Giáo án Ngữ văn 7, tập 1 - Tiết 5, 6: Cuộc chia tay của những con búp bê

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 Giúp HS thấy đợc những tình cảm chân thành, sâu nặng của 2 anh em trong câu chuyện. Cảm nhận đợc nỗi đau đớn, xót xa của những bạn nhỏ chẳng may rơi vào hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Biết thông cảm và sẻ chia với những ngời bạn ấy

 + Thấy đợc cái hay ở truyện là cách kể rất chân thật và cảm động.

B. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Ổn định: Kiểm tra sĩ số.

2. Bài mới:

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 30/12/2015 Lượt xem 396Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7, tập 1 - Tiết 5, 6: Cuộc chia tay của những con búp bê", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUÇN : 2 Tõ 23/8 §Õn 28/8
TiÕt : 5-6 Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª
 (Theo Kh¸nh Hoµi)
Môc tiªu cÇn ®¹t:
 Gióp HS thÊy ®îc nh÷ng t×nh c¶m ch©n thµnh, s©u nÆng cña 2 anh em trong c©u chuyÖn. C¶m nhËn ®îc nçi ®au ®ín, xãt xa cña nh÷ng b¹n nhá ch¼ng may r¬i vµo hoµn c¶nh gia ®×nh bÊt h¹nh. BiÕt th«ng c¶m vµ sÎ chia víi nh÷ng ngêi b¹n Êy 
 + ThÊy ®îc c¸i hay ë truyÖn lµ c¸ch kÓ rÊt ch©n thËt vµ c¶m ®éng.
B. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng.
æn ®Þnh: KiÓm tra sÜ sè.
Bµi míi:
T¸c gi¶, t¸c phÈm :
 + TG ®¹t gi¶i nh× trong cuéc thi th¬ v¨n viÕt vÒ quyÒn trÎ em 
 + TP: Thuéc VB nhËt dông
 + Ph¬ng thøc biÓu ®¹t: Tù sù kÕt hîp víi miªu t¶, biÓu c¶m.
 + Ng«i kÓ: Ng«i thø nhÊt.( NV Thµnh)
II. §äc, tãm t¾t, bè côc
GV híng dÉn ®äc: CÇn b¸m s¸t c¸c tr¹ng th¸i c¶m xóc, t©m tr¹ng cña c¸c NV. Thùc sù nhËp t©m vµo diÔn biÕn, hoµn c¶nh cña truyÖn
GV: C©u chuyÖn g¾n liÒn víi 3 cuéc chia tay
 III.Ph©n tÝch 
? V× sao l¹i cã cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª? ?
Khi nghe mÑ giuc chia ®å ch¬i, Thuû cã t©m tr¹ng ntn?
? T©m tr¹ng cña Thµnh ®îc miªu t¶ ra sao
Trong t©m tr¹ng Êy, 2 anh em ®· lµm g×?
? C©u v¨n nµo thÓ hiÖn t©m tr¹ng ®ã?
? Em nghÜ g× vÒ nh÷ng gi©y phót Êy?
? Vµ còng trong nh÷ng gi©y phót Êy, Thµnh ®· cã t©m tr¹ng ntn?
? Khi nghe mÑ giôc lÇn n÷a, 2 anh em ®· cã t©m tr¹ng vµ hµnh ®éng ntn?
? Em nghÜ g× vÒ nh÷ng hµnh ®éng Êy cña hä?
 Tõ hµnh ®éng Êy cña Thuû, em nghÜ g× khi Thuû “Tru trÐo lªn dËn d÷” tríc hµnh ®éng” chia ®«i con vÖ sÜ vµ con em nhá” cña anh?
 ? Theo em, qua cuéc chia ®å ch¬i nµy, nhµ v¨n muèn nãi ®iÒ g×?
 T©m tr¹ng cña Thuû trªn ®êng ®Õn trêng ntn?
 Qua ®ã, em hiÓu ®îc t©m tr¹ng g× cña bÐ Thuû? 
 Cuéc chia tay ë trêng ®· diÔn ra ntn?
