Giáo án Ngữ văn 6, tập 2 - Bài 28 - Tiết 122 đến tiết 126

I. Mục tiêu:

Bài tập làm văn só 7 nhằm đánh giá:

- Năng lực sáng tạo trong khi thực hành viết bài văn miêu tả.

- Năng lực vận dụng các kĩ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung ( văn tả người, tả cảnh) đã được học ở các tiết học trước(ở bài 18,19,22,23,28)

- Rèn luyện kĩ năng nói viết nói chung (diễn đạt, trình bày, chữ viết, chính tả, ngữ pháp,.)

II. Chuẩn bị:

- GV: Chọn đề kiểm tra phù hợp đối tượng học sinh

- HS: Ôn tập văn miêu tả

III. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũa: kiểm tra sự chuẩn bị của Học sinh

2. Bài mới:

* Hoạt động 1: GV chép đề lên bảng

ĐỀ BÀI: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo trí tưởng tượng của em.

* Hoạt động 2: Yêu cầu HS lập dàn ý:

ĐÁP ÁN:

A. Mở bài: Giới thiệu về chung về quang cảnh phiên chợ.

B. Thân bài:

- Quầy bán hoa quả tươi ngon đủ màu sắc.

- Quầy bán rau tươi non mơn mởn.

- Quầy bán cá: cá béo tròn bơi lội tung tăng.

- Quầy bán gà vịt: Tiếng gà vịt cãi nhau, tiếng người mua hàng .

C. Kết bài: Cảm nghĩ của em về một phiên chợ

* Hoạt động 3: Hướng dẫn học ở nhà:

- Xem lại dàn ý bài viết của mình, viết lại một số đoạn trong bài.

- Sưu tầm tranh ảnh về cầu Long Biên.

- Soạn bài theo câu hỏi phần "Hướng dẫn đọc - hiểu văn bản":

+ Giới thiệu chung về cây cầu

+ CÇu Long Biªn - chøng nh©n lÞch sö: trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p, trong cuộc chống Mĩ

 

