Giáo án Ngữ văn 6, tập 2 - Tổng kết phần Tập làm văn

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

 Nắm vững kiến thức về các kiểu văn bản (tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, điều hành) đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

 1. Kiến thức

- Đặc trưng của từng kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã được học.

- Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại van học.

 2. Kỹ năng:

- Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các kiểu văn bản đã học.

- Đọc – hiểu các kiểu văn bản theo đặc trưng của các kiêu văn bản ấy.

- Nâng cao năng lực đọc và viết các kiểu văn bản thông dụng.

- Kết hợp hài hoà, hợp lý các kiểu văn bản trong thực tế làm bài.

 - Ôn và nắm vững các kiểu văn bản đã học từ lớp 6 đến lớp 9. Phân biệt các kiểu văn bản và nhận biết sự phối hợp của chúng trong thực tiễn làm văn.

 - Biết đọc các kiểu văn hoá theo đặc trưng

 - Phân biệt kiểu văn bản và thể loại văn hoc. Viết được văn bản cho phù hợp

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 29/12/2015 Lượt xem 737Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 6, tập 2 - Tổng kết phần Tập làm văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TiÕt 164 	 Ngµy so¹n 29 th¸ng 4 n¨m 2015
Tæng kÕt phÇn tËp lµm v¨n
(tiÕp)
I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 Nắm vững kiến thức về các kiểu văn bản (tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận, điều hành) đã được học từ lớp 6 đến lớp 9.
II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
 1. Kiến thức
- Đặc trưng của từng kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã được học.
- Sự khác nhau giữa kiểu văn bản và thể loại van học.
 2. Kỹ năng:
- Tổng hợp, hệ thống hoá kiến thức về các kiểu văn bản đã học.
- Đọc – hiểu các kiểu văn bản theo đặc trưng của các kiêu văn bản ấy.
- Nâng cao năng lực đọc và viết các kiểu văn bản thông dụng.
- Kết hợp hài hoà, hợp lý các kiểu văn bản trong thực tế làm bài.
 - Ôn và nắm vững các kiểu văn bản đã học từ lớp 6 đến lớp 9. Phân biệt các kiểu văn bản và nhận biết sự phối hợp của chúng trong thực tiễn làm văn.
 - Biết đọc các kiểu văn hoá theo đặc trưng
 - Phân biệt kiểu văn bản và thể loại văn hoc. Viết được văn bản cho phù hợp
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc
 1. æn ®Þnh líp
 2. KiÓm tra bµi cò:
 3. Bµi míi. H§1. Giíi thiÖu bµi. 
 H§2. II. PhÇn TËp Lµm V¨n trong ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n THCS
 1. PhÇn v¨n vµ TLVcã mèi quan hÖ víi nhau ntn? H·y nªu vÝ dô cho thÊy mèi quan hÖ ®ã trong ch­¬ng tr×nh ®· häc?
 - PhÇn v¨n gióp cho ng­êi ®äc biÕt m« pháng, p2 kÕt cÊu, häc diÔn ®¹t, gîi ý s¸ng t¹o.
V× vËy: phÇn v¨n gióp ta ®äc nhiÒu ®Ó häc c¸ch viÕt tèt, kh«ng ®äc, Ýt ®äc th× viÕt kh«ng tèt, kh«ng hay.
 2. PhÇn TV cã quan hÖ ntn ®èi víi phÇn v¨n vµ TLV? Nªu vÝ dô?
 - PhÇn tiÕng viÖt gióp chóng ta biÕt c¸ch sö dông tõ ng÷ thÝch hîp trong c¸c v¨n b¶n VH vµ tõ ®ã gióp chóng ta sö dông tèt phÇn TV khi viÕt v¨n (TLV)
 3. C¸c ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: miªu t¶, tù sù, nghÞ luËn, biÓu c¶m, tminh cã ý nghÜa ntn ®èi víi viÖc rÌn luyÖn kü n¨ng lµm v¨n?
 - C¸c ph­¬ng thøc biÓu ®¹t trªn gióp chóng ta n¾m v÷ng kiÓu v¨n b¶n vµ ¸p dông c¸c ph­¬ng thøc trªn theo ®óng ®Æc tr­ng kiÓu v¨n b¶n.
III. C¸c kiÓu v¨n b¶n träng t©m
KiÓu VB
§Ých ph¶i ®¹t
C¸ch viÕt
Ph­¬ng ph¸p
Ng«n ng÷
ThuyÕt minh
Gióp ng­êi ®äc cã tri thøc kh¸ch quan vµ th¸i ®é ®óng vÒ ®èi t­îng
T×m hiÓu nh÷ng tri thøc cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng mét c¸ch trong thµnh
nêu định nghĩa, nêu số liệu, phân tích, so sánh đối chiếu, liệt kê...
Ngôn ngữ chính xác, khách quan...
Tù sù
BiÓu hiÖn con ng­êi, quy luËt ®êi sèng, bµy tá t×nh c¶m, th¸i ®é
Tr×nh bµy c¸c sù viÖc cã quan hÖ nh©n qu¶ dÉn ®Õn kÕt côc biÓu lé ý nghÜa
KÕt hîp víi miªu t¶, NL biÓu c¶m ®Ó cho v¨n b¶n tù sù
Ngôn ngữ giàu hình ảnh, sử dụng ngôi kể thứ nhất hoặc ngôi kể thứ ba.
NghÞ luËn
ThuyÕt phôc mäi ng­êi tin theo c¸i ®óng, c¸i tèt, tõ bá c¸i sai, xÊu
Bµy tá th¸i ®é t­ t­ëng ®èi víi tù nhiªn x· héi, con ng­êi vµ t¸c phÈm v¨n häc
Sö dông luËn ®iÓm, luËn cø, lËp luËn sao cho phï hîp râ rµng, l« gic
ChuÈn x¸c, gîi c¶m

Tài liệu đính kèm:

  • docTổng kết phần Tập làm văn.doc