Giáo án Ngữ Văn 6 - Tuần 8 - Bùi Thị Hòa - THCS Đạ Long

A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

 - Hiểu và cảm nhận được những nét chính về nội dung và nghệ thuật của truyện “Cây bút thần”.

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ:

1. Kiến thức:

 - Quan niệm của nhân dân về công lí xã hội, mục đích của tài năng nghệ thuật và ước mơ về những khả năng kì diệu của con người.

 - Cốt truyện cây bút thần hấp dẫn với nhiều yếu tố thần kì.

 - Sự lặp lại tăng tiến của các tình tiết, sự đối lập giữa các nhân vật.

2. Kĩ năng:

 - Đọc- hiểu văn bản truyện cổ tích thần kì về kiểu nhân vật thông minh, tài giỏi.

 - Nhận ra và phân tích được các chi tiết nghệ thuật kì ảo trong truyện.

 - Kể lại truyện.

3. Thái độ:

 - Giáo dục các em biết ước mơ, biết yêu lao động, đấu tranh chống lại thói tham lam.

 

doc 12 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 18/12/2015 Lượt xem 418Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ Văn 6 - Tuần 8 - Bùi Thị Hòa - THCS Đạ Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ủaàu .... laỏy laứm laù.
=> Maừ Lửụng hoùc veừ & coự ủửụùc buựt thaàn
ẹoaùn 2 : Tieỏp ủoự .... Veừ cho thuứng.
 => Maừ Lửụng veừ cho nhửừng ngửụứi ngheứo khoồ.
ẹoaùn 3 : Tieỏp ủoự .... phoựng nhử bay.
=> Maừ Lửụng duứng buựt thaàn choỏng laùi teõn ủũa chuỷ.
ẹoaùn 4 : Tieỏp ủoự .... lụựp soựng hung dửừ.
=> Maừ Lửụng duứng buựt thaàn choỏng laùi teõn Vua hung aực, tham lam 
ẹoaùn 5 : Coứn laùi => Nhửừng truyeàn tuùng veà Maừ Lửụng & caõy buựt.
GV: Chuự yự chuự thớch 1, 3, 4, 7, 8.
Phaõn tớch
GV: Hửụựng daón HS tỡm hieồu truyeọn.
GV: Truyeọn keồ veà nhaõn vaọt naứo? Nhaõn vaọt chớnh trong truyeọn laứ ai? thuoọc kieồu nhaõn vaọt naứo?
HS: Truyeọn keồ veà Maừ Lửụng. Laứ nhaõn vaọt kyứ laù vaứ raỏt phoồ bieỏn trong truyeọn coồ tớch. Laứ ngửụứi coự taứi naờng kyứ laù, duứng taứi naờng ủoự laứm vieọc thieọn choỏng laùi caựi aực.Nhử truyeọn “Chaứng baộn gioỷi “. Baộn baỏt cửự caựi gỡ vaứ ụỷ ủaõu. Chaứng laờn gioỷi coự theồ moứ kim ủaựy bieồn, soỏng dửụựi nửụực nhử caự. Thaùch Sanh coự taứi dieọt chaốn tinh, dieọt ủaùi baứng. ẹieàu gỡ giuựp Maừ Lửụng veừ gioỷi nhử vaọy? Nhửừng ủieàu ủoự coự quan heọ vụựi nhau ra sao? 
HS: ẹoự laứ sửù say meõ caàn cuứ, chaờm chổ, coọng vụựi sửù thoõng minh vaứ khieỏu veừ saỹn coự.
GV: Chỉ ra những yếu tố thần kỡ trong văn bản?
HS: Thaàn kyứ : Maừ Lửụng ủửụùc thaàn cho caõy buựt thaàn baống vaứng ủeồ veừ ủửụùc vaọt coự khaỷ naờng nhử thaọt.( Chim tung caựnh bay leõn trụứ, caỏt tieỏng hoựt ...).
Nhaốm toõ ủaọm thaàn kyứ hoaự taứi veừ cuỷa Maừ lửụng. ẹaõy laứ sửù ban thửụỷng xửựng ủaựng cho ngửụứi meõ say, coự taõm hoàn, coự taứi, coự chớ khoồ coõng hoùc taọp.
GV: Nhaọn xeựt chuyeồn yự 
GV: Vụựi caõy buựt thaàn veừ gỡ ủửụùc naỏy, Maừ Lửụng ủaừ sửỷ duùng nhử theỏ naứo trong caực hoaứn caỷnh khaực nhau cuỷa cuoọc soỏng? Caực em haừy ủaựnh giaự ngoứi buựt thaàn cuỷa Maừ Lửụng qua nhửừng gỡ Maừ Lửụng ủaừ veừ?
