Giáo án Ngữ văn 8 - Năm học 2015 - 2016 - Tuần 9

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức: Giúp HS: Nắm được:

- Vẻ đẹp và ý nghĩa hình ảnh hai cây pgong trong đoạn trích.

- Sự gắn bó của người hoạ sĩ với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen.

- Cách xây dựng mạch kể, cách miêu tả giàu hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc.

2. Kĩ năng:

- Đọc- hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự.

- Cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.

3. Thái độ: Có ý thức trau dồi cách xây dựng nhân vật, NT kể chuyện, miêu tả, biểu cảm.

 

doc 16 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 30/03/2017 Lượt xem 565Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn 8 - Năm học 2015 - 2016 - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µi ë nhµ, em h·y giíi thiÖu ®«i nÐt vÒ t¸c gi¶?
GV: Ai-ma-t«p xuÊt th©n trong mét gia ®×nh viªn chøc. N¨m 1913 «ng tèt nghiÖp ®¹i häc vµ lµm c¸n bé kÜ thuËt ch¨n nu«i. Mét thêi gian sau «ng häc tiÕp, ra tr­êng «ng chuyÓn h¼n sang nghÒ b¸o chÝ vµ viÕt v¨n. ¤ng ®­îc d­ luËn ®¸nh gi¸ cao ngay tõ t¸c phÈm ®Çu tay: ‘Gia-mi-li-a”- (1858), “Nói ®åi vµ th¶o nguyªn”- (1961) gåm 3 truyÖn: “Hai c©y phong”, “C©y phong non trïm kh¨n ®á”, “M¾t l¹c ®µ”. TËp truyÖn nµy ®· ®­îc gi¶i th­ëng Lª-nin. Ngoµi ra «ng cßn 1 sè t¸c phÈm kh¸c: Con tµu tr¾ng, Mét ngµy dµi h¬n thÕ kØ, C¸nh ®ång mÑ.
? §o¹n trÝch “Hai c©y phong”n»m ë vÞ trÝ nµo trong t¸c phÈm: “Ng­êi thÇy ®Çu tiªn”?
-> N»m ë phÇn ®Çu
Nhan ®Ò do ng­êi biªn so¹n s¸ch ®Æt.
 Ho¹t ®éng 3:
GV h­íng dÉn: §oc víi giäng nhá nhÑ vµ tha thiÕt thÓ hiÖn t©m hån ®Çy xóc ®éng cña ng­êi kÓ chuyÖn.
- GV ®äc mÉu: Tõ ®Çu -> Th©n thuéc Êy.
- Gäi 2 HS ®äc nèi tiÕp ®Õn hÕt.
- NhËn xÐt c¸ch ®äc cña HS
* Gi¶i nghÜa chó thÝch:
GV: §Ó c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña 2c©y phong vµ t©m hån cña líp trÎ, sù g¾n bã gi÷a c©y vµ ng­êi thuéc thÕ hÖ nèi tiÕp b­íc ®i cña thÇy §uy-sen, c.ta sÏ chuyÓn sang phÇn II.
 Ho¹t ®éng 4:
? T¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t g×? Ph­¬ng thøc nµo næi bËt nhÊt?
GV: Tr­íc khi ®i vµo néi dung cô thÓ, chóng ta sÏ t×m hiÓu m¹ch kÓ.
? V¨n b¶n nµy cã mÊy m¹ch kÓ? §ã lµ nh÷ng m¹ch kÓ nµo? Nh©n danh ai?
? “T«i” vµ “chóng t«i” thuéc tõ lo¹i nµo?
-> §¹i tõ nh©n x­ng.
+ T«i: ng«i thø nhÊt sè Ýt
+ Chóng t«i: ng«i thø nhÊt sè nhiÒu.
? Theo em, m¹ch kÓ nµo quan träng h¬n? V× sao?
-> M¹ch kÓ cña ng­êi kÓ chuyÖn x­ng “t«i” quan träng h¬n. V× nã thÓ hiÖn t×nh c¶m s©u s¾c cña 1 con ng­êi tr­ëng thµnh sau bao n¨m quay trë l¹i quª h­¬ng vµ 1 ngßi bót ®Ëm chÊt héi ho¹.
? T¸c dông cña c¸ch kÓ chuyÖn kÕt hîp 2 m¹ch kÓ nµy?
* HS ®äc thÇm m¹ch kÓ “chóng t«i” tõ chç: “Vµo nh÷ng n¨m häc cuèi cïng...biªng biÕc kia”
? Cho biÕt néi dung cña ®o¹n v¨n?
GV: KÝ øc cña “t«i” cßn gi÷ l¹i ®Õn tËn ngµy h«m nay, vµ giê ®©y nã chît sèng l¹i vµ µo vÒ nh­ hiÖn ra tr­íc m¾t.
? KÝ øc s©u s¾c nhÊt vÒ tuæi th¬ cña “t«i” diÔn ra vµo thêi gian nµo?
? T¹i sao thêi gian ®ã l¹i ®Ó l¹i kÝ øc s©u s¾c trong “t«i”? Nã g¾n víi kØ niÖm nµo?
