Giáo án Ngữ văn 7 - Trường: THCS Giai Xuân

A. MỨC ĐỘ CAÀN ÑAÏT

 - Caûm nhaän ñöôïc nhöõng tình caûm thieâng lieâng, ñeïp ñeõ cuûa cha meï ñoái vôùi con caùi.

 - Reøn kó naêng ñoïc, caûm thuï vaên baûn , phaân tích taâm traïng cuûa ngöôøi meï

 - Thaáy ñöôïc yù nghóa lôùn lao cuûa nhaø tröôøng, cha meï ñoái vôùi cuoäc ñôøi moãi con ngöôøi  ta caøng theâm yeâu quyù cha meï

 B .CHUAÅN BÒ.

 - GV: sgk + giaùo aùn +Tranh ảnh

 - HS: sgk+ vôû baøi soaïn+vôû ghi

 C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP

 * OÅn ñònh lôùp ( 1’ ) Kieåm tra só soá vaø veä sinh lôùp.

 *Kiểm tra bài cũ

 * Baøi môùi :

 

doc 168 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 28/03/2017 Lượt xem 194Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7 - Trường: THCS Giai Xuân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Hình aûnh “maây bieác, nuùi xanh” khoâng gian meânh moâng , taàm vuõ truï cuûa noãi saàu chia li .
b. Boán caâu thô ôû khoå thöù hai :
 Choán Haøm Döông chaøng.
.maáy truøng.
- Söï chia li , caùch ngaên ngaøn truøng .
- Duøng pheùp ñoái , ñieäp ngöõ vaø ñaûo vò trí caùc ñòa danh laøm taêng noãi saàu chia li nhöng chæ laø chia li veà cuoäc soâng , veà theå xaùc coøn taâm hoàn luoân gaén chaët beân nhau.
- Gaén boù maø khoâng ñöôïc gaén boù . Söï oaùi oaêm , nghòch chöôùng .
c. Boán caâu thô cuoái :
Cuøng troâng laïi / cuøng chaúng thaáy
Thaáy xanh xanh ngaøn daâu
Ngaøn daâu xanh ngaét
- Pheùp ñoái , ñieäp ngöõ , ñieäp yù : Tieáp tuïc gôïi taû noãi saàu chia li oaùi oaêm , nghòch chöôùng ñeán cöïc ñoä . Noãi saàu nhôù tróu naëng traøn ngaäp caû khoâng gian- thôøi gian .
- “ Loøng chaøng yù thieáp ai saàu hôn ai”. Ñuùc keát trôû thaønh khoái saàu cuûa caû ñoaïn thô. Khoâng mang yù nghóa so ño maø chæ nhaán roõ noãi saàu cuûa ngöôøi chinh phuï trong traïng thaùi cao ñoä .
 Toång keát : (ghi nhôù sgk-tr93 ).
-Sử dụng thể thơ song thất lục bát,điệp ngữ,phép đối
-Nỗi buồn của người chinh phụ. Tố cáo chiến tranh phi nghĩa. Lòng thông cảm sâu sắcđối với người phụ nữ
* Cuûng coá :(2’) Ñoïc laïi toaøn boä ñoaïn thô .
* Daën doø :(1’) Hoïc thuoäc baøi thô- noäi dung baøi hoïc vaø ghi nhôù .
Soaïn vaên baûn: Baùnh troâi nöôùc .
Nhật kí giờ dạy:
-Ngày soạn :
-Ngày dạy :
 Vaên baûn BAÙNH TROÂI NÖÔÙC 
( Töï hoïc coù höôùng daãn ) ( Hoà Xuaân Höông )
PHÖÔNG PHAÙP
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng 1: (10’) Höôùng daãn HS tìm hieåu chung vaên baûn
Goïi HS ñoïc baøi thô .
HS ñoïc chuù thích .
? Baøi thô thuoäc theå thô gì ? Vì sao .
Thaát ngoân töù tuyeät vì 4 caâu moãi caâu 7 chöõ .
 Hoaït ñoäng 2: (20’) Höôùng daãn HS tìm hieåu vaên baûn
? Baøi thô baùnh troâi nöôùc coù 2 nghóa ñoù laø nhöõng nghóa gì ?
? Vôùi nghóa thöù nhaát , baùnh troâi nöôùc ñaõ ñöôïc mieâu taû ntn ? chuù yù caùc töø : traéng , troøn , chìm , noåi , raén naùt , loøng son .
? Vôùi nghóa thöù hai, ñöôïc theå hieän ntn ? chuù yù caùc cuïm töø : vöøa traéng laïi vöøa troøn, baûy noåi ba chìm , raén naùt maëc daàu , giöõ taám loøng son .
