Giáo án Ngữ văn 8 - Năm học 2015 - 2016 - Tuần 5

A/ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT:

1, Kiến thức:

 - Hiểu rõ thế nào là từ ngữ địa phương, thế nào là biệt ngữ xã hội.

 - Biết sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội đúng lúc, đúng chỗ.

 - Tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội, gây khó khăn trong giao tiếp.

2, Kĩ năng:

- Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ dịa phương và biệt ngữ xã hội.

- Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp.

3, Thái độ:

Có ý thức Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp.

 

doc 17 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 30/03/2017 Lượt xem 723Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 8 - Năm học 2015 - 2016 - Tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ëm trong c¸c vÝ dô trªn?
 (HS chØ ra: B¾p, bÑ, ng«).
? B¾p vµ bÑ ë ®©y ®Òu cã nghÜa lµ g×?
-> Ng«.
GV gi¶ng cho HS vÒ néi dung cña 2 VB cã nh÷ng c©u trÝch dÉn trong vÝ dô trªn:
 + BÑ: trong VB “Tøc c¶nh P¸c Bã”-> cao B»ng n¨m 1941.
 + B¾p: trong VB “Khi con tu hó”-> HuÕ th¸ng 7/ 1939.
? Trong 3 tõ: b¾p, bÑ, ng« tõ nµo lµ tõ ®Þa ph­¬ng, cßn tõ nµo ®­îc dïng phæ biÕn trong toµn d©n?
? Qua vÝ dô trªn, em h·y ph©n biÖt tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ tõ ng÷ toµn d©n?
-> Toµn d©n: Lµ nh÷ng tõ ng÷ chuÈn mùc, ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c t¸c phÈm v¨n häc, trong c¸c giÊy tê v¨n b¶n hµnh chÝnh vµ ®­îc sö dông réng r·i trong c¶ n­íc.
-> §Þa ph­¬ng: ChØ sö dông trong ph¹m vi mét hoÆc mét sè ®Þa ph­¬ng nhÊt ®Þnh.
- GV ®­a ra ghi nhí 1.
- Gäi HS ®äc.
* GV ®­a ra vÝ dô:
 “ BÇy choa cã ché m« må”
? §äc c©u trªn em thÊy nÕu chuyÓn thµnh tõ ng÷ toµn d©n th× c©u cã nghÜa nh­ thÕ nµo?
-> “Chóng tao cã thÊy ®©u nµo”.
GV: VÝ dô nµy dïng toµn tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng ë NghÖ An- Hµ TÜnh. Ng­êi nghe nÕu kh«ng ph¶i lµ ng­êi ®Þa ph­¬ng th× sÏ thÊy khã hiÓu v« cïng.
 Thùc tÕ cho thÊy, dïng tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng nhiÒu sÏ g©y trë ng¹i cho viÖc giao tiÕp víi quy m« réng. Do ®ã khi giao tiÕp víi nh÷ng ng­êi kh«ng cïng ®Þa ph­¬ng m×nh, cÇn l­u ý kh«ng nªn qu¸ l¹m dông tõ ®Þa ph­¬ng.
 Ho¹t ®éng 3:
Gäi HS ®äc VD ë phÇn 1.
? Em h·y chØ ra nh÷ng tõ in ®Ëm trong ®o¹n v¨n trªn?
-> MÑ, mî.
? Trong ®o¹n v¨n cã chç t¸c gi¶ dïng tõ “mÑ”, cã chç l¹i dïng tõ “mî”. Em h·y gi¶i thÝch t¹i sao?
-> Dïng tõ “mÑ” khi kÓ l¹i c©u chuyÖn. V× ®èi t­îng ng­êi nghe lµ ®éc gi¶-> mäi ng­êi cïng biÕt, cïng hiÓu v× tõ “mÑ” lµ tõ ng÷ toµn d©n.
-> Dïng tõ “mî” khi kÓ l¹i lêi ®¸p cña bÐ Hång trong cuéc ®èi tho¹i víi bµ c«.
? Gia ®×nh bÐ Hång trong ®ã cã bµ c« thuéc tÇng líp g× trong XH cò?
-> Th­îng l­u.
? V× vËy ta cã thÓ kÕt luËn tõ “mî” ®­îc xÕp vµo lo¹i tõ ng÷ g×?
GV: ë XH ta tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng 8, tÇng líp th­îng l­u, trung l­u th­êng cho con c¸i hä gäi cha mÑ lµ cËu mî. Chñ nhµ gäi ng­êi gióp viÖc lµ con sen. Ng­îc l¹i, ng­êi gióp viÖc gäi chñ nhµ lµ «ng, bµ, vµ gäi con c¸i cña chñ nhµ lµ c«, cËu...
*Gäi HS ®äc VD2.
? H·y chØ ra nh÷ng tõ in ®Ëm ®­îc g¹ch ch©n?
? Nh÷ng tõ: “ngçng”, “tróng tñ”ë ®©y cã nghÜa lµ g×?
? TÇng líp nµo trong XH th­êng dïng c¸c tõ ng÷ nµy?
? Kh¸c víi tõ ng÷ toµn d©n, biÖt ng÷ x· héi chØ ®­îc sö dông trong ph¹m vi nµo?
-> Trong mét tÇng líp XH nhÊt ®Þnh.
