Giáo án Ngữ văn 6, tập 1 - Tiết 46: Kiểm tra Tiếng Việt

I- MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

 -Củng cố lại toàn bộ kiến thức về phân môn tiếng Việt ở các bài từ (1) đến (11).

 -Tự đánh giá được năng lực của mình trong việc tiếp thu bài.

2.Kỹ năng: Sử dụng danh tõ, côm danh tõ vµ biÕt c¸ch söa lçi khi sö dông danh tõ riªng.

3.Thái độ : Có ý thức sử dụng từ ngữ chuẩn mực.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:

- Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận

+ Trắc nghiệm khách quan : 30%

+ Tự luận : 70%

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 1166Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6, tập 1 - Tiết 46: Kiểm tra Tiếng Việt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày thực hiện ././2014 tại lớp: 6C
TIẾT 46 
KIỂM TRA TIẾNG VIỆT
I- MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức:
 -Củng cố lại toàn bộ kiến thức về phân môn tiếng Việt ở các bài từ (1) đến (11).
 -Tự đánh giá được năng lực của mình trong việc tiếp thu bài.
2.Kỹ năng: Sử dụng danh tõ, côm danh tõ vµ biÕt c¸ch söa lçi khi sö dông danh tõ riªng.
3.Thái độ : Có ý thức sử dụng từ ngữ chuẩn mực.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận
+ Trắc nghiệm khách quan : 30%
+ Tự luận : 70%
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
 Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1.Tõ vµ cÊu t¹o tõ của tiếng việt
 Nhận biết được kh¸i niÖm tõ vµ cÊu t¹o tõ
Hiểu được tõ ®¬n, tõ phøc 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Sốcâu: 2(c1,3 )
 Số điểm 0,5
Tỉ lệ : 5%
 Scâu:1(c7 )
 Sốđiểm:1
Tỉlệ: 10%
Số câu : 3
Sđiểm :1,5
Tỉ lệ 15%
2.Tõ m­în
 Nhận biết được tõ m­în 
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
Số câu:1( c2 )
Số điểm 0,25
Tỉ lệ : 2,5%
Số câu:1
Sđiểm 0,25
Tỉlệ : 2,5%
3.NghÜa cña tõ
Hiểu và xác định được c©u dùng theo nghĩa chuyển 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Scâu:1(c5 )
 Sốđiểm:0,25
Tỉlệ: 2,5%
Số câu:1
Sđiểm 0,25
Tỉlệ : 2,5%
4.Ch÷a lçi dïng tõ 
Nhận biết được lçi dïng tõ 
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
Sốcâu:1( c 4 )
 Sốđiểm:0,25 
Tỉlệ:2,5%
Số câu:1
Sđiểm 0,25
Tỉlệ : 2,5%
5.Danh tõ
Côm danh tõ
Hiểu và xác định được cấu tạo côm danh tõ 
§Æt c©u có danh tõ lµm chñ ng÷ ,vÞ ng÷ 
ViÕt ®o¹n v¨n sử dụng một số từ loại 
Số câu 
Số điểm 
 Tỉ lệ %
Sốcâu:1 (c6)
Số điểm:0,75
Tỉ lệ :7,5%
Sốcâu:1 (c 8)
Số điểm: 2 
Tỉ lệ : 20%
Sốcâu:1 ( c9 )
Số điểm: 5 
Tỉ lệ : 50%
Sốcâu:3 
s điểm:7,75 
Tỉ lệ 77,5%
Tổng số câu 
Tổng sốđiểm
Tỉ lệ %
Số câu: 4
Số điểm: 1
Tỉ lệ :10 %
Số câu : 3
Số điểm:2
Tỉ lệ : 20%
Số câu : 1
Số điểm: 2 
Tỉ lệ : 20%
Sốcâu:1 
Số điểm: 5 
Tỉ lệ : 50%
Số câu:9
Số điểm:10
Tỉ lệ 100 %
IV. ĐỀ KIỂM TRA
 I. Trắc nghiệm (3 điểm)
 Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng ( Mỗi ý -0,25điểm-Từ câu 1 đến câu 5): 