? Trong hai nghóa ñaõ phaân tích treân , nghóa naøo quyeát ñònh giaù trò baøi thô ? Taïi sao ?
( Nghóa thöù hai laø chính , nghóa tröôùc chæ laø phöông tieän chuyeån taûi nghóa sau .
Vôùi nghóa thöù hai , HXH ñaõ theå hieän thaùi ñoä vöøa traân troïng veû xinh ñeïp , phaåm chaát trong traéng , son saét , thuûy chung , vöøa caûm thoâng cho thaân phaän chìm noåi baáp beânh, bò leä thuoäc vaøo HX cuõ cuûa ngöôøi phuï nöõ xöa . Baø xöùng ñaùng ñöôïc toân vinh laø nhaø thô tieâu bieåu ).
I. Tìm hiểu chung:
*Taùc giaû : Hoà Xuaân Höông .
II.Đọc –Hiểu văn bản
1/ Chuû ñeà :
Mieâu taû baùnh troâi nöôùc qua ñoù theå hieän veû ñeïp , thaân phaän , phaåm chaát cuûa ngöôøi phuï nöõ trong xaõ hoäi phong kieán .
a) Baùnh troâi nöôùc :
- Traéng, troøn
- Nhaøo boät nhieàu nöôùc thì naùt , nhaøo boät ít nöôùc thì raén .
- Ñun soâi nöôùc ñeå luoäc : baùnh chín thì noåi, chöa chín thì chìm .
 Ñuùng vôùi baùnh troâi nhö ngoaøi ñôøi .
b) Veû ñeïp , phaåm chaát cao quí vaø thaân phaän chìm noåi cuûa ngöôøi phuï nöõ.
- Hình thöùc : traéng , troøn laø xinh ñeïp .
- Phaåm chaát : trong traéng, duø gaëp caûnh ngoä gì vaãn giöõ ñöôïc söï son saét , thuûy chung , tình nghóa .
- Thaân phaän : baûy noåi ba chìm 
 chìm noåi baáp beânh giöõa cuoäc ñôøi .
2/Ghi nhôù : sgk-tr95.
* Cuûng coá :(2’)
Baøi thô Baùnh troâi nöôùc theå hieän noäi dung gì ?
* Daën doø :(1’)
- Hoïc thuoäc loøng baøi thô – noäi dung baøi hoïc vaø ghi nhôù .
- Laøm baøi taäp trong phaàn luyeän taäp
- Soaïn tieát : “ Quan heä töø” .
Nhật kí giờ dạy:
-Ngày soạn :
-Ngày dạy :
 Tieát 27 QUAN HEÄ TÖØ 
A-MÖÙC ÑOÄ CAÀN ÑAÏT:
- Giuùp HS naém ñöôïc theá naøo laø quan heä töø vaø caùch söû duïng quan heä töø .
- Reøn kó naêng söû duïng quan heä töø khi ñaët caâu.
-HS coù yù thöùc söû duïng ñuùng quan heä töø khi noùi vaø vieát.
B. CHUAÅN BÒ.
- Thaày: SGK, SGV, baøi soaïn, baûng phuï.
- Troø: SGK, vôû baøi taäp 
C. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP.
* OÅn ñònh lôùp :(1’) Kieåm tra só soá vaø veä sinh lôùp .
* Kieåm tra baøi cuõ :(5’)
- Em haõy neâu öu- khuyeát ñieåm khi söû duïng töø Haùn Vieät ? Cho ví duï .
- Kieåm tra taäp baøi taäp cuûa hoïc sinh .
*Baøi môùi : 
 Vaøo baøi:(1’) GV goïi 1 HS ñoïc baøi thô “Baùnh troâi nöôùc” cuûa Hoà Xuaân Höông vaø tìm caùc quan heä töø ñöôïc duøng trong baøi thô (HS traû lôøi-GV nhaän xeùt, ghi ñieåm). ÔÛ baäc tieåu hoïc caùc em ñaõ coù dòp laøm quen vôùi töø loaïi naøy, nhöng caùch söû duïng nhö theá naøo cho phuø hôïp khi noùi vaø vieát. Baøi hoïc “Quan heä töø “ hoâm nay seõ giuùp ta hieåu ñieàu ñoù.
PHÖÔNG PHAÙP
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng 1 : (10’) Höôùng daãn HS tìm hieåu 
kháiniệm về quan hệ từ
Goïi HS ñoïc caùc ví duï .
GV treo baûng phuï veà caùc caâu a,b,c,d ôû sgk .
? Em haõy xaùc ñònh quan heä töø trong caùc caâu treân ? ( cuûa, nhö, bôûi,vaø, neân , nhöng ).
GV gaïch chaân caùc quan heä töø trong caùc caâu treo treân baûng phuï .
