Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Thứ tự kể trong văn tự sự

I, Mục tiêu cần đạt : Giúp HS :

 - Thấy trong tự sự có thể kể xuôi hoặc ngược tuỳ theo nhu cầu .

 - Thấy được sự khác biệt giữa kể xuôi vàkể ngược .Biết được muốn kể ngược phải có điều kiện .

 - Lyuện tập kể theo hình thức nhớ lại .

II, Chuẩn bị :

 - GV : Đọc tham khảo tài liệu, soạn giáo án.

 - HS : Học bài cũ, đọc văn bản & soạn bài.

III, Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học :

 1, On định lớp :

 2, Bài cũ : - Kể lại truyện Thánh Gióng ? Nêu nội dung & ý nghĩa của truyện ?

 3, Bài mới :

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 18/12/2015 Lượt xem 566Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6 - Tập 1 - Thứ tự kể trong văn tự sự", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieỏt 36 :
THệÙ Tệẽ KEÅ TRONG VAấN Tệẽ Sệẽ 
I, Mục tieõu cần đạt : Giuựp HS :
 - Thaỏy trong tửù sửù coự theồ keồ xuoõi hoaởc ngửụùc tuyứ theo nhu caàu .
 - Thaỏy ủửụùc sửù khaực bieọt giửừa keồ xuoõi vaứkeồ ngửụùc .Bieỏt ủửụùc muoỏn keồ ngửụùc phaỷi coự ủieàu kieọn .
 - Lyueọn taọp keồ theo hỡnh thửực nhụự laùi .
II, Chuaồn bũ :
 - GV : ẹoùc tham khaỷo taứi lieọu, soaùn giaựo aựn.
 - HS : Hoùc baứi cuừ, ủoùc vaờn baỷn & soaùn baứi.
III, Tieỏn trỡnh toồ chửực caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
 1, Oồn ủũnh lụựp :
 2, Baứi cuừ : - Keồ laùi truyeọn Thaựnh Gioựng ? Neõu noọi dung & yự nghúa cuỷa truyeọn ?
 3, Baứi mụựi :
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 * Hoaùt ủoọng 1 : Toứm taột sửù vieọc chớnh cuỷa truyeọn & nhaọn thửực caựch keồ theo thửự tửù tửù nhieõn ( keồ xuoõi ) 
1, Toựm taột caực sửù vieọc trong truyeọn “ oõng laừo ủaựnh caự vaứ con caự vaứng “ Cho bieỏt caực sửù vieọc trong truyeọn ủửụùc keồ theo thửự tửù naứo ? Keồ theo thửự tửù ủoự taùo neõn hieọu quaỷ ngheọ thuaọt gỡ ?
 - HS : Thaỷo luaọn & trỡnh baứy .
 Nhoựm 1 : Thửự tửù cuỷa caực sửù vieọc trong truyeọn ?
Giụựi thieọu Õng laừo ủaựnh caự.
Õng laừo baột ủửụùc caự vaứng vaứ thaỷ caự vaứng .
Naờm laàn ra bieồn gaởp caự vaứng vaứ keỏt quaỷ moói laàn 
Tửứ sửù vieọc chớnh ủửụùc neõu , Em coự theồ dieón ủaùt tửứng sửù dieón bieỏn cuỷa sửù vieọc moọt caựch cuù theồ ?
 + oõng laừo soỏng cuứng vụù trong tuựp leàu naựt 
 + oõng laừo ra bieồn ủaựnh caự .
- L1 : Keựo lửụựi chổ thaỏy buứn.
- L2 : Keựo lửụựi chổ thaỏy rong bieồn.
- L3 : ẹửụùc 1 con caự vaứng. 
 + Con caự van xin thaỷ veà bieồn, xin ủeàn ụn, oõng muoỏn gỡ cuừng ủửụùc.
 Nhoựm 2 :
 + Naờm laàn ra bieồn gaởp caự vaứng :