Thảo luận nhúm:
GV: yeõu caàu moói nhoựm ủaựnh giaự moọt laàn veừ cuỷa Maừ Lửụng.
HS: traỷ lụứi
+ Maừ Lửụng duứng buựt thaàn veừ cho taỏt caỷ ngửụứi ngheứo trong laứng. Maừ Lửụng veừ cho daõn laứng khoõng phaỷi nhaứ cửỷa, luựa gaùo, baùc vaứng chaõu baựu maứ laứ caựi caứy, caựi cuoỏc, caựi ủeứn, caựi thựng
=> Maừ Lửụng khoõng veừ nhửừng cuỷa caỷi vaọt chaỏt coự saỹn ủeồ hửụỷng thuù maứ veừ caực phửụng tieọn giuựp ngửụứi daõn saỷn xuaỏt, sinh hoaùt.
+ Maừ Lửụng duứng buựt thaàn choỏng teõn ủũa chuỷ vaứ teõn Vua tham lam ủoọc aực = > Vỡ Maừ Lửụng raỏt gheựt nhửừng ngửụứi tham lam ủoọc aực 
+ Veừ toaứn nhửừng caựi traựi ngửụùc yự muoỏn cuỷa nhaứ vua.
GV: Phaõn tớch ủeồ Hs thaỏy roừ quan ủieồm cuỷa nhaõn daõn veà ngheọ thuaọt chaõn chớnh: Taực giaỷ daõn gian ủeồ Maừ Lửụng traỷi qua nhieàu tỡnh huoỏng thửỷ thaựch tửứ thaỏp ủeỏn cao, tửứ ủụn giaỷn ủeỏn phửực taùp ủeồ theồ hieọn saõu saộc quan nieọm cuỷa mỡnh. Mửụùn yeỏu toỏ thaàn kỡ ủeồ giuựp ủụừ nhaõn daõn, trửứng trũ, tieõu dieọt keỷ aực trửứ hoaù cho daõn. Nhụứ coự buựt thaàn maứ truyeọn thaứnh coõng khi khaộc hoaù hỡnh tửụùng nhaõn vaọt thoõng minh, taứi gioỷi. 
GV: Vỡ sao taực giaỷ ban phaàn thửụỷng buựt thaàn cho Maừ Lửụng maứ khoõng ban cho keỷ khaực?
HS: Chổ ụỷ trong tay Maừ Lửụng- con ngửụứi lửụng thieọn- buựt thaàn mụựi taùo ra ủửụùc nhửừng vaọt nhử mong muoỏn. Coứn trong tay keỷ aực thỡ noự taùo ra nhửừng ủieàu ngửụùc laùi.
GV: Tỡm caực chi tieỏt ngheọ thuaọt kỡ aỷo trong truyeọn vaứ cho bieỏt taực duùng?
HS: Caõy buựt thaàn thửùc hieọn coõng lyự cuỷa nhaõn daõn . Giuựp ủụỷ ngửụứi ngheứo khoự vaứ trửứng trũ keỷ tham lam , ủoọc aực, noự cuừng theồ hieọn ửụực mụ nhửừng khaỷ naờng kyứ dieọu cuỷa con ngửụứi. 
GV: Neõu yự nghúa cuỷa truyeọn? 
HS: + Theồ hieọn quan nieọm cuỷa nhaõn daõn veà coõng lyự xaừ hoọi.
+ Khaỳng ủũnh taứi naờng phaỷi phuùc vuù nhaõn daõn, phuùc vuù chớnh nghúa, choỏng laùi caựi aực.
+ Theồ hieọn ửụực mụ, nieàm tin veà khaỷ naờng kyứ dieọu cuỷa con ngửụứi.
GV: Neỏu em coự buựt thaàn thỡ em seừ veừ gỡ?
HS: Boọc loọ 
Hs: Đoùc phaàn ghi nhụự.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Xem baứi giaỷng, chuự yự caực chi tieỏt Maừ Lửụng sửỷ duùng caõy buựt thaàn ủeồ phaõn tớch.
- Chuaồn bũ baứi: ễng laừo ủaựnh caự vaứ con caự vaứng
I. GIỚI THIỆU CHUNG:
- Caõy buựt thaàn laứ truyeọn coồ tớch Trung Quoỏc veà nhaõn vaọt taứi naờng.
II. ẹỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. ẹoùc - tỡm hieồu tửứ khoự:
* Toựm taột
2. Tỡm hieồu vaờn baỷn:
a. Boỏ cuùc: 3 phaàn
+ Mở truyện: Người ta kể lại rằng:
+ Thaõn truyện : 
- Maừ Lương dốc lũng học vẽ vaứ ủửụùc thần cho buựt
- Maừ Lương đủem taứi năng phục vuù nhaõn daõn
- Maừ Lương duứng buựt thần trừng trị bọn aực oõn.
+ Kết Truyện: Những truyeàn tụng về Maừ Lương vaứ caõy buựt thần. 
b. Phaõn tớch
b1. Tài năng của Mó Lương:
Mồ coõi cha mẹ, nhaứ ngheứo.
Ham thớch hoùc veừ, tửù taọp veừ treõn tửụứng, treõn ủaỏt