C©u 1. Dßng nµo thÓ hiÖn ®óng nhÊt kh¸i niÖm tõ tiÕng ViÖt.
Lµ ®¬n vÞ ng«n ng÷ nhá nhÊt dïng ®Ó ®Æt c©u.
Lµ c¸c tõ ghÐp vµ tõ l¸y.
Lµ tõ cã mét ©m tiÕt.
Lµ c¸c tõ ®¬n vµ tõ ghÐp.
C©u 2. Bé phËn tõ m­în quan träng nhÊt trong tiÕng ViÖt cã nguồn gèc tõ ®©u?
TiÕng Anh B. TiÕng H¸n. C. TiÕng Ph¸p D. TiÕng Nga
C©u 3. C¸c tõ: s«ng nói, ®ấtn­íc, b¸nh ch­ng, b¸nh giµy thuéc lo¹i tõ nµo ?
 A. Tõ l¸y B. Tõ ®¬n C.Tõ ghÐp D. Tõ nhiÒu nghÜa. 
C©u 4. C©u nµo d­íi ®©y m¾c lçi dïng lÉn lén tõ gÇn ©m?
 A. Giê ra ch¬i, s©n tr­êng rén r· tiÕng c­êi ®ïa cña häc sinh .
 B. Kh«ng khÝ s©n tr­êng h«m nay ®«ng vui vµ nhén nhÞp. 
 C. Ngµy mai chóng em ®i tham quan viÖn b¶o tµng.
 D. ¤ng häa sÜ giµ nhÊp nh¸y bé ria mÐp quen thuéc.
C©u 5. Xác định c©u được dùng theo nghĩa chuyển ?
 A. Sứ giả : người vâng mệnh vua đi làm việc 
 B. Đầu là bộ phận trên cùng của con người hoăc động vật
 C. Bụng là bộ phận giữa của cơ thể người và động vật ,dễ phình ra 
 D. Nơi ấy là đầu sóng ngọn gió . 
C©u6. (0,75điểm) §iÒn c¸c côm danh tõ : Mét l­ìi bóa;Một chiÕc thuyÒn lớn Vào ô trống Sơ đồ cấu tạo côm danh tõ sau:
Phần trước
Phần trung tâm
Phần sau
t2
(lượng từ )
t1
( số từ)
T1
( danh từ chỉ đơn vị)
T2
( danh từ chỉ sự vật)
s1
( từ chỉ tính chất , đặc điểm của sự vật)
s2
( chỉ từ)
 C©u7(1 điểm)T×m tõ ®¬n, tõ phøc trong c©u H«m nay , nhµ tr­êng cho phÐp chóng em ®­îc nghØ häc . H·y xÕp chóng vµo hai nhãm sau: 
 A. Tõ ®¬n:. 
 B. Tõ phøc:
 II. Tự luận (7 điểm)
C©u 8 (2 điểm) §Æt 2 c©u cã danh tõ häc sinh lµm vÞ ng÷ vµ chñ ng÷ trong c©u .
C©u 9 (5 điểm)ViÕt ®o¹n v¨n (8 -10 dòng )kÓ vÒ người thân, trong ®ã sử dụng mét 
danh tõ chung ,mét danh tõ riªng, một từ láy, một từ ghép. H·y g¹ch ch©n c¸c tõ ®ã.
V.HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
PHẦN I:Trắc nghiệm (3 điểm )
Câu hỏi
1
2
3
4
5
Đáp án
A
B
C
D
D
Điểm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
C©u6. (0,75điểm) Sơ đồ cấu tạo của cụm danh từ 
Phần trước
Phần trung tâm
Phần sau
t2 
(lượng từ )
t1
( số từ)
T1
( danh từ chỉ đơn vị)
T2
( danh từ chỉ sự vật)
s1
( từ chỉ tính chất , đặc điểm của sự vật)
s2
( chỉ từ)
Một 
chiếc
thuyền 
lớn
Một
Lưỡi
búa
C©u 7(1 điểm) A. ®­îc
 B. H«m nay, nhµ tr­êng, cho phÐp, chóng em, nghØ häc
PHẦN II. Tự luận (7điểm)
C©u 8 : §Æt c©u đúng theo mô hình cã danh tõ häc sinh lµm CN vµ VN 
 Häc sinh (1 điểm) 
 CN
 .................................. lµ häc sinh (1điểm) 
 VN
C©u 9(5 điểm)ViÕt ®óng chñ ®Ò vµ néi dung râ rµng. Cã 1 danh tõ chung vµ 1 danh tõ riªng, 1 từ láy G¹ch ch©n c¸c danh từ, cụm danh từ, tõ láy ®ã 
3. Thu bài kiểm tra 
 - Nhận xét giờ kiểm tra.
4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 
 - Xem lại nội dung bài học tự đánh giá bài kiểm tra
 - Chuẩn bị bài : Luyện nói kể chuyện đời thường, lập dàn ý theo đề-sgk
 Ngày .tháng ..năm 2014 
 Tổ chuyên môn duyệt đề

Tài liệu đính kèm:

  • docKiểm tra Tiếng Việt (2).doc