 Khi nghe Thñy th«ng b¸o em sÏ kh«ng ®îc ®i häc n÷a th× c« gi¸o vµ c¸c b¹n ntn?
 Em nghÜ g× vÒ cuéc chia tay nµy?
 víi cuéc chia tay nµy, nhµ v¨n ®· muèn nãi ®iÒu g×?
 Trªn ®êng vÒ nhµ Thµnh cã t©m trang ntn?
 Em nghÜ g× vÒ h×nh ¶nh ngo¹i c¶nh nµy?
 H×nh ¶nh Thµnh vµ Thuû ®· ®îc kh¾c ho¹ ntn ë nh÷ng giê phót cuèi cïng nµy?
 Em nghÜ g× ë chi tiÕt cuèi cïng khi Thuû bçng tôt xuèng, ®Ó l¹i con bóp bª vµ dÆn dß anh? 
 1 .Cuéc chia tay cña nh÷ng con bóp bª
+ Lý do: Gia ®×nh tan vì, bè mÑ ly h«n nªn anh em ph¶i chia ®å ch¬i
 *LÇn1: MÑ giôc 2 ®øa chia ®å ch¬i
+ T©m tr¹ng cña Thuû: 
- Run lªn bÇn bËt. Kinh hoµng
- CÆp m¾t buån th¨m th¼m - 
- Nøc në, tøc tëi.
+T©m tr¹ng cña Thµnh: 
-C¾n chÆt m«i ®Ó khái bËt ra tiÕng khãc.
- Níc m¾t tu«n nh suèi
 + 2 anh em: -§i ra vên.
Em: lÆng lÏ ®Æt tay lªn vai anh
 Anh: khÏ vuèt tãc em
 Cø ngåi im
=> C¶nh vËt ®Ñp vµ rén r· , nhÞp sèng vÉn b×nh thêng nhng lßng ngêi anh l¹i qu¸  ®au ®ín, nÆng nÒ.
“ T¹i sao tai ho¹ l¹i gi¸ng xuèng ®Çu anh em t«i nÆng nÒ thÕ nµy”
 =>§ã lµ nh÷ng gi©y phót xóc ®éng vÒ t×nh anh em. Tríc nçi ®au s¾p ph¶i chia tay, hä ®· cã nçi ®ång c¶m cao ®é
+ Thµnh nhí vÒ qu¸ khø:
huû v¸ ¸o cho anh.
 ChiÒu nµo Thµnh còng ®i ®ãn em.
N¾m tay nhau võa ®i võa nãi chuyÖn.
*§ã lµ nh÷ng kû niÖm ®Ñp ®Ï vÒ nh÷ng n¨m th¸ng h¹nh phóc, b×nh yªn díi m¸i Êm gia ®×nh. Hai anh em rÊt mùc th¬ng yªu nhau. Hä lu«n quan t©m vµ gióp ®ì nhau
*LÇn 2: MÑ giôc chia ®å ch¬i.
+ Thuû: - Nh ngêi mÊt hån, lo¹ng cho¹ng.
“®Ó l¹i hÕt cho anh.”
+ Thµnh: - d×u em vµo nhµ
 -“ Anh cho em tÊt”
=> Trong nçi ®au tét cïng, 2 anh em vÉn thÓ hiÖn cho nhau mét t×nh YT tuyªt vêi: Hä nghÜ, an ñi vµ bï ®¾p cho nhau.
=> T©m tr¹ng cña Thuû ®Çy m©u thuÉn: 1 mÆt thñy rÊt th¬ng anh, ph¶i chÞu ¸p lùc tõ phÝa ngêi mÑ,muèn ®Ó l¹i con vÖ sÜ canh giÊc ngñ cho anh,nhng mÆt kh¸c l¹i kh«ng muèn 2 con bóp bª ph¶i xa nhau => Cã thÓ nãi, TG ®· ®Æt ra mét t×nh huèng th¾t nót ®Çy kÞch tÝnh.
=> Qua cuéc chia ®å ch¬i nµy, TG muèn ngîi ca t×nh anh em th¾m thiÕt, bÒn chÆt. §ång thêi, TG còng muèn nãi lªn nçi ®au tÊt yÕu cña con trÎ khi gia ®×nh tan vì.
 2. Cuéc chia tay líp häc.
+ Trªn ®êng ®Õn trêng: 
Thuû: - N¾m chÆt tay anh vµ nÐp s¸t vµo ngêi anh
Nh×n ®au ®ín vµo 1 h×nh ¶nh nµo ®ã
 C¾n chÆt m«i, bËt khãc thót thÝt
->Thuû cè k×m nÐn nçi ®au ®Ó kh¾c ghi vµo 
lßng nh÷ng g× th©n thuéc cña tuæi Êu th¬ trªn con ®êng tíi trrêng
+ë trêng: 
- C« gi¸o: . Kªu lªn söng sèt, «m chÆt lÊy Thuû:” C« th¬ng em l¾m”
 . TÆng sæ, bót
- C¸c b¹n: . Kinh ng¹c, s÷ng sê
 . Khãc thót thÝt