Keỏt quaỷ : veừ gioỏng nhử thaọt.
Phaàn thửụỷng: Caõy buựt thaàn, veừ gỡ ủửụùc naỏy.
=> Yeỏu toỏ thaàn kỡ: Maừ Lửụng thuoọc kieồu nhaõn vaọt taứi naờng, kỡ laù.
b2. Maừ Lửụng sửỷ duùng caõy buựt thaàn
à Với người ngheứo:
Vẽ cuoỏc, caứy, ủeứn, thuứng xaựch nửụực.
à Nhaõn hậu, sẵn saứng giuựp ủụừ nhaõn daõn trong lao ủoọng saỷn xuaỏt 
à Với bản thaõn: 
- Vẽ loứ sưởi, vẽ baựnh, thang, con ngựa, cung teõn, vẽ tranh đđể baựn 
à Chỉ vẽ cho mỡnh khi thật cần thiết, khoõng ỷ lại vaứo caõy buựt thaàn.
 => Quan niệm của nhõn dõn về mụch đớch nghệ thuật chõn chớnh.
à Với teõn ủũa chuỷ:
- Khoõng vẽ bất cứ thứ gỡ mặc cho chuựng heỏt lụứi duù doó, doạ nạt.
- Veừ cung teõn baộn cheỏt haộn.
à Trừng phạt kẻ tham lam đđộc aực
à Với teõn vua:
Bắt vẽ rồng à Vẽ coỏc gheỷ. 
Bắt vẽ phượng à Vẽ gaứ truùi loõng
Bắt vẽ biển à Vẽ biển, vẽ gioõng tố đủể choõn vuứi teõn vua tham lam, hung aực. 
à Tiờeõu diệt keỷ coự quyeàn theỏ tham lam ủoọc aực
=> Phuùc vuù nhaõn daõn, phuùc vuù ngửụứi ngheứo, ủaỏu tranh choỏng laùi boùn giaứu coự tham lam ủoọc aực.
3. Toồng keỏt:
a. Ngheọ thuaọt
- Saựng taùo caực chi tieỏt ngheọ thuaọt kỡ aỷo goựp phaàn khaộc hoùa nhaõn vaọt taứi naờng
- Saựng taùo caực chi tieỏt ngheọ thuaọt taờng tieỏn ủeồ phaỷn aựnh maõu thuaón xaừ hoọi.
- Keỏt thuực coự haọu theồ hieọn nieàm tin cuỷa nhaõn daõn vaứo nhửừng con ngửụứi chớnh nghúa taứi naờng.
b. Nội dung
* YÙ nghúa:
- Truyeọn khaỳng ủũnh taứi naờng, ngheọ thuaọt chaõn chớnh phaỷi thuoọc veà nhaõn daõn, phuùc vuù nhaõn daõn, choỏng laùi keỷ aực.
- Truyeọn theồ hieọn ửụực mụ vaứ nieàm tin cuỷa nhaõn daõn veà coõng lớ xaừ hoọi vaứ khaỷ naờng kỡ dieọu cuỷa con ngửụứi.
* Ghi nhụự Sgk/65
4. Luyeọn taọp: keồ dieón caỷm truyeọn
III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
* Baứi cuừ:
- ẹoùc kú truyeọn, keồ dieón caỷm caõu chuyeọn theo ủuựng trỡnh tửù caực sửù vieọc.
- Phaõn tớch caực chi tieỏt ngheọ thuaọt kỡ aỷo trong truyeọn
* Baứi mụựi: soaùn baứi ễng laừo ủaựnh caự vaứ con caự vaứng.
E. RÚT KINH NGHIỆM
Tuaàn: 8	 Ngaứy soaùn: 05/10/2014
Tieỏt: 30	 Ngaứy daùy: 07/10/2014
Tiếng Việt:
DANH TỪ
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
 - Naộm ủửụùc caực ủaởc ủieồm cuỷa danh tửứ.
 - Naộm ủửụùc caực tieồu loaùi danh tửứ: danh tửứ chổ ủụn vũ vaứ danh tửứ chổ sửù vaọt.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kieỏn thửực:
 - Khaựi nieọm danh tửứ.
 + Nghúa khaựi quaựt cuaỷ danh tửứ.
 + ẹaởc ủieồm ngửừ phaựp cuỷa danh tửứ(khaỷ naờng keỏt hụùp, chửực vuù ngửừ phaựp).
 - Caực loaùi danh tửứ.
2. Kú naờng:
 - Nhaọn bieỏt danh tửứ trong vaờn baỷn.
 - Phaõn bieọt danh tửứ chổ ủụn vũ vaứ danh tửứ chổ sửù vaọt.
 - Sửỷ duùng danh tửứ ủeồ ủaởt caõu.
3. Thaựi ủoọ: 
 - Coự yự thửực hoùc taọp ủeồ bieỏt caựch sửỷ duùng toỏt vốõn danh tửứ.
C. PHƯƠNG PHÁP:
 - Phaựt vaỏn, phaõn tớch vớ duù, laứm vieọc nhoựm.
D. TIẾN TRèNH DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp : Kiểm diện HS
