Giáo án Ngữ văn 7, tập 1 - Cách lập ý của bài văn biểu cảm - Nguyễn Thị Tuyết - THCS Suối Ngô

1.MỤC TIÊU:

 1.1.Kiến thức:Giúp hs:

 -Biết được ý và cách lập ý trong bài văn biểu cảm.

 -Hiểu được những cách lập ý thường gặp của bài văn biểu cảm.

 1.2.Kĩ năng:

 -Tìm được một số ý cơ bản cho 1 đề văn biểu cảm.

 -Biết vận dụng các cách lập ý hợp lí đối với các đề văn cụ thể.

1.3.Thái độ:

 - Có thói quen lập ý trước khi làm bài.

 - Giáo dục HS tính cẩn thận, sáng tạo khi lập ý.

2.NỘI DUNG HỌC TẬP:

Ý và cách lập ý trong bài văn biểu cảm.

3.CHUẨN BỊ:

 3.1.GV:Dàn bài mẫu.

 3.2.HS:Đọc và trả lời câu hỏi SGK

4.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

 4.1 On định tổ chức và kiểm diện: Gv kiểm tra sĩ số hs.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 30/12/2015 Lượt xem 431Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 1 - Cách lập ý của bài văn biểu cảm - Nguyễn Thị Tuyết - THCS Suối Ngô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN:9 - TIEÁT PPCT:36 CAÙCH LAÄP YÙ CUÛA BAỉI VAấN BIEÅU CAÛM
 Ngaứy daùy:17/10/2012 
1.MUẽC TIEÂU:
 1.1.Kieỏn thửực:Giuựp hs:
 -Bieỏt ủửụùc yự vaứ caựch laọp yự trong baứi vaờn bieồu caỷm.
 -Hieồu ủửụùc nhửừng caựch laọp yự thửụứng gaởp cuỷa baứi vaờn bieồu caỷm.
 1.2.Kú naờng:
 -Tỡm ủửụùc moọt soỏ yự cụ baỷn cho 1 ủeà vaờn bieồu caỷm.
 -Bieỏt vaọn duùng caực caựch laọp yự hụùp lớ ủoỏi vụựi caực ủeà vaờn cuù theồ.
1.3.Thaựi ủoọ:
 - Coự thoựi quen laọp yự trửụực khi laứm baứi.
 - Giaựo duùc HS tớnh caồn thaọn, saựng taùo khi laọp yự.
2.NOÄI DUNG HOẽC TAÄP:
YÙ vaứ caựch laọp yự trong baứi vaờn bieồu caỷm.
3.CHUAÅN Bề:
 3.1.GV:Daứn baứi maóu.
 3.2.HS:ẹoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK 
4.TOÅ CHệÙC CAÙC HOAẽT ẹOÄNG HOẽC TAÄP:
 4.1 Oồn ủũnh toồ chửực vaứ kieồm dieọn: Gv kieồm tra sú soỏ hs.
 4.2Kieồm tra mieọng: 
 -GV kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS
 4.3.Tieỏn trỡnh baứi hoùc: 
 Gv giụựi thieọu baứi mụựi:Tieỏt trửụực chuựng ta ủaừ vieỏt baứi laứm vaờn soỏ 2. Tieỏt naứy chuựng ta seừ tỡm hieồu caựch laọp yự cuỷa baứi vaờn bieồu caỷm.
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GV VAỉ HS
 NOÄI DUNG BAỉI HOẽC 
HOAẽT ẹOÄNG 1: Hửụựng daón hs tỡm hieồu nhửừng caựch laọp yự thửụứng gaởp cuỷa baứi vaờn bieồu caỷm.(15’)	
-GV cho HS ủoùc ủoaùn vaờn veà “Caõy tre” vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
(?)Caõy tre ủaừ gaộn boự vụựi ngửụứi Vieọt Nam bụỷi nhửừng coõng duùng gỡ?
(Laứ khuực nhaùc taõm tỡnh ,coồng chaứo thaộng lụùi ,tieỏng saựo dieàu bay boồng)
*Caõu hoỷi thaỷo luaọn theo nhoựm.TG:3p
