Giáo án Ngữ văn 7 - Học kì I - Tuần 16

I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

 - Hiểu các yêu cầu sử dụng từ đúng chuẩn mực.

 - Có ý thức dùng từ đúng chuẩn mực.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:

1- KiÕn thøc:

 C¸c yªu cÇu cña viÖc sö dông ®óng chuÈn mùc

2- KÜ n¨ng:

- Sö dông tõ ®óng chuÈn mùc

- NhËn biÕt ®­îc c¸c tõ ®­îc sö dông vi ph¹m c¸c chuÈn mùc sö dông tõ

3- Th¸i ®é:

HS cã ý thøc trong viÖc sö dông tõ

4 – Kỹ năng:

- Sử dụng ngôn ngữ

III – CHUẨN BỊ

1- Chuẩn bị của GV: Bµi so¹n, b¶ng phô, b¶ng nhãm

2- Chuẩn bị của HS: So¹n bµi, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK

IV – CÁC BƯỚC LÊN LỚP

 

doc 15 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 28/03/2017 Lượt xem 213Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7 - Học kì I - Tuần 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr¶) t×m vµ chØ ra lçi sai dïng tõ vµ söa ch÷a
 - Qua bµi häc, em rót ra kinh nghiÖm g× khi sö dông tõ?
HS thực hiện theo yêu cầu của GV
VI – LUYỆN TẬP
GV cho HS chữa một số lỗi mà đã mắc trong bài viết số 3
Lớp 7B
Lê Thị Ánh
Mẹ em thường mân mê bàn tay của em 
Đỗ Thị Chi
Mỗi khi hàng xóm cãi nhau
Công
Mũi mẹ em hình dọc dừa xinh xắn
Đạt
2 núm má đồng; chặt những quả chín
Hạnh
Nụ cười duyên dáng của mẹ lại được hé ra
Hòa
đáng nhớ buồn nhất của em và mẹ;
Hoàng
đối với bố em mẹ là người đáng nhớ
Hồng
Nằm lên giường
Hùng
Nhưng người mà tôi yêu quý hơn cả là mẹ; 
Minh
Nhưng người mà em yêu quý và kính yêu tôn trọng đó chính là người mẹ luôn giúp đỡ .khuôn mặt mẹ em hình bầu dục; 
Nghĩa
mái tóc mẹ dài xõa ngang lưng vàng óng ả; 
Quang
Em nằm ngay lên giường nằm; 
Quỳnh
Trông mẹ vẫn như ngày nào là một thiếu nữ; mẹ không bôi mỹ phẩm
Nguyễn Thành
 Nhưng chỉ có một người mà em yêu mến; cười để hở mấy chiếc hàm răng trắng bóng; mẹ em thích nấu ăn và thích gội đầu;
Phạm Thành
Năm nay mẹ em ngoài ba mươi năm tuổi
BÀI VIẾT LỚP 7C
Dự
Hàm răng trắng buốt
Hoàng
Đã hơn ba mươi năm để nuôi em; 
Phú
Nụ cười của mẹ luôn nở khi vui cũng như buồn; phồng dộp (phỏng rộp)
Long
 Mẹ vẫn đẹp như hồi mười chín 20 mươi;
Vĩ
Lúc nào mẹ cũng để lộ hàm răng trắng
Việt
Giở cuốn sách 
Bước IV – Hướng dẫn về nhà(2 phót)
- Tù ch÷a l¹i c¸c lçi trong c¸c bµi kiÓm tra.
- ChuÈn bÞ bµi Luyện tập sử dụng từ
- KiÕn thøc vÒ ©m, chÝnh t¶, ng÷ ph¸p, ®Æc ®iÓm ý nghÜa cña tõ
- Mét sè lçi dïng tõ th­êng gÆp vµ c¸ch ch÷a
Ngµy so¹n: 7/12/2014
Ngµy gi¶ng: 15/12/2014 Lớp 7B, 7C
TiÕt 64
LUYỆN TẬP SỬ DỤNG TỪ
I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- Tự thấy được nhược điểm của bản thân trong việc sử dụng từ.
 - Nhận biết và sửa chữa được những lỗi về sử dụng từ.
 - Có ý thức dùng từ đúng chuẩn mực.
II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1 - KiÕn thøc: 
- KiÕn thøc vÒ ©m, chÝnh t¶, ng÷ ph¸p, ®Æc ®iÓm ý nghÜa cña tõ
- ChuÈn mùc sö dông tõ
- Mét sè lçi dïng tõ th­êng gÆp vµ c¸ch ch÷a
2 - Kü n¨ng :
- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ tõ ®Ó lùa chän, sö dông tõ ®óng chuÈn mùc