 - Lớp 6A2: Sĩ sốVắng(PKP.)
2. Baứi cũ : 
 - Kieồm tra baỷng phaõn bieọt nghúa cuỷa caực tửứ gaàn aõm vaứ ghi ủieồm.
3. Baứi mới :
 - ễÛ tieồu hoùc caực em ủaừ laứm quen vụựi vieọc xaực ủũnh chuỷ ngửừ, vũ ngửừ trong caõu. Moọt baùn haừy xaực ủũnh thaứnh phaàn chớnh cuỷa caõu sau: Meù/ ủi laứm. Vaọy tửứ meù giửừ vai troứ chuỷ ngửừ trong caõu thuoọc tửứ loaùi gỡ thỡ chuựng ta seừ tỡm hieồu baứi hoùc hoõm nay “Danh tử”ứ.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG KIẾN THỨC
TèM HIỂU CHUNG
GV: Yờu cầu HS ủoùc vd sgk/86
GV: dửùa vaứo kieỏn thửực ủaừ hoùc xaực ủũnh danh tửứ trong cuùm danh tửứ in ủaọm?
HS: Con traõu
GV: “Con traõu” là danh từ. Vậy từ “ba” ủửựng trửụực đảm nhiệm vai trũ là gỡ? tửứ “aỏy” ủửựng sau boồ sung gỡ cho danh tửứ chớnh?
HS: “ba” là từ chỉ số lượng, hay cũn gọi là số từ,“aỏy” là chỉ từ bổ xung ý nghĩa cho danh từ.
GV núi sơ qua về chỉ từ cho HS dễ nắm bài: Chỉ từ là những từ dựng để trỏ vào sự vật, nhằm xỏc định vị trớ của sự vật trong khụng gian hoặc thời gian.
GV: Phaõn tớch caỏu truực ủeồ cho HS thaỏy sửù keỏt hụùp cuỷa danh tửứ. 
GV: Haừy tỡm theõm caực danh tửứ khaực trong caõu?
HS: vua. Laứng, thuựng, gaùo, neỏp.
GV: Cỏc tửứ ủoự bieồu thũ ủieàu gỡ?
HS: Vua: Chổ người; Thuựng, gạo, nếp: Chỉ vật, Laứng: khaựi niệm.
GV: caực tửứ treõn chớnh laứ danh tửứ. Vaọy theo em theỏ naứo laứ danh tửứ? 
HS: Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khỏi niệm,...
GV: Em haừy đặt caõu vụựi caực danh tửứ treõn? Phõn tớch cấu trỳc C-V của những vớ dụ trờn?
HS: - Bà lóo / gỏnh hai thỳng sụi
 Cn vn
- Vua / phong em beự ấy laứm traùng nguyeõn.
 cn vn
- Nguyeõn lieọu laứm baựnh laứ /gaùo neỏp.
 Cn Vn
GV: Nhận xột về nhừng từ đứng trước danh từ“thỳng sụi”?
HS: Từ “hai”, là số từ.
GV: Vậy từ đú em rỳt ra được nhận xột gớ?
HS: Danh từ cú thể kết hợp với từ chỉ số lượng đứng phớa trước.
GV: Nhận xột về nhừng từ đứng sau danh từ“em bộ”?
HS: Từ “ấy”, là chỉ từ.
GV: Vậy từ đú em rỳt ra được nhận xột gớ?
HS: Kết hợp với chỉ từ đỳng phớa sau.
GV: Danh từ thường đảm nhiệm vai trũ gỡ trong cõu?
HS: Chửực vuù ủieồn hỡnh laứm chuỷ ngửừ, laứm vũ ngửừ khi coự tửứ laứ ủửựng trửụực.
GV: Yờu cầu học sinh đọc ghi nhớ và về nhà học thuộc.
Phaõn loại danh từ.
GV: Nghĩa của caực danh từ in đậm dưới ủaõy coự 
gỡ khaực so với caực danh từ đứng sau: “ba con traõu, một vieõn quan, ba thuựng gạo, saựu tạ thoực”?
HS: Danh từ in đậm chỉ đơn vị để tớnh, đếm người, vật. Caực danh từ đứng sau chỉ sự vật.
GV: Từ đú ta chia danh từ ra làm 2 loại đú là DT chỉ sự vật vad danh từ chỉ đơn vị. Thế nào laứ danh từ chỉ sự vật, DT chỉ đơn vị?
HS: Danh từ chỉ sự vật: Nờu tờn từng loại hoặc từng cỏ thể người, vật, hiện tượng, khỏi niệm,
- Danh từ chỉ đơn vị : Neõu teõn đơn vị duứng để đếm, đo lường sự vật.
GV: Nhận xeựt vaứ ghi bảng.
.GV: Thử thay thế caực danh tửứ in ủaọm bằng những từ “thỳng = giỏ”, “tạ=cõn”, roài cho biết đơn vị tớnh, đếm, đo lường cú thay đổi khụng? 
