Giáo án Ngữ văn 7 - Từ láy

I - MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT:

 -Nhận diện được 2 loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận ( lày phụ âm đầu, láy vần)

 - Nắm được đặc điểm về nghĩa của từ láy .

 - Hiểu được giá trị tượng thanh, gợi hình , gợi cảm của từ láy ; biết cách sử dụng từ láy.

 - Có ý thức rèn luyện, trau dồi vốn từ láy.

1.Kiến thức:

 - Khái niệm từ láy .

 - Các loại từ láy.

2.Kĩ năng:

 - Phân tích cấu tạo từ, giá trị tu từ của từ láy trong văn bản.

 - Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng một số từ láy quen thuộc để tạo giá trị gợi hình , gợi tiếng , biểu cảm , để nói gảm hoặc nhấm mạnh .

 - Giao tiếp, ra quyết định lựa chọn cách sử dụng từ láy , trình bày suy nghĩ ý tưởng cá nhân về cách sủ dụng từ láy

 II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Thầy: giáo án- bảng phụ

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 27/03/2017 Lượt xem 152Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 7 - Từ láy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy : 04-09-15 
 * TIẾNG VIỆT - TIẾT :11: TỪ LÁY 
I - MUÏC TIEÂU CẦN ĐẠT:
 -Nhận diện được 2 loại từ láy: từ láy toàn bộ và từ láy bộ phận ( lày phụ âm đầu, láy vần)
 - Nắm được đặc điểm về nghĩa của từ láy .
 - Hiểu được giá trị tượng thanh, gợi hình , gợi cảm của từ láy ; biết cách sử dụng từ láy.
 - Có ý thức rèn luyện, trau dồi vốn từ láy.
1.Kiến thức:
 - Khái niệm từ láy .
 - Các loại từ láy.
2.Kĩ năng: 
 - Phân tích cấu tạo từ, giá trị tu từ của từ láy trong văn bản.
 - Hiểu nghĩa và biết cách sử dụng một số từ láy quen thuộc để tạo giá trị gợi hình , gợi tiếng , biểu cảm , để nói gảm hoặc nhấm mạnh . 
 - Giao tiếp, ra quyết định lựa chọn cách sử dụng từ láy , trình bày suy nghĩ ý tưởng cá nhân về cách sủ dụng từ láy 
 II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: - Thầy: giáo án- bảng phụ 
 - Trò : chuẩn bị bài 
III. TỔ CHỨC H Đ DẠY VÀ HỌC : 
HÑ CUÛA THAÀY
H Ñ CUÛA TROØ
ND- KT
* H Ñ 1 : K T BC (4p)
-Trình baøy caáu taïo vaø traät töï saép xeáp cuûa töø gheùp chính phuï 
- So saùnh vôùi töø gheùp ñaúng laäp -- So saùnh söï khaùc bieät veà nghóa cuûa 2 loaïi töø gheùp ñaúng laäp vaø chính phuï .
- Các từ sau từ nào là từ ghép chính phụ :
A.Quần áo B.Bà nội 
C.Núi sông D.đăm đăm
* H Ñ2 :Gt bài mới: (1p)
 ÔÛ lôùp 6 ñaõ hoïc khaùi nieäm töø laùy : laø töø phöùc coù söï hoaø phoái aâm thanh . Hoâm nay , chuùng ta seõ tìm hieåu caáu taïo töø laùy , vaän duïng hieåu bieát caáu taïo vaø cô cheá taïo nghóa ñeå söû duïng toát töø laùy .
* HÑ 2: T/h các loại từ láy
( 8p) 
ØGV : TREO BẢNG PHỤ caâu hoûi 1 ( SGK 41) gọi hs đọc vd 
Chú ý những từ in đậm.
- Em coù nhaän xeùt gì veà ñaëc ñieåm aâm thanh cuûa töø laùy ñaêm ñaêm ? 
à Gv : Laùy nguyeân veïn , hoaøn toaøn tieáng goác goïi laø töø laùy toaøn boä .
F Gv goïi Hs ñoïc caâu hoûi 3 . 
-Vì sao khoâng ñöôïc noùi laø : baät baät, thaúm thaúm
- Gv ghi baûng theâm töø : khe kheõ
* Gọi hs đọc ghi nhớ.
Ø GDKNS: ( ĐỘNG NÃO ) Từ láy thường sủ dụng trong những tình huống nào ? 
* HĐ 3 :HD tìm hiểu nghĩa của từ láy : (7p)
- Hai töø laùy thaêm thaúm vaø khe kheõ , töø naøo coù nghóa nhaán maïnh , töø naøo giaûm nheï?
 - Töø laùy toaøn boä coù saéc thaùi yù nghóa theá naøo ? 
-Trong caùc töø laùy : meáu maùo vaø lieâu xieâu tieáng naøo laø tieáng goác 