 Sửù vieọc : - L1 : Soựng eõm aỷ -> ẹoứi maựng lụùn.
 - L2 : Bieồn ủaừ noồi soựng -> Caựi nhaứ roọng.
 - L3 : Noồi soựng dửừ doọi -> Nhaựt phaồm 
 - L4 : Soựng muự mũt -> Nửừ hoaứng
 - L5 : Noồi soựng aàm aàm -> Long Vửụng
 Keỏt quaỷ : - 4 laàn ủaàu ủửụùc caự chaỏp nhaọn.
Laàn sau khoõng chaỏp nhaọn maứ bũ trửứng phaùt laùi nhử xửa .
 b, Caực sửù vieọc trong truyeọn ủửụùc keồ theo thửự tửù : Sửù vieọc gỡ xaỷy ra trửụực keồ trửụực, vieọc gỡ sau keồ sau cho ủeỏn heỏt.
Thửự tửù aỏy coự yự nghúa gỡ ? NN- KQ .
Toỏ caựo .
Pheõ phaựn.
Neỏu khoõng tuaõn theo thửự tửù aỏy thỡ coự theồ laứm cho yự nghúa cuỷa truyeọn noồi baọc ủửụùc khoõng ? 
Khoõng . 
 ( khoõng thaỏy caỏp ủoọ taờng daàn cuỷa sửù vieọc )
Keồ theo thửự tửù aỏy coự taực duùng & taùo neõn hieọu quaỷ ngheọ thuaọt gỡ ?
 - Taùo sửù haỏp daón, kũch tớnh truyeọn ngaứy caứng taờng .
 - Gaõy sửù hoài hoùp, chuự yự cho ngửụứi ủoùc .
Trong nhửừng truyeọn daõn gian ủaừ hoùc truyeọn naứo ủửụùckeồ theo thửự tửù nhử treõn ? 
 Nhoựm 3 
 Baứi taọp 4 “ Caõy buựt thaàn “
 * Cho HS ủoùc vaờn baỷn phuù SGK & traỷ lụứi caõu hoỷi ?
Thửự tửù thửùc teỏ cuỷa caực sửù vieọc trong baứi vaờn dieón ra nhử theỏ naứo ? Keồ theo thửự tửù naứy oự taực duùng nhaỏn maùnh ủeỏn ủieàu gỡ ?
 - Baứi vaờn baột ủaàu tửứ haọu quaỷ xaỏu roài ngửụùc leõn keồ nguyeõn nhaõn .
 - Keồ theo thửự tửù naứy cho ta thaỏy noồi baọc yự nghúa moọt baứi hoùc.
 - Truyeọn keồ ngửụùc .
Neỏu ủoồi vũ trớ thỡ caựch keồ naứo hay hụn ? Vỡ sao ? 
keồ ngửụùc hay hụn .
 Vỡ : ẹeồ gaõy sửù baỏt ngụứ, chuự yự hoaởc ủeồ theồ hieọn tỡnh caỷm nhaõn vaọt ngửụứi ta keồ ngửụùc.
 * Hoaùt ủoọng 3 : Hửụựng daón HS laứm baứi taọp :
ẹoùc caõu chuyeọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi :
Caõu chuyeọn ủửụùc keồ theo thửự tửù naứo ? yeỏu toỏ hoaứi tửụỷng ủoựng vai troứ nhử theỏ naứo trong caõu chuyeọn ?
 - Truyeọn keồ ngửụùc theo doứng hoài trửụỷng.
 - Truyeọn ủửụùc keồ theo ngoõi thửự nhaỏt .Yeỏu toỏ hoài tửụỷng ủoựng vai troứ cụ sụỷ cho vieọc keồ ngửụùc .
* Cuỷng coỏ & daởn doứ : 
 - Hoùc sinh laứm baứi taọp coứn laùi theo daứn baứi ( SGK ) 
 - Chuaồn bũ kieồm tra baứi soỏ 2 .
I, Tỡm hieồu thửự tửù keồ trong vaờn tửù sửù :
 Khi keồ chuyeọn coự theồ keồ caực sửù vieọc lieõn tieỏp nhau theo thửự tửù tửù nhieõn .
 * chuự yự : ẹeồ gaõy baỏt ngụứ, gaõy chuự yự hoaởc ủeồ theồ hieọn tỡnh caỷm nhaõn vaọt ngửụứi ta coự theồ ủem keỏt quaỷ hoaởc sửù vieọc hieọn taùi keồ ra trửụực sau ủoự mụựi duứng caựch keồ boồ sung 
II, Luyeọn taọp : 

Tài liệu đính kèm:

  • docThứ tự kể trong văn tự sự.doc