HS: Cú thay đổi
GV: Thử thay thế caực danh tửứ in ủaọm bằng những từ “con=chỳ”, “viờn=ụng”, roài cho biết đơn vị tớnh, đếm, đo lường cú thay đổi khụng? 
HS: Đơn vị tớnh, đếm, đo lường khụng hề thay đổi.
GV: Từ đú ta rỳt ra: “con, viờn” là danh từ chỉ đơn vị tự nhiờn, từ “thỳng, tạ” là DT chỉ đơn vị quy ước.
GV:Vớ dụ: Một tạ gạo rất nặng (tạ là đơn vị đo chớnh xỏc)
- Khi sự vật đó được tớnh đếm, đo lường bằng đơn vị quy ước chớnh xỏc thỡ nú khụng được miờu tả về lượng
Vớ dụ: Một thỳng gạo rất đầy.(Thỳng là đơn vị đo ước chừng)
Khi sự vật đó được tớnh đếm, đo lường một cỏch ước chừng thỡ nú cú được miờu tả bổ xung về lượng.
GV: Vậy DT chỉ đơn vị quy ước chia làm mấy loại?
HS: + Danh tửứ chổ đơn vị chớnh xaực.
 + Danh tửứ chổ đơn vị ước chừng
GV: Yờu cầu HS đọc ghi nhớ và chốt lại nội dung chớnh của bài học.
Luyện tập .
Baứi 1: Lieọt keõ caực danh tửứ chổ sửù vaọt
GV: Goùi Hs traỷ lụứi nhanh. Hs leõn baỷng ủaùt caõu vụựi caực tửứ ủaừ neõu.
Bài 2: Thảo luận nhúm (3 phỳt)
- Liệt kờ cỏc loại từ đỳng trước DT chỉ người.
- Liệt kờ cỏc loại từ đứng trước DT chỉ đồ vật.
Baứi 3: 
HS: lieọt keõ caực danh từ chỉ đơn vị qui ước chớnh xaực, chỉ đơn vị qui ước ước chừng.
GV: Chia baỷng thaứnh hai coọt ủeồ Hs leõn baỷng ủieàn.
Baứi 4: Gv ủoùc cho Hs ghi ủoaùn ủaàu truyeọn Caõy buựt thaàn.
HS: Ghi
GV: yeõu caàu hs tỡm danh tửứ chổ sửù vaọt vaứ danh tửứ chổ ủụn vũ. 
HS: Tỡm
Hửụựng daón tửù hoùc
- ẹaởt 3 caõu coự xaực ủũnh chửực naờng ngửừ phaựp cuỷa danh tửứ.Vd: Meù em /laứ coõ giaựo.
DT-Cn DT-Vn
- Choùn moọt ủoaùn truyeọn ủeồ luyeọn vieỏt. Thoỏng keõ caực danh tửứ chổ vaọt vaứ ủụn vũ trong ủoaùn vaờn ủoự.( Gioỏng baứi taọp 4)
- Chuaồn bũ baứi: Luyện núi kể chuyện
I. TèM HIỂU CHUNG:
1. Đặc điểm của danh từ :
a. Vớ dụ: sgk/86
- Cuùm danh tửứ : 
 Ba con traõu aỏy
- Caỏu truực: (Soỏ tửứ) (Danh tử)ứ (chổ tửứ) 
Moọt soỏ danh tửứ khaực: 
+ vua: chổ ngửụứi
+ Thuựng: chổ ủụn vũ
+ gaùo, neỏp: chổ vaọt
+ laứng: chỉ khỏi niệm
-> Danh tửứ laứ những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khaựi niệm ...
* ẹaởt caõu vụựi danh tửứ:
- Bà lóo / gỏnh hai thỳng sụi
 Cn vn
-> Danh từ cú thể kết hợp với từ chỉ số lượng đứng phớa trước.
- Vua / phong em beự ấy laứm traùng nguyeõn.
 cn vn
-> Danh từ kết hợp với chỉ từ đỳng phớa sau, và một số từ ngữ khỏc lập thành cụm danh từ.
- Nguyeõn lieọu laứm baựnh laứ /gaùo neỏp.
 Cn Vn
-> Chửực vuù ủieồn hỡnh laứm chuỷ ngửừ, laứm vũ ngửừ khi coự tửứ laứ ủửựng trửụực.
* Ghi nhớ 1: sgk/86
2. Danh tửứ chổ ủụn vũ vaứ danh tửứ chổ sửù vaọt
a. Vớ Dụ: 
 Ba con trõu
(Từ chỉ (DT chỉ đơn vị ( DT chỉ sự 
số lượng) để tớnh, đếm vật)
 người, vật) 
* Danh từ chỉ sự vật:
- Nờu tờn từng loại hoặc từng cỏ thể người, vật, hiện tượng, khỏi niệm,
*Danh từ chỉ đơn vị : Neõu teõn đơn vị duứng để đếm, đo lường sự vật.
- Danh từ chỉ đơn vị gồm 2 nhoựm: 
- Danh tửứ chổ đơn vị tự nhieõn.
- Danh tửứ chổ ủụn vũ qui ước.