? Caùc quan heä töø noùi treân lieân keát nhöõng töø ngöõ hay nhöõng caâu naøo vôùi nhau ? Neâu yù nghóa cuûa moãi quan heä töø .
? Qua tìm hieåu caùc VD , em cho bieát quan heä töø duøng ñeå laøm gì ? 
HS ñoïc ghi nhôù .
Hoaït ñoäng 2 : (15’) Höôùng daãn HS tìm hieåu khái niệm về quan hệ từ
HS ñoïc caùc caâu trong phaàn 1 .
? Trong caùc caâu sau , caâu naøo baét buoäc duøng qht , caâu naøo khoâng baét buoäc ?
Cho HS thôøi gian thaûo luaän toå .
GV goïi ñaïi dieän HS leân phaùt bieåu .
GV goïi HS ñoïc caâu 2 .
? Tìm qht coù theå duøng thaønh caëp vôùi caùc qht sau ?
? Ñaët caâu vôùi caùc caëp qht vöøa tìm ñöôïc ?
-Vì cuùp ñieän neân khoâng xem TV ñöôïc .
-Tuy nhaø xa tröôøng nhöng em luoân ñi hoïc ñuùng giôø .
-Heã troáng ñaùnh thì GV vaøo lôùp .
-Sôõ dó thi tröôït laø vì noù chuû quan .
? Nhö vaäy khi söû duïng qht chuùng ta caàn löu yù ñieàu gì ? ( HS ñoïc ghi nhôù ).
Hoaït ñoäng 2 : (10’) Höôùng daãn HS luyện tập
HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 2 .
I. THEÁ NAØO LAØ QUAN HEÄ TÖØ .
VD :Caùc quan heä töø vaø söï lieân keát .
a. Cuûa : lieân keát giöõa töø “ñoà chôi”vôùi töø 
“chuùng toâi” chæ quan heä sôû höõu.
b. Nhö : lieân keát so saùnh ngöôøi ñeïp vôùi hoa quan heä so saùnh .
c. Bôûi , neân : lieân keát giöõa caâu “toâi aên uoáng ñieàu ñoä vaø laøm vieäc coù chöøng möïc”vôùi caâu “ toâi choùng lôùn laém”
 quan heä nhaân quaû .
Ghi nhôù 1 : sgk-tr97.
II. SÖÛ DUÏNG QUAN HEÄ TÖØ .
VD1: cho HS ghi caùc caâu trong sgk vaøo taäp .
- Tröôøng hôïp baét buoäc duøng quan heä töø :b , d , g , h .
- Tröôøng hôïp khoâng baét buoäc duøng quan heä töø : a , c , e , i .
VD 2: Caùc caëp quan heä töø :
+ neáu thì ; vì neân ; Tuy nhöng ; Heã thì ; Sôõ dó laø vì .
+ Ñaët caâu : 
Neáu trôøi möa thì ñöôøng laày loäi .
* Ghi nhôù 2 : sgk-tr98.
II. LUYEÄN TAÄP.
1/ HS veà nhaø laøm .
2/ Ñieàn caùc qht thích hôïp vaøo choã troáng trong ñoaïn vaên .
Vôùi , vaø , vôùi , vôùi , Neáu , thì , vaø .
3/ Caâu ñuùng : b , d , d, i , k, l .
 Caâu sai : a , c , e , h .
 * Cuûng coá :(2’)
- HS nhaéc laïi noäi dung ôû 2 ghi nhôù .
- GV nhaéc laïi K/n vaø neâu yù nghóa cuûa vieäc söû duïng qht .
 * Daën doø :(1’)
- Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù – Laøm caùc baøi taäp coøn laïi .
- Soaïn tieát : “ Luyeän taäp caùch laøm vaên baûn bieåu caûm” . Ñeà : Loaøi caây em yeâu .
Nhật kí giờ dạy:
Ngày soạn :
-Ngày dạy :
Tieát 28 
A-MÖÙC ÑOÄ CAÀN ÑAÏT:
- Luyeän taäp caùc thao taùc laøm vaên vaên bieåu caûm : Tìm hieåu ñeà, tìm yù, laäp daøn baøi, vieát baøi.
- Reøn kó naêng tö duy, töôûng töôïng, suy nghó, caûm xuùc tröôùc khi laøm baøi.
- GDHS loøng yeâu thieân nhieân, theå hieän tình caûm trong saùng, chaân thaät.
B. CHUAÅN BÒ.
- Thaày: SGK, baøi soaïn, baûng phuï.
- Troø: SGK, vôû baøi taäp 
C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP .
* OÅn ñònh lôùp :(1’)
* Kieåm tra baøi cuõ :(3’)
- Neâu caùc böôùc laøm baøi vaên bieåu caûm .
