ ủuứng?
	a. 5m	b. 50dm	c. 50cm	d. 500mm
13. Giụựi haùn ủo cuỷa thửụực laứ:
a. ủoọ daứi lụựn nhaỏt ghi treõn thửụực.	 c. ủoọ daứi giửừa hai vaùch chia lieõn tieỏp nhau treõn thửụực
b. ủoọ daứi nhoỷ nhaỏt ghi treõn thửụực.	d. ủoọ daứi cuỷa vaọt caàn ủo.
14. Trong soỏ caực thửụực ủo dửụựi ủaõy, thửụực naứo thớch hụùp nhaỏt ủeồ ủo ủoọ daứi cuoỏn saựch Vaọt lớ 6?
	a. Thửụực coự GHẹ 1m vaứ ẹCNN 1cm	c. Thửụực coự GHẹ 30cm vaứ ẹCNN 1mm.
b. Thửụực coự GHẹ 20cm vaứ ẹCNN 1mm. 	d. Thửụực coự GHẹ 20dm vaứ ẹCNN 1dm.
II. Phaàn tửù luaọn: (3 ủieồm).
15. Trửụực moọt chieỏc caàu coự moọt bieồn baựo giao thoõng treõn coự ghi 5t. Soỏ ủoự coự yự nghúa gỡ ? (1.5 ủieồm).
	16. Cho moọt bỡnh chia ủoọ, moọt quaỷ trửựng (khoõng boỷ loùt bỡnh chia ủoọ), moọt caựi baựt, moọt caựi ủúa vaứ nửụực. Haừy tỡm caựch xaực ủũnh theồ tớch quaỷ trửựng. (1.5 ủieồm)
Bước 5 : Xõy dựng hướng dẫn chấm và đỏp ỏn.
I. Phần trắc nghiệm
Cõu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Đỏp ỏn
A
D
C
B
D
D
A
C
A
B
B
C
A
C
II. Phần tự luận.
Cõu 15. 
Trửụực moọt chieỏc caàu coự moọt bieồn baựo giao thoõng treõn coự ghi 5t. Soỏ ủoự coự yự nghúa laứ chieỏc caàu naứy chổ chũu ủửụùc sửực naởng toỏi ủa laứ 5 taỏn. Neỏu quaự 5 taỏn caàu seừ bũ xaọp.
Cõu 16. 
- Lấy cỏi bỏt để lờn cỏi đĩa, sau đú ta đổ nước từ yừ vào cỏi bỏt sao cho nước vừa ngang miệng bỏt. (0.5đ)
- Tiếp theo lấy quả trứng bỏ nhẹ nhàng vào cỏi bỏt, trước sẽ tràn từ bỏt sang đĩa. (0.5đ)
- Lấy nước tràn qua đĩa đổ vào bỡnh chia độ, ta sẽ xỏc định được thể tớch của quả trứng. (0.5đ)
Bước 6. Xem xột lại việc biờn soạn đề kiểm tra.
Tuần : 10 Ngày soạn :27/10/2011
Tiết : 10 Ngày dạy: 
Baứi 9 :LệẽC ẹAỉN HOÀI
I) Muùc tieõu:
 1. KT: Nhận biết được lực đàn hồi là lực của vật bị biến dạng tỏc dụng lờn vật làm nú biến dạng. So sỏnh được độ mạnh, yếu của lực dựa vào tỏc dụng làm biến dạng nhiều hay ớt. 
 2. KN: Nờu được vớ dụ về một số lực.
 3. TĐ : Coự yự thửực vaọn duùng kieỏn thửực vaứo cuoọc soỏng.
II) Phương phỏp:
Thực nghiệm, diễn giải
III) Chuaồn bũ:
 HS: Moói nhoựm 1 boọ thớ nghieọm
 GV: 1 giaự treo,1 loứ xo, 1 quaỷ naởng, 1 Thửụực ủo.