3 - Th¸i ®é: Båi d­ìng n¨ng lùc vµ høng thó cho viÖc häc tiÕng ViÖt nãi riªng.
4 – Kỹ năng:
- Sử dụng ngôn ngữ
III – CHUẨN BỊ
1- Chuẩn bị của GV: Bµi so¹n, b¶ng phô
2- Chuẩn bị của HS: So¹n bµi, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK
IV – CÁC BƯỚC LÊN LỚP
Bước I- æn ®Þnh tæ chøc. 
Bước II- KiÓm tra bµi cò:
- Môc tiªu : Cñng cè vµ ®¸nh gi¸ HS vÒ viÖc n¾m kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cò 
 - Ph­¬ng ¸n : §Çu giê ,2 HS
- Thời gian: 3-5’
1/NghÜa cña tõ “thanh khiÕt”?
A. trong s¹ch B. cao c¶. C. v¾ng vÎ D. t­¬i t¾n.
2/Lêi gi¶i nghÜa sau ®©y phï hîp cho tõ nµo?
 Nh÷ng phÐp t¾c vµ lÏ ph¶i cña x· héi mµ mäi ng­êi ph¶i lµm, ph¶i theo?
 A. lÔ nghi B. lÔ nghÜa C. lÔ phÐp D. lÔ phôc
3- Khi sö dông tõ cÇn chó ý nh÷ng g×?
Bước III- Bµi míi:
Ho¹t ®éng1: T¹o t©m thÕ
- Thêi gian: 2’
- Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
GV dẫn dắt vào bài theo tình huống nêu vấn đề: Ng«n ng÷ TiÕng ViÖt v« cïng phong phó, bëi vËy trong giao tiÕp chóng ta cÇn hiÓu vÒ ng÷ ©m, ng÷ nghÜa cña tõ cho giao tiÕp ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao.Qua mét sè bµi tËp gióp c¸c em n©ng cao chÊt l­îng sö dông tõ trong giao tiÕp, viÕt v¨n biÓu c¶mvµ t¹o høng thó trong häc tËp.
.
- HS lắng nghe 
- Tạo tình huống có vấn đề
Ho¹t ®éng 2,3,4: T×m hiÓu bµi
- Thêi gian: 25’
- Ph­¬ng ph¸p: Ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò, vÊn ®¸p, gîi më
- KÜ thuËt: §éng n·o, nhóm cặp, BĐTD
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
GV HDHS làm BT để hình thành kiến thức
GV cho HS nhắc lại các kiến thức về chuẩn mực sử dụng từ
? Em nào có thể nhắc lại các chuẩn mực sử dụng từ 
 - Y/c hs ®äc bµi tËp 1, nªu yªu cÇu g×?(Làm BT trong vở BTNV 7)
- GV cho HS ghi l¹i nh÷ng tõ HS dïng sai, chØ ra sai nh­ thÕ nµo vµ nªu c¸ch söa? 
- GVchiÕu lªn mµn h×nh vµ yªu cÇu HS nhËn xÐt.
- H/s t×m hiÓu so s¸nh xem ªu cÇu bµi tËp 2 cã g× kh¸c?
GV cho HS ho¹t ®éng theo nhãm cÆp. Hai em ®æi chÐo bµi cho nhau. Ghi l¹i nh÷ng tõ dïng sai? Söa? 
?Qua hai bµi tËp nµy, em rót ra kÕt luËn g× khi t¹o lËp v¨n b¶n?
GV: C¸c em ph¶i tù më réng vèn tõ, lµm cho vèn ng«n ng÷ cña m×nh phong phó. Khi diÔn ®¹t ph¶i c©n nh¾c lùa chän tõ cho chÝnh x¸c.
*GV chÐp ra b¶ng phô:
-ChØ ra nh÷ng lçi dïng tõ trong c¸c vÝ dô sau vµ söa ch÷a?
B¶ng 1:
Lµm trai cho đ¸ng lªn trai
Phó Xu©n còng ch¶i, §ång Nai còng tõng.
 b. Nªn non míi biÕt non cao
Nu«i con míi biÕt c«ng lao mÑ thÇy
 c. N¬i ch«n nhau c¾t rèn
 B¶ng 2 : 
a) Xóc ®éng cÇm qu¶ cam vua míi th­ëng cho, Hoµi V¨n nghÜ: 
 “ ¬n vua, léc n­íc ta ®em vÒ cho mÉu th©n 
b) ¨n uèng ph¶i chõng mùc míi hîp vÖ sinh. 
c) NguyÔn Tr·i ®· bÞ tru di tam téc trong vô ¸n LÖ chi viªn. C¸i chÕt cña ng­êi anh hïng thuë “B×nh ng«” thËt v« cïng oanh liÖt.
- Hs rót ra bµi häc khi sö tõ ng÷
GV cho HS lµm b¶i tËp ë vë bµi tËp
GV chuÈn kiÕn thøc
HS làm BT để hình thành kiến thức
- HS ®äc.
- HS ghi b¶ng c¸c lçi vµ söa ch÷a.
(HS ho¹t ®éng theo nhãm cÆp)