* Baøi môùi : (1’)
 ÔÛ tieát tröôùc caùc em ñaõ bieát caùc böôùc khi laøm baøi vaên bieåu caûm . Tieát hoïc naøy ta seõ thöïc haønh luyeän taäp caùch laøm baøi vaên bieåu caûm .
PHÖÔNG PHAÙP
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng : (35’) Höôùng daãn HS tìm hiểu đề,tìm ý
GV ghi ñeà leân baûng .
? Ñeà baøi yeâu caàu em vieát veà ñieàu gì ?
? Caàn gaïch chaân döôùi nhöõng töø ngöõ naøo quan troïng ?( loaøi caây , em , yeâu ).
? Em yeâu thích caây gì ?
? Vì sao em laïi thích caây döøa hôn caùc loaøi caây khaùc ?
Goïi moät vaøi HS neâu leân phaàn môû baøi .
? Phaàn thaân baøi em neâu leân caùc ñaëc ñieåm gôïi caûm cuûa caây ntn ?
Cho HS vieát ñoaïn vaên môû baøi vaø keát baøi.
( Toå 1,2 vieát phaàn môû baøi ; toå 3,4 vieát phaàn keát baøi .Goïi HS ñoïc baøi vieát leân – HS nhaän xeùt – GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm).
Ñeà baøi : Em haõy vieát veà moät loaøi caây maø em yeâu thích .
- Tìm hieåu ñeà – tìm yù :
+Vieát veà thaùi ñoä vaø T/c ñoái vôùi loaøi caây em yeâu thích .
+Loaøi caây : Ñoái töôïng mieâu taû laø loaøi caây chöù khoâng phaûi loaøi vaät hay ngöôøi .
+ Caùc loaøi caây thì em thích caây döøa .
+ Caây cao choïc trôøi , cho traùi quanh naêm, traùi aên raát ngon , nöôùc ngoït uoáng vaøo thì maùt  
- Laäp daøn yù :
+ Môû baøi : Neâu teân loaøi caây vaø lí do maø em yeâu thích .
+ Thaân baøi :
Neâu caùc ñaëc ñieåm gôïi caûm cuûa caây :
Loaøi caây ñoù nhö theá naøo trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi .
Loaøi caây trong cuoäc soáng cuûa em .
+ Keát baøi : Tình caûm cuûa em ñoái vôùi caùc loaøi caây .
- Vieát ñoaïn vaên :
*Cuûng coá :(2’)
Neâu caùch laøm baøi cuûa baøi vaên bieåu caûm.
* Daën doø :(1’)
- Veà nhaø ñoïc baøi tham khaûo : “ Caây saáu Haø Noäi”tr 100 .
-Hoïc kó baøi ñeå chuaån bò cho baøi vieát soá 2.
- Soaïn baøi 8, vaên baûn : “ Qua ñeøo Ngang”, “ Baïn ñeán chôi nhaø” . 
Nhật kí giờ dạy:
-Ngày soạn :
-Ngày dạy :
 Tuần 8: (Tiết: 29à32 ) 
 Tieát 29 Vaên baûn : QUA ÑEØO NGANG
 ( Baø Huyeän Thanh Quan )
A-MÖÙC ÑOÄ CAÀN ÑAÏT:
- Hình dung ñöôïc caûnh Ñeøo Ngang vaø taâm traïng cuûa baø Huyeän Thanh Quan luùc qua Ñeøo Ngang.
- Böôùc ñaàu hieåu theå thô thaát ngoân baùt cuù Ñöôøng luaät.
- Reøn kó naêng phaân tích thô thaát ngoân baùt cuù Ñöôøng luaät.
- GD HS bieát yeâu thieân nhieân, yeâu ñaát nöôùc.
.B. CHUAÅN BÒ .
1/ GV : sgk+giaùo aùn + böùc tranh veà caûnh Ñeøo Ngang .
2/ HS : sgk+vôû ghi+vôû baøi soaïn .
C. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP .
* OÅn ñònh lôùp :(1’)
* Kieåm tra baøi cuõ :(5’)
- Ñoïc thuoäc loøng baøi thô Sau phuùt chia li vaø neâu chuû ñeà cuûa baøi .
- Phaân tích 2 nghóa cuûa baøi thô Baùnh troâi nöôùc .
* Baøi môùi :
 Giôùi thieäu baøi : (1’)
 Ñeøo Ngang thuoäc daõy nuùi Hoaønh Sôn , Phaân caùch ñòa giôùi 2 tænh : Haø Tónh vaø Quaûng Bình laø moät ñòa danh noåi tieáng treân ñaát nöôùc ta . Ñaõ coù raát nhieàu thi nhaân laøm thô vònh ÑN nhöng ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát vaø yeâu thích nhaát vaãn laø baøi “QÑN” cuûa Baø Huyeän Thanh Quan .