doc 9 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 495Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6, tập 2 - Bài 28 - Tiết 122 đến tiết 126", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 33
Tiết 122, 123 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 7
 VĂN MIÊU TẢ SÁNG TẠO
I. Mục tiêu:
Bài tập làm văn só 7 nhằm đánh giá:
- Năng lực sáng tạo trong khi thực hành viết bài văn miêu tả.
- Năng lực vận dụng các kĩ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung ( văn tả người, tả cảnh) đã được học ở các tiết học trước(ở bài 18,19,22,23,28)
- Rèn luyện kĩ năng nói viết nói chung (diễn đạt, trình bày, chữ viết, chính tả, ngữ pháp,...)
II. Chuẩn bị: 
- GV: Chọn đề kiểm tra phù hợp đối tượng học sinh
- HS: Ôn tập văn miêu tả
III. Tiến trình bài dạy:
1. Kiểm tra bài cũa: kiểm tra sự chuẩn bị của Học sinh
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: GV chép đề lên bảng
ĐỀ BÀI: Em hãy tả quang cảnh một phiên chợ theo trí tưởng tượng của em.
* Hoạt động 2: Yêu cầu HS lập dàn ý:
ĐÁP ÁN:
A. Mở bài: Giới thiệu về chung về quang cảnh phiên chợ.
B. Thân bài: 
- Quầy bán hoa quả tươi ngon đủ màu sắc.
- Quầy bán rau tươi non mơn mởn.
- Quầy bán cá: cá béo tròn bơi lội tung tăng.
- Quầy bán gà vịt: Tiếng gà vịt cãi nhau, tiếng người mua hàng ...
C. Kết bài: Cảm nghĩ của em về một phiên chợ
* Hoạt động 3: Hướng dẫn học ở nhà:
- Xem lại dàn ý bài viết của mình, viết lại một số đoạn trong bài.
- Sưu tầm tranh ảnh về cầu Long Biên.
- Soạn bài theo câu hỏi phần "Hướng dẫn đọc - hiểu văn bản":
+ Giới thiệu chung về cây cầu
+ CÇu Long Biªn - chøng nh©n lÞch sö: trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p, trong cuộc chống Mĩ
+ Ý nghĩa của cây cầu
TUẦN 33
TiÕt:124 & * V¨n b¶n
 CÇu Long Biªn - chøng nh©n lÞch sö
	 ( Theo Thuý Lan, b¸o Ng­êi Hµ Néi)
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Gióp HS:
- B­íc ®Çu n¾m ®­îc kh¸i niÖm vÒ v¨n b¶n nhËt dông vµ ý nghÜa cña viÖc häc lo¹i v¨n b¶n ®ã.
- HiÓu ®­îc ý nghÜa lµm chøng nh©n lÞch sö cña cÇu Long Biªn, tõ ®ã n©ng cao, lµm phong phó thªm t©m hån, t×nh c¶m ®èi víi quª h­¬ng ®Êt n­íc, víi c¸c di tÝch lÞch sö.
- ThÊy ®­îc vÞ trÝ vµ t¸c dông cña c¸c yÕu tè nghÖ thuËt ®· t¹o nªn søc hÊp dÉn cña bµi bót kÝ mang nhiÒu tÝch chÊt håi kÝ nµy.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch t¸c phÈm bót kÝ d­íi thÓ v¨n nhËt dông
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc häc sinh t×nh yªu ®Êt n­íc, biÕt gi÷ g×n c¸c di tÝch lÞch sö.
II. ChuÈn bÞ:
- GV: S­u tÇm tranh ¶nh, thiÕt kÕ gi¸o ¸n trªn Powerpoint
 - HS: So¹n bµi theo c©u hái SGK
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê
2. Bµi míi:
* Giíi thiÖu bµi (1'):
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
H§1(7'): H­íng dÉn häc sinh ®äc v¨n b¶n vµ t×m hiÓu chó thÝch.
GV h­íng dÉn ®äc: Bµi bót kÝ cã xen yÕu tè håi kÝ, hoµ trén víi c¶m xóc håi øc cña ng­êi viÕt, v× thÕ ®äc râ rµng, lµm râ nh÷ng th«ng tin vÒ c©y cÇu, ®ång thêi thÓ hiÖn râ c¶m xóc cña t¸c gi¶.