->HS tr¶ lêi.
- HS ph¸t hiÖn lçi vµ söa lçi:
- lªn : nªn
- ch¶i : tr¶i.
- lªn non : lªn non.
- ch«n nhau: ch«n rau.
- cho : biÕu
- chõng mùc: ®iÒu ®é ; víi : míi.
- oanh liÖt : th¶m khèc.
- Hs tr¶ lêi
- HS lµm bµi tËp
I – BÀI TẬP 
1/ Bµi tËp 1
2/ Bµi tËp 2
II- GHI NHỚ
- Ph¶i tù më réng vèn tõ, lµm cho vèn ng«n ng÷ cña m×nh phong phó. 
- Khi diÔn ®¹t ph¶i c©n nh¾c lùa chän tõ cho chÝnh x¸c.
Sö dông m¸y chiÕu
BT 1
vở BTNV 7 Tr 149
Kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ
Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp, củng cố
- Thêi gian: 12’
- Ph­¬ng ph¸p: Lµm bµi tËp 
- Kỹ thuật: Động não, nhóm
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
- GV yªu cÇu HS ®Ó bµi kiÓm tra Tập làm văn số 3 (GV ®· tr¶) t×m vµ chØ ra lçi sai chính tả
* Chia làm 4 nhóm :
- Các em trao đổi baì tập làm văn với nhau rối yêu cầu các em đọc bài làm của bạn mình , sau đó các em thảo luận với nhau , cử đại diện lên sửa bài và nhận xét các lỗi dùng tứ 
+ Nhóm 1: Nhận xét về dùng từ không đúng nghĩa 
+ Nhóm 2: Lỗi dùng từ không đúng tính chất ngữ pháp 
+ Nhóm 3: Lỗi không đúng sắc thái biểu cảm 
+ Nhóm 4: Lỗi không hợp với tình huống giao tiếp 
- Gv cho từng nhóm cử đại diện lên bảng ghi vào khung mẫu cho sẵn , ghi lỗi sai và sửa 
Gọi các nhóm còn lại nhận xét về cách sửa của nhóm bạn 
Gv góp ý cho điểm để động viên tinh thần
HS thực hiện theo yêu cầu của GV
- HS hoạt động theo nhóm
- HS trả lời đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung
III – LUYỆN TẬP
BTTN: 
1/Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất và lý giải vì sao?
A. Sử dụng từ phải đúng âm, đúng chính tả. 
B. Sử dụng từ đúng nghĩa, đúng tính chất ngữ pháp.
C. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm.
D. Sử dụng nhiều từ địa phương, từ Hán Việt.
E. ý a, b, c đúng.
2/ Viết một đoạn văn ngắn (5-7câu) nói về ngày hội khoẻ Phù Đổng ở trường em . Chú ý sử dụng từ đúng chuẩn mực.
Bước IV - Hướng dẫn về nhà (2’)
1 – Bài cũ: - Làm tiếp các bài tập còn lại
2 – Bài mới:
- Chuẩn bị bài ôn tập văn bản biểu cảm: Chia 5 nhóm theo 5 câu hỏi trong SGK chuẩn bị trước ở nhà:
Nhóm 1: câu 1
Nhóm 2: câu 2
Nhóm 3: câu 3
Nhóm 4: câu 4
Nhóm 5: câu 5
- Chuẩn bị bài ôn tập tác phẩm trữ tình GV giao việc cho 5 nhóm
Nhóm 1: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh; Bài ca nhà tranh bị gió thu phá, Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Nhóm 2: Phò giá về kinh, Bài ca Côn Sơn, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Nhóm 3: Sông núi nước Nam, Qua Đèo Ngang
Nhóm 4 : Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng.
Nhóm 5: Tiếng gà trưa, Bạn đến chơi nhà, Bánh trôi nước
- Kẻ bảng ôn tập: Tác phẩm, tác giả. Thể loại. Nội dung chính. 
STT
Tác phẩm
Tác giả
Thể loại
Nội dung
1
Phò giá về kinh
Trần Quang Khải
Ngũ ngôn tứ tuyệt
Hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị.
Ngµy so¹n: 16/12/2014
Ngµy gi¶ng: 22/12/2014 Lớp 7B, 7C
ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM
I - Môc tiªu cÇn ®¹t:
- Hệ thống toàn bộ kiến thức, kĩ năng đã học ở phần đọc - hiểu văn bản trữ tình trong học kì I
II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
1. Kiến thức: - Văn tự sự, miêu tả và các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn tự sự.
 - Cách lập ý và lập dàn bài cho một bài văn biểu cảm.
 - Cách diễn đạt cho một bài văn biểu cảm.
2. Kĩ năng: - Nhận biết, phân tích đặc điểm của văn bản biểu cảm.
 - Tạo lập văn bản biểu cảm.
3. Thái độ: - Biết cách làm bài văn biêu cảm
4 – Năng lực hình thành : - Cảm thụ thẩm mỹ
- Tạo lập văn bản
III - CHUẨN BỊ.
1- Chuẩn bị của GV: so¹n bµi vµ cã mét sè t×nh huèng cã vÊn ®Ò.
2- Chuẩn bị của HS: so¹n bµi vµ tr¶ lêi theo yªu cÇu SGK 
- Các nhóm thực hiện bài ôn tập văn bản biểu cảm.theo phân công GV giao việc cho 5 nhóm
IV - ho¹t ®éng trªn líp
Bước I . æn ®Þnh tæ chøc.
Bước II .KiÓm tra bµi cò: ( Lång vµo néi dung bµi «n tËp
Bước III. Bµi míi:
 Hoạt động 1: Tạo tâm thế
 	 - Thời gian; 1 phút
 - Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
GV dẫn dắt vào bài theo tình huống nêu vấn đề:
 Vöøa qua caùc em ñaõ thöïc haønh hai baøi laøm vaên veà vaên bieåu caûm. Vôùi tieát oân taäp naøy seõ giuùp caùc em naém vöõng söï khaùc nhau cuõng nhö moái quan heä giöõa vaên bieåu caûm, töï söï, mieâu taû. 
- HS lắng nghe GV dẫn vào bài
- Nêu vấn đề vào bài
Ho¹t ®éng 2,3,4 : T×m hiÓu bµi häc.
- Thời gian : 25 phút
- Phương pháp : Vấn đáp, nêu vấn đề, nhóm,
- Kĩ thuật : Động não, nhóm 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
GV HDHS tìm hiểu kiến thức về văn BC, văn TS, văn MT
HS ở nhà đã đọc đoạn văn 5,6,7,9 ,12 và các văn bản trữ tình khác.
GV nhắc lại sự phân công của các nhóm trong tiết học trước 
Nhóm 1: câu 1; Nhóm 2: câu 2; Nhóm 3: câu 3; Nhóm 4: câu 4;
Nhóm 5: câu 5
GV cho 5 nhóm chuẩn bị thống nhất lại trong 5-7 phút sau đó lần lượt gọi các nhóm trình bày
GV gọi nhóm I: Hãy cho biết văn bản miêu tả và văn bản biểu cảm khác nhau như thế nào?
- Văn bản miêu tả nhằm tái hiện lại đối tượng ( người vật, cảnh vật, ) sao cho người ta cảm nhận được nó.
- Văn biểu cảm miêu tả đối tượng nhằm mượn những đặc điểm, phẩm chất của nó mà nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình. Do đặc điểm này văn bản biểu cảm thường nói lên biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hóa.
GV các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
GV chốt kiến thức.
- GV gọi nhóm II: Đọc lại văn bản “ kẹo mầm” và cho biết văn biểu cảm khác văn tự sự ở điểm nào?
- Văn tự sự nhằm kể lại một chuyện ( sự việc) có đầu có đuôi, có nguyên nhân, có diễn biến, kết quả.
- Văn bản biểu cảm, tự sự chỉ làm nền để nói lên cảm xúc qua sự việc. Do đó tự sự trong văn bản biểu cảm thường nhớ lại những sự việc trong quá khứ, những sự việc để lạu ấn tượng sâu đậm, chứ không cần đi sâu vào nguyên nhân kết quả.
GV các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
GV chốt kiến thức.
- GV gọi nhóm III: Tự sự và miêu tả đóng vai trò gì?Chúng thực hiện nhiệm vụ biểu cảm gì?
- Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trò làm giá đỡ cho tác giả bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
- Thiếu tự sự, miêu tả tình cảm mơ hồ không cụ thể bởi vì tình cảm, cảm xúc của con người nảy sinh từ sự việc cảnh vật cụ thể.
GV các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
GV chốt kiến thức
- GV gọi nhóm IV: Bài “ cảm nghĩ mùa xuân” em sẽ thực hiện bài làm qua những bước nào?Tìm ý và sắp sếp ý như thế nào?
GV cho HS tìm ý sắp sếp ý trực tiếp qua bài cảm nghĩ mùa xuân.Sau đó đọc lên GV nhận xét
GV các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
GV chốt kiến thức
- GV gọi nhóm V: Bài văn biểu cảm thường sử dụng biện pháp tu từ nào?Người ta nói ngôn ngữ biểu cảm gần với thơ, em có đống ý không?Vì sao?
HS thống kê lại các biện pháp tu từ mà tác giả đã dùng và nêu tác dụng biểu cảm của nó
Từ đó em có thể chứng minh ngôn ngữ văn biểu cảm gần với thơ và giải thích lí do.
GV các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
GV chốt kiến thức
HS tìm hiểu kiến thức về văn BC, văn TS, văn MT
HS hoạt động theo các nhóm đã phân công
Nhóm I trình bày, các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
HS lắng nghe nhận xét, bổ sung
Nhóm II trình bày, các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
HS lắng nghe nhận xét, bổ sung
Nhóm III trình bày, các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
HS lắng nghe nhận xét, bổ sung
HS cùng bàn luận suy nghĩ
Nhóm IV trình bày, các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
HS lắng nghe nhận xét, bổ sung
Nhóm V trình bày, các nhóm khác nghe, nhận xét bổ sung.
HS lắng nghe nhận xét, bổ sung
I – SO SÁNH VĂN BIỂU CẢM VỚI MIÊU TẢ VÀ TỰ SỰ
1. Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn bản biểu cảm.
- Văn bản miêu tả nhằm tái hiện lại đối tượng ( người vật, cảnh vật, ) sao cho người ta cảm nhận được nó.
- Văn biểu cảm: miêu tả đối tượng nhằm mượn những đặc điểm, phẩm chất của nó mà nói lên suy nghĩ, cảm xúc của mình. Do đặc điểm này văn bản biểu cảm thường nói lên biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ, nhân hóa.
2. Sự khác nhau giữa văn tự sự và văn biểu cảm.
- Văn tự sự nhằm kể lại một chuyện ( sự việc) có đầu có đuôi, có nguyên nhân, có diễn biến, kết quả.
- Văn bản biểu cảm, tự sự chỉ làm nền để nói lên cảm xúc qua sự việc.
3. Vai trò và nhiệm vụ của tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
- Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm đóng vai trò làm giá đỡ cho tác giả bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
- Thiếu tự sự, miêu tả tình cảm mơ hồ không cụ thể bởi vì tình cảm, cảm xúc của con người nảy sinh từ sự việc cảnh vật cụ thể.
4. Các bước làm bài 
- Tìm hiểu đề và tìm ý
- Lập dàn bài.
-Viết thành bài văn biểu cảm.
5. Các biện pháp tu từ, ngôn ngữ văn biểu cảm
+ Biện pháp tu từ
- Văn biểu cảm thường sử dụng biện pháp ẩn dụ, nhân hoá, điệp ngữ, miêu tả.
