Giáo án Sinh hoạt lớp 7 - Trường THCS Cao Viên

SINH HOẠT LỚP

A. MỤC TIÊU

 I. Phần 1. Nhận xét, đánh giá họa động tuần 1 giỳp học sinh:

 - Nắm được ưu, nhược điểm mỗi cá nhân và đề ra phương hướng khắc phục.

- Ổn định tổ chức nề nếp học sinh

 - Học nội quy và nhiệm vụ năm học

 - Phổ biến kế hoạch hoạt động năm học.

 II. Phần 2. Đề ra phương hướng hoạt động tuần 2.

 - Học sinh tự đề ra kế hoạch cho bản thân và có hướng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành kế hoạch của lớp.

 - Có trách nhiệm hơn với công việc của tập thể, cú tinh thần tự giỏc tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

doc 34 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 234Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Sinh hoạt lớp 7 - Trường THCS Cao Viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iữa cỏc tổ
 - Thi sỏng tỏc thơ theo chủ đề trờn
 - Tổ chức trũ chơi “Đi tỡm ẩn số” cho cỏc bạn trong lớp tham gia
II. Tiến hành sinh hoạt
 - Bạn Võn Anh nờu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cụ chủ nhiệm cựng cỏc cụ giỏo dạy nhạc tham gia buổi sinh hoạt.
 - Quản ca bắt nhịp bài hỏt tập thể: 
 - Bạn lớp trưởng giới thiệu cỏc hỡnh thức thi và cỏch tham gia cuộc thi:
 - Thi hỏt về trường lớp, thầy cụ và bạn bố
 - Tham gia trũ chơi
 - Thi sỏng tỏc thơ ca ngợi trường lớp, thầy cụ và bạn bố
 - Mỗi tổ cử ra 3 bạn đại diện cho tổ tham gia đội thi
 - Thớ sinh từng tổ biểu diễn bài hỏt lần lượt theo thứ tự tổ 1, 2, 3, 4. Nếu tổ nào đến lượt mà khụng hỏt được thỡ chuyển sang tổ khỏc. Trong 10 phỳt tổ nào cú được nhiều bài hỏt nhất thỡ thắng cuộc. (bài hỏt nào đó được tổ trước hỏt rồi thỡ tổ sau khụng được hỏt lại)
 - Trũ chơi: trả lời nhanh và đỳng (dành cho cả lớp): Bạn Quỳnh Anh lần lượt đặt cõu hỏi cỏc bạn xung phong trả lời ai trả lời đỳng sẽ cú quà (nếu khụng ai trả lời được thỡ nhờ ban giỏm khảo)
 - Thi sỏng tỏc thơ:
 - 4 tổ lần lượt cử đại diện lờn đọc bài thơ do cỏc bạn tự sỏng tỏc
 - Ban giỏm khảo nhận xột cho điểm
 - Tặng quà cho tổ nhất nhỡ ba 
HOẠT ĐỘNG 4
 TỔNG KẾT
GV chốt nội dung buổi sinh hoạt
Tuần sau sinh hoạt theo chủ đề: “an toàn giao Thông”
--------------------------------------------------------------------
 Hoạt động ngoài giờ lờn lớp Ngày soạn: 7/9/2015
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
Truyền thống của nhà trường
 Hoạt động 1
 Bầu cỏn bộ lớp
Yờu cầu giỏo dục:
Học sinh hiểu được vai trũ quan trọng của đội ngũ cỏn bộ lớp trong quỏ trỡnh học tập và rốn luyện đạo đức của cả tập thể lớp.
Học sinh biết lựa chọn những cỏn bộ lớp cú năng lực, nhiệt tỡnh và cú trỏch nhiệm trong cụng tỏc được giao đồng thời mỗi học sinh phải cú ý thức tụn trọng và ủng hộ cỏn bộ lớp trong cỏc hoạt động trong và ngoài nhà trường.