- GV ®­a ra ghi nhí 2. 
- Gäi HS ®äc.
*GV ®­a thªm vÝ dô:
 “ Cím, l©m tÆc, h¶i tÆc, kh«ng tÆc...”
-> Yªu cÇu HS cho biÕt c¸c tõ trªn ®­îc sö dông trong tÇng líp XH nµo. 
 Ho¹t ®éng 4:
? Qua ph©n tÝch c¸c vÝ dô ë trªn, em cÇn chó ý ®iÒu g× khi sö dông tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ XH? T¹i sao?
* Cho HS ®äc c¸c vÝ dô.
? H·y cho biÕt nh÷ng tõ ng÷ in ®Ëm trong vÝ dô (a) cã nghÜa lµ g×?
+ M«: nµo, ®©u.
+ BÇy tui: chóng t«i. 
+ VÝ: víi.
+ Ní: ®ã, ®©y.
+ HiÖn chõ: b©y giê.
+ Ra ri: nh­ thÕ nµy.
? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng tõ ng÷ trªn?
? T¸c gi¶ sö dông nh÷ng tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng nh­ vËy nh»m môc ®Ých g×?
? Gi¶i thÝch nghÜa cña c¸c tõ in ®Ëm trong vÝ dô (b)?
+ C¸: vÝ tiÒn.
+ D»m th­îng: tói ¸o trªn.
+ Mâi: mãc tói ®Ó lÊy c¾p.
? Nh÷ng tõ ng÷ nµy ®­îc xÕp vµo lo¹i tõ nµo?
? T¸c gi¶ dïng nh÷ng biÖt ng÷ x· héi nµy nh»m môc ®Ých g×?
? Qua ®©y em thÊy, nh÷ng ng­êi ë nh÷ng ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau, nÕu muèn hiÓu lêi nãi cña nhau th× khi giao tiÕp ph¶i cã c¸ch sö dông tõ ng÷ nh­ thÕ nµo cho phï hîp?
-> Ph¶i hiÓu ®­îc mét sè tõ ng÷ toµn d©n cã nghÜa t­¬ng øng víi c¸c tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng ®Ó sö dông khi cÇn thiÕt.
- GV ®­a ra ghi nhí 3.
- Gäi HS ®äc.
 Ho¹t ®éng 5:
- Gäi HS ®äc yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS c¸ch t×m.
- KÎ cét trªn b¶ng, gäi HS lªn ®iÒn.
- GV nhËn xÐt.
? T×m mét sè tõ ng÷ cña tÇng líp häc sinh vµ gi¶i thÝch nghÜa cña c¸c tõ ng÷ ®ã?
? T×m thªm mét sè tõ ng÷ cña c¸c tÇng líp x· héi kh¸c mµ em biÕt?
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung BT3.
- GV h­íng dÉn cho HS lµm bµi c¸ nh©n.
- Gäi HS tr×nh bµy.
- GV nhËn xÐt, ch÷a.
I/ Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng.
1. VÝ dô:
2. NhËn xÐt:
- B¾p, bÑ-> Tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng.
- Ng«-> Tõ ng÷ toµn d©n.
* Ghi nhí 1( SGK- 58)
II/ BiÖt ng÷ x· héi.
1. VÝ dô 1:
- Mî-> BiÖt ng÷ x· héi (tõ ng÷ cña tÇng líp th­îng l­u trong XH cò, chØ ng­êi mÑ).
2. VÝ dô 2:
- Ngçng: ChØ ®iÓm 2.
- Tróng tñ: Khi lµm bµi, gÆp ®óng bµi tr­íc ®©y ®­îc gi¶i råi hay ®· thuéc råi
-> BiÖt ng÷ x· héi(tõ ng÷ cña giíi HS)
* Ghi nhí 2:(SGK - 58)
III/ Sö dông tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi.
1. Trong ®êi sèng:
- Ph¶i tuú thuéc t×nh huèng giao tiÕp.
- Kh«ng nªn qu¸ l¹m dông
-> SÏ g©y khã hiÓu cho nh÷ng ng­êi ë ®Þa ph­¬ng kh¸c.
2. Trong th¬ v¨n:
- Dïng tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng
-> T« ®Ëm mµu s¾c ®Þa ph­¬ng.
- Dïng biÖt ng÷ x· héi
-> NhÊn m¹nh vµo tÇng líp x· héi cña nh©n vËt.
* Ghi nhí 3: (SGK - 58)
IV/ LuyÖn tËp:
1. Bµi tËp 1
§Þa ph­¬ng
Toµn d©n
- M¸, u, bÇm
- Ba, thÇy, tÝa
- Con heo
- Hép quÑt
- ChÐn c¬m
- MÌ
- ¸o b«ng
- MÑ
- Bè
- Con lîn
- BËt löa
- B¸t c¬m
- Võng
- ¸o hoa.
2. Bµi tËp 2:
- TÇng líp häc sinh:
+ Trøng: ®iÓm 0
+ GËy: ®iÓm 1
+ Ngçng: ®iÓm 2
+ Ghi ®«ng: ®iÓm 3
+ GhÕ ®Èu: ®iÓm 4
+ Phao: tµi liÖu ®Ó quay cãp.