IV) Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1) oồn ủũnh lụựp: KTSS + VS 1 ph
 2) Baứi cuừ: 4 phỳt
-Troùng lửùc laứ gỡ? Phửụng vaứ chieàu cuỷa troùng lửùc?
HS: Troùng lửùc laứ lửùc huựt cuỷa Traựi ẹaỏt taực duùng leõn moùi vaọt.Troùng lửùc taực duùng leõn moọt vaọt laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt ủoự 
Troùng lửùc coự phửụng thaỳng ủửựng vaứ coự chieàu hửụựng veà phớa traựi ủaỏt
 3: Bài mới :
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
5ph
15ph
10ph
5ph
Hoaùt ủoọng 1: Toồ chửực tỡnh huoỏng hoùc taọp:
GV giụựi thieọu loứ xo vaứ sụùi cao su roài ủaởt caõu hoỷi nhử ụỷ SGK
Hoaùt ủoọng 2: Nghieõn cửựu bieỏn daùng ủaứn hoài, ủoọ bieỏn daùng
-Y/c Hs ủoùc SGK phaàn TN
-Giụựi thieọu duùng cuù vaứ y/c HS thửùc hieọn TN theo nhoựm
-Y/c HS dửùa vaứo keỏt quaỷ TN, thaỷo luaọn traỷ lụứi C1
-Toồ chửực lụựp thaỷo luaọn ruựt ra keỏt luaọn
-Y/c HS ủoùc thoõng tin ụỷ SGK 
?ẹoọ bieỏn daùng cuỷa loứ xo ủửụùc tớnh nhử theỏ naứo
-Y/c HS thửùc hieọn C2
Hoaùt ủoọng 3: Lửùc ủaứn hoài. ẹaởc ủieồm cuỷa noự
-Y/c HS ủoùc SGK, traỷ lụứi Lửùc ủaứn hoài laứ gỡ
-y/c HS thửùc hieọn C3
-Y/c HS dửùa vaứo baỷng keỏt quaỷ traỷ lụứi C4
Hoaùt ủoọng 4: Vaọn duùng:
-Y/c HS traỷ lụứi C5, C6
? Quùa baứi hoùc em ruựt ra ủửụùc kieỏn thửực gỡ veà lửùc ủaứn hoài
-HS theo doừi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa GV
-ẹoùc SGK
-HS thửùc hieọn TN theo nhoựm
-Thaỷo luaọn traỷ lụứi C1
-Ruựt ra keỏt luaọn
-ẹoùc SGK
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
-ẹoùc SGK, traỷ lụứi
-Traỷ lụứi C3
-Traỷ lụứi C4
-Traỷ lụứi C5, C6
-Traỷ lụứi kieỏn thửực cuỷa baứi hoùc
I-Bieỏn daùng ủaứn hoài. ẹoọ bieỏn daùng
1) Bieỏn daùng ủaứn hoài:
 Khi bũ troùng lửụùng cuỷa quaỷ naởng taực duùng thỡ loứ xo bũ daừn ra, chieàu daứi cuỷa noự taờng leõn, khi boỷ quaỷ naởng ủi chieàu daứi cuỷa loứ xo trụỷ laùi baống chieàu daứi tửù nhieõn cuỷa noự. Loứ xo coự hỡnh daùng ban ủaàu.
 Bieỏn daùng cuỷa loứ xo coự ủaởc ủieồm nhử treõn goùi laứ bieỏn daùng ủaứn hoài.
 Loứ xo laứ vaọt coự tớnh chaỏt ủaứn hoài
2) ẹoọ bieỏn daùng:
ẹoọ bieỏn daùng cuỷa loứ xo ủửụùc tớnh: l – l0
II-Lửùc ủaứn hoài vaứ ủaởc ủieồm cuỷa noự :
1)Lửùc ủaứn hoài:
Lửùc maứ loứ xo hay moọt vaọt ủaứn hoài khi bieỏn daùng sinh ra goùi laứ lửùc ủaứn hoài
2) ẹaởc ủieồm cuỷa lửùc ủaứn hoài:
ẹoọ bieỏn daùng taờng thỡ lửùc ủaứn hoài taờng
III-Vaọn duùng
4. Củng cố : 4 phỳt
Theỏ naứo laứ bieỏn daùng ủaứn hoài vaứ ủoọ bieỏn daùng ?