+ Danh tửứ chổ đơn vị chớnh xaực.
 + Danh tửứ chổ đơn vị ước chừng.
* Ghi nhớ 2: sgk/87
II. LUYỆN TẬP:
Baứi 1: Lieọt keõ moọt soỏ danh tửứ chổ sửù vaọt vaứ ủaởt caõu:
- Bàn, ghế, lọ hoa, Lợn, gaứ, meứo, coõng nhaõn
- Con meứo nhaứ em raỏt ủeùp.
Bài 2: Liệt kờ cỏc loại từ chỉ người, vật
Đứng trước DT chỉ người: ụng bà, chỳ, bỏc, cụ, gỡ, chỏu, ngài, vị, viờn,..
 Đứng trước DT chỉ đồ vật: cỏi, bức, tấm, chiếc, quyển, pho, bộ, tờ,
Baứi 3. Liệt keõ caực danh tửứ:
- ẹụn vũ quy ửụực chớnh xaực: một, gam, lớt, hecta, tạ, tấn, km, giụứ, kg,
- ẹụn vũ quy ửụực ửụực chửứng: boự, thoỷi, huỷ, thỡa, vốc, oõm, xũ, chai, nắm, mớ,
Baứi 4: Chớnh taỷ: Vieỏt ủoaùn vaờn trong Caõy buựt thaàn
- Danh tửứ chổ ủụn vũ: que, con
- Danh tửứ chổ sửù vaọt:em beự, cha meù, cuỷi, chim
III. Hửụựng daón tửù hoùc
* Baứi cuừ :
- ẹaởt caõu vaứ xaực ủũnh chửực naờng ngửừ phaựp cuỷa danh tửứ trong caõu.
- Luyeọn vieỏt chớnh taỷ moọt ủoaùn truyeọn ủaừ hoùc.
- Thoỏng keõ caực danh tửứ chổ ủụn vũ vaứ danh tửứ chổ sửù vaọt trong baứi chớnh taỷ.
* Baứi mụựi : Soaùn baứi Luyện núi kể chuyện
E. RÚT KINH NGHIỆM
Tuaàn: 8	 Ngaứy soaùn: 07/10/2014
Tieỏt: 31	 Ngaứy daùy: 09/10/2014
Tập làm văn:
LUYEÄN NOÙI KEÅ CHUYEÄN
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
 - Laọp daứn baứi taọp noựi dửụựi hỡnh thửực ủụn giaỷn, ngaộn goùn.
 - Bieỏt keồ mieọng trửụực taọp theồ moọt caõu chuyeọn.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ.
1. Kieỏn thửực: 
 - Caựch trỡnh baứy mieọng moọt baứi keồ chuyeọn dửùa theo daứn baứi ủaừ chuaồn bũ.
2. Kú naờng:
 - Laọp daứn baứi keồ chuyeọn.
 - Lửùa chon, trỡnh baứy mieọng nhửừng vieọc coự theồ keồ truyeọn theo moọt thửự tửù hụùp lớ, roừ raứng, maùch laùc, bieỏt ủaàu bieỏt theồ hieọn caỷm xuực.
 - Phõn biệt lời người kể chuyện và lời nhõn vật núi trực tiếp.
3. Thaựi ủoọ: 
 - Chaờm chổ, tửù tin, tớch cửùc.
C. PHƯƠNG PHÁP: 
 - Thuyeỏt trỡnh, phaựt vaỏn, thaỷo luaọn nhoựm.
D. TIẾN TRèNH DẠY HỌC:
1. OÅn ủũnh lụựp :
 - Lớp 6A2: Sĩ sốVắng(PKP.)
2. Baứi cuừ : 
 - Neõu boỏ cuùc cuỷa baứi vaờn tửù sử ? Nhieọm vuù cuỷa tửứng phaàn?
3. Baứi mụựi :
 - ẹeồ laứ toỏt moọt baứi vaờn tửù sửù, caực em phaỷi trải qua thao taực luyeọn noựi ủụn giaỷn. Tieỏt hoùc hoõm nay chuựng ta seừ luyeọn noựi keồ chuyeồn ủeồ goựp yự, ruựt kinh nghieọm cho nhau.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH
 NỘI DUNG KIẾN THỨC
CỦNG CỐ KIẾN THỨC
GV: ễn lại những kiến thức cũ về văn tự sự.
Khỏi niệm:
Sự việc trong văn tự sự
Nhõn vật trong văn tự sự.
Yờu cầu của bài luyện núi
LUYỆN TẬP
Chuaồn bũ: GV chia nhoựm theo toồ, cho Hs choùn ủeà vaứ laọp daứn baứi trửụực ụỷ nhaứ.
GV: goùi Hs ủoùc 2 daứn baứi tham khaỷo SGK trang 77/78
GV: Yờu cầu HS xỏc định những sự việc chớnh trong truyện đó học, sắp xếp theo một trỡnh tự hợp lý để kể chuyện.
Luyeọn noựi:
GV: yeõu caàu cuù theồ khi luyeọn noựi: to, roừ raứng, tửù nhieõn, nhỡn thaỳng vaứo moùi ngửụứi. Gọi mỗi tổ một đại diện leõn trỡnh baứy trước lớp?
