Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Ếch ngồi đáy giếng - Hoàng Thị Minh Ngọc

Văn bản :

 EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG

(Truyện Ngụ ngôn)

I./ Đọc – Tìm hiểu chung :

II./ Đọc – Hiểu văn bản :

 Nhân vật : Con Ếch

 Diễn biến :

 Ếch sống trong giếng :

 

ppt 15 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 18/12/2015 Lượt xem 342Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Ếch ngồi đáy giếng - Hoàng Thị Minh Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 * * * * Kính chào quý thầy côTrường THCS LIÊNG TRANG * * * * Tổ Ngữ vănGV: Hoàng Thị Minh NgọcTiết 37Văn bản :Bài 10Văn bản : EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG(Truyện Ngụ ngôn))I./ Giới thiệu chung :II./ Đọc – Hiểu văn bản : Nhaân vaät chính trong vaên baûn naøy laø con gì? ?Con ẾchBài 10Văn bản : EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG(Truyện Ngụ ngôn)I./ Đọc – Tìm hiểu chung :II./ Đọc – Hiểu văn bản :Bố cục: 2 phầnPhân tích :a). Ếch sống trong giếng :Bài 10Văn bản : EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG(Truyện Ngụ ngôn)I./ Đọc – Tìm hiểu chung :II./ Đọc – Hiểu văn bản : Nhân vật : Con Ếch Diễn biến : Ếch sống trong giếng :NháiCuaỐc? Ếch Sống trong giếng bao lâu và với ai?- Lâu ngày,,-Bài 10Văn bản : EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG(Truyện Ngụ ngôn)I./ Đọc – Tìm hiểu chung :II./ Đọc – Hiểu văn bản : Nhân vật : Con Ếch Diễn biến : Ếch sống trong giếng :- chỉ bé bằng chiếc vung .Bài 10Văn bản : EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG (Truyện Ngụ ngôn)II./ Đọc – Hiểu văn bản Ếch sống trong giếng : Vaäy trong moâi tröôøng aáy eách ta töï nhaän thaáy mình là một con vật nhö theá naøo? - Oai như một vị chúa tể Từ đó, ta có nhận xét gì về con ếch ? 	Hiểu biết nông cạn, tính huyênh hoang. Ta là số 1Tiết: 38 ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGI. Giới thiệu truyện ngụ ngôn.II. Đọc - Tìm hiểu văn bản* Phân tích(Truyện ngụ ngôn)Õch ngåi ®¸y giÕngBài 10Văn bản : EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG (Truyện Ngụ ngôn)I./ Đọc – Tìm hiểu chung :II./ Đọc – Hiểu văn bản : Bố cục Phân tích Ếch sống trong giếng : Ếch ra ngoài giếng :- Bị con trâu giẫm bẹp .Chủ quan, kiêu ngạo .Bài 10Văn bản : EÁCH NGOÀI ÑAÙY GIEÁNG (Truyện Ngụ ngôn)I./ Đọc – Tìm hiểu chung :II./ Đọc – Hiểu văn bản : Nhân vật : Con Ếch Diễn biến : Ếch sống trong giếng : Ếch ra ngoài giếng :III./ Tổng kết :Định nghĩa truyện Ngụ ngôn.Từ câu chuyện về cách nhìn thế giới bên ngoài chỉ qua miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch, truyện “Ếch ngồi đáy giếng” ngụ ý phê phán những kẻ hiểu biết cạn hẹp mà huênh hoang, khuyeân nhuû người ta phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không được chủ quan, kiêu ngạo.Thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”.IV./Luyện tập : Câu 1: Nhöõng ñoái töôïng naøo coù theå trôû thaønh nhaân vaät trong truyeän nguï ngoân?a. Con ngöôøi.b. Con vaät.c. Ñoà vaät.d. Caû 3 ñoái töôïng treân. Câu 3 : Em ruùt ra baøi hoïc gì khi hoïc văn bản naøy? Câu 2 : Haõy tìm vaø gaïch chaân hai caâu vaên trong vaên baûn maø em cho laø quan troïng nhaát trong vieäc theå hieän noäi dung , yù nghóa cuûa truyeän ? - EÁch cöù töôûng baàu trôøi treân ñaàu chæ beù baèng chieác vung maø noù thì oai nhö moät vò chuùa teå. - Noù nhaâng nhaùo ñöa caëp maét nhìn leân baàu trôøi chaû theøm ñeå yù ñeán xung quanh neân ñaõ bò moät con traâu ñi qua giaãm beïp.* Dặn dò- Hoïc baøi “EÁch ngoài ñaùy gieáng”.	+ Keå dieãn caûm truyeän.	+ YÙ nghóa cuûa truyeän. Chuaån bò: “Thaày boùi xem voi”	+ cho biết có mấy sự việc đã xảy ra trong văn bản . Hãy kể ra các sự việc ấy .CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ

Tài liệu đính kèm:

  • pptẾch ngồi đáy giếng - Hoàng Thị Minh Ngọc.ppt