GV ®äc mÉu - HS ®äc tiÕp
- ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nhËt dông ?
GV tr×nh chiÕu häc sinh lùa chän ph­¬ng ¸n v¨n b¶n nhËt dông.
GV nªu ý nghÜa cña viÖc häc c¸c v¨n b¶n nhËt dông 
 HS ®äc c¸c chó thÝch khã SGK
GV tr×nh chiÕu nhÊn m¹nh mét sè chó thÝch khã: 
- V¨n b¶n cã thÓ chia lµm mÊy phÇn? néi dung mçi phÇn ®ã? ( 3 phÇn)
GV tr×nh chiÕu bè côc.
(P1: Nãi tæng qu¸t vÒ cÇu Long Biªn trong mét thÕ kØ tån t¹i.
P2: CÇu Long Biªn - mét nh©n chøng sèng ®éng, ®au th­¬ng vµ anh dòng cña thñ ®« Hµ Néi.
P3: Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa lÞch sù cña cÇu Long Biªn trong x· héi hiÖn ®¹i.)
H§2(4'):H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn giíi thiÖu chung vÒ c©y cÇu Long Biªn
GV tr×nh chiÕu c©y cÇu Long Biªn
- Trong phÇn nµy t¸c gi¶ sö dông ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chÝnh ?
(ThuyÕt minh)
- T¸c gi¶ thuyÕt minh vÒ c©y cÇu trªn nh÷ng ph­¬ng diÖn nµo?
(VÞ trÝ c©u cÇu, n¨m x©y dùng, ng­êi thiÕt kÕ, qu¸ tr×nh tån t¹i)
- CÇu Long Biªn x©y dùng n¨m nµo ? hoµn thµnh n¨m nµo ? ai thiÕt kÕ ?
- HiÖn t¹i c©y cÇu cã ý nghÜa g× ?
- Môc ®Ých x©y dùng c©u cña Ph¸p lµ g×?
- V× sao c©y cÇu l¹i rót vÒ vÞ trÝ khiªm nh­êng?
- T¹i sao cÇu Long Biªn ®­îc coi lµ chøng nh©n lÞch sö ?
- Giíi thiÖu vÒ c©y cÇu t¸c gi¶ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ?
(NghÖ thuËt nh©n ho¸)
 TIẾT *
H§(15'): H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu CÇu Long Biªn qua nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö.
- C©y cÇu ®· chøng kiÕn thêi k× lÞch sö nµo?
GV tr×nh chiÕu c¸c giai ®o¹n lÞch sö mµ cÇu chøng kiÕn.
- Nh×n tõ xa c©y cÇu ®­îc giíi thiÖu nh­ thÕ nµo ?
 - Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, c©y cÇu ®· chøng kiÕn sù kiÖn g×?
- Qua lêi miªu t¶ cña t¸c gi¶, em cã nhËn xÐt g× vÒ c©y cÇu ? (§Ñp v÷ng vµng, to lín)
- Nhê vµo ®©u thùc d©n Ph¸p cã thÓ x©y dùng ®­îc c©y cÇu to ®Ñp nh­ thÕ ?
(C¶nh ¨n ë khæ cùc cña d©n phu ViÖt Nam víi nh÷ng c¶nh ®èi xö tµn nhÉn cña c¸c «ng chñ ng­êi Ph¸p, d©n ViÖt Nam chÕt trong qu¸ tr×nh lµm cÇu)
GV tr×nh chiÕu qu¸ tr×nh Ph¸p x©y dùng cÇu
GV tr×nh chiÕu c©u hái th¶o luËn: §Ó cã ®­îc c©y cÇu nh©n d©n ta ®· ph¶i ®æi biÕt bao må h«i x­¬ng m¸u, vËy t¹i sao nã l¹i trë lªn th©n th­¬ng víi ng­êi d©n Hµ Néi ®Õn vËy? Riªng trong t©m hån nhµ v¨n c©y cÇu cã ý nghÜa g×?
- Bµi ca dao vµ bµi h¸t Ngµy vÒ ®­a vµo bµi cã t¸c dông g× ?
(Lµ kØ niÖm cña mçi ng­êi d©n, c¸n bé, häc sinh- T¨ng ý nghÜa ch©n thùc v× nh÷ng Ên t­îng, t×nh c¶m trùc tiÕp béc lé t¹i thêi ®iÓm ®ã)
- Trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ c©y cÇu ®­îc kÓ nh­ thÕ nµo?
- C¶nh vËt Êy cho ta biÕt ®iÒu g× vÒ lÞch sö?
- ë phÇn nµy t¸c gi¶ sö dông ng«i kÓ nh­ thÕ nµo ? Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chñ yÕu ?
- So s¸nh c¸ch kÓ ®o¹n nµy víi ®o¹n trªn vÒ ng«i kÓ, ph­¬ng thøc biÓu ®¹t, tõ ng÷, t×nh c¶m cña ng­êi viÕt ?
