Giáo án môn Vật lý - Tiết 4: Bài tập

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Củng cố khaùi nieäm vaän toác, coâng thöùc tính vaän toác v = S/t vaø ñôn vò chính cuûa vaän toác chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu. Neâu ñöôïc thí duï

 - Xaùc ñònh ñöôïc daáu hieäu ñaëc tröng cho chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu

2. Kỹ năng :

- Bieát ñoåi caùc ñôn vò khi giaûi baøi taäp

 - Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính vaän toác ñeå tính quaõng ñöôøng vaø thôøi gian chuyeån ñoäng

 - Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñeå tính vaän toác trung bình treân moät ñoaïn ñöôøng

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 12/04/2017 Lượt xem 589Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Vật lý - Tiết 4: Bài tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/9/2015
Ngày giảng: 16/9/2015
Tiết 4 : BÀI TẬP
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Củng cố khaùi nieäm vaän toác, coâng thöùc tính vaän toác v = S/t vaø ñôn vò chính cuûa vaän toác chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu. Neâu ñöôïc thí duï
 - Xaùc ñònh ñöôïc daáu hieäu ñaëc tröng cho chuyeån ñoäng ñeàu vaø chuyeån ñoäng khoâng ñeàu
2. Kỹ năng : 
- Bieát ñoåi caùc ñôn vò khi giaûi baøi taäp
 - Vaän duïng ñöôïc coâng thöùc tính vaän toác ñeå tính quaõng ñöôøng vaø thôøi gian chuyeån ñoäng
 - Vaän duïng ñöôïc kieán thöùc ñeå tính vaän toác trung bình treân moät ñoaïn ñöôøng
 3. Thái độ : Tập trung, nghiêm túc, hợp tác khi thực hiện thí nghiệm .
 4. PTNL: Phân tích , tổng hợp kết quả và kỹ năng tinh toán
II.Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Sách giáo khoa SBT .Máy chiếu ,Bảng phụ ( nếu có)
2. Học sinh: Sách giáo khoa , sách bài tập
III. Tiến trình giảng dạy
1. Ổn định lớp: 8 : .........................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ: 
Vận tốc là gì? Viết công thức tính vận tốc? Vận dụng làm bài 2.5 SBT?
2. Các hoạt động dạy học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
NỘI DUNG
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập 
GV. Trong chuyển động có những lúc vận tốc thay đổi nhanh chậm khác nhau, nhưng cũng có lúc vận tốc như nhau. Vậy khi nào có chuyển động đều, khi nào có cHoạt động 2: Kiểm tra kiến thức cũ
. - Gv: nêu câu hỏi
 Ñoä lôùn vaän toác cho bieát gì?
 Vieát coâng thöùc tính vaän toác.
 Giaûi thích caùc ñaïi löôïng, ñôn vò trong coâng thöùc?
 Chuyển động đều là gì ? Cho VD
 Chuyển động không đều là gì ? cho vd
 Vieát coâng thöùc tính vaän toác trung bình? Giaûi thích caùc ñaïi löôïng, ñôn vò trong coâng thöùc?
 Vaän toác trung bình khaùc vôùi trung bình coäng vaän toác NTN?
HÑ2: Bài tập SBT
- H/s lên bảng làm
- Gv: Mỗi câu gọi 1 hs đứng tại chỗ trả lời nhanh.
 - Hs: Lần lượt các hs đứng tại chỗ trả lời
 - Gv: Gọi hs khác nhận xét và bổ sung nếu câu trả lời sai.
 - Hs: Nhận xét và bổ sung theo yêu cầu của gv
 - Gv: Thống nhất câu trả lời đúng và ghi bảng
 - Hs: Ghi bài nếu sai 
- GV chia nhóm yêu cầu h/s tìm hiểu nội dung bài 3.3, 3.4 thảo luận và trả lời các yêu cầu của bài
- H/s lên bảng làm
- GV hướng dẫn h/s trả lời nếu h/s gặp khó khăn.
I.KIẾN THỨC CƠ BẢN
- Ñoä lôùn cuûa vaän toác cho bieát möùc ñoä nhanh hay chaäm cuûa chuyeån ñoäng vaø ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä daøi quaõng ñöôøng ñi ñöôïc trong moät ñôn vò thôøi gian
- Công thức: V = S/t
Trong đó:
 v: vaän toác 
 S: quaõng ñöôøng 
 t; thôøi gian 
- Ñôn vò hôïp phaùp cuûa vaän toác laø m/s hoaëc km/h :1km/h = 0,28m/s
II. BÀI TẬP CƠ BẢN
 + Bài 2.5
 a. Vận tốc người thứ nhất:
 V1 = s1 : t1 = 300:60 = 5 m/s
 Vận tốc người thứ hai:
 V2 = s2 : t2 = 7500:1800 = 4,17 m/s
 Vậy người thứ nhất đi nhanh hơn
 b. coi hai người khởi hành cùng một lúc, cùng một chỗ, và chđ cùng chiều.
 ta có : t = 20 phút = 1200s
 Quãng đường người thứ nhất đi được
 S1 = v1 .t = 5.1200 = 6 km
 Quãng đường người thứ hai đi được
 S2 = v2 .t = 4,17.1200 = 5 km
 Khoảng cách giữa hai người:
 S = s1 – s2 = 6 - 5 = 1 km
+ Bài 3.3
 Thời gian đi hết quãng đường đầu:
 t1 = s1 / v1 = 3000:2 = 5/12h
 Vận tốc tb trên cả hai quãng đường:
 VTb = s1 + s2 / tt+ t2 = 5,4 km/h
 + Bài 3.4
chđ không đều
Vận tốc tb:
 Vtb = s/t = 100: 9,78 = 10,22 m/s 
 = 36,792 km
4.Củng cố.
- GVchốt lại kiến thức trọng tâm của bài và khắc sâu nội dung đó cho hs.
5.Hướng dẫn học ở nhà.
- Học bài theo vở và SGK.
- Làm bài tập từ 3.1đến 3.7SBT. Chuẩn bị bài và soạn bài : Biểu diễn lực .
IV. RÚT KINH NGHIỆM : 
..

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet_4_bai_tap.doc