HS: 
Chọ vị trớ để kể chuyện đối diện với người nghe
Xỏc định nghi thức lời núi, kết hợp với thỏi độ, củ chỉ thớch hợp trong giới thiệu bản thõn và gia đỡnh.
Nhận xột ưu, nhược điểm và những hạn chế, nhược điểm cần khắc phục trong phần kể của bạn.
Dựa vào cỏc bài tham khảo để điều chỉnh bài núi của mỡnh.
GV: nhận xeựt chung về tiết luyeọn noựi keồ chuyeọn. 
Về sự chuẩn bị 
Về kết quả vaứ quaự trỡnh tập noựi của HS 
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Moói Hs choùn moọt ủeà baứi ủeồ laọp daứn baứi vaứ tửù luyeọn noựi ụỷ nhaứ. Coự theồ nhin vaứo gửụng ủeồ chổnh cửỷ chổ, ủieọu boọ.
- ẹoùc trửụực baứi, cho bieỏt coự nhửừng ngoõi keồ naứo? Lụứi vaờn cuỷa ngoõi keồ aỏy ra sao? 
I. CỦNG CỐ KIẾN THỨC:
* Khỏi niệm: Tự sự là phương thức trỡnh bày một chuỗi cỏc sự việc, từ sự việc này đến sự việc kia, cuối cựng dẫn độn một kết thỳc, thể hiện một ý nghĩa.
* Sự việc trong văn tự sự: Trỡnh bày một cỏch cụ thể. Cỏc sự việc được sắp xếp một cỏch hợp lý.
*Nhõn vật trong văn tự sự: 
- Người làm ra sự việc. 
- Người được núi tới.
- Nhõn vật chớnh đúng vai trũ quan trọng thể hiện tư tưởng của văn bản.
- Nhõn vật phụ giỳp nhõn vật chớnh hoạt động. 
- Nhõn vật được thể hiện qua tờn gọi, lai lịch, tớnh tỡnh, việc làm.
* Yờu cầu của bài luyện núi: 
- Sắp xếp sự việc theo một trỡnh tự hợp lý.
- Bỏm nội dung đề yờu cầu.
- Ngữ điệu phự hợp với nhõn vật và diễn biến của truyện.
II. LUYỆN TẬP:
1. Laọp daứn baứi moọt trong caực ủeà baứi sau
a/ Tự giới thiệu về bản thaõn 
b/ Kể về người bạn maứ em yeõu meỏn.
c/ Kể về gia đủỡnh mỡnh.
d/Keồ veà moọt ngaứy hoaùt ủoọng cuỷa mỡnh.
2. Daứn baứi tham khaỷo
(SGK/ 77. Hs chuaồn bũ ụỷ nhaứ) 
- Noựi to, roừ để mọi người đều nghe. 
- Tự tin, tự nhieõn, ủaứng hoaứng, mắt nhỡn vaứo mọi người
- Caựch trỡnh baứy baứi noựi phaỷi maùch laùc, troõi chaỷy. 
- Taực duùng: Tự nhiờn, thoải mỏi, 
Nội dung: Baứi noựi baựm saựt yeõu caàu cuỷa ủeà baứi. 
- Đọc vaứ tham khảo 3 đoạn văn SGK/ 78,79
III. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
* Baứi cuừ:
- Laọp daứn baứi taọp noựi moọt caõu chuyeọn keồ.
- Taọp noựi moọt mỡnh theo daứn baứi ủaừ laọp.
* Baứi mụựi: Soaùn baứi Ngoõi keồ vaứ lụứi keồ trong vaờn tửù sửù 
E. RÚT KINH NGHIỆM: 
Tuaàn: 8	 Ngaứy soaùn: 09/10/2014
Tieỏt: 32	 Ngaứy daùy: 11/10/2014
Tập làm văn:
NGOÂI KEÅ VAỉ LễỉI KEÅ TRONG VAấN Tệẽ Sệẽ
A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:
 - Hieồu ủaởc ủieồm, yự nghúa vaứ taực duùng cuỷa ngoõi keồ trong vaờn baỷn tửù sửù (ngoõi thửự nhaỏt vaứ ngoõi thửự ba)
 - Bieỏt caựch lửùa choùn vaứ thay ủoồi ngoõi keồ thớch hụùp trong vaờn tửù sửù.
B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kieỏn thửực:
 - Khaựi nieọm ngoõi keồ trong vaờn baỷn tửù sửù.
 - Sửù khaực nhau giửừa ngoõi keồ thửự ba vaứ thửự nhaỏt.
 - ẹaởc ủieồm rieõng cuỷa moói ngoõi keồ.
2. Kú naờng: 
 - Lửùa choùn vaứ thay ủoồi ngoõi kể ỷ thớch hụùp trong vaờn baỷn tửù sửù.