- TÇng líp x· héi ®en:
+ §¹i ca: Ng­êi cã quyÒn lùc, cÇm ®Çu tæ chøc.
+ §µn em, ®Ö tö: Nh÷ng ng­êi d­íi quyÒn, yÕu thÕ h¬n.
+ Cím: Lùc l­îng chøc n¨ng cã nhiÖm vô truy b¾t téi ph¹m.
3.Bµi tËp 3:
a) Nªn dïng
b) Kh«ng nªn dïng
c) Kh«ng nªn dïng
d) Kh«ng nªn dïng
e) Kh«ng nªn dïng
g) Nªn dïng.
4. Cñng cè: GV nªu c©u hái hÖ thèng néi dung bµi.
- ThÕ nµo lµ tõ ng÷ ®Þa ph­¬ng?
- ThÕ nµo lµ biÖt ng÷ x· héi?
5. H­íng dÉn häc bµi:
 - Häc thuéc ghi nhí.
 - Lµm thªm bµi tËp 4, 5 vµo vë.
 - ChuÈn bÞ tiÕt sau: “Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù”.
Ngµy so¹n: 26/09/2015
Ngày dạy 8A.............;8C
TiÕt 22:
 Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù
A: Mức độ cần đạt:
 Giúp học sinh :
 - Biết cách tóm tắt văn bản tự sự.
B: Trọng tâm kiến thức- kĩ năng:
1: Kiến thức:
 - Các yêu cầu đối với việc tóm tắt văn bản tự sự.
2: Kĩ năng:
 - Đọc- hiểu, nắm bắt được toàn bộ cốt truyện của văn bản tự sự.
 - Phân biệt sự khác nhau giữa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.
 - Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.
C/ ChuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:
 Tham kh¶o tµi liÖu
 Ghi vÝ dô ra b¶ng phô.
 2. Häc sinh:
 §äc bµi, tr¶ lêi c©u hái vµo vë so¹n.
D/ C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
 1. æn ®Þnh líp
 2. KiÓm tra bµi cò:
 ? H·y cho biÕt t¸c dông cña viÖc liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n vµ c¸ch liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n?
 3. Bµi míi:
 Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi:
 ë líp 6, c¸c em ®· ®­îc häc thÕ nµo lµ v¨n b¶n tù sù vµ ®· biÕt c¸ch t×m hiÓu nh÷ng sù viÖc chÝnh trong v¨n b¶n tù sù Êy. Trong giao tiÕp hµng ngµy, chóng ta dïng ng«n ng÷, lêi nãi cña m×nh th«ng b¸o mét sù viÖc, mét néi dung nµo ®ã cho ng­êi kh¸c nghe. Nh­ng trong qu¸ tr×nh tr×nh bµy, ta ph¶i lµm thÕ nµo nÕu c©u chuyÖn rÊt dµi? Chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu vÊn ®Ò nµy qua bµi häc h«m nay.
 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
 Néi dung
 Ho¹t ®éng 2:
? Em h·y nh¾c l¹i: ThÕ nµo lµ VB tù sù?
-> VB tù sù th­êng lµ nh÷ng v¨n b¶n cã cèt truyÖn víi c¸c nh©n vËt, chi tiÕt vµ sù kiÖn tiªu biÓu. Khi viÕt, nhµ v¨n thªm vµo rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè, chi tiÕt phô kh¸c ®Ó lµm cho truyÖn thªm sinh ®éng, hÊp dÉn vµ cã hån.
( L­u ý: chØ cã 1 sè VB lµ kh«ng cã cèt truyÖn).
? Trong cuéc sèng hµng ngµy, cã nh÷ng v¨n b¶n tù sù chóng ta ®· häc, ®· ®äc. Nh­ng nÕu muèn ghi l¹i néi dung chÝnh cña chóng ®Ó sö dông hoÆc th«ng b¸o cho ng­êi # biÕt th× ph¶i lµm nh­ thÕ nµo?
-> Ph¶i tãm t¾t v¨n b¶n.
GV: Nh÷ng lóc ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®äc nh÷ng t¸c phÈm dµi hoÆc cã nh÷ng lóc thêi gian qu¸ Ýt nh­ng c¸c em l¹i cã nhu cÇu muèn biÕt ND chÝnh cña VB th× chØ cÇn ®äc phÇn tãm t¾t VB lµ c¸c em sÏ râ ngay.
?Qua ®ã, theo ý kiÕn cña em, thÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù?
( H­íng dÉn HS chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt)
GV: Tãm t¾t lµ 1 kÜ n¨ng rÊt cÇn thiÕt trong häc tËp, trong nghiªn cøu hoÆc trong ®êi sèng. Do nh÷ng yªu cÇu vµ môc ®Ých kh¸c nhau, khi tãm t¾t VB tù sù ng­êi ta th­êng l­îc bá ®i nh÷ng chi tiÕt, nh©n vËt vµ c¸c t×nh tiÕt phô trî kh«ng quan träng. ChØ ®Ó l¹i nh÷ng sù viÖc vµ ND chñ yÕu cña t¸c phÈm.
 V× vËy tãm t¾t v¨n b¶n chÝnh lµ rót l¹i mét c¸ch ng¾n gän (thËm chÝ hÕt søc ng¾n gän) nh÷ng ND, t­ t­ëng, hµnh ®éng chÝnh cña 1 c©u chuyÖn, 1 cuèn s¸ch, 1 sù viÖc...VËy ph¶i tãm t¾t b»ng c¸ch nµo?