PHÖÔNG PHAÙP
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng 1: (10’) Höôùng daãn HS tìm hieåu chung vaên baûn
GV höôùng daãn HS ñoïc : gioïng chaàm chaäm, buoàn buoàn , ngaét nhòp ñuùng .
GV ñoïc baøi thô .HS ñoïc chuù thích .
Höôùng daãn HS tìm hieåu chuù thích .Neâu nhöõng neùt chính veà T/g .
( Choàng baø laø Löu Nghi laøm tri huyeän Thanh Quan tænh Thaùi Bình , neân ngöôøi ñôøi goïi baø laø BHTQ .
Thô baø thöôøng vieát veà phuï nöõ, phaàn lôùn laø vaøo luùc trôøi chieàu, gôïi leân caûm giaùc buoàn  Taû caûnh ñeå göûi gaém T/c nhôù nhung da dieát ñoái vôùi quaù khöù vaøng son).
Hoaït ñoäng 2: (25’) Höôùng daãn HS tìm hieåu vaên baûn
HS ñoïc laïi baøi thô .
? Baøi thô naøy ñöôïc laøm theo theå thô gì ?
Thaát ngoân : 7 tieáng/caâu; baùt cuù : 8 caâu/ baøi = 56tieáng/ baøi .
Nhòp : 4/3 hoaëc 2/2/3 .
Vaàn : baèng hoaëc traéc .
? Baøi thô taû caûnh gì ?Qua ñoù noùi leân taâm traïng cuûa ai ?
GV daãn daét HS phaân tích theo ñuùng boá cuïc .
GV ñoïc laïi 2 caâu ñeà .
? Caûnh töôïng ÑN ñöôïc mieâu taû ôû thôøi ñieåm naøo trong ngaøy ? Thôøi ñieåm ñoù coù lôïi theá gì trong vieäc boäc loä taâm traïng cuûa taùc giaû ?
? Caûnh ÑN ñöôïc mieâu taû goàm nhöõng chi tieát gì ?
? ÔÛ hai caâu thô naøy T/g duøng nt gì ?
Lom khom /döôùi nuùi/ tieàu vaøi chuù
Laùc ñaùc/ beân soâng/ chôï maáy nhaø.
Pheùp ñoái , ñaûo ngöõ , töø laùy : lom khom , laùc ñaùc ; soá töø : vaøi .
? Quoác quoác vaø gia gia nghóa laø gì ?
? Nhöõng bieän phaùp nt naøo ñaõ ñöôïc vaän duïng trong 2 caâu luaän vaø hieäu quaû cuûa noù ?
GV ñoïc hai caâu keát .
? Hai caâu thô theå hieän caûm xuùc gì ? Cuïm töø “ ta vôùi ta” coù yù nghóa gì ? T/d cuûa caùc bieän phaùp ngheä thuaät .
? Baøi thô taû caûnh nguï tình . Em cho bieát taû tình nhö theá naøo ? ( HS ñoïc ghi nhôù ).
-Em có nhận xét gì về môi trường thiên nhiên ở đây ?
I.Tìm hiểu chung:.
1/ Taùc giaû : -Baø Huyeän Thanh Quan teân thaät laø Nguyeãn Thò Hinh soáng trong nöûa ñaàu theá kæ XIX .
- Xuaát thaân trong moät g/ñ quan laïi ,coù nhan saéc , coù hoïc , coù taøi thô Noâm . 
2/ Hoaøn caûnh saùng taùc :
Treân ñöôøng vaøo Phuù Xuaân , böôùc tôùi ÑN luùc chieàu taø, caûm xuùc daâng traøo loøng ngöôøi , baø saùng taùc baøi thô naøy .
II. ÑOÏC- HIEÅU VAÊN BAÛN .
1/ Theå thô :thaát ngoân baùt cuù Ñöôøng luaät .
Boá cuïc : ñeà- thöïc- luaän- keát .
2/ Chuû ñeà : Baøi thô taû caûnh ÑN luùc xeá taø vaø noùi leân noãi buoàn coâ ñôn, noãi nhôù nhaø cuûa ngöôøi löõ khaùch (thi só ).
3/ Phaân tích :
a. Hai caâu ñeà :
- Mieâu taû caûnh ÑN vaøo buoåi xeá chieàu .
- Caûnh vaät : Naéng (boùng ), hoaøng hoân , coû caây chen ñaù , laù chen hoa .Caûnh vaät hoang sô , meânh moâng , vaéng laëng 
 deã boäc loä taâm traïng buoàn cuûa taùc giaû . 
b. Hai caâu thöïc :
Lom khom döôùi nuùi tieàu vaøi chuù
Laùc ñaùc beân soâng chôï maáy nhaø .