 .N¾m chÆt tay Thuû nh ch¼ng muèn rêi
+ Khi nghe Thuû th«ng b¸o sÏ kh«ng ®îc ®i häc n÷a th×:
c« gi¸o: Söng sèt, t¸i mÆt, níc m¾t giµn giôa
C¸c b¹n: Khãc to h¬n
*§©y lµ 1 cuéc chia tay thÊm ®Ém níc m¾t. Nh÷ng dßng níc m¾t Êy ®· thÓ hiÖn 1 c¸ch s©u s¾c, c¶m ®éng t×nh thÇy trß, trêng líp. §ång thêi lµ nçi ®au cña trÎ th¬ khi gia ®×nh tan vì.
GV: Víi cuéc chia tay nµy, nhµ v¨n ®· rung lªn håi chu«ng c¶nh tØnh: H·y gi÷ lÊy h¹nh phóc gia ®×nh; Ph¶i ®Ó trÎ th¬ ®îc hëng quyÒn lîi mµ nhµ níc quy ®Þnh: ®îc ®i häc
+ Trªn ®êng vÒ nhµ: 
Thµnh kinh ng¹c khi thÊy:” Mäi ngêi vÉn ®i l¹i b×nh thêng; n¾ng vÉn vµng ¬m trïm lªn c¶nh vËt”
=> §©y lµ lÇn thø 2 trong TP, t/g x©y dùng h×nh ¶nh ngo¹i c¶nh ®èi lËp néi t©m nh©n vËt ®Ó lµm næi bËt sù t¬ng ph¶n phi lý: 
*Thiªn nhiªn vÉn ®Ñp, cuéc sèng vÉn b×nh thêng mµ anh em hä l¹i ph¶i chÞu ®ín ®au trong c¶nh ngé nµy. => §©y lµ 1 chi tiÕt giµu gi¸ trÞ nh©n ®¹o, thÈm mü ®Ó nhµ v¨n thÓ hiÖn nçi ®au cña 1 t©m hån giµu lßng tr¾c Èn.
 3.Cuéc chia tay gi÷a 2 anh em
+ Thuû: - Nh ngêi mÊt hån, mÆt t¸i xanh nh tµu l¸
¤m gh× con vÖ sÜ, h«n gÊp g¸p lªn mÆt nã
-Khãc nÊc lªn, n¾m chÆt tay anh dÆn dß
+ Thµnh: Khãc nÊc lªn, mÕu m¸o, ®øng nh ch«n ch©n xuèng ®Êt, nh×n theo c¸i bãng bÐ nhá, liªu xiªu cña em
=> C¶nh gi· biÖt thËt ®au lßng, ®· thÓ hiÖn tÊt c¶ nçi ®au vµ t×nh anh em trong bi kÞch gia ®×nh => TiÕng khãc ®ín ®au cña NV còng lµ tiÕng khãc ®ín ®au, ®ång c¶m cña nhµ v¨n. tÊt c¶ ®· lay ®éng tr¸i tim ngêi ®äc 
=>Nhµ v¨n ®· kÕt thóc TP = sù ®èi lËp hoµn c¶nh gi÷a nh÷ng con bóp bª vµ ngêi: 2 con bóp bª kh«ng ph¶i chia tay nhê chÝnh tÊm lßng nh©n hËu cña bÐ Thuû. Cßn anh em hä l¹i ph¶i chia tay trong nçi ®au ®ín ®Õn t¸i tª. Nhµ v¨n nh muèn xo¸y s©u nçi ®au ®ã vµo lßng ngêi ®äc vµ nh¾c nhë mçi ngêi: H·y v× h¹nh phóc tuæi th¬ mµ gi÷ g×n b¶o vÖ h¹nh phóc gia ®×nh.
IV. Tæng kÕt:
•NT x©y dùng cèt truyÖn víi nh÷ng t×nh huèng bÊt ngê ®Çy kÞch tÝnh; NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lý tinh tÕ ch©n thËt c¶m ®éng; XD ngo¹i c¶nh ®èi lËp t©m tr¹ng
 •ND:B»ng c¸i t©m, c¸i tµi cña mét t©m hån giµu lßng tr¾c Èn, yªu th¬ng, ®ång c¶m víi nçi ®au cña con ngêi, nhµ v¨n ®· göi g¾m bøc th«ng ®iÖp vÒ tæ Êm gia ®×nh: §õng ®Ó trÎ th¬ ph¶i chÞu nçi ®au cña nh÷ng cuéc chia tay kh«ng ®¸ng cã
 * Ghi nhí: SGK - cho HS ®äc 
 V DÆn dß: 
- Häc thuéc nh÷ng ®o¹n v¨n hay , c¶m ®éng trong TP
- BT: Suy nghÜ cña em tríc cuéc chia tay cña 2 anh em Thµnh. vµ Thuû
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docCuộc chia tay của những con búp bê.doc