 - Vaọn duùng ngoõi keồ vaứo ủoùc - hieồu vaờn baỷn tửù sửù.
3. Thaựi ủoọ: 
 - Chuỷ ủoọng tieỏp thu, tớch cửùc hoaùt ủoọng.
C. PHƯƠNG PHÁP:
 - Phaựt vaỏn, thuyeỏt giaỷng, ủoùc phaõn vai, thaỷo luaọn nhoựm.
D. TIẾN TRèNH DẠY HỌC:
1. OÅn ủũnh lụựp: 
 - Lớp 6A2: Sĩ sốVắng(PKP.)
2. Kieồm tra baứi cuừ: 
 - GV kieồm tra vieọc laọp daứn baứi ụỷ nhaứ cuỷa Hs, yeõu caàu Hs luyeọn noựi theo daứn baứi ủaừ laọp?
3. Baứi mụựi:
 - Khi ủoùc truyeọn, caực em thaỏy coự truyeọn ngửụứi keồ xửng toõi, coự truyeọn laùi khoõng thaỏy. ẹieàu naứy laứ do ngoõi keồ quy ủũnh. Vaọy ngoõi keồ laứ gỡ ? coự nhửừng ngoõi keồ naứo? Tieỏt hoùc hoõm nay chuựng ta seừ cuứng tỡm hieồu
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG BÀI DẠY
TèM HIỂU CHUNG
GV: Goùi 2 hoùc sinh ủoùc 2 ủoaùn vaờn ụỷ SGK. 
Thảo luận nhúm: 3 phỳt
- Chia nhoựm, giao nhieọm vuù cho 4 nhoựm thaỷo luaọn.
- ẹ1 keồ theo ngoõi naứo? Dửùa vaứo daỏu hieọu naứo ủeồ nhaọn ra 
- ẹ2 keồ theo ngoõi naứo? Dửùa vaứo daỏu hieọu naứo ủeồ nhaọn ra?
- Ngửụứi xửng toõi trong ủoaùn 2 laứ nhaõn vaọt Deỏ Meứn hay taực giaỷ?
- Ngoõi keồ naứo coự theồ keồ tửù do? Ngoõi keồ naứo chổ ủửụùc keồ nhửừng gỡ mỡnh bieỏt?
Lưu ý: Người kể cần lựa chọn ngụi kể sao cho thớch hợp, người kể xưng tụi khụng nhất thiết là tỏc giả.
HS: Traỷ lụứi. Caực nhoựm khaực nhaọn xeựt boồ sung. Gv keỏt luaọn ghi baỷng.
GV: Haừy ủoồi ngoõi keồ trong ủoaùn 2 thaứnh ngoõi keồ thửự ba, thay toõi baống Deỏ Meứn?
HS: ủoồi ngoõi
GV: Nhaọn xeựt veà sửù thay ủoồi cuỷa ủoaùn vaờn vaứ ủaởc ủieồm cuỷa 2 ngoõi keồ? 
HS: Neỏu thay vaứo ngoõi keồ thửự ba, ủoaùn vaờn khoõng thay ủoồi nhieàu, chổ laứm cho ngửụứi keồ daỏu mỡnh. Ngoõi keồ thửự ba cho pheựp ngửụứi ta keồ ủửụùc tửù do hụn. Ngoõi keồ thửự nhaỏt “toõi” chổ keồ ủửụùc nhửừng gỡ “toõi” bieỏt maứ thoõi.
GV: Coự theồ ủoồi ngoõi keồ thửự ba trong ủoaùn vaờn moọt thaứnh ngoõi keồ thửự nhaỏt, xửng toõi ủửụùc khoõng? Vỡ sao?
HS: Khoự ủoồi, vỡ khoự tỡm moọt ngửụứi coự theồ coự maởt ụỷ moùi nụi nhử vaọy.
GV: Tửứ ủoự caực em ruựt ra chuự yự gỡ khi choùn ngoõi keồ
HS: Boọc loọ. Gv ủũnh hửụựng choùn ngoõi.
HS: ẹoùc ghi nhụự 
LUYỆN TẬP
Baứi 1: Gv hửụựng daón caựch thay.
HS: thay, ủoùc laùi ủoaùn vaờn
GV: nhaọn xeựt.
Baứi 2: Hs ủoùc yeõu caàu. GV hửụựng daón khi keồ ụỷ ngoõi thửự nhaỏt ngửụứi keồ veà mỡnh vaứ xửng toõi.
HS: Thay ngoõi vaứ nhaọn xeựt.
Baứi 3: Gv goùi Hs traỷ lụứi nhanh.
Baứi 4: Gv Hửụựng daón: Dửùa vaứo baứi 3 ủeồ traỷ lụứi.
- Hs khaự gioỷi ủeồ caực em hieồu vai troứ cuỷa vieọc choùn ngoõi trong vieọc theồ hieọn noọi dung tử tửụỷng tỡnh caỷm cuỷa truyeọn.
Baứi 5: Gv cho moọt vaứi Hs boọc loọ.
- Gv keỏt luaọn neõn choùn ngoõi thửự nhaỏt
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- ẹoựng vai Sụn Tinh keồ laùi truyeàn thuyeỏt Sụn Tinh, Thuỷy Tinh. Thay tửứ Sụn Tinh baống Toõi. ẹửựng vaứo ủũa vũ Sụn Tinh ủeồ coự caựch xử

Tài liệu đính kèm:

  • docGiáo án Ngữ Văn 6 Tuần 8 - Bùi Thị Hòa - THCS Đạ Long.doc