Giáo án môn Vật lý 6 - Tiết 9: Kiểm tra 45 phút

I- MỤC TIÊU.

Củng cố và nhớ lại các kiến thức đã học từ đầu năm.

Rèn luyện tư duy làm bài tập, kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong lúc trình bày, có thái độ trung thực thật thà.

II- CHUẨN BỊ.

1- MA TRẬN

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 11/04/2017 Lượt xem 1149Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý 6 - Tiết 9: Kiểm tra 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 18 tháng10 năm 2015
Tiết 9 KIỂM TRA 45’
I- MỤC TIÊU.
Củng cố và nhớ lại các kiến thức đã học từ đầu năm.
Rèn luyện tư duy làm bài tập, kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong lúc trình bày, có thái độ trung thực thật thà.
II- CHUẨN BỊ.
1- MA TRẬN
Chñ ®Ò néi dung
kiÓm tra
CÊp ®é 1 
(T¸i hiÖn)
CÊp ®é2
(VËn dông ®¬n gi¶n t­¬ng tù)
CÊp ®é 3 (VËn dông phèi hîp, s¸ng t¹o)
Tæng ®iÓm
Tû lÖ %
C¸c phÐp ®o ®é dµi, thÓ tÝch, khèi l­îng, ®¬n vÞ.
KiÕn thøc
Nhí l¹i ®­îc c¸c ®¬n vÞ ®o cña tõng ®¹i l­îng.
0.5®
5%
3®
30%
Ph­¬ng ph¸p
BiÕt c¸ch ®æi c¸c ®¬n vÞ ®o t­¬ng øng
§æi thµnh th¹o c¸c ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch.
1®
10%
N¨ng lùc x· héi
HiÓu ®­îc c¸c lo¹i ®¬n vÞ ®o trong cuéc sèng
0.5®
5%
N¨ng lùc c¸ thÓ
BiÕt ®o c¸c ®¹i l­îng chÝnh x¸c
§æi c¸c ®¬n vÞ ®o cã sè liÖu nhá
1®
%
Lùc, hai lùc c©n b»ng, ®¬n vÞ lùc
KiÕn thøc
KÕt qu¶ cña lùc t¸c dông
1®
10%
4®
40%
Ph­¬ng ph¸p
NhËn biÕt cã lùc t¸c dông th«ng qua kÕt qu¶ cña lùc
1®
10%
N¨ng lùc x· héi
NhËn biÕt ®­îc vËt chÞu t¸c dông cña lùc trong cuéc sèng
1®
10%
N¨ng lùc c¸ thÓ
Ph¸t hiÖn ra hai lùc c©n b»ng khi vËt ®øng yªn
1®
10%
Khèi l­îng vµ träng l­îng
KiÕn thøc
¸p dông c«ng thøc P = 10m
1®
10%
3®
30%
Ph­¬ng ph¸p
VËn dông tÝnh to¸n
1®
10%
N¨ng lùc x· héi
N¨ng lùc c¸ thÓ
TÝnh ®­îc träng l­îng khi biÕt khèi l­îng vµ ng­îc l¹i
1®
10%
Tæng
10®
100%
2- ĐỀ BÀI.
Câu 1: Hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau
a) 0.5m = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm; 20dm = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm.
b) 2.5dm3 = . . . . . . . . . . . . . . l =. . . . . . . . . . . . . . . ml; 300cm3 = . . . . . . . . . . . . . . . dm3 = . . . . . . . . . . . . . . . m3.
c) 250mm3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cm3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3; 15m3 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.
d) 15kg = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tấn; 150mg = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g.
Câu 2: Một học sinh đá vào quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất. Em hãy nêu kết quả của lực trong trường hợp trên.
Câu 3: a) Một vật có khối lượng 50kg. Hỏi trọng lượng của vật đó là bao nhiêu?
b) Một người có trọng lượng 600N. Hỏi người đó có khối lượng bằng bao nhiêu?
Câu 4: Một quyển sách được đặt nằm yên trên bàn. Hỏi có lực nào tác dụng lên quyển sách đó hay không? Nếu có thì đó là những lực nào? Vì sao quyển sách nằm yên?
3- BIỂU ĐIỂM, ĐÁP SỐ
Câu 1: 2 điểm
a) 0.5 điểm (mỗi ý cho 0.25 điểm)
b) 0.5 điểm (mỗi ý cho 0.25 điểm)
c) 0.5 điểm (mỗi ý cho 0.25 điểm)
d) 0.5 điểm (mỗi ý cho 0.25 điểm)
Câu 2: 3 điểm
Nêu được quả bóng biến dạng (bị méo) 1.5 điểm
Nêu được quả bóng biến đổi chuyển động 1.5 điểm
Câu 3: 3 điểm 
Nêu được công thức 1 điểm
Tính đúng được trọng lượng vật 1 điểm
Tính đúng được khối lượng người 1 điểm
Câu 4: 2 điểm
Nêu được có lực tác dụng lên quyển sách 1 điểm
Nêu được tên 2 lực: Trọng lực và phản lực của mặt bàn 0.5 điểm
Nêu được đó là hai lực cân bằng 0.5 điểm.

Tài liệu đính kèm:

  • docxTiet_9_Kiem_tra_1_tiet_co_MT.docx