 Ho¹t ®éng 3:
* Gäi HS ®äc VB tãm t¾t trong SGK. 
? V¨n b¶n tãm t¾t trªn kÓ l¹i néi dung cña v¨n b¶n nµo?
-> VB “S¬n Tinh- Thuû Tinh”
? Dùa vµo ®©u mµ em nhËn ra ®­îc ®iÒu ®ã?
-> Dùa vµo c¸c nh©n vËt, sù viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu...®· ®­îc nªu trong v¨n b¶n tãm t¾t.
? V¨n b¶n tãm t¾t trªn cã nªu ®­îc c¸c néi dung chÝnh cña truyÖn “S¬n Tinh- Thuû Tinh” kh«ng?
-> §· nªu ®­îc néi dung, nh©n vËt, sù viÖc chÝnh cña c©u chuyÖn.
? V¨n b¶n tãm t¾t trªn cã g× kh¸c so víi VB gèc mµ c¸c em ®· ®­îc häc?
GV: Nh¾c l¹i nh÷ng ý trªn. -> Sè l­îng nh©n vËt vµ sù viÖc Ýt h¬n trong VB gèc v× ng­êi tãm t¾t chØ lùa chän c¸c nh©n vËt chÝnh vµ nh÷ng sù viÖc quan träng.
? C¸c nh©n vËt vµ sù viÖc ®­îc tãm t¾t cã bÞ sai lÖch so víi t¸c phÈm kh«ng?
? Tõ viÖc t×m hiÓu c¸c VD trªn, em h·y cho biÕt c¸c yªu cÇu ®èi víi 1 VB tãm t¾t?
-> HS tr¶ lêi.
GV chèt l¹i: VB tãm t¾t ph¶i ®¸p øng ®óng môc ®Ých & yªu cÇu cÇn tãm t¾t; ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, tÝnh hoµn chØnh, tÝnh c©n ®èi(GV gi¶ng râ nã thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo).
 §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trªn, chóng ta sÏ ph¶i tiÕn hµnh tuÇn tù c¸c b­íc nh­ thÕ nµo?
? Muèn viÕt ®­îc 1 VB tãm t¾t, theo em ph¶i lµm nh÷ng viÖc g×? Nã ®­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù nµo?
- GV chèt l¹i kiÕn thøc, ®­a ra phÇn ghi nhí.
- Gäi HS ®äc.
I/ ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.
-> Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù lµ ghi l¹i 1 c¸ch ng¾n gän, trung thµnh nh÷ng néi dung chÝnh cña v¨n b¶n.
II/ C¸ch tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.
1. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi mét v¨n b¶n tãm t¾t:
 a) VÝ dô:
 b) NhËn xÐt:
- Dung l­îng: ng¾n h¬n.
- Lêi v¨n: lµ lêi cña ng­êi viÕt tãm t¾t chø kh«ng trÝch nguyªn v¨n tõ t¸c phÈm.
- Sè l­îng nh©n vËt vµ sù viÖc: Ýt h¬n.
- Néi dung: kh«ng sai lÖch.
2. C¸c b­íc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù:
- §äc kÜ v¨n b¶n ®Ó hiÓu ®óng chñ ®Ò.
- X¸c ®Þnh ND chÝnh cÇn tãm t¾t.
- S¾p xÕp c¸c ND theo 1 thø tù hîp lÝ.
- ViÕt VB tãm t¾t b»ng lêi v¨n cña m×nh
* Ghi nhí:(SGK- 61)
4. Cñng cè: GV nªu c©u hái hÖ thèng néi dung bµi:
 - ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù?
 - Mét v¨n b¶n tãm t¾t ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu g×?
 - Nªu c¸c b­íc tãm t¾t v¨n b¶n?
5. H­íng dÉn häc bµi:
 - N¾m ch¾c c¸c néi dung ®· häc.
 - Häc thuéc ghi nhí.
 - TËp tãm t¾t 1 trong c¸c VB ®· häc.
 - So¹n bµi: “LuyÖn tËp tãm t¾t v¨n b¶n tù sù”.
Ngµy so¹n: 26/09/2015
Ngày dạy 8A.............;8C
TiÕt 23: LuyÖn tËp
 tãm t¾t v¨n b¶n tù sù
A.Môc tiªu
1.KiÕn thøc
- N¾m ch¾c c¸c thao t¸c tãm t¾t v¨n b¶n,yªu cÇu trong tãm t¾t v¨n b¶n.
2.KÜ n¨ng
- Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù ®óng yªu cÇu
3.Th¸i ®é
- Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c b­íc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.
B - chuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:
 Tãm t¾t c¸c v¨n b¶n theo yªu cÇu
 Ghi b¶ng phô
 2. Häc sinh:
 ¤n l¹i c¸ch tãm t¾t.
 Tr¶ lêi c©u hái trong SGK.
C/ c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
 1. æn ®Þnh líp
 2. KiÓm tra bµi cò:
 H: ThÕ nµo lµ tãm t¾t v¨n b¶n tù sù? Nªu c¸c b­íc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù?