- Em coù nhaän xeùt gì ñaëc ñieåm aâm thanh cuûa 2 töø laùy meáu maùo , lieâu xieâu , ( Gioáng nhau ôû boä phaän aâm thanh naøo?) 
-Phaân bieät nghóa cuûa Meáu vaø Maùo ? 
- Nghóa cuûa caùc töø laùy : ha haû , oa oa , tích taéc  taïo thaønh do ñaëc ñieåm gì veà aâm thanh ?
- Các từ láy trong mỗi nhóm sau đây có đặc điểm gì chung về âm thanh và về nghĩa?
 +Lí nhí, li ti, ti hí
 + Nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh
- SS nghiã của các từ láy: mềm mại, đo đỏ, đỏ đỏ với nghĩa của các tiếng gốc: mềm, đỏ làm cơ sở cho chúng? 
+Hs : Đo đỏ : từ láy có nghĩa giảm nhẹ mức độ của màu đỏ
-Từ láy có nghĩa như thế nào?
-Từ láy có mấy loại? Nêu nghĩa của từ láy?
- Gọi hs đọc ghi nhớ 1,2
à Hs ñoïc
- Töø laùy ñaêm ñaêm coù 2 tieáng hoaøn toaøn gioáng nhau veà aâm thanh
- Ñaây laø hình töôïng bieán ñoåi thanh ñieäu , caáu taïo theo loái laëp laïi tieáng goác .
à Hs ñoïc ghi nhớ
4Nói, viết văn miêu tả- tự sự .
- Thaêm thaúm -> Saéc thaùi yù 
 nghóa nhaán maïnh
- Khe kheõ -> Saéc thaùi yù 
 nghóa giaûm nheï
 - Saéc thaùi yù nghóa giảm nhẹ hoặc tăng mạnh
- Tieáng meáu vaø xieâu
w Meáu maùo -> tieáng laùy laïi gioáng tieáng goác ôû phaàn aâm ñaàu .
w Lieâu xieâu -> Tieáng laùy laïi gioáng tieáng goác ôû phaàn vaàn
à Meáu : meùo mieäng saép khoùc Meáu maùo : gôïi taû : daùng mieäng meùo xeäch vöøa khaùc vöøa traû lôøi .
* Nghĩa của từ láy:
- Ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu: 
 -> mô phỏng âm thanh.
- Lí nhí, li ti, ti hí: gợi tả những hình dáng âm thanh nhỏ bé.
- Nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh: Biểu thị một trạng thái vận động khi nhô lên, khi hạ xuống, khi phồng, khi xẹp, khi nổi, khi chìm.
.- Mềm mại, đo đỏ: Mang sắc thái biểu cảm, sắc thái giảm nhẹ.
- Đỏ đỏ: sắc thái mạnh hơn
Hs đọc ghị nhớ 
I ) Caùc loaïi töø laùy
 1) Töø laùy toaøn boä .
Vd : Mục I sgk/ 41
 - ñaêm ñaêm 
-> Töø laùy toaøn boä nguyeân goác 
Vd : thaêm thaúm, baàn baät
 -> Laùy toaøn boä bieán ñoåi phuï aâm cuoái vaø thanh ñieäu .
2) .Laùy boä phaän 
 +Vd : Toâi meáu maùo traû lôøi
 + Vd : Caùi boùng beù nhoû lieâu xieâu .
 -> Laùy boä phaän vaàn ieâu 
 -> Láy phụ âm đầu m 
* Ghi nhớ 1: SGK (42)
2 ) Nghóa cuûa töø laùy .
 a) Ví dụ : mục Isgk/ 42
 b ) Ghi nhôù 2: SGK / 42 
III- Luyeän taäp :
 * HĐ 4 Luyeän taäp (20p) 
 BÀI 1 : a. Töø laùy trong ñoaïn vaên .
 b. Xeáp caùc töø laùy ñoù theo baûng phaân loaïi .
Töø laùy toaøn boä 
baàn baät , thaêm thaúm , chieàn chieän , chieâm chieáp 
Töø laùy boä phaän 
Nöùc nôû , töùc töôûi , roùn reùn , laëng leõ , ruùc ran .
 BÀI 2 : Laép loù , nho nhoû , nhöùc nhoái , khang khaùc , thaâm thaáp , cheânh cheách , anh aùch .
 BÀI 3 : a) Baø meï nheï nhaøng . c)  daân laøng tan taùc .
 b)  noù thôû phaøo nheï nhoûm . c)  caêm phaån haønh ñoäng xaáu xa .
 d) Böùc tranh  xaáu xí . b) Chieác loï vôõ  tan taønh .
 Bài 4: Hs đặt câu với mỗi từ: nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ,nhỏ nhen,nhỏ nhoi.
 Bài 5: Là từ ghép 
 Bài 6: Là từ ghép 
IV. CỦNG CỐ -HD HS TỰ HỌC Ở NHÀ: 
1. Củng cố : ( 4P)
 - Có mấy loại từ láy ? Nêu cụ thể từng loại ? Ví dụ
 - Nghĩa của từ láy được tạo thành từ đâu ?
 2. HD hs tự học ở nhà :(1p ) Ø : -Laøm baøi taäp 4,5,6 - Soaïn : Quaù trình taïo laäp vaên baûn
* ĐIỀU CHỈNH :

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_3_Tu_lay.doc