GV: Ng«n ng÷ lêi v¨n chuyÓn ®æi tõ hiÖn t¹i( C¸ch c¶m nhËn cña 1 ng­êi ®· tr­ëng thµnh)trë l¹i víi nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬ ®Çy th¬ méng, víi nh÷ng kØ niÖm tuyÖt vêi: “Ch¹y µo...”- 1 lêi kÓ, 1 lêi nhËn xÐt thËt ng©y th¬ vµ thó vÞ. C¸c cËu bÐ gièng nh­ nh÷ng con chim non ®· chiÕm lÜnh c¶ v­¬ng quèc nµy, vßm c©y, bÇu trêi nµy...
? Trong kØ niÖm ph¸ tæ chim, h×nh ¶nh hai c©y phong hiÖn lªn trong m¾t bän trÎ nh­ thÕ nµo?
GV: Trong m¹ch kÓ xen lÉn miªu t¶, hai c©y phong chØ ®­îc ph¸c ho¹ b»ng ®«i ba nÐt, nh­ng ®ã lµ nh÷ng nÐt ph¸c ho¹ cã gi¸ trÞ cña ng­êi ho¹ sÜ.
 Chóng ta ®Òu biÕt bän trÎ trÌo lªn c©y ®Ó ph¸ tæ chim, nh­ng hä kh«ng dõng l¹i ë viÖc ph¸ tæ chim mµ cßn thi nhau trÌo lªn cao xem ai can ®¶m vµ khÐo lÐo h¬n ai.
? §iÒu g× bÊt ngê x¶y ra víi bän trÎ, thu hót bän trÎ vµ lµm cho chóng ng©y ngÊt?
-> Tõ trªn cao nh×n xuèng, nh­ 1 phÐp mµu nhiÖm, bän trÎ nh×n thÊy c¶ 1 thÕ giíi ®Ñp v« ngÇn víi kh«ng gian bao la vµ ¸nh s¸ng.
GV: §Õn nh÷ng dßng nµy, nh©n vËt “t«i” mê ®i ®Ó “chóng t«i” hiÖn lªn, cho¸n lÊy tÊt c¶. Ph¶i ch¨ng “t«i” muèn thay ®æi ®iÓm nh×n, ho¸ th©n thùc sù vµo thÕ giíi tuæi th¬ vµ råi cïng c¸c cËu bÐ söng sèt, mçi ®øa nÝn thë...quªn c¶ tæ chim, chØ cßn l¹i 1 thÕ giíi t­¬i ®Ñp mµ trung t©m lµ lµng Ku-ku-rªu.
? D­íi con m¾t bän trÎ, lµng Ku-ku-rªu hiÖn lªn nh­ thÕ nµo?
? §Ó miªu t¶ hai c©y phong vµ c¶nh lµng Ku-ku-rªu t¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? T¸c dông?
? Em h×nh dung nh­ thÕ nµo vÒ lµng Ku-ku-rªu?
? Tr­íc vÎ ®Ñp th¬ méng cña quª h­¬ng m×nh, c¸c cËu bÐ ®· béc lé ®iÒu g×?
-> Chóng t«i nÐp m×nh ngåi trªn c¸c cµnh c©y, qu¶ thËt trong nh÷ng gi©y phót Êy, ë nh÷ng ®Ønh cao Êy, tÇm m¾t nh×n cña tuæi th¬ ®­îc më réng, chiÒu suy nghÜ ®­îc kh¬i s©u
 Nhê hai c©y phong lín lao, v÷ng vµng n©ng ®ì, d×u d¾t lªn tËn ngän, c¸c chó bÐ míi ®­îc më réng tÇm m¾t, v­¬n tíi bao ®iÒu thó vÞ, bæ Ých.
? §o¹n v¨n t¶ c¶nh bän trÎ trÌo lªn hai c©y phong ®Ó tõ ®ã say mª kh¸m ph¸ th¶o nguyªn mªnh m«ng cã ý nghÜa g×?
-> Hai c©y phong lµ n¬i héi tô cña niÒm vui tuæi th¬ g¾n bã, chan hoµ, th©n ¸i. Lµ n¬i tiÕp søc cho tuæi th¬ kh¸m ph¸ thÕ giíi.
GV: ChØ b»ng mét kØ niÖm tuæi th¬ cô thÓ cña mét nh©n vËt cô thÓ, nhµ v¨n ®· ®¸nh thøc trong lßng ng­êi ®äc biÕt bao kØ niÖm ªm ®Òm th©n thiÕt vÒ quª h­¬ng ®Êt n­íc khi cßn Êu th¬ còng nh­ lóc ®· trung niªn. Cã lÏ nh÷ng kØ niÖm tuæi th¬ ®ã ng­êi kÓ chuyÖn sÏ cßn gi÷ m·i trong cuéc ®êi m×nh.
I/§äc - t×m hiÓu chung
 - Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm
- §äc 
- gi¶i nghÜa tõ khã
II/ T×m hiÓu néi dung v¨n b¶n:
- Tù sù, MT vµ BC.
*. M¹ch kÓ:
- T«i: C¸ nh©n ng­êi kÓ chuyÖn
- Chóng t«i: Ng­êi kÓ chuyÖn nh©n danh bän con trai.