 3. Bµi míi:
 Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi:
 ë tiÕt häc tr­íc, c¸c em ®· ®­îc häc c¸ch tãm t¾t VB tù sù. §Ó lµm tèt c«ng viÖc nµy mét c¸ch thµnh th¹o vµ nhuÇn nhuyÔn, chóng ta sÏ tiÕn hµnh lµm mét sè bµi tËp.
 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
 Néi dung
 Ho¹t ®éng 2:
* Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung BT1.
? B¶n liÖt kª trªn ®· nªu ®­îc nh÷ng sù viÖc tiªu biÓu vµ c¸c nh©n vËt quan träng cña truyÖn “L·o H¹c” ch­a?
? NÕu ph¶i bæ sung, em sÏ nªu thªm nh÷ng g×?
-> HS tr¶ lêi.
? H·y s¾p xÕp c¸c sù viÖc nªu trªn theo mét thø tù hîp lÝ?
GV: Yªu cÇu HS viÕt v¨n b¶n tãm t¾t ng¾n gän (kho¶ng 10 dßng)
- Gäi HS tr×nh bµy.
- GV theo dâi vµ nhËn xÐt.
 Ho¹t ®éng 3:
? Em h·y nªu nh÷ng sù viÖc chÝnh, tiªu biÓu vµ nh©n vËt chÝnh quan träng trong ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê”?
? H·y viÕt mét v¨n b¶n tãm t¾t ®o¹n trÝch nµy?
GV h­íng dÉn HS viÕt kh¶ng 10 dßng.
- Gäi HS tr×nh bµy.
- GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm bµi lµm tèt.
- Cho HS ®äc tham kh¶o 2 v¨n b¶n tãm t¾t.
I/ Bµi tËp 1:
 1. NhËn xÐt:
- B¶n liÖt kª ®· nªu ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc, nh©n vËt trong truyÖn.
2. S¾p xÕp l¹i:
a) L·o H¹c cã mét ng­êi con trai...
b) Con trai l·o H¹c ®i phu...
d) V× muèn ®Ó l¹i m¶nh v­ên cho con...
e) L·o mang tiÒn dµnh dôm ®­îc göi «ng gi¸o...
c) Cuéc sèng mçi ngµy mét khã kh¨n...
g) Mét h«m l·o xin Binh T­ Ýt b¶ chã...
h) «ng gi¸o rÊt buån khi nghe Binh T­ kÓ chuyÖn Êy.
i) L·o bçng nhiªn chÕt- c¸i chÕt thËt d÷ déi.
k) C¶ lµng kh«ng hiÓu v× sao l·o chÕt...
 3. ViÕt VB tãm t¾t theo thø tù ®· s¾p xÕp.
 “L·o H¹c cã mét ng­êi con trai, mét m¶nh v­ên vµ mét con chã vµng. Con trai l·o kh«ng lÊy ®­îc vî, bá ®i phu ë ®ån ®iÒn cao su, l·o chØ cßn l¹i “cËu Vµng”. V× muèn gi÷ l¹i m¶nh v­ên cho con, l·o ®µnh ph¶i b¸n con chã mÆc dï hÕt søc buån b·, ®au xãt. L·o mang tÊt c¶ tiÒn dµnh dôm ®­îc göi «ng gi¸o vµ nhê «ng tr«ng coi m¶nh v­ên ®Ó sau nµy cho con. Cuéc sèng mçi ngµy mét khã kh¨n, l·o kiÕm ®­îc g× ¨n nÊy vµ bÞ èm mét trËn khñng khiÕp. Mét h«m, l·o xin Binh T­ Ýt b¶ chã, nãi lµ ®Ó bÉy chã råi rñ Binh T­ uèng r­îu. ¤ng gi¸o rÊt buån khi nghe Binh T­ kÓ chuyÖn Êy. Nh­ng råi l·o bçng nhiªn chÕt, c¸i chÕt thËt d÷ déi. C¶ lµng kh«ng hiÓu v× sao l·o chÕt, chØ cã Binh T­ vµ «ng gi¸o hiÓu”.
II/ Bµi tËp 2:
 1. Sù viÖc vµ nh©n vËt tiªu biÓu:
a) ChÞ DËu nÊu ch¸o ®Þnh cho chång ¨n ®Ó cßn ®i trèn.
b) Cai lÖ vµ ng­êi nhµ LÝ tr­ëng xång xéc tiÕn vµo.
c) Lóc ®Çu, chÞ DËu tha thiÕt van xin nh­ng kh«ng ®­îc.
d) Cai lÖ ®Êm chÞ, x«ng ®Õn trãi anh DËu.
e) ChÞ ®¸nh tªn Cai lÖ ng· cháng quÌo.
g) TiÕp ®ã chÞ gi»ng gËy, vËt nhau víi tªn ng­êi nhµ LÝ tr­ëng.
h) Anh DËu tá ý can ng¨n nh­ng chÞ vÉn ch­a ngu«i c¬n giËn.