HS: *Bieỏn daùng ủaứn hoài:
 Khi bũ troùng lửụùng cuỷa quaỷ naởng taực duùng thỡ loứ xo bũ daừn ra, chieàu daứi cuỷa noự taờng leõn, khi boỷ quaỷ naởng ủi chieàu daứi cuỷa loứ xo trụỷ laùi baống chieàu daứi tửù nhieõn cuỷa noự. Loứ xo coự hỡnh daùng ban ủaàu.
 Bieỏn daùng cuỷa loứ xo coự ủaởc ủieồm nhử treõn goùi laứ bieỏn daùng ủaứn hoài.
 Loứ xo laứ vaọt coự tớnh chaỏt ủaứn hoài
* ẹoọ bieỏn daùng:
ẹoọ bieỏn daùng cuỷa loứ xo ủửụùc tớnh: l – l0
5.Dặn dũ: 1 phỳt 
 Hoùc baứi, Laứm caực baứi taọp ụỷ SBT, Xem trửụực baứi 12
Tuần : 11 Ngày soạn :02/11/2011
Tiết : 11 Ngày dạy: 
Baứi 10 :LệẽC KEÁ. PHEÙP ẹO LệẽC. 
TROẽNG LệễẽNG VAỉ KHOÁI LệễẽNG
I) Muùc tieõu:
1. KT: Viết được cụng thức tớnh trọng lượng P = 10m, nờu được ý nghĩa và đơn vị đo P, m.
 2. KN: Đo được lực bằng lực kế. Vận dụng được cụng thức P = 10m
 3. TĐ : Coự yự thửực vaọn duùng kieỏn thửực vaứo cuoọc soỏng
II) Phương phỏp:
Thực nghiệm, diễn giải, chia nhúm
III) Chuaồn bũ:
 HS: Moói nhoựm 1 boọ thớ nghieọm
 GV: 1 lửùc keỏ loứ xo. 1 sụùi daõy maỷnh ủeồ buoọc SGK, 1 xe laờn, 1 vaứi quaỷ naởng
IV) Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1) oồn ủũnh lụựp: KTSS + VS 1 ph
 2) Baứi cuừ: 4 phỳt
Theỏ naứo laứ bieỏn daùng ủaứn hoài vaứ ủoọ bieỏn daùng ?
HS: *Bieỏn daùng ủaứn hoài:
 Khi bũ troùng lửụùng cuỷa quaỷ naởng taực duùng thỡ loứ xo bũ daừn ra, chieàu daứi cuỷa noự taờng leõn, khi boỷ quaỷ naởng ủi chieàu daứi cuỷa loứ xo trụỷ laùi baống chieàu daứi tửù nhieõn cuỷa noự. Loứ xo coự hỡnh daùng ban ủaàu.
 Bieỏn daùng cuỷa loứ xo coự ủaởc ủieồm nhử treõn goùi laứ bieỏn daùng ủaứn hoài.
 Loứ xo laứ vaọt coự tớnh chaỏt ủaứn hoài
* ẹoọ bieỏn daùng:
ẹoọ bieỏn daùng cuỷa loứ xo ủửụùc tớnh: l – l0
 3: Bài mới :
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
3ph
7ph
15ph
5ph
5 ph
Hoaùt ủoọng 1: Toồ chửực tỡnh huoỏng hoùc taọp:
GV ủaởt vaỏn ủeà nhử ụỷ SGK
Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu lửùc keỏ:
1)Lửùc keỏ laứ gỡ?