-> Më réng c¶m xóc võa chung l¹i võa riªng.
1. Hai c©y phong vµ kÝ øc tuæi th¬.
- N¨m häc cuèi cïng tr­íc khi nghØ hÌ.
+ Ph¸ tæ chim
+ Kh¸m ph¸ mét thÕ giíi ®Ñp ®Ï.
- Hai c©y phong:
+ Khæng lå
+ Nghiªng ng¶ ®u ®­a
+ Bãng r©m m¸t
+ TiÕng l¸ xµo x¹c dÞu hiÒn
+ C¸c m¾t mÊu
+ Cµnh cao ngÊt.
- Lµng Ku-ku-rªu:
+ §Êt réng bao la
+Chuång ngùa-> C¨n nhµ g¸c xÐp.
+ D¶i th¶o nguyªn hoang vu
+ Lµn s­¬ng mê ®ôc
+ Nh÷ng dßng s«ng lÊp l¸nh.
- NT: So s¸nh, nh©n ho¸
-> Gîi t¶ h×nh ¶nh, mµu s¾c, ©m thanh sinh ®éng
=> Mét bøc tranh ®Ñp th¬ méng, bÝ Èn vµ ®Çy quyÕn rò.
4. Cñng cè: GV hÖ thèng néi dung bµi häc:
 - Hai m¹ch kÓ vµ t¸c dông nghÖ thuËt cña nã
 - H×nh ¶nh hai c©y phong vµ lµng Ku-ku-rªu
5. H­íng dÉn häc bµi:
 - §äc l¹i néi dung v¨n b¶n
 - Häc bµi theo qu¸ tr×nh t×m hiÓu
 - So¹n tiÕp néi dung cßn l¹i ®Ó häc tiÕt sau.
Ngµy so¹n: 10610/2015
Ngày dạy 8A.............;8C 
 TiÕt 42: v¨n b¶n: Hai c©y phong ( TiÕp)
I/ môc tiªu bµi häc:
- Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện.
- Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.
1. Kiến thức
- Nhân vật, sự kiện, cốt chuyện trong một tác phẩm truyện ngắn hiện đại Mĩ.
- Lòng cảm thông, sự sẻ chia giữa những nghệ sĩ nghèo.
- Ý nghĩa của tác phẩm nghệ thuật vì cuộc sống của con người.
2. Kỹ năng:
a. Kĩ năng chuyên môn:
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm.
- Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn.
- Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện.
b. Kĩ năng sống:
- Giao tiếp: phản hồi / lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ / ý tưởng về tình huống truyện và cách ứng xử của các nhân vật trong truyện .
- Suy nghĩ sáng tạo: phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản, ý nghĩa của hình tượng chiếc lá cuối cùng.
- Xác định giá trị bản thân: sống có tình yêu thương và trách nhiệm với mọi người xung quanh.
3. Thái độ : GD Lòng thương yêu con người
II/ chuÈn bÞ:
 1. Gi¸o viªn:
 Tham kh¶o tµi liÖu, thiÕt kÕ bµi d¹y.
 2. Häc sinh:
 Tr¶ lêi c¸c c©u hái vµo vë so¹n.
III/ c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
 1. æn ®Þnh líp.
 2. KiÓm tra bµi cò:
 ? H×nh ¶nh hai c©y phong vµ kÝ øc tuæi th¬?
 3. Bµi míi:
 Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi:
 Sau khi häc xong tiÕt 1 cña v¨n b¶n nµy, c¸c em ®· thÊy h×nh ¶nh hai c©y phong chiÕm vÞ trÝ trung t©m cña v¨n b¶n vµ g©y xóc ®éng s©u s¾c cho ng­êi kÓ chuyÖn còng nh­ ®éc gi¶ chóng ta. VËy t¹i sao hai c©y phong l¹i g©y xóc ®éng s©u s¾c ®Õn nh­ vËy? Chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu qua tiÕt 35.
 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
 Néi dung
 Ho¹t ®éng 2:
*HS ®äc thÇm ®o¹n ®Çu v¨n b¶n.
? Ên t­îng næi bËt cña “t«i” trong mçi lÇn vÒ th¨m quª lµ g×?
? Hai c©y phong ®­îc giíi thiÖu qua nh÷ng chi tiÕt nµo?
? T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× khi miªu t¶ hai c©y phong?
? C¸ch so s¸nh ®ã cã ý nghÜa g×?
-> Kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña hai c©y phong(kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi ng­êi ®i xa vÒ lµng).
GV: H×nh ¶nh hai c©y phong hiªn ngang ®øng gi÷a ngän ®åi ®Çu lµng, ®i tõ phÝa nµo còng thÊy...nh­ 1 ngän h¶i ®¨ng. Hai c©y phong ®· lµm hiÖm vô chØ lèi dÉn ®­êng cho biÕt bao nhiªu con ng­êi lµng Ku-ku-rªu h­íng vÒ quª h­¬ng? NghÖ thuËt so s¸nh cña nhµ v¨n thËt cã ý nghÜa.
 Theo dâi ®o¹n v¨n ®Æc t¶ hai c©y phong, tõ chç: “Trong lßng t«i...tho¶ng qua” ta thÊy trong lßng nh©n vËt “t«i” kh«ng thiÕu g× c¸c lo¹i c©y nh­ng hai c©y phong nµy kh¸c h¼n.
? Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt chøng tá hai c©y phong nµy kh«ng gièng nh­ c¸c lo¹i c©y kh¸c?
? Hai c©y phong ®­îc miªu t¶ b»ng nh÷ng nÐt nghÖ thuËt nµo?
GV: T¸c gi¶ ®· ho¸ th©n vµo nh©n vËt ®Ó kÓ chuyÖn, ®Ó miªu t¶ víi hµng lo¹t nh÷ng liªn t­ëng, so s¸nh, nh©n ho¸: ¢m thanh, tiÕng nãi cña c©y phong dï ngµy còng nh­ ®ªm, chóng vÉn...(sgk)
? Qua nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh, nh©n ho¸ Êy gióp em hiÓu thªm ®iÒu g× vÒ hai c©y phong?
? §iÒu ®ã cho thÊy tµi n¨ng nghÖ thuËt g× cña t¸c gi¶?
-> N¨ng lùc c¶m nhËn tinh tÕ, kh«ng chØ c¶m nhËn b»ng thÞ gi¸c, thÝnh gi¸c mµ cßn b»ng c¶ trÝ t­ëng t­îng m·nh liÖt vµ phong phó, mang t©m hån nghÖ sÜ hµi hoµ hai tè chÊt: Héi ho¹ vµ ©m nh¹c.
 Râ rµng, qua c¶m nhËn cña ng­êi nghÖ sÜ, hai c©y phong hiÖn lªn víi h×nh hµi cao lín, hiªn ngang, víi ®­êng nÐt l¸ cµnh uyÓn chuyÓn, nhÊt lµ nh÷ng ©m thanh cña nã lµm cho nã ®Ñp k× diÖu. §ã lµ h×nh ¶nh cña quª h­¬ng, vµ còng lµ biÓu t­îng cho søc sèng m¹nh mÏ, dÎo dai, hiªn ngang, bÊt khuÊt mµ dÞu dµng th©n th­¬ng cña nh÷ng con ng­êi n¬i ®©y. chÝnh v× vËy mµ “Cø mçi lÇn vÒ quª, t«i ®Òu cã bæn phËn...nh×n râ”
? Theo em, trong nh÷ng lêi lÏ ®ã, nh©n vËt “t«i” ®· béc lé t×nh c¶m nµo cña m×nh víi hai c©y phong?
-> Yªu quª h­¬ng tha thiÕt, yªu c¶ thiªn nhiªn lÉn con ng­êi, ®Æc biÖt lµ 2 c©y phong.
? Nh÷ng lêi v¨n nµo thÓ hiÖn rÊt râ tr¹ng th¸i t©m hån cña nh©n vËt “t«i”?
-> “Ta s¾p ®­îc thÊy chóng ch­a...ng©y ngÊt”
? Em hiÓu g× vÒ tr¹ng th¸i t©m håncña nh©n vËt “t«i” qua lêi v¨n biÓu c¶m ®ã?
-> Nhí c©y ®¾m say, m·nh liÖt nh­ t©m hån nÆng lßng nhí th­¬ng con ng­êi khi ®øng d­íi gèc c©y. T×nh yªu quª h­¬ng trong t©m hån ng©y ngÊt hoµ quyÖn cïng ®Êt trêi. §o¹n v¨n truyÒn c¶m, hÊp dÉn nh­ 1 bµi th¬, 1khóc h¸t.
? T¹i sao c¶m xóc ®ã l¹i g¾n liÒn víi 1 nçi buån da diÕt ë nh©n vËt “t«i”?
-> Hai c©u phong lµ h×nh ¶nh trong s¸ng, t­¬i ®Ñp, th©n thuéc víi tuæi th¬. V× thÕ xa quª ®· l©u-> trë vÒ quª-> n¶y sinh nçi buån.
* Cho HS chó ý ®o¹n cuèi v¨n b¶n. 
? “Ng­êi v« danh” ë ®©y cã nghÜa lµ g×?
? Theo em, “Ng­êi v« danh” ®­îc nh¾c tíi trong v¨n b¶n lµ ai?
-> ThÇy §uy-sen.
? Em cã suy nghÜ g× vÒ t×nh c¶m cña nh©n vËt “t«i” lóc nµy?
 -> Yªu quý hai c©y phong g¾n liÒn víi t×nh yªu quý ng­êi thÇy gi¸o ®· trång hai c©y phong Êy víi ­íc m¬ vµ hi väng vÒ sù tr­ëng thµnh cña trÎ em n¬i ®©y.
? §Õn ®©y em hiÓu nguyªn nh©n nµo khiÕn cho h×nh ¶nh hai c©y phong chiÕm vÞ trÝ trung t©m trong v¨n b¶n vµ g©y xóc ®éng cho ng­êi kÓ chuyÖn?
? Qua t×m hiÓu chó thÝch, em thÊy thÇy §uy-sen ®­îc t¸c gi¶ giíi thiÖu nh­ thÕ nµo?
-> Lµ mét thÇy gi¸o trÎ
 §­îc ®oµn thanh niªn céng s¶n cö vÒ lµng d¹y häc.