2. Tãm t¾t ®o¹n trÝch:
 “ §­îc bµ hµng xãm cho b¸t g¹o, chÞ DËu ®· nÊu ch¸o, ®Þnh cho chång ¨n råi sÏ ®i trèn. Ch¼ng ngê, tªn Cai lÖ vµ ng­êi nhµ LÝ tr­ëng xång xéc tiÕn vµo thóc s­u, mét m×nh chÞ DËu ®øng ra ®èi phã. Lóc ®Çu chÞ tha thiÕt tr×nh bµy, van xin nh­ng kh«ng ®­îc. §Õn khi Cai lÖ ®Êm vµo ngùc chÞ, x«ng tíi ®ßi trãi anh DËu chÞ míi liÒu m¹ng cù l¹i. ChØ mét ®éng t¸c ng¾n gän, chÞ tóm ngay cæ tªn Cai lÖ Ên giói ra cöa khiÕn h¾n ng· cháng quÌo. TiÕp ®ã chÞ gi»ng gËy, vËt nhau víi tªn ng­êi nhµ LÝ tr­ëng cuèi cïng h¾n bÞ chÞ tóm tãc, l¼ng cho 1 c¸i ng· nhµo ra thÒm. Anh DËu tá ý can ng¨n nh­ng chÞ vÉn ch­a ngu«i c¬n giËn”.
*§äc thªm:
1. Tãm t¾t “DÕ MÌn phiªu l­u kÝ”
2. Tãm t¾t “Quan ¢m ThÞ KÝnh”.
4. ­íc tãm t¾t v¨n b¶n tù sù.
 - Yªu cÇu ®èi víi 1 v¨n b¶n tãm t¾t.
5. H­íng dÉn Cñng cè: GV nh¾c l¹i:
 - C¸c bhäc bµi:
 - §äc l¹i b¶n tãm t¾t ë BT1 vµ BT2 ®Ó rót kinh nghiÖm.
 - Lµm thªm BT3 vµo vë.
 - LËp dµn ý chi tiÕt cho ®Ò bµi ë bµi viÕt sè 1 ®Ó tiÕt sau tr¶ bµi.
Ngµy so¹n :25/9/2012
Ngµy so¹n: 26/09/2015
Ngày dạy 8A.............;8C
TiÕt 24:
 Tr¶ bµi tËp lµm v¨n sè 1
I/ môc tiªu cÇn ®¹t:
 Gióp häc sinh:
 - Cñng cè kiÕn thøc vÒ kiÓu v¨n b¶n tù sù.
 - Qua qu¸ tr×nh GV nhËn xøt bµi viÕt, HS cã thÓ nhËn ra ­u ®iÓm , nh­îc ®iÓm ®Ó tõ ®ã cã h­íng kh¾c phôc vµ söa ch÷a.
 - RÌn kÜ n¨ng kÕt hîp ph­¬ng thøc tù sù víi miªu t¶ vµ biÓu c¶m.
II/ chuÈn bÞ: 
 1. Gi¸o viªn:
 ChÊm bµi, nhËn xÐt cô thÓ
 Ph©n lo¹i bµi kiÓm tra.
 2. Häc sinh:
 LËp dµn ý cho ®Ò bµi.
III/ c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
 1. æn ®Þnh líp
 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS.
 3. Bµi míi:
 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
 Néi dung
 Ho¹t ®éng 1:
? Em h·y nh¾c l¹i ®Ò bµi cña bµi TËp lµm v¨n nµy?
- HS nªu, GV chÐp lªn b¶ng.
? §Ò bµi yªu cÇu ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc g×?
? §©y lµ thÓ lo¹i v¨n nµo?
 Ho¹t ®éng 2:
? PhÇn më bµi em viÕt nh­ thÕ nµo?
? PhÇn th©n bµi em sÏ kÓ l¹i c¸c sù viÖc g×?
Em sÏ s¾p xÕp c¸c sù viÖc Êy theo tr×nh tù nµo?
? PhÇn kÕt bµi cÇn ph¶i tr×nh bµy ®iÒu g×?
 Ho¹t ®éng 3:
GV nhËn xÐt s¬ bé nh÷ng ­u ®iÓm vµ tån t¹i cña HS.
Ho¹t ®éng 4:
GV: Nªu c¸c tõ viÕt sai:
 Sin lçi, lÈn quÈn,giun sî, ....
- Gäi HS nªu c¸ch viÕt ®óng.
 GV: 
+ Em loÐ lªn t×nh c¶m víi b¹n.-> N¶y sinh
+ Khãc bÇn bËt. -> nøc në 
+ TÇm 4 tuæi. -> kho¶ng 4 tuæi
+ Nh­ kiÓu nã biÕt lçi. -> d­êng nh­
GV: 
- Em cã quen víi mét ng­êi b¹n th©n
-> Em ch¬i rÊt th©n víi mét ng­êi b¹n.
Gäi HS m¾c lçi tù söa.
Ho¹t ®éng 5:
- GVtr¶ bµi cho HS
- Gäi ®iÓm, ghi ®iÓm vµo sæ.
- Chän 1, 2 bµi tiªu biÓu ®äc mÉu.
I/ X¸c lËp yªu cÇu cña ®Ò:
* §Ò bµi:
H·y kÓ vÒ mét kØ niÖm x¶y ra gi÷a em víi 1 ng­êi b¹n, víi thÇy c« gi¸o hay víi ng­êi th©n khiÕn cho em nhí m·i.
* Yªu cÇu:
- KÓ l¹i 1 kØ niÖm.
-> ThÓ lo¹i: tù sù.