-Yeõu caàu HS ủoùc SGK, naộm phaàn thoõng tin
GV giụựi thieọu tieỏp: Coự nhieàu loaùi lửùc keỏ
2)Moõ taỷ moọt lửùc keỏ loứ xo ủụn giaừn
-GV phaựt lửùc keỏ loứ xo cho caực nhoựm yeõu caàu HS nghieõn cửựu caỏu taùo
-Yeõu caàu HS thaỷo luaọn tỡm tửứ ủieàn vaứo choó troỏng ụỷ caõu C1
-GV kieồm tra, thoỏng nhaỏt caỷ lụựp
-Yeõu caàu HS traỷ lụứi caõu 2
Hoaùt ủoọng 3: ẹo moọt lửùc baống lửùc keỏ:
 1)Caựch ủo lửùc:
-Yeõu caàu HS thaỷo luaọn theo nhoựm tỡm tửứ ủieàn vaứo choó troỏng ụỷ caõu 3
-Hửụựng daón HS thửùc hieọn treõn lửùc keỏ
 2)Thửùc haứnh ủo lửùc:
-Cho HS duứng lửùc keỏ ủeồ ủo troùng lửụùng saựch VL: Hửụựng daón HS caàm lửùc keỏ, ủoùc soỏ chổ
Coứn nhieàu thụứi gian thỡ cho HS ủo theõm caực lửùc keựo ngang, keựo xuoỏng
Hoaùt ủoọng 4: Coõng thửực lieõn heọ giửừa troùng lửụùng vaứ khoỏi lửụùng:
-Yeõu caàu HS traỷ lụứi caõu 6
-Cho HS thaỷo luaọn, GV choỏt laùi
-Sau khi traỷ lụứi, GV yeõu caàu HS tỡm moỏi lieõn heọ giửừa P vaứ m
Hoaùt ủoọng 5: vaọn duùng:
-Yeõu caàu HS traỷ lụứi caõu C7 ủeỏn caõu C9
-Kieồm tra caõu traỷ lụứi cuỷa HS
-HS suy nghú
-HS ủoùc SGK naờm thoõng tin
-HS theo doừi
-HS hoaùt ủoọng theo nhoựm nghieọn cửựu caỏu taùo cuỷa lửùc.
-HS tỡm tửứ ủieàn vaứo choó troỏng.
-HS traỷ lụứi vaứo vụỷ
-HS traỷ lụứi
-HS thaỷo luaọn vaứ tỡm tửứ ủieàn vaứo choó troỏng
-HS hoaùt ủoọng theo nhoựm ủeồ traỷ lụứi caõu 4
-HS traỷ lụứi
-HS keỏt hụùp ủoùc SGK, tỡm moỏi lieõn heọ
-HS traỷ lụứi C7, C8, C9
I)Tỡm hieồu lửùc keỏ:
1)Lửùc keỏ laứ gỡ?
Lửùc keỏ laứ duùng cuù ủo lửùc
2) Moõ taỷ moọt lửùc keỏ loứ xo ủụn giaỷn:
Lửùc keỏ coự moọt chieỏc loứ xo moọt ủaàu gaộn vụựi voừ lửùc keỏ ủaàu kia coự gaộn moọt moực vaứ moọt caựi kim chổ thũ. Kim chổ thũ chaùy treõn maởt moọt baỷng chia ủoọ
II)ẹo lửùc baống lửùc keỏ:
1) Caựch ủo lửùc:
Thoaùt tieõn phaỷi ủieàu chổnh soỏ 0, nghúa laứ phaỷi ủieàu chổnh sao cho khi chửa ủo lửùc, kim chổ thũ naốm ủuựng vaùch 0. Cho lửùc taực duùng vaứo loứ xo cuỷa lửùc keỏ, phaỷi caàm voỷ lửùc keỏ theo hửụựng sao cho loứ xo cuỷa lửùc keỏ naốm doùc theo phửụng cuỷa lửùc caàn ủo
2)Thửùc haứnh:
III)Coõng thửực lieõn heọ giửừa troùng lửụùng vaứ khoỏi lửụùng:
P = 10m
Trong ủoự:
-P laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt, coự ủụn vũ laứ N
-m laứ khoỏi lửụùng, ủụn vũ laứ kg
IV- Vaọn duùng
4. Củng cố : 4 phỳt
 - Haừy neõu lửùc keỏ laứ gỡ? caựch ủo lửùc ?