 GV: C©y cÇu lµ chøng nh©n trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc, c©y cÇu võa chøng kiÕn (chèng Ph¸p), võa chÞu ®au th­¬ng (chèng MÜ)- GV tr×nh chiÕu.
- Nh÷ng ngµy n­íc lò, c©y cÇu cã vai trß nh­ thÕ nµo ?
H§5(4'): H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu ý nghÜa cña c©y cÇu
GV tr×nh chiÕu c©y cÇu Long Biªn ngµy nay
- Ngµy nay c©y cÇu cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?
- V× sao nhÞp cÇu b»ng s¾t cña c©y cÇu l¹i trë thµnh nhÞp cÇu v« h×nh nèi nh÷ng con tim?
GV: CÇu Long biªn trë thµnh "ng­êi ®­¬ng thêi" cña bao thÕ hÖ, nh­ nh©n vËt bÊt tö chÞu ®ùng, nh×n thÊy, xóc ®éng tr­íc ®æi thay th¨ng trÇm cña ®Êt n­íc, con ng­êi
H§6(4'): H­íng dÉn häc sinh tæng kÕt v¨n b¶n
- Em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu s©u s¾c nµo tõ v¨n b¶n ?
- Qua bµi viÕt, t¸c gi¶ ®· truyÒn tíi em t×nh c¶m nµo vÒ cÇu Long Biªn ?
- Em häc tËp ®­îc g× vÒ sù s¸ng t¹o lêi v¨n trong v¨n b¶n nµy ?
GV tr×nh chiÕu hÖ thèng bµi häc.
 HS ®äc ghi nhí
H§7(3'): H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
GV tr×nh chiÕu bµi tËp
HS lùa chän ph­¬ng ¸n ®óng
GV tr×nh chiÕu ®¸p ¸n.
- ë ®Þa ph­¬ng em cã di tÝch hoÆc danh lam th¾ng c¶nh nµo cã thÓ coi lµ chøng nh©n lÞch sö ®Þa ph­¬ng ?
HS ph¸t biÓu
GV tr×nh chiÕu C©y ®a T©n trµo, l¸n Nµ Lõa, §×nh T©n Trµo, Nung Lá nhà thể, căn cứ Xẻo Lá, tượng đài chiến thắng Chà Là ...giíi thiÖu vÒ di tÝch lÞch sö nµy.
I. Tìm hiểu chung :
1. §äc v¨n b¶n:
2. Chó thÝch:
- V¨n b¶n nhËt dông:
- Tõ khã:
- Bè côc: 3 phÇn
I
I. T×m hiÓu v¨n b¶n
1. Giíi thiÖu chung vÒ c©y cÇu Long Biªn
- CÇu b¾c qua s«ng Hång
- X©y dùng n¨m 1898, hoµn thµnh n¨m 1902
- Do kiÕn tróc s­ ng­êi Ph¸p thiÕt kÕ.
- CÇu chøng kiÕn nh÷ng sù kiÖn lÞch sö trong 1 thÕ kØ qua.
- HiÖn t¹i ë vÞ trÝ khiªm nh­êng nh­ng gi÷ vai trß lµ chøng nh©n lÞch sö.
2. CÇu Long Biªn - chøng nh©n lÞch sö
 a. Chøng nh©n trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p:
 Chøng kiÕn cuéc khai th¸c thuéc ®Þa cña thùc d©n Ph¸p, lßng dòng c¶m cña Trung ®oµn Thñ ®«.
b. Nh©n chøng trong kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu n­íc:
+ C©y cÇu trë thµnh môc tiªu nÐm bom d÷ déi
+ BÞ ®¸nh 10 lÇn, háng 7 nhÞp vµ 4 trô lín.
+ §ît 2: háng 100m.
c. Chøng nh©n trong nh÷ng ngµy n­íc lò:
Lµ c©y cÇu nèi thuËn tiÖn ®i l¹i, dÎo dai, v÷ng ch¾c. 
3. ý nghÜa cña c©y cÇu 
 C©y cÇu lµ cÇu nèi gi÷a ViÖt Nam víi thÕ giíi
III. Tæng kÕt:
- Néi dung:
- NghÖ thuËt
* Ghi nhí ( SGK)
IV. Bµi tËp:
Bµi 1: CÇu Long Biªn kh«ng ph¶i lµ chøng nh©n cho nh÷ng sù kiÖn lÞch sö nµo?
A- C¸ch m¹ng th¸ng t¸m thµnh c«ng t¹i Hµ Néi.
B- Nh÷ng ngµy ®Çu n¨m 1947, trung ®oµn thñ ®« bÝ mËt ra ®i.
C- ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954.
D- ChiÕn th¾ng ®iÖn biªn phñ trªn kh«ng n¨m 1972.
Bµi 2:T¸c gi¶ so s¸nh chiÕc cÇu Long Biªn víi h×nh ¶nh g× ?
A. Nh­ d¶i lôa uèn l­în.s
B. Nh­ chiÕc l­îc cµi trªn m¸i tãc.
C. Nh­ mét sîi d©y thõng.
D. Nh­ mét sîi chØ mÒm.
3. Cñng cè (3'): 
- ThÕ nµo lµ v¨n b¶n nhËt dông?
- C¸c di tÝch lÞch sö cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc?