II/ Dµn ý:
 1. Më bµi:
- Giíi thiÖu hoµn c¶nh khiÕn em nhí l¹i kØ niÖm.
- Giíi thiÖu sù viÖc, nh©n vËt, t×nh huèng x¶y ra c©u chuyÖn.
(Còng cã thÓ nªu kÕt qu¶ cña sù viÖc tr­íc råi míi kÓ nguyªn nh©n, diÔn biÕn sau)
 2. Th©n bµi:
 KÓ l¹i diÔn biÕn c¸c sù viÖc theo 1 tr×nh tù nhÊt ®Þnh.
- Më ®Çu: C©u chuyÖn më ®Çu ntn? DiÔn ra ë ®©u, khi nµo, víi ai?
- DiÔn biÕn: C©u chuyÖn diÔn biÕn ra sao?
- §Ønh ®iÓm:§Ønh ®iÓm cña sù viÖc lµ g×?
- KÕt thóc: Sù viÖc kÕt thóc nh­ thÕ nµo?
 3. KÕt bµi:
- Nªu kÕt côc cña sù viÖc.
- C¶m nghÜ cña ng­êi kÓ chuyÖn vµ nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c cßn m·i ®Õn h«m nay.
III/ NhËn xÐt:
 1. ¦u ®iÓm:
* VÒ h×nh thøc:
 §a sè tr×nh bµy s¹ch sÏ, ch÷ viÕt râ rµng, râ bè côc.
* VÒ néi dung:
- HiÓu yªu cÇu cña ®Ò, biÓu ®¹t ®óng ph­¬ng thøc.
- Lµm s¸ng tá néi dung c©u chuyÖn, diÔn ®¹t tr«i ch¶y.
Nh­ bµi cña em : Phan Hà Vi (8A) , NguyÔn V¨n Dòng(8A), Bïi ThÞ HËu(8A), NguyÔn ThÞ Thu Trang Ngäc(8A), NguyÔn ThÞ Trang(8A)...
2. H¹n chÕ:
* H×nh thøc:
 Mét sè tr×nh bµy bÈn, cßn dïng bót xo¸, ch÷ viÕt Èu, bè côc ch­a râ rµng.
* Néi dung:
- DiÔn ®¹t cßn lñng cñng, ch­a tr«i ch¶y.
- M¾c nhiÒu lçi dïng tõ vµ diÔn ®¹t.
- Ch­a sö dông dÊu c©u.
- ViÕt lan man, kh«ng to¸t ý
Nh­ bµi cña em: Bïi ThÞ Th­¬ng(8A) TrÇn Duy Kh¸ch(8A,Hµ ThÞ huyÒn Trang(8A)
 Hå Xu©n B¶o(8A), 
IV/ Ch÷a lçi:
 1. Lçi chÝnh t¶
2. Lçi dïng tõ
 3. Lçi diÔn ®¹t.
V/ Tr¶ bµi, gäi ®iÓm:
KÕt qu¶ bµi lµm v¨n sè 1
T/S
Giái
Kh¸
Trung b×nh
yÕu
KÐm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
8A
8C
Ngµy so¹n: 26/09/2015
Ngày dạy 8A.............;8C
Tiết 25 :TCV	
 Ôn tâp truyện ký Việt Nam 
I.Môc tiªu bµi häc:
1.Kiến thức : Củng cố kiến thức về văn học trước cm t8 :văn học sử ,đặc điểm nội dung và nghệ thuật qua văn bản Trong lòng mẹ ,Lão Hạc , Tức nước vỡ bờ
2,Kĩ năng:-RÌn kÜ n¨ng tóm tăt văn bản tự sự
II,Phương pháp : Thuyết trình ,vấn đáp 
III.ChuÈn bÞ:-GV:nc tµi liÖu,so¹n gi¸o ¸n
-Hs:¤n bµi,t×m ®äc c¸c v¨n b¶n 
III.TiÕn tr×nh giê häc:
A.æn ®Þnh tæ chøc líp:
 B.KiÓm tra bµi cò:
Em hiÓu g× vÒ tËp håi kÝ “Nh÷ng ngµy th¬ Êu”?
_ Nªu xuÊt xø cña ®o¹n trÝch “Trong lßng mÑ”?
_ Néi dung cña ®o¹n trÝch “Trong lßng mÑ” kÓ vÒ ®iÒu g×?
_ V¨n b¶n “Trong lßng mÑ” ®­îc kÕt cÊu theo tr×nh tù nµo?
_ §o¹n trÝch ®­îc kÓ nµy cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
_ Nh©n vËt chÝnh lµ ai?
_ Qua ®o¹n trÝch “Trong lßng mÑ”, em h·y rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña bÐ Hång?
_ H×nh ¶nh mÑ bÐ Hång ®­îc kÓ qua nh÷ng chi tiÕt nµ
I. V¨n b¶n “Trong lßng mÑ” (Nguyªn Hång ).
a. Nh÷ng nÐt chung:
* XuÊt xø:
 §o¹n trÝch “Trong lßng mÑ” thuéc ch­¬ng IV cña tËp håi kÝ “Nh÷ng ngµy th¬ Êu”. 