HS: Lửùc keỏ laứ duùng cuù ủo lửùc
 Caựch ủo lửùc :Thoaùt tieõn phaỷi ủieàu chổnh soỏ 0, nghúa laứ phaỷi ủieàu chổnh sao cho khi chửa ủo lửùc, kim chổ thũ naốm ủuựng vaùch 0. Cho lửùc taực duùng vaứo loứ xo cuỷa lửùc keỏ, phaỷi caàm voỷ lửùc keỏ theo hửụựng sao cho loứ xo cuỷa lửùc keỏ naốm doùc theo phửụng cuỷa lửùc caàn ủo
Neõu coõng thửực lieõn heọ giửừa troùng lửụùng vaứ khoỏi lửụùng ?
HS: P = 10mTrong ủoự:P laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt(N) ; m laứ khoỏi lửụùng, ủụn vũ laứ kg
5.Dặn dũ: 1 phỳt 
Hoùc baứi, Laứm caực baứi taọp ụỷ SBT, Xem trửụực baứi tieỏp theo
Tuần : 12 Ngày soạn :04/11/2010
Tiết : 12 Ngày dạy: 
Baứi 11 :KHOÁI LệễẽNG RIEÂNG – BAỉI TAÄP
I) Muùc tieõu:
1. KT: - Phỏt biểu được định nghĩa khối lượng riờng (D) và viết được cụng thức tớnh khối lượng riờng. Nờu được đơn vị đo khối lượng riờng. Nờu được cỏch xỏc định khối lượng riờng của một chất
2. KN: Tra được bảng khối lượng riờng của cỏc chất.
3. TĐ : Coự yự thửực vaọn duùng kieỏn thửực vaứo cuoọc soỏng, Nghieõm tuực, caồn thaọn
II) Phương phỏp:
Thảo luận, đàm thoại, chia nhúm, thực nghiệm
III) Chuaồn bũ:
 HS: Moói nhoựm 1 boọ thớ nghieọm
 GV: 1 lửùc keỏ 5N. 1 quaỷ naởng baống saột. 1 bỡnh chia ủoọ
IV) Hoaùt ủoọng daùy hoùc:
1) oồn ủũnh lụựp: KTSS + VS 1 ph
 2) Baứi cuừ: 4 phỳt
- Haừy neõu lửùc keỏ laứ gỡ? caựch ủo lửùc ?
HS: Lửùc keỏ laứ duùng cuù ủo lửùc
 Caựch ủo lửùc :Thoaùt tieõn phaỷi ủieàu chổnh soỏ 0, nghúa laứ phaỷi ủieàu chổnh sao cho khi chửa ủo lửùc, kim chổ thũ naốm ủuựng vaùch 0. Cho lửùc taực duùng vaứo loứ xo cuỷa lửùc keỏ, phaỷi caàm voỷ lửùc keỏ theo hửụựng sao cho loứ xo cuỷa lửùc keỏ naốm doùc theo phửụng cuỷa lửùc caàn ủo
Neõu coõng thửực lieõn heọ giửừa troùng lửụùng vaứ khoỏi lửụùng ?
HS: P = 10mTrong ủoự:P laứ troùng lửụùng cuỷa vaọt(N) ; m laứ khoỏi lửụùng, ủụn vũ laứ kg
 3: Bài mới :
TG
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trũ
Nội dung
3ph
7ph
15ph
10ph
Hoaùt ủoọng 1: Toồ chửực tỡnh huoỏng hoùc taọp(5/)
GV cho HS ủoùc maóu chuyeọn ụỷ SGK vaứ yeõu caàu HS choỏt laùi maóu chuyeọn ủoự cho ta thaỏy caàn nghieõn cửựu vaỏn ủeà gỡ?
Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu khoỏi lửụùng rieõng dửùng coõng thửực tớnh khoỏi lửụùng theo khoỏi lửụùng rieõng 
-Yeõu caàu HS ủoùc phaàn caõu 1, choùn phửụng aựn giaỷi quyeỏt
-Cho HS thaỷo luaọn vaứ cuứng nhau tớnh khoỏi lửụùng cuỷa coọt truù 
-Sau ủoự GV nhaọn xeựt vaứ hửụựng daón caựch laứm
-Sau caựch tớnh ủoự yeõu caàu 
-Cho HS ủoùc baỷng khoỏi lửụùng rieõng moọt soỏ chaỏt
-Qua soỏ lieọu em coự nhaọn xeựt gỡ veà khoỏi lửụùng caực chaỏt khaực khi coự V=1m3 
-GV giụựi thieọu yự nghúa cuỷa baỷng
-Yeõu caàu HS taỷ lụứi caõu 2
GV gụùi yự: 1m3 ủaựđ? dm3
0,5m3 ủaựđ
? Ta laứm theỏ naứo ủeồ bieỏt khoỏi lửụùng cuỷa vaọt 
-Dửùa vaứo pheựp toaựn ụỷ C2 ủeồ traỷ lụứi C3
Hoaùt ủoọng 3
Gv ẹoùc baứi taọp Hs ghi vaứo taọp baứi 11.2/17 SBT
GV hửụựng daón hs laứm baứi taọp vaứ lửu yự vụựi hs veà caực ủụn vũ tớnh vaứ caựch ủoồi ủụn vũ
397 g= 0,397Kg
320cm3= 0,00032m3
H ta aựp duùng coõng thửực naứo?
-HS ủoùc SGK phaàn mụỷ baứi, traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa GV
-ẹoùc SKG C1, hoaùt ủoọng theo nhoựm thaỷo luaọn phửụng aựn giaỷi quyeỏt
-Cho HS thaỷo luaọn theo nhoựm, tớnh KL vaứ trỡnh baứy hteo YC cuỷa GV.
-Theo doừi
(V =1dm3đm=7,8Kg
V=1m3=1000dm3ịm=7.8.1000
V=0,9m3=900dm3ịm=7.8.900= 7020Kg
HS ủoùc khaựi nieọm khoỏi lửụùng rieõngđghi baỷng
-HS ủoùc SGK vaứ ghi vụỷ
-Traỷ lụứHS ủoùc baỷng
Nhaọn xeựt
-Theo doừi
-HS laứm vieọc theo nhoựm tớnh C2 
Hs ghi baứi taọp vaứ thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa giaựo vieõn
HS D=m/v
I- Khoỏi lửụùng rieõng. Tớnh khoỏi lửụùng cuỷa caực vaọt theo khoỏi lửụùng rieõng:
1) Khoỏi lửụùng rieõng:
Khoỏi lửụùng cuỷa moọt meựt khoỏi moọt chaỏt goùi laứ khoỏi lửụùng rieõng chaỏt cuỷa chaỏt ủoự.
ẹụn vũ khoỏi lửụùng rieõng laứ kiloõgamtreõnmeựtkhoỏi(Kg/m3)
2)Baỷng khoỏi lửụùng rieõng moọt soỏ chaỏt:(SGK)
3)Tớnh khoỏi lửụùng moọt vaọt theo khoỏi lửụùng rieõng
Coõng thửực tớnh khoỏi lửụùng theo khoỏi lửụùng rieõng: 
m = D.V 
Trong ủoự:

Tài liệu đính kèm:

  • docvat_ly_6.doc