 - Pheùp ñoái , ñaûo ngöõ , töø laùy , soá töø : Thaáp thoaùng coù söï soáng cuûa con ngöôøi. Caûnh theâm hoang vaéng, heo huùt thaám saâu vaøo loøng ngöôøi xa xöù .
c. Hai caâu luaän :
Nhôù nöôùc ñau loøng con quoác quoác
Thöông nhaø moûi mieäng caùi gia gia .
- Pheùp ñoái vaø ñaûo ngöõ .
- Aån duï , töôïng tröng : Duøng chuyeän chim taâm traïng nhôù queâ , nhôù nhaø , nhôù nöôùc cuûa nhaø thô .
- Chim quoác- ñaát nöôùc- nhôù nöôùc
- Gia gia – gia ñình- thöông nhaø chôi chöõ .
d. Hai caâu keát :
 - Noãi buoàn coâ ñôn thaàm kín trong loøng cuûa taùc giaû giöõa khoâng gian tieáp noái maø rôøi raïc : trôøi , non , nöôùc .
- Cuïm töø “ta vôùi ta” chæ moät ngöôøi , moät noãi buoàn , moät noãi coâ ñôn leû loi khoâng coù ai chia seû .
4/ Toång keát : Ghi nhôù : sgk-tr 104.
-Sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật, tả cảnh ngụ tình
-Tâm trạng cô đơn thầm lặng,nỗi niềm hoài cổ của nhà thơ.
* Cuûng coá : ( 3’)Baøi thô ñöôïc vieát theo theå thô gì ? Boá cuïc ra sao ? Baøi thô theå hieän noäi dung gì ?
* Daën doø :(1’) Hoïc thuoäc baøi thô –noäi dung baøi- ghi nhôù .Soaïn tieát tieáp 30 .
Nhật kí giờ dạy:
-Ngày soạn :
-Ngày dạy :
 Tieát 30 Vaên baûn BAÏN ÑEÁN CHÔI NHAØ
 ( Nguyeãn Khuyeán )
A-MÖÙC ÑOÄ CAÀN ÑAÏT:
- Caûm nhaän ñöôïc tình baïn ñaäm ñaø, hoàn nhieân, daân daõ cuûa Nguyeãn Khuyeán. Böôùc ñaàu hieåu ñöôïc theå thô thaát ngoân baùt cuù Ñöôøng luaät .
- Reøn kó naêng phaân tích thô Ñöôøng luaät.
- GD HS bieát yeâu quyù, toân troïng tình baïn.
B. CHUAÅN BÒ .
- Thaày: SGK, baøi soaïn, baûng ghi luaät B, T.
- Troø: SGK, vôû baøi taäp 
C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP .
* OÅn ñònh lôùp :(1’)
* Kieåm tra baøi cuõ :(5’)
- Ñoïc thuoäc loøng baøi thô Qua Ñeøo Ngang vaø neâu chuû ñeà cuûa baøi thô .
- Em haõy phaân tích 2 caâu thöïc vaø 2 caâu luaän trong baøi QÑN .
* Baøi môùi :
 Vaøo baøi: (1’)
Soáng ôû ñôøi ai maø khoâng coù baïn, nhaát laø khi coù ngöôøi baïn laïi laø yù hôïp taâm ñaàu, thì cuoäc soáng seõ coù yù nghóa vaø toát ñeïp bieát bao. Ñieàu ñoù ta seõ thaáy qua baøi “Baïn ñeán chôi nhaø” cuûa Nguyeãn Khuyeán.
PHÖÔNG PHAÙP
NOÄI DUNG
Hoaït ñoäng 1: (10’) Höôùng daãn HS tìm hieåu chung vaên baûn
Höôùng daãn ñoïc : Nhòp gioáng baøi QÑN , gioïng chaäm raõi , ung dung , hoùm hónh nhö thaáp thoaùng moät nuï cöôøi . GV ñoïc maãu . HS ñoïc phaàn chuù thích .
? Taïi sao ngöôøi ta thöôøng goïi NK laø cuï Tam Nguyeân Yeân Ñoã ? ( NK hoïc gioûi, ñi thi ñoã ñaàu ba kì thi : Höông , Hoäi , Ñình. Queâ Yeân Ñoã, oâng laø nhaø thô lôùn cuûa daân toäc. Thô ca cuûa NK chuû yeáu ñöôïc saùng taùc giai ñoaïn sau ngaøy caùo quan veà soáng ôû Yeân Ñoã ).
? Baøi thô ñöôïc saùng taùc vaøo thôøi gian naøo ?
Hoaït ñoäng 2: (25’) Höôùng daãn HS tìm hieåu vaên baûn
? Baøi thô thuoäc theå thô gì ? Vì sao ?
