Giáo án Ngữ văn 6, tập 2 - Sông nước Cà Mau

I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả:

2. Tác phẩm:

Baøi vaên “Soâng nöôùc Caø Mau” trích töø

chöông XVIII truyeän “Ñaát röøng phöông Nam”

cuûa Ñoaøn Gioûi.

 

ppt 30 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6, tập 2 - Sông nước Cà Mau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÖÕ VAÊN 6 Caâu 1: Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân laøsaùng taùc cuûa nhaø vaên naøo?Taï Duy Anh.Ñoaøn Gioûi.Toâ HoaøiNam CaoABCD Buoàn raàu vaø sôï haõi.ACDBThöông baïn vaø aên naên hối haänThan thôû vaø buoàn phieànNghó ngôïi vaø xuùc ñoängCaâu 2:Tröôùc caùi cheát thöông taâm cuûa Deá Choaéc . Deá Meøn ñaõ coù thaùi ñoä nhö theá naøoCaâu 1: Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaàu tieân laøsaùng taùc cuûa nhaø vaên naøo?Taï Duy Anh.Nam CaoToâ HoaøiABCDSai rồi !Ồ ! Tiếc quá.Bạn thử lần nữa xem !Chúc mừng bạn !Ñoaøn Gioûi.Caâu 2:Tröôùc caùi cheát thöông taâm cuûa Deá Choaéc. Deá Meøn ñaõ coù thaùi ñoä nhö theá naøo?Thöông baïn vaø aên naên hối haän.Buoàn raàu vaø sôï haõi.Than thôû vaø buoàn phieàn.Sai rồi!Đúng rồi!Sai rồi!ABCDNghó ngôïi vaø xuùc ñoäng.Sai rồi!Giôùi thieäu baøi: Soâng nöôùc Caø Maulaø ñoaïn trích töø chöông XVIII trong truyeän Ñaát röøng phöông Nam cuûa nhaø vaên Ñoaøn Gioûi . Qua caâu chuyeän löu laïc cuûa moät thieáu nieân vaøo röøng U Minh trong thôøi kyø khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp, taùc giaû ñaõ ñöa ngöôøi ñoïc ñeán vôùi caûnh thieân nhieân hoang daõ maøraát phong phuù, ñoäc ñaùo cuûa cuoäc soáng cuûa con ngöôøi cuøng vôùi hình aûnh cuoäc khaùng chieán ôû vuøng ñaát cöïc nam cuûa Toå quoác .ÑOAØN GIOÛISOÂNG NÖÔÙC CAØ MAUI. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH1. Tác giả:Ñoaøn Gioûi ( 1925 – 1989) Queâ ôû tænh Tieàn Giang, Vieát vaên töø thôøi kyø Khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp.Queâ cuûa oâng ôû ñaâu?OÂng vieát vaên trong thôøi kyø naøo?Ai laø taùc giaû ?OÂn g sinh vaøo naêm naøo?I. ĐỌC HIỂU CHÚ THÍCH1. Tác giả:SGK / 56, 572. Tác phẩm:Baøi “Soâng nöôùc Caø Mau” ñöôïc trích töø truyeän naøo? Chöông maáy?-Baøi vaên “Soâng nöôùc Caø Mau” trích töø chöông XVIII truyeän “Ñaát röøng phöông Nam” cuûa Ñoaøn Gioûi.II. ĐỌC HIỂU VAÊN BAÛN - Ñoïc vaên baûnCảm nhận chung của em về baøi vaên như thế nào ?Từ mạch cảm xúc trong bài, em hãy chia bố cục của bài vaên ?- Bố cục: 4 phầnÑoaïn 1BỐ CỤCAÁn töôïng ban ñaàu veàthieân nhieân Caø MauÑoaïn 2Teân goïi caùc keânh raïchÑoaïn 3Mieâu taû doøng soâng Naêm CaênChôï CaØ MauÑoaïn 41.AÁn töôïng ban ñaàu veà thieân nhieân Caø Mau.- Soâng ngoøi, keânh raïch buûa giaêng nhö maïng nheän .Tröôùc maét laø caû moät maøu xanh . Röøng ñöôùc Caø MauSoâng nöôùc CaØ Mau1.AÁn töôïng ban ñaàu veà thieân nhieân Caø Mau.- Soâng ngoøi, keânh raïch buûa giaêng nhö maïng nheän .Tröôùc maét laø caû moät maøu xanh . - Laø moät vuøng khoâng gian roäng lôùn .--> Taùc giaû caûm nhaän qua thò giaùc , thính giaùc ñaëc bieät laø caûm giaùc veà maøu xanh .2-Teân goïi caùc keânh raïch: Haõy tìm nhöõng danh töø rieâng trong ñoaïn vaên?2-Teân goïi nhöõng ñòa danh:-Raïch Maùi Giaàm ,-Keânh Boï Maét ,-Keânh Ba Khía,...