Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 4: Liên kết trong văn bản

 - Hiểu rõ liên kết là một trong những đặc tính quan trọng nhất của văn bản .

 - Biết vận dụng những hiểu biết về liên kết vào việc đọc- hiểu và tạo lập văn bản .

 1. Kiến thức :

 - Khái niệm liên kết trong văn bản .

 - Yêu cầu về liên kết trong văn bản .

 2. Kĩ năng :

 - Nhận biết và phân tích tính liên kết của các văn bản .

 - Viết các đoạn văn, bài văn có tính liên kết .

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Thầy : Giáo án – bảng phụ

 - Trò : Chuẩn bị bài

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 27/03/2017 Lượt xem 153Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7 - Tiết 4: Liên kết trong văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy : 22-08-15
TIẾT : 4 – TẬP LÀM VĂN LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
I . MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT: 
 - Hiểu rõ liên kết là một trong những đặc tính quan trọng nhất của văn bản .
 - Biết vận dụng những hiểu biết về liên kết vào việc đọc- hiểu và tạo lập văn bản .
 1. Kiến thức :
 - Khái niệm liên kết trong văn bản .
 - Yêu cầu về liên kết trong văn bản .
 2. Kĩ năng : 
 - Nhận biết và phân tích tính liên kết của các văn bản .
 - Viết các đoạn văn, bài văn có tính liên kết . 
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Thầy : Giáo án – bảng phụ 
 - Trò : Chuẩn bị bài 
III . TỔ CHỨC H Đ DẠY VÀ HỌC :
HĐ CUÛA THAÀY
H Ñ CUÛA TROØ
N D - K T
*H Ñ 1: KT BÀI CŨ
KT sự chuẩn bị của HS (2P)
 *H Ñ 2 : GTBM (1p) :Trong chöông triønh ngöõ vaên 6 , caùc em ñaõ ñöôïc hoïc veà khaùi nieäm vaên baûn . Vaên baûn laø moät chuoãi lôøi noùi mieäng hay vieát coù chuû ñeà thoáng nhaát , coù söï lieân keát maïch laïc giöõa caùc caâu ñeå taïo thaønh vaên baûn phuïc vuï muïc ñích giao tieáp . Vaäy theá naøo laø lieân keát ? Lieân keát ñöôïc thöïc hieän baèng phöông tieän gì ? Ñoù chính laø vaán ñeà chuùng ta tìm hieåu vaø hoïc hoâm nay 
*H Ñ 3 :T/H theá naøo laø 
 Tính lieân keát cuûa vb (9P)
GV höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu vaán ñeà 1a (SGK /17)
*HĐ 4 : +GV : Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong sgk.
- Nếu En Ri Cô chưa hiểu ý bố thì hãy cho biết vì sao? 
- Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì nó phải có tính chất gì? Thế nào là liên kết?
 ØGV : liên kết là 1 trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản
* BT nhanh : Tôi đến trường. Em Thu bị ngã .
- ở đây nêu mấy thông tin? Những thông tin này như thế nào với nhau? 
- Em hãy sửa lại câu văn để 2 thông tin này gắn kết với nhau? 
*HĐ 5 :HD tìm hiểu Phương tiện liên kết trong văn bản:(8p)
- HS đọc VD ( sgk )
 - Sự sắp xếp ý giữa câu 1 và câu 2 có gì bất hợp lí? Vì sao ?
- Làm thế nào để xoá bỏ được sự bất hợp lí đó? 
- Giữa câu 1,2,3 có sự liên kết với nhau chưa? Vì sao?
ØGV : Những từ : còn bây giờ, con là những từ, tổ hợp từ được sử dụng làm phương tiện liên kết trong đoạn văn
- So sánh đoạn văn khi chưa dùng phương tiện liên kết và khi dùng phương tiện liên kết? 
- Một văn bản muốn có tính liên kết trước hết phải có điều kiện gì? - Cùng với điều kiện ấy, các câu trong văn bản phải sử dụng các phương tiện gì? 
-Thế nào là tính liên kết trong văn bản?Nêu các phương tiện liên kết trong văn bản
* GỌI HS đọc ghi nhớ .(1p)
* HĐ 6 : HD LT
- Đọc đoạn văn và sắp xếp câu văn theo thứ tự hợp lí để tạo thành 1 đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ?
- Vì sao lại sắp xếp như vậy? 
(sắp xếp như vậy thì đoạn văn mới rõ ràng, dễ hiểu.)
- Các câu văn dưới đây đã có tính liên kết chưa? Vì sao?
-Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống?
-Vì giữa các câu còn chưa có sự liên kết
- Liên kết 
- 2 thông tin - không liên quan với nhau 
- Trên đường tới trường, tôi thấy em Thu bị ngã . 
- HS đọc 
- chưa có sự nối kết với nhau - vì chưa có tính liên kết 
+ chưa dùng : câu văn rời rạc, khó hiểu. Khi dùng: câu văn rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu 
-HS đọc ghi nhớ
I. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản :
 1. Tính liên kết của văn bản :
 * Ví dụ :
- Đoạn văn khó hiểu vì giữa các câu văn không có mối quan hệ gì với nhau.
- Liên kết: là sự nối kết các câu, các đoạn trong văn bản 1 cách tự nhiên, hợp lí, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu
2. Phương tiện liên kết trong văn bản :
* Ví dụ :
- Thêm cụm từ : còn bây giờ
- Từ : Đứa trẻ phải thay bằng từ : con
- Muốn tạo được tính liên kết trong văn bản cần phải sử dụng những phương tiện liên kết về hình thức và nội dung.
* Ghi nhớ : SGK ( 18 )
III. Luyện tập :
III- LUYỆN TẬP ( 18 p)
 * Bài 1 ( SGK-18 ) :
 Sơ đồ câu hợp lí : 1 - 4 - 2 - 5 - 3
 * Bài 2 ( SGK/19 ) :
 - Đoạn văn chưa có tính liên kết.
 - Vì chỉ đúng về hình thức ngôn ngữ song không cùng nói về một nội dung.
 * Bài 3 ( SGK/19 ) :
 Điền từ : bà, bà , cháu, bà, bà, cháu, thế là. 
 IV. CỦNG CỐ- HD HS TỰ HỌC Ở NHÀ :
 1. Củng cố: ( 5p )
 -Viết 2-3 câu văn có tính liên kết câu
 -Gv đánh giá tiết học
 2. Hd tự học ở nhà : (1p)
 - Naém vöõng noäi dung baøi (ghi nhôù ) .
 - Laøm baøi taäp 5/19 vaøo vôû baøi taäp .
 - Soaïn baøi: Cuoäc chia tay cuûa nhöõng con buùp beâ.
 - Ñoïc toùm taét vaên baûn .
 - Traû lôøi caùc caâu hoûi: 2, 3, 4 SGK/27.
* ĐIỀU CHỈNH:

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Lien_ket_trong_van_ban.doc