(?)ẹeồ theồ hieọn sửù gaộn boự “Coứn maừi caõy tre”.ủoaùn vaờn ủaừ nhaộc ủeỏn nhửừng gỡ ụỷ tửụng lai, ủaừ lieõn tửụỷng ,tửụỷng tửụùng caõy tre trong tửụng lai nhử theỏ naứo?
-GV cho HS ủoùc ủoaùn vaờn vieỏt veà “Coõ giaựo”
(?)ẹoaùn vaờn ủaừ theồ hieọn tỡnh caỷm gỡ veà coõ giaựo?
 (Tỡnh caỷm nhụự thửụng)
(?)ẹeồ theồ hieọn tỡnh caỷm ủoỏi vụựi coõ giaựo ,ủoaùn vaờn ủaừ laứm nhử theỏ naứo?Taực giaỷ ủaừ tửụỷng tửụùng nhửừng gỡ?
(Moói baọn ủi ngang moọt trửụứng hoùc vaứ nge tieỏng coõ giaựo giaỷng baứi ,em tửụỷng chửứng nhử nghe tieỏng noựi cuỷa coõ)
-ẹoùc ủoaùn vaờn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
(?)ẹoaùn vaờn ủaừ nhaộc ủeỏn hỡnh aỷnh gỡ veà u toõi?Hỡnh boựng vaứ neựt maởt u ủửụùc mieõu taỷ nhử theỏ naứo?
(Caựi boựng ủen ủuỷi ,khuoõn maởt traờng traộng vụựi ủoõi moõi nhoỷ loứng ủen nhuoọm moọt maứu naõu ủoàng ,neựt maởt ,neỏp maởt ụỷ ủuoõi con maột nheo laùi xeỏp leõn nhau)
(?)ẹeồ theồ hieọn tỡnh yeõu ủoỏi vụựi meù ủoaùn vaờn ủaừ mieõu taỷ nhửừng gỡ?
(U toõi giaứ tửứ bao giụứ ,U toõi giaứ ủi luực naứo toõi cuừng khoõng hay)
(?)Haừy nhaộc laùi nhửừng caựch laọp yự cuỷa baứi vaờn bieồu caỷm
HOAẽT ẹOÄNG 2:Hửụựng daón hs phaàn Luyeọn taọp.(15’)
-GV cho HS thaỷo luaọn theo nhoựm baứn 
-ẹaùi dieọn nhoựm phaựt bieồu yự kieỏn. GV choỏt yự vaứ nhaọn xeựt 
I.Nhửừng caựch laọp yự thửụứng gaởp cuỷa baứi vaờn bieồu caỷm
 1.ẹoaùn vaờn vieỏt veà “Caõy tre”
-Gụùi nhaộc veà sửù vaọt ,lieõn heọ vụựi tửụng lai. ẹaõy laứ caựch baứy toỷ tỡnh caỷm vụựi sửù vaọt 
2.ẹoaùn vaờn vieỏt veà “Coõ giaựo”
 -Gụùi laùi kú nieọm ,tửụỷng tửụùng tỡnh huoỏng ,baứy toỷ tỡnh caỷm vaứ ủaựnh giaự con ngửụứi
3.ẹoaùn vaờn vieỏt veà “Ngửụứi meù”
 -Khaộc hoaù hỡnh aỷnh con ngửụứi vaứ neõu nhaọn xeựt laứ caựch baứy toỷ tỡnh caỷm cuỷa mỡnh ủoỏi vụựi ngửụứi ủoự 
 *GHI NHễÙ:SGK/121
II.LUYEÄN TAÄP:
 BT 1:Laọp yự theo caực ủeà sau
 -Nhoựm 1:Caỷm xuực veà vửụứn nhaứ
 -Nhoựm 2:Caỷm xuực veà con vaọt nuoõi
 -Nhoựm 3:Caỷm xuực veà ngửụứi thaõn
 -Nhoựm 4:Caỷm xuực veà maựi trửụứng thaõn yeõu
 4.4. Toồng keỏt:
Caõu 1: Trong vaờn bieồu caỷm, tỡnh caỷm coự theồ boọc loọ nhử theỏ naứo? 
 - Trửùc tieỏp, giaựn tieỏp
Caõu 2:Ta coự nhửừng caựch laọp yự naứo thửụứng gaởp cuỷa vaờn bieồu caỷm?
-Coự 4 caựch
4.5 Hửụựng daón hoùc taọp:
 -ẹoỏi vụựi baứi hoùc ụỷ tieỏt hoùc naứy:
 +Hoùc ghi nhụự 
 +Naộm vửừng noọi dung baứi hoùc: sgk121
-ẹoỏi vụựi baứi hoùc ụỷ tieỏt hoùc tieỏp theo: Chuaồn bũ baứi: Luyeọn noựi vaờn bieồu caỷm veà sửù vaọt con ngửụứi (sgk129)
 +Nhoựm 1: ẹeà 1
 +Nhoựm 2 : ẹeà 2
 +Nhoựm 3: ẹeà 3
 +Nhoựm 4: ẹeà 4
5.PHUẽ LUẽC:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tài liệu đính kèm:

  • docCách lập ý của bài văn biểu cảm - Nguyễn Thị Tuyết - THCS Suối Ngô.doc