* Néi dung chÝnh:
 KÓ l¹i qu·ng ®êi tuæi th¬ cay ®¾ng cña bÐ Hång khi ph¶i sèng víi bµ c« cay nghiÖt, nh­ng dï trong c¶nh ngé xa mÑ, cËu bÐ Êy vÉn cã ®­îc sù tØnh t¸o ®Ó hiÓu mÑ, yªu th­¬ng mÑ v« bê vµ cã mét niÒm khao kh¸t ch¸y báng ®­îc sèng trong t×nh mÑ.
* KÕt cÊu:
 TruyÖn ®­îc kÕt cÊu theo diÔn biÕn t©m lÝ nh©n vËt. Cô thÓ lµ:
_ Nh÷ng suy nghÜ cña bÐ Hång trong cuéc trß chuyÖn víi bµ c«.
_ C¶m xóc cña bÐ Hång khi gÆp mÑ vµ ®­îc ngåi trong lßng mÑ.
b. HÖ thèng nh©n vËt:
_ §o¹n trÝch cã 3 nh©n vËt: cËu bÐ Hång, mÑ bÐ Hång, bµ c« bÐ Hång.
_ Nh©n vËt chÝnh: bÐ Hång.
* Nh©n vËt bÐ Hång:
_ §ã lµ mét th©n phËn ®au khæ nh­ng cã lßng th­¬ng yªu, sù kÝnh träng vµ niÒm tin m·nh liÖt vÒ ng­êi mÑ cña m×nh.
_ §ã lµ mét ®øa trÎ sèng trong tñi cùc vµ c« ®¬n, lu«n khao kh¸t t×nh th­¬ng cña ng­êi th©n yªu.
_ §ã lµ mét con ng­êi nhá tuæi nh­ng cã mét thÕ giíi néi t©m phong phó, s©u s¾c, tinh tÕ trong c¸ch nh×n ®êi, nh×n ng­êi, cã mét lÝ trÝ cÇn thiÕt ®Ó nhËn ra nh÷ng hñ tôc x· héi chµ ®¹p ®Õn h¹nh phóc con ng­êi.
* Nh©n vËt bµ c« Hång:
..Qua c¸i nh×n, sù c¶m nhËn khøu gi¸c vµ c¶m xóc trµn ®Çy yªu th­¬ng cña ng­êi con, h×nh ¶nh ng­êi mÑ hiÖn lªn cô thÓ, sinh ®éng, gÇn gòi, t­¬i t¾n vµ ®Ñp v« cïng. §Êy lµ mét ng­êi mÑ hoµn toµn kh¸c víi lêi nãi cay ®éc cña bµ c«. §Êy lµ mét ng­êi mÑ yªu con, ®Ñp ®Ï, kiªu h·nh v­ît lªn mäi lêi mØa mai cay ®éc cña ng­êi ®êi.
_ Em h·y nªu nh÷ng nÐt s¬ l­îc vÒ nhµ v¨n Ng« TÊt Tè?
GV thuyÕt tr×nh.
_ Nªu xuÊt xø cña ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê”?
_ §o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê” kÓ ra nh÷ng sù viÖc chÝnh nµo?
_ Trong ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê”, Ng« TÊt Tè ®· kÕt hîp nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo ?
_ Nh÷ng nh©n vËt nµo ®­îc kÓ trong ®o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê”?
_ Trong ®ã, theo em nh©n vËt nµo lµ nh©n vËt chÝnh? V× sao em cho lµ nh­ vËy?
 Nªu nh÷ng nÐt s¬ l­îc vÒ nhµ v¨n Nam Cao?
_ H·y tãm t¾t v¨n b¶n “L·o H¹c” trong SGK.
_ V¨n b¶n “L·o H¹c” cã nh÷ng nh©n vËt nµo?
- Nh÷ng lÝ do nµo khiÕn ta kh¼ng ®Þnh l·o H¹c lµ ng­êi giµu lßng tù träng?
_ H·y rót ra nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt cña nh©n vËt «ng gi¸o?
Củng cố dăn dò : Học bài và ôn tập từ vựng
II. V¨n b¶n “Tøc n­íc vì bê” (Ng« TÊt Tè).
1. Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶ Ng« TÊt Tè:
_ Tr­íc C¸ch m¹ng th¸ng T¸m 1945, «ng lµ mét nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c chuyªn viÕt vÒ ®Ò tµi n«ng th«n. Sau C¸ch m¹ng, «ng vÉn tËn tôy phôc vô c«ng t¸c v¨n nghÖ cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p...T¸c phÈm chÝnh cña «ng: “T¾t ®Ìn” ( tiÓu thuyÕt, 1939 ), “LÒu châng” ( 1940 ), “ViÖc lµng” ( phãng sù, 1940),...
2. §o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê”.
a. Nh÷ng nÐt chung:
* XuÊt xø: 
 §o¹n trÝch “Tøc n­íc vì bê” n»m trong ch­¬ng XVIII cña tiÓu thuyÕt “T¾t ®Ìn” (gåm 26 ch­¬ng ).
* Néi dung:
 2 sù viÖc chÝnh:
_ ChÞ DËu ©n cÇn ch¨m sãc ng­êi chång èm yÕu gi÷a vô s­u thuÕ.
_ ChÞ DËu dòng c¶m ®­¬ng ®Çu víi bän cai lÖ tay sai ®Ó b¶o vÖ chång trong c¬n nguy cÊp.
* Ph­¬ng thø

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 5.doc