? ThÇy §uy-sen cã nh÷ng g¾n bã vµ kØ niÖm g× ë n¬i ®©y?
GV: ThÇy §uy-sen lµ ng­êi thÇy ®Çu tiªn vÒ lµng vµ còng lµ ng­êi thÇy ®Çu tiªn cña An-t­-nai vµ lò b¹n gÇn 40 n¨m vÒ tr­íc mµ ng­êi kÎ chuyÖn gÇn ®©y míi ®­îc biÕt. ThÇy §uy-sen trång hai c©y phong trªn ®Ønh ®åi cao, kh«ng nh÷ng thÇy göi g¾m vµo ®ã bao ­íc m¬ hi väng mµ thÇy cßn m·i m·i v÷ng ch·i hai c©y phong trªn ®Ønh ®åi cao kia ®Ó dâi theo thÕ hÖ mai sau.
Th¶o luËn: NÕu nh©n vËt “t«i” mang h×nh bãng cña t¸c gi¶ Ai-ma-t«p th× em hiÓu g× vÒ nhµ v¨n nµy qua v¨n b¶n “Hai c©y phong”?
-> T©m hån nh¹y c¶m víi vÎ ®Ñp cao quý.
 T×nh c¶m tha thiÕt g¾n bã víi c¶nh vµ ng­êi n¬i ®©y.
 Giµu lßng yªu th­¬ng con ng­êi, cã tµi miªu t¶ vµ biÓu c¶m khi kÓ chuyÖn.
 Ho¹t ®éng 3
? H·y nªu nh÷ng nÐt NT tiªu biÓu cña Tg sö dông trong c©u chuyÖn?
? Qua nh÷ng nÐt NT ®ã Tg muèn thÓ hiÖn Nd g×?
- HS tr¶ lêi.
- GV chèt l¹i. ®­a ra phÇn ghi nhí.
- Gäi HS ®äc ghi nhí, dÆn häc thuéc.
*Liªn hÖ: VB hai c©y phong ®· thøc dËy t×nh c¶m nµo trong em?
II/ T×m hiÓu v¨n b¶n:
2. Hai c©y phong vµ thÇy §uy-sen
a. Hai c©y phong:
- Gi÷a 1 ngän ®åi
- Nh­ nh÷ng ngän h¶i ®¨ng ®Æt trªn nói
- NT: So s¸nh
-> Hai c©y phong lµ tÝn hiÖu dÉn ®­êng vÒ quª.
- Cã tiÕng nãi, cã t©m hån riªng
- Nghiªng ng¶ th©n c©y, lay ®éng l¸ cµnh
- Kh«ng ngít tiÕng r× rµo:
 + Lµn sãng thuû triÒu
 + TiÕng th× thÇm
 + Im bÆt
 + CÊt tiÕng thë dµi
- Khi m©y ®en kÐo ®Õn, b·o d«ng x« g·y cµnh, tØa trôi l¸:
 + Nghiªng ng¶ tÊm th©n dÎo dai
 + RÐo vï vï...
- NT: So s¸nh, nh©n ho¸
=> Cã søc sèng m¹nh mÏ, dÎo dai, bÊt khuÊt nh­ng vÉn dÞu dµng, th©n th­¬ng.
- Hai c©y phong: 
 + G¾n víi h×nh ¶nh lµng
 + G¾n víi kØ niÖm tuæi th¬
 + Lµ nh©n chøng xóc ®éng vÒ thÇy §uy-sen.
b.ThÇy §uy-sen:
- G¾n bã víi lµng Ku-ku-rªu
- G¾n bã víi lò häc trß
- Gióp ®ì An-t­-nai
- Trång hai c©y phong
III. ý nghÜa v¨n b¶n
1. NghÖ thuËt:
- Tù sù ®Ëm chÊt héi ho¹ vµ MT.
§an xen 2 ng«i kÓ.
- BiÖn ph¸p so s¸nh. Nh©n ho¸.
- T­ëng t­îng phong phó.
2. Néi dung:
- TY qh tha thiÕt cña Tg vµ t×nh c¶m g¾n bã yªu quý 2 c©y phong v× nã g¾n víi kØ niÖm vÒ thÇy §uy-sen.
* Ghi nhí: (SGK- 101)
4. Cñng cè: GV nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña t¸c phÈm.
5. H­íng dÉn häc bµi:
 - §äc l¹i v¨n b¶n
 - Häc theo qu¸ tr×nh t×m hiÓu v¨n b¶n
 - Häc thuéc ghi nhí,chän 1 ®o¹n kho¶ng 10 dßng miªu t¶ hai c©y phong mµ em thÝch nhÊt ®Ó häc thuéc.
 - ChuÈn bÞ tiÕt sau: ViÕt bµi TLV sè 2(V¨n tù sù).
Ngµy so¹n: 10610/2015
Ngày dạy 8A.............;8C 
TiÕt 43+44:
ViÕt bµi tËp lµm v¨n sè 2
I/ môc tiªu cÇn ®¹t:
 1. KiÕn thøc:
 - Häc sinh vËn dông kiÕn thøc ®· häc vÒ kiÓu bµi tù sù kÕt hîp víi miªu t¶ vµ biÓu dông ®Ó kÓ l¹i mét c©u chuyÖn.