? Noäi dung chính cuûa baøi thô vieát veà ñieàu gì?
HS ñoïc dieãn caûm caâu ñaàu .
? Caùch môû ñaàu baøi thô cuûa NK coù gì thuù vò qua gioïng ñieäu vaø nhòp thô ?
Gioïng : vui, hoà hôõi , töï nhieân .
? Chöõ “Baùc” gôïi cho em ñieàu gì ?
? Ñaõ baáy laâu nay laø bao nhieâu naêm thaùng ? Ñaây coù phaûi laø thôøi gian chính xaùc khoâng ?
( Thôøi gian khoâng xaùc ñònh cuï theå nhöng chaéc chaén laø ñaõ khaù laâu ).
HS ñoïc 6 caâu thô tieáp .
? Em hieåu caâu thô naøy ntn ? Gioïng ñieäu ra sao ?
? Caùc caâu tieáp theo taùc giaû ñaõ giaûi baøy vôùi baïn ntn ?
? ÔÛ ñoaïn thô naøy, T/ g ñaõ söû duïng caùc töø loaïi gì ? Caùc bieän phaùp ngheä thuaät naøo ?
( Tính töø , traïng töø , noùi quaù , cöôøng ñieäu , ñoái ).
? Em hieåu caâu thô thöù baûy ntn ?
? Caâu naøy nhaèm khaúng ñònh caùi gì ?
? Cuïm töø : “ta vôùi ta” noùi leân ñieàu gì ? Caâu cuoái khaúng ñònh ñieàu gì veà tình baïn cuûa NK?
HS đọc ghi nhớ (sgk-tr 105)
I. Tìm hiểu chung:
1/ Taùc giaû : Nguyeãn Khuyeán ( 1835- 1909 ), coù teân laø Tam Nguyeân Yeân Ñoã.
Nhaø nho aån daät , laø nhaø thô cuûa laøng caûnh Vieät Nam.
2/ Hoaøn caûnh saùng taùc : Baøi thô saùng taùc trong thôøi kì NK töø boû coâng danh trôû veà soáng nôi vöôøn cuõ .
II. ÑOÏC- HIEÅU VAÊN BAÛN.
1/ Theå thô : Thaát ngoân baùt cuù Ñöôøng luaät .
2/ Chuû ñeà :
Baøi thô noùi veà tình baïn raát ñaäm ñaø vaø thaém thieát .
3/ Phaân tích :
a. Caâu 1 :
Ñaõ baáy laâu nay baùc tôùi nhaø 
- Laø moät tieáng chaøo . NK ñoùn baïn thaät hoà hôõi, thaân tình .
- “Baùc” toû thaùi ñoä nieàm nôû , thaân maät vaø söï kính troïng cuûa nhaø thô ñoái vôùi baïn . Laø lôøi chaøo voàn vaõ , bieåu loä nieàm xuùc ñoäng vaø vui möøng khoân xieát .
b. Saùu caâu tieáp theo :
-Treû thôøi ñi vaéng chôï thôøi xa .
Lôøi phaân bua, khôûi ñaàu nuï cöôøi vui , hoùm hænh giöõa ñoâi baïn giaø .
 - coù caù : ao saâu
 - coù gaø : vöôøn roäng
 - coù caûi , caø : chöa ra caây 
 - coù baàu : ruïng roán
 - coù möôùp : ñöông hoa.
 Giaûi baøy vôùi baïn taát caû moïi thöù moïi thöùc coøn ñang ôû daïng tieàm aån . Taïo neân nuï cöôøi hoùm hænh , thaân maät . 
- Ñaàu troø tieáp khaùch traàu khoâng coù
Leã nghi tieáp khaùch toái thieåu cuõng khoâng coù. Khaúng ñònh luoân caùi “khoâng coù” .
c. Caâu cuoái :
Baùc ñeán chôi ñaây ta vôùi ta .
Cuïm töø: “Ta vôùi ta” laø taùc giaû vôùi ngöôøi baïn cuûa mình . Bieåu loä moät nieàm vui troïn veïn , laø dö vò ngoït ngaøo thaân thieát cuûa tình baïn chaân thaønh .
4/ Toång keát :( ghi nhôù-sgk-tr 105 ).
 -Tạo tình huống khó sử, lập ý bất ngờ
 -Thể hiện một quan niệm về tình bạn có ý nghĩa,có giá trị lớn
*Cuûng coá : ( 4’)HS ñoïc laïi baøi thô .
Nhaän xeùt chung veà T/b cuûa NK trong baøi thô Baïn ñeán chôi nhaø ?