+ Ngôn ngữ văn biểu cảm gần với ngôn ngữ thơ vì nó có mục đích biểu cảm như thơ.
- Trong cách biểu cảm trực tiếp, nười viết sử dụng ngôi thứ nhất, xưng: tôi, em, chúng em. Trực tiếp
bôc lộ cảm xúc của mình bằng lời than, lời nhắn, lời hô
- Trong hoàn cảnh gián tiếp tình ảm ẩn trong các hình ảnh.
Năng lực hình thành :
- Cảm thụ thẩm mỹ
- Tạo lập văn bản
Trong quá trình giảng dạy GV có thể cho HS lập bảng để thực hiện phần 1,2,3
Tự sự
Miêu tả
Biểu cảm
1. Khái niệm
2.Đặc điểm
Là phương thức trình bày một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc, thể hiện một ý nghĩa
- Phương thức biểu đạt chính là tự sự
- Mục đích: văn tự sự kể lại câu chuyện (sự việc) có đầu có cuối, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả
Là loại văn nhằm giúp người đọc, người nghe hình dung những đặc điểm, tính chất nổi bật của sự việc, sự vật, con người -> như hiện ra trước mắt người đọc, người nghe
- Phương thức biểu đạt chính là miêu tả
- Mục đích:văn miêu tả tái hiện đối tượng ( sự việc) giúp người đọc, người nghe cảm nhận được nó
Là văn bản viết ra nhằm biểu đạt tình cảm,cảm xúc, đánh giá của con người đối với thế giới xung quanh, khiêu gợi sự đồng cảm của người đọc
- Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm
- Qua kể để nói lên cảm xúc. sự việc, sự vật trong biểu cảm thường là sự việc trong quá khứ, sự việc để lại ấn tượng sâu đậm, không đi sâu vào nguyên nhân, kết quả
- Mục đích: miêu tả đối tượng nhằm mượn đặc điểm, phẩm chất của nó -> suy nghĩ, cảm xúc của mình.Do đặc điểm này thường dùng biện pháp: so sánh, ẩn dụ, nhân hoá
- Tự sự đóng vai trò làm giá đỡ cho tình cảm cảm xúc bộc lộthiếu tự sự, miêu tả -> tình cảm mơ hồ, không cụ thể
Hoạt động 5: Luyện tập.
- Thời gian : 15 phút
- Phương pháp : Vấn đáp, nhóm, 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
GV cho HS lập dàn ý bài văn biểu cảm
GV cho HS lập dàn ý đề : Cảm nghĩ về mùa xuân.
Sau 7’ gọi đại diện trình bày 
HS lập dàn ý đề văn biểu cảm
HS lập dàn ý
II – LUYỆN TẬP
Cho ®Ò bµi: C¶m nghÜ mïa xu©n.
H - T×m hiÓu ®Ò:
1. KiÓu VN: Ph¸t biÓu c¶m nghÜ.
2. §Ò tµi: Mïa xu©n.
3. Yªu cÇu: Bµy bá th¸i ®é, t×nh c¶m cña m×nh víi mïa xu©n.
H - T×m ý - lËp dµn ý:
1. Mïa xu©n cña thiªn nhiªn :- Mïa ®©m chåi n¶y léc cña thùc vËt, mïa sinh s«i cña mu«n häc.
- Mïa cña khÝ hËu Êm ¸p.
- Mïa më ®Çu cho 1 n¨m míi, mïa ®Ñp nhÊt trong n¨m.
2. Mïa xu©n cña con ng­êi :- Mïa xu©n míi ®Õn lµ thªm mét tuæi.
- T©m tr¹ng vui ph¬i phíi khi mïa xu©n vÒ.
- §èi víi thiÕu nhi mïa xu©n ®¸nh dÊu sù tr­ëng thµnh.
- mïa xu©n ®em l¹i cho em biÕt bao suy nghÜa vÒ m×nh vµ bÒ mäi ng­êi xung quanh.
3. C¶m nghÜ: - ThÝch hay kh«ng thÝch (béc lé c¶m xu¸c khi t¶, kÓ).
- Mong ®îi mïa xu©n vÒ ntn?
* Lập dàn ý:
a.Mở bài - Giới thiệu mùa xuân: một mùa trong năm, tình cảm : yêu mùa xuân
(Hoặc tả một vài đặc điểm mùa xuân về)
b.Thân bài: Cảm nghĩ về mùa xuân
- Là mùa đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy lộc của muôn loài
- Mở đầu cho một năm, một kế hoạch, một dự định