4. H­íng dÉn häc ë nhµ (2'):
- N¾m ch¾c néi dung bµi häc 
- T×m c¸c di tÝch lÞch sö cã ý nghÜa ë quª em.
- ChuÈn bÞ bµi:
+ Bøc th­ cña thñ lÜnh da ®á: Tìm hiểu phần đầu, phần giữa, phần cuối của bức thư
+ Sưu tầm một số tranh ảnh về thiên nhiên tươi đẹp, tranh ảnh về thiên nhiên bị tàn phá
 ------------------------------------------------------------------
TUÇn 32 ( tiÕt 125- 128)
TiÕt:125 - V¨n b¶n 
Bøc th­ cña thñ lÜnh da ®á
D¹y 6a:..................
 6B:..................
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Gióp HS : 
- ThÊy ®­îc mèi quan hÖ gi÷a thiªn nhiªn víi con ng­êi cña ng­êi d©n da ®á lµ mèi quan hÖ gia ®×nh, m¸u thÞt. Bøc th­ ®· nªu lªn mét vÊn ®Ò bøc xóc cã ý nghÜa to lín ®èi víi cuéc sèng hiÖn nay: B¶o vÖ vµ gi÷ g×n sù trong s¹ch cña thiªn nhiªn, m«i tr­êng.
- ThÊy ®­îc t¸c dông cña viÖc sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸, so s¸nh vµ dïng tõ lÆp.
	- TÝch hîp víi gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng.
2. KÜ n¨ng:
	RÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch 1 bøc th­ cã néi dung chÝnh luËn
3. Th¸i ®é:
Gi¸o dôc häc sinh biÕt gi÷ g×n sù trong s¹ch cña thiªn nhiªn, m«i tr­êng quanh ta.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:
- GV: §äc tµi liÖu SGK tù nhiªn - x· héi líp 5 ( phÇn 1); Nh÷ng t­ liÖu vÒ ng­êi da ®á.
- HS: So¹n bµi theo c©u hái SGK
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1. KiÓm tra (4'): V× sao nãi cÇu Long Biªn lµ chøng nh©n lÞch sö ?
2. Bµi míi:
* Giíi thiÖu bµi (1'): N¨m 1854, tæng thèng thø 14 cña MÜ lµ Phreng- klin Pi-¬-x¬ tá ý muèn mua ®Êt cña ng­êi da ®á. Tï tr­ëng Xi- ¸t- t¬n cña bé l¹c da ®á §u- oa- mix vµ Su- qua mix ®· viÕt bøc th­ tr¶ lêi tá ý kh«ng muèn b¸n m¶nh ®Êt quª h­¬ng cña m×nh cho ng­êi da tr¾ng mÆc dï ng­êi da ®á rÊt nghÌo. T¹i sao l¹i nh­ vËy ? bµi häc h«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
H§1(15'): H­íng dÉn häc sinh ®äc v¨n b¶n vµ hiÓu chó thÝch
 GV h­íng dÉn ®äc: Lêi lÏ trong bøc th­ cã tÝnh chÊt nh­ mét tuyªn ng«n, v× vËy cÇn ®äc b»ng mét chÊt giäng m¹nh mÏ, khóc chiÕt.
GV ®äc mÉu ®o¹n 1- HS ®äc tiÕp, nhËn xÐt.
 L­u ý c¸c chó thÝch 1,3,4, 8, 10,11
HS: §äc chó thÝch * (G SGK/ 138)
GV? - Hoµn c¶nh ra ®êi bøc th­ ?
- NhÊn m¹nh vÒ hoµn c¶nh ra ®êi cña bøc th­.
? V¨n b¶n thuéc thÓ lo¹i nµo? 
- Bøc th­ cã mÊy phÇn ? ( 3 phÇn)
GV: Kh¾c s©u luËn ®iÓm chÝnh cña cña ng­êi viÕt
H§2(20'): H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu v¨n b¶n 
 HS ®äc ®o¹n ®Çu.
- T¸c gi¶ ®· nªu mèi quan hÖ gi÷a ng­êi vµ ®Êt cña ng­êi da ®á nh­ thÕ nµo?
(Chóng t«i lµ mét phÇn cña mÑ vµ mÑ lµ mét phÇn cña chóng t«i: §Êt lµ bµ mÑ, hoa lµ chÞ, lµ em, tiÕng th× thÇm cña dßng n­íc lµ tiÕng nâi cha «ng )
- T¸c gi¶ sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo?
- T¸c gi¶ cßn sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo n÷a ? Em h·y t×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n?
- Sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt trªn cã t/d g×?
( T/ nhiªn gÇn gòi, g¾n bã vµ cÇn thiÕt víi con ng­êi) 
GV: Thiªn nhiªn víi ng­êi da ®á g¾n bã rÊt th©n thiÕt, nh­ nh÷ng ng­êi con trong mét gia ®×nh: cha «ng, tæ tiªn cña ng­êi da ®á tån t¹i trong thiªn nhiªn, trong nh÷ng dßng n­íc, trong ©m thanh cña c«n trïng vµ n­íc ch¶y. §ã lµ quª h­¬ng ®· g¾n bã gièng nßi bao ®êi nªn nã lµ m¸u thÞt cña hä. Thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng cña ng­êi da ®á lµ nh÷ng ®iÒu hÕt søc thiªng liªng. 
- Trong ®o¹n ®Çu bøc th­ cã nh÷ng tõ nµo lÆp l¹i?
- Dïng tõ lÆp nh­ vËy cã ý nghÜa g× ?
( Tõ "Mçi" lÆp l¹i nhÊn m¹nh ý nghÜa cña ®Êt ®ai thÊm ®­îm trong tõng ®¬n vÞ nhá bÐ vµ ®¬n lÎ- Sù g¾n bã v« cïng bÒn chÆt, s©u s¾c.)
* TÝch hîp b¶o vÖ m«i tr­êng:
 - ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em ( giê sau nép)
I. §äc v¨n b¶n, t×m hiÓu chung
1. §äc v¨n b¶n,gi¶i nghÜa tõ ( SGK):
2. T×m hiÓu chung
- ThÓ lo¹i: Th­ tõ- chÝnh luËn- tr÷ t×nh
- Bè côc: 3 phÇn
II. T×m hiÓu v¨n b¶n 
1. PhÇn ®Çu bøc th­ :
- §Êt lµ mÑ cña ng­êi da ®á
- Hoa lµ chÞ, em 
- Ng­êi, mám ®¸, chó ngùa ... cïng chung mét gia ®×nh.
 -> NghÖ thuËt nh©n ho¸ 
- N­íc ãng ¸nh ... lµ m¸u 
- TiÕng th× thÇm cña dßng n­íc lµ tiÕng nãi cña cha «ng.
 -> So s¸nh
Þ Nhê sù so s¸nh vµ nh©n ho¸, mèi quan hÖ cña ®Êt víi ng­êi da ®á thÓ hiÖn b»ng sù g¾n bã nh­ nh÷ng ng­êi th©n trong gia ®×nh. §ã lµ ®iÒu hÕt søc thiªng liªng. 
3. Cñng cè (3'):
- Em cã nhËn xÐt g× vÒ quan hÖ gi÷a con ng­êi vµ thiªn nhiªn cña ng­êi da ®á ?
- Em thÊy m×nh cã tr¸ch nhiÖm g× trong viÖc b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i tr­êng ?
4. H­íng dÉn häc ë (2'):
- §äc l¹i toµn bµi, n¾m ®­îc mèi quan hÖ gi÷a thiªn nhiªn víi con ng­êi cña ng­êi da ®á.
- T×m hiÓu phÇn cßn l¹i.
	==========================================
TiÕt:126 - V¨n b¶n 
Bøc th­ cña thñ lÜnh da ®á
(TiÕp theo)
D¹y 6a: ....................
 6b:.....................
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc: Gióp HS :
- ThÊy ®­îc bøc th­ cña thñ lÜnh da ®á xuÊt ph¸t tõ t×nh yªu thiªn nhiªn ®Êt n­íc ®· nªu lªn mét vÊn ®Ò bøc xóc cã ý nghÜa to lín ®èi víi cuéc sèng hiÖn nay: B¶o vÖ vµ gi÷ g×n sù trong s¹ch cña thiªn nhiªn, m«i tr­êng.
- ThÊy ®­îc t¸c dông cña viÖc sö dông mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt trong bøc th­ ®èi víi viÖc diÔn ®¹t ý nghÜ vµ t×nh c¶m, ®Æc biÖt lµ phÐp nh©n ho¸, trïng ®iÖp vµ thñ ph¸p ®èi lËp.
- TÝch hîp víi gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng.
2. KÜ n¨ng: TiÕp tôc rÌn kÜ n¨ng t×m hiÓu, ph©n tÝch 1 bøc th­ cã néi dung chÝnh luËn
3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc häc sinh biÕt gi÷ g×n sù trong s¹ch cña thiªn nhiªn, m«i tr­êng quanh ta.
II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:
- GV: S­u tÇm tranh ¶nh, thiÕt kÕ gi¸o ¸n trªn Powerpoint
- Häc sinh: chuÈn bÞ bµi theo h­íng dÉn tiÕt 125
III. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1. KiÓm tra (4'): Néi dung vµ nghÖ thuËt phÇn ®Çu l¸ th­ cña thñ lÜnh da ®á?