Nội dung và hỡnh thức hoạt động:
Nội dung:
Tổng kết hoạt động của cỏn bộ lớp sau 1 năm học. (Lớp trưởng thay mặt cỏn bộ lớp đọc bỏo cỏo)
Bầu đội ngũ cỏn bộ lớp mới: lớp trưởng, lớp phú, tổ trưởng, cỏn sự bộ mụn (tất cả học sinh cú mặt trong lớp)
Hỡnh thức hoạt động:
Nghe bỏo cỏo và thảo luận. (tất cả học sinh)
Bầu bằng phiếu và lấy biểu quyết. (tất cả học sinh)
Chuẩn bị hoạt động:
Về phương tiện hoạt động:
Bản bỏo cỏo kết quả hoạt động của cỏn bộ lớp trong năm học trước.
Phiếu bầu, hũm phiếu, phấn, bảng, hoa, khăn trải bàn
Một số tiết mục văn nghệ
Về tổ chức:
Giỏo viờn chủ nhiệm cựng cỏn bộ lớp hội ý:
Đỏnh giỏ kết quả hoạt động của cỏn bộ lớp trong năm qua và thống nhất chương trỡnh hoạt động.
Phõn cụng người viết bỏo cỏo và bỏo cỏo kết quả hoạt động của cỏn bộ lớp trong năm học trước: Lớp trưởng.
Ban văn nghệ chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ.
Phõn cụng người điều khiển chương trỡnh: bạn Quỳnh Anh
Thư ký cuộc họp: bạn Trõm.
Bầu ban kiểm phiếu: 4 bạn tổ phú của 4 tổ (chuẩn bị phiếu bầu và hũm phiếu)
Phõn cụng tổ 1 và 2 trang trớ lớp, kẻ tiờu đề, kờ dọn bàn ghế.
Tiến hành hoạt động:
Khởi động:
Bạn Bớch nờu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cụ chủ nhiệm tham gia cuộc họp; giới thiệu chương trỡnh làm việc, giới thiệu người điều khiển chương trỡnh, thư ký cuộc họp
Quản ca bắt nhịp bài hỏt tập thể: “Lớp chỳng mỡnh”
Bỏo cỏo hoạt động của cỏn bộ lớp trong năm qua:
Lớp trưởng bỏo cỏo kết quả hoạt động của cỏn bộ lớp trong năm học trước và phương hướng hoạt động trong năm học mới.
Lớp thảo luận gúp ý kiến cho bản bỏo cỏo của bạn lớp trưởng.
Bạn Quỳnh Anh tổng kết ý kiến của cỏc bạn trong lớp.
Bầu cỏn bộ lớp mới:
Bạn Quỳnh Anh yờu cầu cỏc bạn trong lớp thảo luận để thống nhất tiờu chuẩn của cỏn bộ lớp: 
+ Học lực: giỏi hoặc khỏ
+ Hạnh kiểm: tốt
+ Tỏc phong nhanh nhẹn, nhiệt tỡnh và cú trỏch nhiệm trong cụng việc
+ Cú năng lực trong cỏc hoạt động tập thể
+ Cú uy tớn với cỏc bạn trong lớp
Tự ứng cử hoặc đề cử cỏc bạn cú năng lực làm cỏn bộ lớp.
Bạn thư ký: Ngọc Trõm ghi tờn cỏc bạn tự ứng cử (nếu cú) và cỏc bạn được đề cử lờn bảng.
Lớp bầu ra trưởng ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu nờu rừ thể lệ bầu cử:
+ Bầu lớp trưởng và cỏc lớp phú (bằng phiếu)
+ Bầu cỏc cỏn sự bộ mụn (bằng phiếu)
+ Bầu tổ trưởng, tổ phú của cỏc tổ (biểu quyết theo đơn vị tổ)
Ban kiểm phiếu chia phiếu bầu cho cỏc bạn. Thu lại phiếu, kiểm phiếu và cụng bố kết quả bầu cử lờn bảng.
Lớp trưởng mới thay mặt cỏc cỏn bộ mới của lớp phỏt biểu ý kiến.
 Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – Trang giới thiệu cỏc bài hỏt ca ngợi tỡnh bạn trong sỏng dưới mỏi trường.
Kết thỳc hoạt động:
