Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Thầy bói xem voi - Bùi Thị Đoan Trang

2.Các thầy phán về voi và thái độ của mỗi thầy.

 a. Các thầy xem và phán về voi:

 -Sun sun như con đỉa

 -Chần chẫn như cái đòn càn

 -Bè bè như cái quạt thóc

 -Sừng sững như cái cột đình

 -Tun tủn như cái chổi sể cùn

 

ppt 12 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 18/12/2015 Lượt xem 560Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Thầy bói xem voi - Bùi Thị Đoan Trang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Giáo viên: Bùi Thị Đoan Trang Tr­êng trung häc c¬ së trung s¬n trÇmTæ x· héiHà Nội 11/2009chµo mõng c¸c thÇy c« 11. ThuyÕt minh lµ gi ? Van b¶n thuyÕt minh cã ®Æc ®iÓm gi2. Nèi cét a víi cét b ®Ó cã nhËn xÐt ®óng vÒ vÒ thuyÕt minh:KiÓm tra bài cò:2KiÓm tra bài cò:3I.Đọc và tìm hiểu chung: 1. Đọc 2. Tìm hiểu chú thích: 3.Bố cục văn bản:3 phần: *P1.Từ đầu đến:Thầy thì sờ đuôi (Nêu đ/điểm, h/cảnh và cách xem voi) *P2.Từ tiếp đến:như cái chổi sể cùn(Cách phán về voi và thái độ của mỗi thầy) *P3.Còn lại (Kết quả của việc xem voi)Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)4II: Đọc và tìm hiểu nội dung văn bản:	1. Đặc điểm,hoàn cảnh và cách xem voi* Đặc điểm: - Đều mù* Hoàn cảnh: - Ế hàng - Có voi đi qua	* Cách xem: Dùng tay để sờ vào một bộ phËn của con voi Phê phán, diễu cợt Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)5Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn) 2.Các thầy phán về voi và thái độ của mỗi thầy.	a. Các thầy xem và phán về voi: -Sun sun như con đỉa -Chần chẫn như cái đòn càn -Bè bè như cái quạt thóc -Sừng sững như cái cột đình -Tun tủn như cái chổi sể cùn	 --> Các từ láy gợi tả,biện pháp so sánh, miêu tả tỉ mỉ, cụ thể từng bộ phận . Cách đánh giá: -Đúng từng bộ phËn -Sai xem bộ phận mà kết luận cả con voiKh«ng ph¶i nã chÇn chÉn nh­ c¸i ®ßn cµn6Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)2.Các thầy phán về voi và thái độ của mỗi thầy.a.C¸c ThÇy xem vµ ph¸n vÒ voib.Th¸i ®é mçi thÇy 	- Tưởngho¸ ra	-Không phải..	-Đâu có	-Ai bảo -Các thầy nói không đúng cả.	 Các từ ngữ phủ định nhằm bác bỏ ý kiến người khác.	Bảo thủ ,hạn chế trong nhận thức §©u cã! Nã bÌ bÌ nh­ c¸i qu¹t thãc73.HËu qu¶: C¸c thÇy ®¸nh nhau to¹c ®Çu ch¶y m¸u 4.Bài häc: 	 -Khuyên mọi người không nên đánh giá sự vât bằng một bộ phận. 	 -Đưa ra bài học về cách nhận thức.III :Tổng kết 1. NT: Từ láy gợi tả, so sánh, các từ ngữ phủ định 2. ND: Phê phán và lời khuyên	 Ghi nhí:SGK trang 103.Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)8 I.Đọc và tìm hiểu chung:II: Đọc và tìm hiểu nội dung văn bản:III :Tổng k ết Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)9 IV.Luyện tập1. Chọn Đúng –Sai để trả lời cho câu hỏi về cách xem voi và lời nhận xét về voi của các thầy bói có những điểm nào giống nhau? A. Xem voi bằng cách dùng tay thay mắt. B. Không xem nữa khi tay vừa chạm vào một bộ phận của voi. C. Các thầy đánh nhau sau khi đã xem xét kĩ càng và tranh luận gay gắt. D. Tìm hiểu vội vã phiến diện:	E. Phủ nhận hoàn toàn ý kiến của người khác để khảng định ý kiến của mình là đúng. G. Nhận xét đúng nhưng không được người khác chấp nhận. Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)ĐSSĐĐĐ10 IV.Luyện tập 2.Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được một lời khuyên tốt cho mọi người Xem xét bất kì một . nào cũng phải xem xétChưa đưa ra ..về bất cứ sự vật ,hiện tượng nào khi chúng ta chưa xem xét đầy đủ,toàn diện.Tiết 40 Văn bản: Thầy bói xem voi (Truyện ngụ ngôn)Sự vật, hiện tượngthật kĩkết luận11xin ch©n thµnh c¶m ¬n !12

Tài liệu đính kèm:

  • pptThầy bói xem voi - Bùi Thị Đoan Trang.ppt