* Daën doø : ( 1’)Veà nhaø hoïc baøi- hoïc thuoäc loøng baøi thô . Hai tieát 31-32 vieát baøi TLV soá 2 .
 Nhật kí giờ dạy:
-Ngày soạn :
-Ngày dạy :
 Tieát: 31, 32 BAØI VIEÁT SOÁ 2-VAÊN BIEÅU CAÛM 
A-MÖÙC ÑOÄ CAÀN ÑAÏT:
- Vieát ñöôïc baøi vaên bieåu caûm veà thieân nhieân , thöïc vaät.
- Reøn kó naêng caûm thuï nhöõng ñieàu toát ñeïp trong thieân nhieân, caâu vaên maïch laïc, boá cuïc roõ raøng.
- Baøy toû tình caûm toát ñeïp, chaân thöïc cuûa mình, theå hieän tình yeâu thöông caây coái theo truyeàn thoáng cuûa nhaân daân ta.
B. CHUAÅN BÒ .
- Thaày: Ñeà baøi.
- Troø: Giaáy laøm baøi.
C- TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP .
* OÅn ñònh lôùp :(1’).
*Kieåm tra baøi cuõ : Khoâng.
*Vaøo baøi: Tieát tröôùc chuùng ta ñaõ luyeän taäp veà caùch laøm vaên bieåu caûm , tieát naøy ta seõ vieát baøi vaên bieåu caûm .
- GV ghi ñeà leân baûng.
* Ñeà baøi: Neâu caûm nghó veà moät loaøi caây maø em yeâu quyù nhaát.
 GV gôïi yù: + Choïn loaøi caây em thöïc söï yeâu thích vaø coù söï hieåu bieát veà loaøi caây ñoù.
+ Neâu lí do em thích.
+ Taû nhöõng neùt gôïi caûm cuûa caây.
+ Neâu nhöõng tình caûm chaân thaønh cuûa mình ñoái vôùi caây.
+ Chuù yù saép xeáp boá cuïc cho roõ raøng, hôïp lí.
 Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm:
 a) MB: (1.5ñ)
 - Neâu loaøi caây vaø lí do yeâu thích.
 b) TB: (6ñ)
 - Taû chi tieát hình aûnh cuûa caây ñeå kheâu gôïi caûm xuùc.
 - Vai troø cuûa caây trong ñôøi soáng con ngöôøi.
 - Hình aûnh cuûa caây trong ñôøi soáng tình caûm cuûa em.
 c) KB: (1.5ñ)
 - TÌnh caûm cuûa em ñoái vôùi caây.
 (Trình baøy baøi saïch, ñeïp (1ñ))
 Yeâu caàu: Baøi vieát phaûi coù boá cuïc roõ raøng, maïch laïc, coù söï lieân keát giöõa caùc ñoaïn, caùc yù.
+ Vieát ñuùng chính taû, duøng töø chính xaùc.
+ Tình caûm phaûi chaân thaät, boäc loä qua caùch taû, keå.
*Höôùng daãn töï hoïc:
 1) Baøi vöøa hoïc: 
- Thu baøi. 
 - OÂn laïi kieán thöùc veà vaên baûn bieåu caûm 
2) Baøi saép hoïc: Chöõa loãi veø quan heä töø .
- Caùc loãi thöôøng gaëp veà quan heä töø : 
+ Thieáu quan heä
+ Duøng quan heä töø khoâng thích hôïp veà nghóa
+ Thöøa quan heä töø 
+ Duøng quan heä töø maø khoâng coù taùc duïng lieân keát.
 - Traû lôøi caùc caâu hoûi SGK/106, 107.
-Ngày soạn :
-Ngày dạy : 
 Tuần 9: (Tiết: 33à36 ) 
 Tieát 33. CHÖÕA LOÃI VEÀ QUAN HEÄ TÖØ
A-MÖÙC ÑOÄ CAÀN ÑAÏT:
- Thaáy roõ caùc loãi thöôøng gaëp veà quan heä töø .
- Thoâng qua luyeän taäp naâng cao kó naêng söû duïng quan heä töø .
- GD HS coù yù thöùc caån thaän khi söû duïng quan heä töø .
B. CHUAÅN BÒ .
- Thaày: SGK, baøi soaïn, baûng phuï.
- Troø: SGK, vôû baøi taäp 
C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP.
* OÅn ñònh lôùp : ( 1’)Kieåm tra só soá+ veä sinh lôùp .
* Kieåm tra baøi cuõ :( 5’)
- Theá naøo laø quan heä töø ? Ñaët caâu coù duøng quan heä töø .
- Vieäc söû duïng quan heä töø phaûi ntn ? Cho VD .
* Baøi môùi :
 Vaøo baøi: ( 1’)Tieát tröôùc caùc em ñaõ t

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_Ngu_van_7_HK1.doc