 Giỏo viờn chủ nhiệm chỳc mừng đội ngũ cỏn bộ lớp mới, giao nhiệm vụ và nờu trỏch nhiệm của cỏn bộ lớp đối với tập thể lớp đồng thời động viờn cỏc bạn cỏn bộ lớp cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được tập thể lớp giao phú trong năm học.
Giỏo viờn chủ nhiệm chỳc cả lớp đoàn kết, hợp tỏc để đạt kết quả tốt trong mọi hoạt động trong năm học này.
-----------------------------------------------------------------------
Tuần 4 Ngày soạn: 11/9/2015
SINH HOạT LớP
“an toàn giao Thông”
A. MụC TIÊU 
 I. Phần 1. Nhận xột, đỏnh giỏ họat động tuần 4 giỳp học sinh:
 - Nắm được ưu, nhược điểm mỗi cỏ nhõn và đề ra phương hướng khắc phục.
 - Xếp hạnh kiểm tuần 4
 II. Phần 2. Đề ra phương hướng hoạt động tuần 5.
 - Học sinh tự đề ra kế hoạch cho bản thõn và cú hướng rốn luyện, phấn đấu để hoàn thành kế hoạch của lớp.
 - Cú trỏch nhiệm hơn với cụng việc của tập thể, cú tinh thần tự giỏc tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 III. Phần 3. Sinh hoạt theo chủ đề: “ An toàn giao thụng”
 - Qua buổi sinh hoạt nhằm giỏo dục học sinh nắm được một số qui định về an toàn giao thụng. Đặc biệt là an toàn giao thụng đường bộ.
 - Hiểu được cỏc nguyờn nhõn dẫn tới tai nạn giao thụng
 - Làm thế nào để phũng trỏnh tai nạn giao thụng.
 - Từ đú cú ý thức hơn khi tham gia giao thụng.
B. CÁC HèNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
 - Cỏn bộ lớp sơ kết thi đua, xõy dựng kế hoạch phương hướng.
 - Học sinh thảo luận tự đề ra kế hoạch cho bản thõn
 - Trao đổi thảo luận.
* Rốn cho học sinh
 - Tự tổng hợp, bỏo cỏo, tự xõy dựng kế hoạch.
 - Tự tin trỡnh bày trước tập thể
C. Tiến trình hoạt động
 I. Chuẩn bị
1. Giỏo viờn
 - Xõy dựng nội dung cho buổi sinh hoạt, chuẩn bị bản nhận xột, bản kế hoạch năm học
 - Họp cỏn bộ lớp để thống nhất yờu cầu nội dung, hỡnh thức, kế hoạch hoạt động, phõn cụng nhiệm vụ cụ thể.
 2. Học sinh
 - Bản tổng hợp đỏnh giỏ sơ kết thi đua cỏc tổ trưởng, lớp trưởng: 4 tổ trưởng và lớp trưởng
 - Trang trớ lớp: học sinh nam.
 - Chuẩn bị cỏc tiết mục văn nghệ. 
 - Một số tranh ảnh và cỏc cõu hỏi về an toàn giao thụng
 - Tỡm hiểu về luật giao thụng đường bộ.
II. Cỏc bước tiến hành
 1. ổn định tổ chức: Khởi động(HS) 
 2. Nội dung
PHẦN I
I. SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 4 
1. Lần lượt các tổ trưởng lên đỏnh giỏ hoạt động của tuần.
 - Nhận xột về ưu, nhược điểm của cỏc thành viờn trong tổ bình bầu cá nhân xuất sắc
 - Xếp hạnh kiểm tuần 4
2. Lớp trưởng đánh giá chung hoạt động của cả lớp.
 - Tổng hợp khái quát bình bầu tổ xuất sắc.
PHẦN II
II. KẾ HOẠCH TUẦN 5
1. Học sinh tự xõy dựng và trỡnh bày kế hoạch lờn trước lớp.
2. Giáo viên chủ nhiệm nhận xột và bổ sung kế hoạch. 
 a. GVCN nhận xột chung. 
 - Nhìn chung nề nếp vẫn ổn định. 