 - BiÕt chän thø tù kÓ vµ kÓ l¹i sù viÖc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh.
 2. KÜ n¨ng:
 - Häc sinh biÕt triÓn khai bµi viÕt theo bè côc 3 phÇn, biÕt chuyÓn ®o¹n vµ liªn kÕt ®o¹n.
 - BiÕt kÕt hîp c¸c yÕu tè phô trî cho qu¸ tr×nh kÓ chuyÖn nh­: miªu t¶, biÓu c¶m.
 3. Th¸i ®é:
 - Cã t×nh c¶m ch©n thùc, s©u s¾c ®èi víi nh©n vËt vµ sù viÖc ®­îc kÓ.
II/ H×nh thøc kiÓm tra:
 Tù luËn.
IV/ ®Ò bµi:
 CHỦ ĐỀ: Văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm : Bài tập làm văn số 2
 MA TRẬN ĐỀ : Tiết 43,44.
Mức độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng số
Chủ đề
1. Khái niệm thể loại
Nêu vai trò của yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Số câu
Số điểm
 2
 2
 2
 20
2. Tạo lập văn bản
Xây dựng một bài viết về văn tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm.
Số câu
Số điểm
1
 8
 1
 80
Số câu
Số điểm
 1
 1
 1
 1
1
 8
 3
 10
I. §Ò bµì 
Câu 1: Trong văn bản tự sự, yếu tố miêu tả và biểu cảm có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với sự việc được kể?
Câu 2: Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là gì?
 Câu 3 :KÓ vÒ mét lÇn m¾c khuyÕt ®iÓm khiÕn bè mÑ buån.( trong bài viết có sử dụng một số tình thái từ đã học )
 II. Đáp án biểu điểm 
Câu 1: 1đ C¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n b¶n tù sù lµm cho c©u chuyÖn thªm sinh ®éng, hÊp dÉn lµm cho ngêi ®äc cã thÓ h×nh dung ®îc nh©n vËt tõ hµnh ®éng, tÝnh c¸ch vµ t×nh c¶m cña người viết 
Câu 2:1 đ Các ý chính của bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là 
 Chủ yếu vẫn là các sự việc chính .Vì nhân vật và sự việc là nội dung chính của văn bản tự sự 
Câu 3
 1, Më bµi: (1 ®iÓm).
KÓ vÒ lÇn m¾c lçi cña em: lµ lçi g×, x¶y ra bao giê, m¾c lçi víi ai?
2, Th©n bµi (6 ®iÓm)
 - KÓ diÔn biÕn sù viÖc.
- Nguyªn nh©n m¾c lçi: do m¶i ch¬i, do ®ua ®ßi b¹n bÌ...
- Cô thÓ qu¸ tr×nh m¾c lçi: nãi dèi mÑ lÊy tiÒn ®i ch¬i; lÊy trém tiÒn cña mÑ; nãi dèi thÇy c« gi¸o; quay cãp bµi; lÊy ®å dïng cña b¹n...
- C¸c yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m: 
+ Miªu t¶ hµnh ®éng, cö chØ, nÐt mÆt cña cha mÑ, thÇy c« tr­íc lçi lÇm cña m×nh..
+ BiÓu c¶m: suy nghÜ, day døt vÒ lçi lÇm ®ã.
3, KÕt bµi: (1 ®iÓm).
 Lêi høa quyÕt t©m söa ch÷a khuyÕt ®iÓm.
Yªu cÇu vµ c¸ch tÝnh ®iÓm:
 1. §iÓm7, 8
- HS vËn dông lÝ thuyÕt kÓ vÒ lçi lÇm cña m×nh cã nguyªn nh©n, diÔn biÕn, ®Ønh ®iÓm vµ kÕt thóc râ rµng. 
- C©u chuyÖn hay, s©u s¾c vµ cã ý nghÜa gi¸o dôc.
- Bè côc m¹ch l¹c, tõ sù viÖc lµm næi bËt ý nghÜa, rót ra bµi häc cho b¶n th©n vµ nªu quyÕt t©m söa ch÷a khuyÕt ®iÓm.
- Tr×nh bµy s¹ch sÏ, néi dung phï hîp, lêi v¨n trong s¸ng, cã c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m thÝch hîp.
- DiÔn ®¹t m¹ch l¹c, cã sö dông c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt lµm næi bËt néi dung, lêi v¨n truyÒn c¶m.
 2. §iÓm 8, 9
- §¶m b¶o t­¬ng ®èi tèt c¸c yªu cÇu trªn song cßn vi ph¹m vµi lçi vÒ diÔn ®¹t, dïng tõ, ®Æt c©u.
 3. §iÓm 5, 6: 
- §¶m b¶o néi dung theo dµn ý nh­ng ch­a s©u.
- DiÔn ®¹t ch­a hay ®«i chç lñng cñng, cßn sai lçi chÝnh t¶.
- C©u chuyÖn ch­a thËt hÊp dÉn vµ cã søc thuyÕt phôc.
 4, §iÓm 3, 4:
- Kh«ng râ bè côc, néi dung cßn s¬ sµi.