-Mùa xuân mỗi người thêm một tuổi mới
- Là mùa lễ hội
-> đem đến cho ta niềm vui, cho đất trời sức sống
c.Kết bài - Ấn tượng của em về mùa xuân,mong mùa nào cũng là xuân
Củng cố: Cho HS nhắc lại ND bài học.
Bước IV - H­íng dÉn vÒ nhµ:
 - ViÕt thµnh bµi hoµn chØnh.
- Hoàn thiện bài ôn tập tác phẩm trữ tình GV giao việc cho 5 nhóm (đã giao, thống nhất lại có thể trình bày vào khổ giấy to)
Nhóm 1: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh; Bài ca nhà tranh bị gió thu phá, Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Nhóm 2: Phò giá về kinh, Bài ca Côn Sơn, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Nhóm 3: Sông núi nước Nam, Qua Đèo Ngang
Nhóm 4 : Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng.
Nhóm 5: Tiếng gà trưa, Bạn đến chơi nhà, Bánh trôi nước
- Kẻ bảng ôn tập: Tác phẩm, tác giả. Thể loại. Nội dung chính. 
STT
Tác phẩm
Tác giả
Thể loại
Nội dung
1
Phò giá về kinh
Trần Quang Khải
Ngũ ngôn tứ tuyệt
Hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị.
Ngµy so¹n: 16/12/2014
Ngµy gi¶ng: 22/12/2014 Lớp 7B, 7C
Tiết 66 – Văn bản
ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH
I - MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- Hệ thống hóa những tác phẩm trữ tình dân gian, trung đại, hiện đại đã học trong học kì I lớp 7, từ đó hiểu rõ hơn, sâu hơn giá trị nội dung, nghệ thuật của chúng.
II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ:
 1. Kiến thức: 
 - Khái niệm tác phẩm tữ tình, thơ trữ tình.
 - Mội số đặc điểm chủ yếu của thơ trữ tình.
 - Một số thể thơ đã học.
 - Giá trị nội dung, nghệ thuật của một số tác phẩm trữ tình đã học.
2. Kĩ năng: 
 - Rèn các kĩ năng ghi nhớ, hệ thống hoá, tổng hợp, phân tích chứng minh.
 - Cảm nhận phân tích tác phẩm trữ tình.
3. Thái độ: 
 - Giáo dục tình yêu thương, giàu tình cảm hơn
- Ôn tập kĩ để chuẩn bị cho kì thi hết HKI
4 – Năng lực hình thành :
- Cảm thụ thẩm mỹ
- Sử dụng ngôn ngữ
III – CHUẨN BỊ 
1- Chuẩn bị của GV: Bài soạn, bảng phụ. 
2- Chuẩn bị của HS : Soạn bài, trả lời các câu hỏi trong SGK, chuẩn bị theo nhóm đã phân công
IV – CÁC BƯỚC LÊN LỚP
Bước I- Ổn định tổ chức
Bước II - Kiểm tra bài cũ: 
- Môc tiªu : Cñng cè vµ ®¸nh gi¸ HS vÒ viÖc n¾m kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng cò 
 - Ph­¬ng ¸n : Trong quá trình ôn tập
III. Bµi míi:
Hoạt động 1: Tạo tâm thế
 	 - Thời gian; 1 phút
	 -Phương pháp: nêu vấn đề.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HĐ CỦA TRÒ
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
GV dẫn dắt vào bài theo tình huống nêu vấn đề:
 C¸c em ®· ®­îc häc rÊt nhiÒu t¸c phÈm tr÷ t×nh tõ ®Çu n¨m häc ®Õn nay. §Ó gÝup c¸c em cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ v¨n b¶n tr÷ t×nh h«m nay chóng ta häc bµi «n tËp vÒ v¨n b¶n tr÷ t×nh.
- HS lắng nghe GV dẫn vào bài
- Nêu vấn đề vào bài
Hoạt động 2,3,4: Giáo viên đưa ra hệ thống bảng biểu.
- Thời gian : 20 phút
- Phương pháp : Vấn đáp, nêu vấn đề, nhóm
- Kĩ thuật : Động não, nhóm