	- Thu bµi viªt vÒ m«i tr­êng ë ®Þa ph­¬ng em
2. Bµi míi:
* Giíi thiÖu bµi (1'):
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
Néi dung
H§1(2'): Häc sinh nh¾c l¹i néi dung häc giê tr­íc
- PhÇn ®Çu l¸ th­ t¸c gi¶ nªu mèi quan hÖ gi÷ thiªn nhiªn víi con ng­êi cña ng­êi da ®á nh­ thÕ nµo ?
(Thiªn nhiªn lµ quª h­¬ng, m¸u thÞt cña ng­êi da ®á, lµ nh÷ng ®iÒu thiªng liªng cña hä)
H§2(15'): H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn gi÷a l¸ th­ .
HS ®äc phÇn gi÷a l¸ th­
- §o¹n v¨n nªu vÊn ®Ò g×?
GV cho häc sinh th¶o luËn nhãm (nhãm bµn trong 5') GV ph¸t phiÕu häc tËp
GV giao nhiÖm vô: ChØ ra sù ®èi lËp trong c¸ch sèng, th¸i ®é ®èi víi thiªn nhiªn gi÷a ng­êi da tr¾ng vµ ng­êi da ®á vÒ ®Êt ®ai, c¶nh vËt, kh«ng khÝ vµ mu«ng thó ?
 §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy
Nhãm kh¸c nhËn xÐt
GV nhËn xÐt, kÕt luËn (Tr×nh chiÕu)
- T¸c gi¶ sö dông nh÷ng nghÖ thuËt g×? t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµy ?
( So s¸nh, nh©n ho¸, lÆp , phÐp ®èi:
* Sù kh¸c biÖt trong c¸ch sèng cña ng­êi da tr¾ng vµ ng­êi da ®á.
* Th¸i ®é b¶o vÖ thiªn nhiªn, ®Êt ®ai, m«i tr­êng.
* Béc lé nh÷ng lo ©u cña ng­êi da ®á khi ®Êt ®ai, thiªn nhiªn, m«i tr­êng thuéc vÒ ng­êi da tr¾ng.)
- Qua ®ã, nh÷ng lo ©u vÒ ®Êt ®ai, m«i tr­êng tù nhiªn bÞ x©m h¹i cho em hiÓu g× vÒ c¸ch sèng cña ng­êi da ®á ?
* TÝch hîp b¶o vÖ m«i tr­êng:
Tr×nh chiÕu trang tµn ph¸ thiªn nhiªn
- Bøc tranh cã néi dung g× ?
(C¶nh b¾n giÕt ®éng vËt cña ng­êi da tr¾ng, c¶nh t¸c h¹i cña ph¸ ho¹i thiªn nhiªn dÉn ®Õn ®Êt ®ai nøt nÎ, c¶nh ®éng vËt bÞ b¾n giÕt tr¸i phÐp, c¶nh tµn ph¸ rõng ®Ó x©y dùng)
- Em cã suy nghÜ g× qua quan s¸t nh÷ng c¶nh trªn ?
( Kh«ng giÕt h¹i ®éng vËt tr¸i phÐp, ph¶i b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i tr­êng ®Ó cã ®­îc kh«ng khÝ trong lµnh)
GV: Ng­êi da ®á yªu m¶nh ®Êt quª h­¬ng nh­ m¸u thÞt nªn thñ lÜnh Xi-¸t- t¬n ®· kiÕn nghÞ víi ng­êi da tr¾ng trong phÇn cuèi bøc th­.
H§3(8'): H­íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn cuèi l¸ th­.
- Thñ lÜnh Xi- ¸t- t¬n ®· kiÕn nghÞ nh÷ng g× víi ng­êi da tr¾ng ?
- VÒ ®Êt ®ai ?
- VÒ kh«ng khÝ ?
- VÒ loµi vËt ?
- Em hiÓu thÕ nµo vÒ c©u nãi " §Êt lµ mÑ"?
Tr×nh chiÕu §¸p ¸n: §Êt lµ mÑ.
- C¸ch hµnh v¨n, giäng ®iÖu cña ®o¹n nµy cã g× kh¸c víi c¸c ®o¹n trªn?
(Chøa ®ùng t×nh c¶m, triÕt lÝ, khoa häc. Giäng võa thèng thiÕt, võa ®anh thÐp, hïng hån)
 ( §Êt lµ n¬i s¶n sinh ra mu«n loµi, lµ nguån sèng cña mu«n loµi, c¸i g× con ng­êi lµm cho ®Êt ®ai lµ lµm cho ruét thÞt cña m×nh) 
GV: T­ t­ëng næi bËt trong ®o¹n v¨n lµ luËn ®iÓm: §Êt lµ mÑ. Quan niÖm xuyªn suèt Êy gióp ®Ò cËp ®Õn hµng lo¹t hÖ qu¶. §iÒu g× s¶y ra víi ®Êt lµ s¶y ra víi nh÷ng ®øa con cña ®Êt.
H§4(5'): H­íng dÉn häc tæng kÕt v¨n b¶n
- V¨n b¶n ®· thÓ hiÖn sù quan t©m vµ kh¼ng ®Þnh ®iÒu quan träng nµo trong cuéc sèng cña con ng­êi ?
- V¨n b¶n thµnh c«ng nhê nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt nµo ?
Tr×nh chiÕu ghi nhí