- M¾c c¸ lçi kh¸c nh­: diÔn ®¹t , ®Æt c©u, chÝnh t¶...
 5, §iÓm 1,2 
M¾c c¸c lçi nh­ ë ®iÓm 3,4 nh­ng trÇm träng h¬n.
 6. §iÓm 0
 - Kh«ng lµm bµi.
 4. Cñng cè: ( 5’)
 - GV thu bµi, nhËn xÐt giê lµm bµi cña häc sinh
 5. H­íng dÉn häc vµ chuÈn bÞ bµi ë nhµ ( 2’)
 Bµi cò: Häc lý thuyÕt v¨n tù sù kªt hîp miªu t¶, biÓu c¶m. LuyÖn lµm bµi v¨n hoµn chØnh.
Bµi míi: ChuÈn bÞ Nãi qu¸: ®äc kÜ bµi, tr¶ lêi c©u hái SGK
Ngµy so¹n: 16/10/2015
Ngày dạy 8A.............;8C 
 TiÕt 45 : TCV 
CỦNG CÔ KIẾN THỨC VỀ VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
I.Môc tiªu bµi häc:
1.Kiến thức : Nắm được nội dung nghệ thuật và bài học rút ra từ các văn bản : Cô bé bán diêm ,Đánh nhau vói cối xay gió,Chiếc lá cuối cùng ,Hai cây Phong .
2,Kĩ năng:-RÌn kÜ n¨ng đọc hiểu văn bản nước ngoài,
- Kĩ năng sống :Yêu thương chia sẻ ,nhận thức vấn đề bằng tình cảm và lí trí trong hoàn cảnh thực tế , tình yêu quê hương đất nước .
II,Phương pháp : Thuyết trình ,vấn đáp , hoạt động nhóm 
III.ChuÈn bÞ:
-GV:nc tµi liÖu,so¹n gi¸o ¸n
-Hs:¤n bµi
III.TiÕn tr×nh giê häc:
A.æn ®Þnh tæ chøc líp:
 B.KiÓm tra bµi cò: tóm tắt các văn bản
 C, Bài mới
GV cho HS lËp b¶ng thèng kª c¸c cét:
Sè thø tù.
Tªn v¨n b¶n.
T¸c gi¶.
Tªn n­íc.
ThÓ lo¹i ( thÕ kØ ).
Néi dung chñ yÕu.
NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt.
GV cho HS lµm c©u hái tr¾c nghiÖm ë c¸c bµi:
_ Bµi 6 (S¸ch BT tr¾c nghiÖm Ng÷ v¨n 8):Tõ c©u 1 ®Õn c©u 16 ( Trang 39, 40, 41, 42).
_ Bµi 7 (S¸ch BT tr¾c nghiÖm Ng÷ v¨n 8):Tõ c©u 1 ®Õn c©u 20 ( Trang 45, 46, 47, 48, 49).
_ Bµi 8 (S¸ch BT tr¾c nghiÖm Ng÷ v¨n 8):Tõ c©u 1 ®Õn c©u 19 ( Trang 52, 53, 54, 55, 56).
_ Bµi 9 (S¸ch BT tr¾c nghiÖm Ng÷ v¨n 8):Tõ c©u 1 ®Õn c©u 20 ( Trang 58, 59, 60, 61, 62, 63).
1. Tinh thÇn nh©n ®¹o lµ gi¸ trÞ t­ t­ëng næi bËt cña c¸c truyÖn “C« bÐ b¸n diªm”, “ChiÕc l¸ cuèi cïng”. H·y ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn cô thÓ cña t­ t­ëng Êy trong mçi truyÖn.
2. Nªu ®Æc ®iÓm trong nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña c¸c truyÖn “C« bÐ b¸n diªm”, “ChiÕc l¸ cuèi cïng”.
3. Trong v¨n b¶n “ §¸nh nhau víi cèi xay giã”, cÆp nh©n vËt §«n Ki-h«-tª vµ Xan-ch« Pan-xa ®­îc x©y dùng theo lèi t­¬ng ph¶n. H·y chØ ra nh÷ng t­¬ng ph¶n ®ã? Nªu bµi häc rót ra tõ hai nh©n vËt nµy?
4. Ng­êi kÓ chuyÖn trong v¨n b¶n “Hai c©y phong” lµ ai? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch sö dông ®¹i tõ nh©n x­ng “t«i” vµ “chóng t«i” trong v¨n b¶n nµy? Hai nh©n v¹t nµy cã kh¸c nhau kh«ng?
5. Ph¸t biÓu c¶m t­ëng cña em sau khi häc xong v¨n b¶n “Hai c©y phong”.
A. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n.
I. V¨n b¶n “ C« bÐ b¸n diªm”:
_ T¸c gi¶: An-®Ðc-xen.
_ Tªn n­íc: §an M¹ch.
_ ThÓ lo¹i ( thÕ kØ ): TruyÖn ng¾n ( XIX ).
_ Néi dung chñ yÕu: Lßng th­¬ng c¶m tr­íc t×nh c¶nh khèn khæ vµ c¸i chÕt cña mét em bÐ nghÌo ®i b¸n diªm trong ®ªm giao thõa.
_ NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt: KÕt hîp hiÖn thùc vµ méng t­ëng; gi÷a tù sù, miªu t¶ víi biÓu c¶m.
II. V¨n b¶n “ §¸nh nhau víi cèi xay giã”:
_ T¸c gi¶: XÐc-van-tÐc.
_ Tªn n­íc: T©y Ban Nha.
_ ThÓ lo¹i ( thÕ kØ ): TiÓu thuyÕt ( XVII ).
_ Néi dung chñ yÕu: Qua sù viÖc ®¸nh nhau víi cèi xay giã, t¸c gi¶ phª ph¸n ®Çu ãc hoang t­ëng cña §«n Ki-h«-tª vµ kh¾c ho¹ hai nh©n vËt §«n Ki-h«-tª vµ Xan-ch« Pan-xa cã sù ®èi lËp râ rÖt tõ ngo¹i h×nh, hµnh ®éng ®Õn tÝnh c¸ch.
_ NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt: X©y dùng nh©n vËt t­¬ng ph¶n vµ nghÖ thuËt trµo phóng nhÑ nhµng, hãm hØnh.
III. V¨n b¶n “ ChiÕc l¸ cuèi cïng”:
_ T¸c gi¶: O. Hen-ri.
_ Tªn n­íc: MÜ.
_ ThÓ lo¹i ( thÕ kØ ): TruyÖn ng¾n ( XIX ).
_ Néi dung chñ yÕu: ChiÕc l¸ th­êng xu©n ®­îc cô giµ ho¹ sÜ B¬-men vÏ trªn t­êng trong mét ®ªm m­a tuyÕt ®· ®em l¹i cho Gi«n-xi nghÞ lùc vµ niÒm tin ®Ó sèng, ®Ó v­ît qua ®­îc bÖnh tËt. TruyÖn ngîi ca t×nh yªu th­¬ng cao c¶ gi÷a nh÷ng ng­êi nghÌo.
_ NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt: X©y dùng nhiÒu t×nh tiÕt hÊp dÉn, s¾p xÕp chÆt chÏ, khÐo lÐo; kÕt cÊu ®¶o ng­îc t×nh huèng hai lÇn g©y høng thó.
IV. V¨n b¶n “ Hai c©y phong”:
_ T¸c gi¶: Ai-ma-tèp.
_ Tªn n­íc: C­-r­-g­-xtan.
_ ThÓ lo¹i ( thÕ kØ ): TruyÖn ( XX ).
_ Néi dung chñ yÕu: H×nh ¶nh hai c©y phong cña lµng quª ®­îc miªu t¶ qua t©m tr¹ng vµ kØ niÖm cña nh©n vËt kÓ chuyÖn, thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng da diÕt vµ lßng biÕt ¬n víi ng­êi thÇy ®Çu tiªn.
_ NÐt ®Æc s¾c nghÖ thuËt: Miªu t¶ thiªn nhiªn ( hai c©y phong ) rÊt sinh ®éng b»ng ngßi bót ®Ëm chÊt héi ho¹. KÕt hîp miªu t¶ víi biÓu c¶m.
B. bµi tËp thùc hµnh.
I. PhÇn BT Tr¾c nghiÖm:
_ Bµi 6:
C©u
1
2
3
4
5
6
§.A
D
B
D
B
A
B
C©u
7
8
9
10
11
12
§.A
A
D
C
A
D
A
C©u
13
14
15
16
§.A
C
D
B
D
_ Bµi 7:
C©u
1
2
3
4
5
6
§.A
B
D
B
C
D
B
C©u
7
8
9
10
11
12
§.A
A
D
B
D
B
C
C©u
13
14
15
16
17
18
§.A
A
C
A
C
D
D
C©u
19
20
§.A
B
D
_ Bµi 8:
C©u
1
2
3
4
5
6
§.A
B
D
A
B
A
D
C©u
7
8
9
10
11
12
§.A
B
A
A
B
C
A
C©u
13
14
15
16
17
18
§.A
B
C
D
D
A
C
C©u
19
§.A
B
_ Bµi 9:
C©u
1
2
3
4
5
6
§.A
C
C
A
C
B
D
C©u
7
8
9
10
11
12
§.A
A
C
B
D
A
D
C©u
13
14
15
16
17
18
§.A
C
B
C
B
C
A
C©u
19
20
§.A
B
C
II. PhÇn BT Tù luËn:
1. 
_ Trong truyÖn “C« bÐ b¸n diªm”, t­ t­ëng nh©n ®¹o thÓ hiÖn ë lßng th­¬ng c¶m víi c¶nh ngé vµ sè phËn bi th­¬ng cña nh©n vËt c« bÐ, ®ång thêi cßn ë niÒm thiÕt tha muèn an ñi con ng­êi khèn khæ Êy b»ng nh÷ng khao kh¸t, nh÷ng giÊc m¬ ®Ñp ®Ï.
_ Trong truyÖn “ChiÕc l¸ cuèi cïng”, t­ t­ëng nh©n ®¹o thÓ hiÖn tËp trung ë sù ngîi ca t×nh yªu th­¬ng, sù cøu gióp nhau gi÷a nh÷ng ng­êi nghÌo cïng sèng trong mét ng«i nhµ. 

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 9.doc