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
CHUẨN KTKN CẦN ĐẠT
GHI CHÚ
GVHDHS tìm hiểu về TGTP, thể loại, nội dung
- Giáo viên yêu cầu học sinh kẻ bảng
Trả lời các câu hỏi Sgk: Tìm tên tác giả, nội dung, thể loại của các tác phẩm trữ tình rồi khớp vào bảng.
GV nhắc lại các nhóm đã phân công về nhà chuẩn bị, thống nhất lại 5’ sau đó trình bày.
Nhóm 1: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh; Bài ca nhà tranh bị gió thu phá, Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Nhóm 2: Phò giá về kinh, Bài ca Côn Sơn, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Nhóm 3: Sông núi nước Nam, Qua Đèo Ngang
Nhóm 4 : Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng.
Nhóm 5: Tiếng gà trưa, Bạn đến chơi nhà, Bánh trôi nước
- Các nhóm HS trả lời
- Nhận xét, bổ sung
- Gv kết luận
HS tìm hiểu về TGTP, thể loại, nội dung
HS kẻ bảng tổng hợp
HS hoạt động theo nhóm đã phân công: thống nhất, trình bày, nhận xét.
I – HỆ THỐNG KIẾN THỨC
- Bài 1
- Bài 2
- Bài 3
Bảng hệ thống kiến thức:
STT
Tác phẩm
Tác giả
Thể loại
Nội dung
1
Phò giá về kinh
Trần Quang Khải
Ngũ ngôn tứ tuyệt
Hào khí chiến thắng và khát vọng thái bình thịnh trị.
2
Sông núi nước Nam
Lý Thường Kiệt
Thất ngôn tứ tuyệt
Ý thức độc lập tự chủ và quyết tâm tiêu diệt địch.
3
Bài ca Côn Sơn
Nguyễn Trãi
Lục bát
Nhân cách thanh cao và sự giao hoà tuyệt đối với thiên nhiên.
4
Sau phút chia li
Đặng Trần Côn
Song thất lục bát
Tố cáo chiến tranh phi nghĩa, khát vọng hạnh phúc lứa đôi.
5
Qua Đèo Ngang
Bà huyện Thanh Quan
Thất ngôn bát cú
Nỗi nhớ thương quá khứ với nỗi buồn cô đơn hoang sơ.
6
Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
Lí Bạch
Ngũ ngôn tứ tuyệt
Tình cảm quê hương sâu lắng qua khoảnh khắc đêm vắng.
7
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
Hạ Tri Chương
Thất ngôn tứ tuyệt
Tình cảm quê hương chân thành pha chút xót xa lúc mới về quê.
8
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
Đỗ Phủ
Cổ phong
Tinh thần nhân đạo và lòng vị tha ca cả.
9
Bạn đến chơi nhà
Nguyễn Khuyến
Thất ngôn bát cú
Tình bạn chân thanh, thắm thiết, tri âm tri kỉ.
10
Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
Trần Nhân Tông
Thất ngôn tứ tuyệt
Sự hoà hợp thiên nhiên- con người, tâm hồn gắn bó máu thịt với quê hương.
11
Cảnh khuya
Hồ Chí Minh
Thất ngôn tứ tuyệt
Tình cảm yêu thiên nhiên, yêu nước sâu nặng và phong thái ung dung, lạc quan của Hồ Chí Minh.
12
Rằm tháng giêng
13
Tiếng gà trưa
Xuân Quuỳnh
5 tiếng
Tình cảm quê hương qua những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
GV cho HS tổng hợp sau đó nhận xét bổ sung, chốt kiến thức
GV cho HS làm bài tập 2: sắp xếp để tên TP khớp với ND tư tưởng tình cảm. Chia lớp 3 dãy thảo luận sau đó đưa phương án đúng đối chiếu:
TÊN TÁC PHẨM
NỘI DUNG TƯ TƯỞNG TÌNH CẢM THỂ HIỆN
Qua Đeøo Ngang 
Noåi nhôù quaù khöù ñi ñoâi vôùi noåi buoàn ñôn leû thaàm laëng giöõa nuùi ñeøo hoang sô.
Ngaãu n

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 16 - 2014.doc