- Gi¶i thÝch v× sao bøc th­ ra ®êi c¸ch ®©y h¬n 1 thÕ kØ nay vÉn ®­îc coi lµ v¨n b¶n hay nhÊt vÒ thiªn nhiªn, m«i tr­êng ?
Tr×nh chiÕu lêi gi¶i thÝch
H§5(5'): H­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp
GV tr×nh chiÕu bµi tËp
HS lùa chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi
GV tr×nh chiÕu ®¸p ¸n
*Bai 1
.A.Tµn s¸t nh÷ng ng­êi da ®á;
B. Hñy ho¹i nÒn v¨n hãa cña ng­êi da ®á;
C.Thê ¬, tµn nhÉn ®èi víi thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng sèng;
D.X©m l­îc c¸c d©n téc kh¸c.
* Bai 2
A. NhÊn m¹nh ý cÇn diÔn t¶;
B. ThÓ hiÖn râ th¸i ®é, t×nh c¶m cña ng­êi viÕt;
C. T¹o cho c©u v¨n giµu nhÞp ®iÖu, giµu søc thuyÕt phôc;
D. Gåm c¶ 3 ý (A, B, C).
I. §äc v¨n b¶n:
II.T×m hiÓu v¨n b¶n:
1. PhÇn ®Çu l¸ th­:
2. PhÇn gi÷a l¸ th­: Sù kh¸c biÖt trong c¸ch sèng, trong th¸i ®é ®èi víi ®Êt ®ai, thiªn nhiªn gi÷a ng­êi da tr¾ng vµ ng­êi da ®á 
Néi dung
Ng­êi da ®á
Ng­êi da tr¾ng
§Êt ®ai
 Lµ nh÷ng ng­êi anh em 
Lµ bµ mÑ
 C­ xö nh­ vËt mua ®­îc, t­íc ®o¹t ®­îc, b¸n ®i
Thiªn nhiªn c¶nh vËt
Say s­a víi: TiÕng l¸ c©y lay ®éng ©m thanh ªm ¸i cña c¬n giã tho¶ng
Ch¼ng cã n¬i nµo yªn tÜnh
ChØ lµ nh÷ng tiÕng ån µo l¨ng m¹
Kh«ng khÝ
 Quý gi¸, lµ cña chung
Ch¼ng ®Ó ý g×
Mu«ng thó
ChØ giÕt ®Ó duy tr× sù sèng
B¾n chÕt c¶ ngµn con
-> NghÖ thuËt so s¸nh, ®èi lËp, nh©n hãa, ®iÖp ng÷:
 -> T«n träng sù hoµ hîp víi thiªn nhiªn, yªu quý vµ ®Çy ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng, tù nhiªn nh­ m¹ng sèng cña m×nh.
3. PhÇn cuèi th­ :
KiÕn nghÞ:
+ §Êt ®ai:
- Ph¶i biÕt kÝnh träng ®Êt ®ai
- H·y khuyªn b¶o: §Êt lµ mÑ.
+ Kh«ng khÝ:
- V« cïng quý gi¸.
- Ph¶i gi÷ g×n vµ lµm cho nã trë thµnh mét n¬i thiªng liªng.
+ Víi loµi vËt: Ph¶i ®èi xö víi mu«ng thó nh­ anh em.
III. Tæng kÕt:
* Ghi nhí: SGK/ 140
IV. LuyÖn tËp:
§äc kÜ vµ ®¸nh dÊu vµo ý tr¶ lêi ®óng cña nh÷ng c©u hái sau:
1. Bøc th­ ®· phª ph¸n gay g¾t nh÷ng hµnh ®éng vµ th¸i ®é g× cña ng­êi da tr¾ng thêi ®ã?
- .Thê ¬, tµn nhÉn ®èi víi thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng sèng;
2. ViÖc sö dông yÕu tè trïng ®iÖp trong bµi v¨n cã ý nghÜa g×?
3. VÊn ®Ò næi bËt nhÊt cã ý nghÜa nh©n lo¹i ®Æt ra trong bøc th­ nµy lµ g×?
A. B¶o vÖ thiªn nhiªn m«i tr­êng;
B. B¶o vÖ di s¶n v¨n hãa;
C. Ph¸t triÓn d©n sè;
D. Chèng chiÕn tranh.
3. Cñng cè (3')
- GV tr×nh chiÕu h×nh ¶nh thiªn nhiªn t­¬i ®Ñp, trong lµnh vµ h×nh ¶nh thiªn nhiªn bÞ tµn ph¸.
- Qua häc v¨n b¶n vµ quan s¸t tranh, Theo em, bøc th­ trªn cã ý nghÜa ntn ®èi víi t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng ngµy nay? Tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi trong viÖc nµy ?
4. H­íng dÉn häc ë nhµ (2'):
- Häc kÜ bµi, n¾m ®­îc néi dung bµi häc.
- HiÖn nay, thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng ë ViÖt Nam còng ®ang bÞ tµn ph¸, hñy ho¹i nghiªm träng. Em h·y viÕt mét bøc th­ göi cho «ng bé tr­ëng Bé tµi nguyªn vµ m«i tr­êng Mai ¸i Trùc ®Ó kiÕn nghÞ vÒ t×nh tr¹ng trªn.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 33.doc