ÔÛ vuøng Caø Mau ngöôøi ta goi teân ñaát, teân soâng theo caùch naøo?Theo nhöõng danh töø mó leäTheo caùch cuûa cha oâng ñeå laïiTheo ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa con keânh, con soâng.ABCDSai rồi !Ồ ! Tiếc quá.Bạn thử lần nữa xem !Chúc mừng bạn !Theo thoùi quen trong ñôøi soáng2-Teân goïi nhöõng ñòa danh:-Raïch Maùi Giaàm -Keânh Boï Maét -Keânh Ba Khía Döïa theo ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa con keânh, con soâng maø goïi thaønh teân.3. Taû caûnh doøng soâng Naêm Caên. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Tìm nhöõng chi tieát noùi veà söï roäng lôùn cuûa doøng soâng vaø röøng ñöôùc. 2. Trong caâu “Thuyeàn chuùng toâi cheoø thoaùt qua keânh Boï Maét, ñoå ra con soâng Cöûa Lôùn, xuoâi veà Naêm Caên”coù nhöõng ñoäng töø naøo chæ cuøng moät hoaït ñoäng cheøo thuyeàn? Em coù theå thay ñoåi caùc ñoäng töø treân vaø ruùt ra nhaän xeùt. 3. Tìm trong ñoaïn vaên nhöõng töø ngöõ mieâu taûmaøu saéc cuûa röøng ñöôùc vaø nhaän xeùt veà caùch mieâu taû röøng ñöôùc cuûa taùc giaû.3. Caûnh doøng soâng Naêm CaênNhöõng chi tieát noùi veà söï rộng lôùn Doøng soâng:Con soâng roäng hôn ngaøn thöôùc, nöôùc ñoå aàm aàm nhö thaùc, caù bôi haøng ñaøn,Röøng Caø MauRöøng Caø Mau3. Taû caûnh doøng soâng Naêm Caên. Nhöõng ñoäng töø: thoaùt qua, ñoå ra, xuoâi veà. Dieãn taû quaù trình xuoâi theo doøng chaûy cuûa con thuyeàn. Duøng ba möùc ñoä saéc thaùi ñeå mieâu taû röøng ñöôùc. - Nhöõng chi tieát noùi veà söï rộng lôùn Doøng soâng:Con soâng roäng hôn ngaøn thöôùc, nöôùc ñoå aàm aàm nhö thaùc, caù bôi haøng ñaøn, Röøng ñöôùc: Döïng leân cao ngaát nhö hai daõy tröôøng thaønh voâ taän4.Chôï Naêm Caên . - Chôï chuû yeáu hoïp ngay treân soâng nöôùc . - Haøng hoùa trao ñoåi mua baùn raát ña daïng . - Nôi taäp trung cuûa caùc saéc toäc anh em cuøng chung soáng .III. GHI NHỚ Caûnh soâng nöôùc Caø Mau coù veû ñeïp roäng lôùn, huøng vó, ñaày söùc soáng hoang daõ. Chôï Caø Mau laø hình aûnh cuoäc soáng taáp naäp, truø phuù ñoäc ñaùo ôû vuøng ñaát taän cuøng phía Nam Toå quoác.Böùc tranh thieân nhieân vaø cuoäc soáng ôû vuøng Caø Mau hieän leân vöøa cuï theå, vöøa bao quaùt thoâng qua söï caûm nhaân tröïc tieáp vaø voán hieåu bieát phong phuù cuûa taùc giaûIII. GHI NHỚSGK / 23Caûm nhận cuûa em veà vuøng soâng nöôùc Caø Mau?Chôï Caø Mau coù nhöõng gì ñaëc bieät ?Böùc tranh thieân nhieân vaø cuoäc soáng ôû vuøng Caø Mau hieän leânnhö theá naøo?SGK /231.Vieát ñoaïn vaên Soâng nöôùc Caø Mau roäng lôùn huøng vó, ñaày söùc soáng . Ñoù laø nieàm töï haøo cuûa chuùng ta veà vuøng soâng nöôùc taän cuøng phía nam Toå Quoác. Caâu 2Keå teân nhöõng con soâng ôû queâ höông hoaëc ñòa phöông maø em ñang ôû. Giôùi thiệu veà con soâng aáy.TEÂN CON SOÂNG NAØO LAØ CUÛA HẬU GIANG SOÂNG CAÙI RAÊNGSOÂNG CAÛ (SOÂNG LAM)SOÂNG NGAÕ BAÛYSOÂNG THU BOÀNABCDSai rồi !Ồ ! Tiếc quá.Bạn thử lần nữa xem !Chúc mừng bạn !Vaên baûn “Soâng nöôùc Caø Mau” thuộc phương thức bieåu ñaït naøo?Mieâu taûTöï söïBiểu cảmSai rồi!Đúng rồi!Sai rồi!ÔÛ vuøng Caø Mau ngöôøi ta gọi teân ngöôøi, teân soâng theo caùch naøo?Theo nhöõng danh töø mó leäTheo caùch cuûa cha oâng ñeå laïiTheo ñaëc ñieåm rieâng bieät cuûa con keânh, con soâng.ABCDSai rồi !Ồ ! Tiếc quá.Bạn thử lần nữa xem !Chúc mừng bạn !Theo thoùi quen trong ñôøi soáng KÍNH CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ NHIEÀU SỨC KHOÛE

Tài liệu đính kèm:

  • pptSông nước Cà Mau.ppt