 - Tình trạng HS đi học muộn không còn. 
 - Vẫn có em bị ghi sổ đầu bài: Hải, Việt Anh, Phong
 - Không học bài: Đại, Hiếu, Huệ, Triều...
 b. Phương hướng tuần 5- Tháng 9.
 - Tiếp tục thực hiện nội qui và nề nếp thi đua.
 - Hoàn thành nốt cỏc khoản đầu năm theo qui định.
 - Ủng hộ sỏch vở cho học sinh nghốo Sơn La.
- Hoàn thành bài thi “ An toàn giao thụng” và “ Em yờu lịch sử”- nộp bài thi cho cụ Tổng phụ trỏch tại phũng Đoàn Đội.
HOẠT ĐỘNG 3
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
“ An toàn giao thụng”
I. Khởi động: Hỏt tập thể
II. Nội dung sinh hoạt
 1. Lớp trưởng nờu mục đớch, ý nghĩa của buổi sinh hoạt theo chủ đề
 2. Nờu cõu hỏi cho cả lớp thảo luận- trao đổi và trả lời
 3. Dựa vào đỏp ỏn, lớp trưởng tổng kết từng vấn đề. 
 Học sinh thảo luận theo hướng cõu hỏi sau.
 - Nhận xột về tỡnh hỡnh giao thụng của nước ta hiện nay.
 - Nguyờn nhõn dẫn tới cỏc vụ tai nạn giao thụng.
 - Bản thõn em cú thể làm gỡ để gúp phần giảm thiểu tai nạn giao thụng.
 - Em cú đề xuất gỡ khi cần xử lớ người vi phạm giao thụng
4. Giỏo viờn bổ sung – chốt ý và kết luận, đưa ra những lời khuyờn về ý thức về việc chấp hành giao thụng. 
III. Văn nghệ 
HOẠT ĐỘNG 4
TỔNG KẾT
- GV chốt nội dung buổi sinh hoạt
- Chủ đề “An toàn giao thụng”
- Học sinh cần cú ý thức khi tham gia giao thụng. Truyờn truyền gia đỡnh, bạn bố chấp hành tốt luật giao thụng
- Tuần sau sinh hoạt theo chủ đề: “Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tớch cực”
Tuần 5. Ngày soạn: 18/9/2015
SINH HOạT LớP
Chủ đề
“ Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tớch cực”
A. Mục tiêu giáo dục.
 I. Nhiệm vụ 1. Nhận xột, đỏnh giỏ cụng tỏc tuần 4 giỳp học sinh:
 - Nắm được ưu, nhược điểm mỗi cỏ nhõn và đề ra phương hướng khắc phục.
 - Xếp hạnh kiểm tuần 5.
 II. Nhiệm vụ 2. Đề ra phương hướng hoạt động tuần 6.
 - Học sinh tự đề ra kế hoạch cho bản thõn và cú hướng rốn luyện, phấn đấu để hoàn thành kế hoạch của lớp.
 - Cú trỏch nhiệm hơn với cụng việc của tập thể, cú tinh thần tự giỏc tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 III. Nhiệm vụ 3. Sinh hoạt theo chủ đề: “ Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tớch cực”.
 - Học sinh hiểu thế nào là trường học thõn thiện, học sinh tớch cực.
 - Rốn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 - Tham gia cỏc hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. 
 - Học sinh tham gia tỡm hiểu, chăm súc và phỏt huy giỏ trị cỏc di tớch lịch sử, văn húa, cỏch mạng ở địa phương.
 - Qua cỏc hoạt động của giờ sinh hoạt nhằm giỏo dục học sinh biết gần gũi yờu thương đoàn kết, gắn bú, giỳp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
B. CÁC HèNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
 - Cỏn bộ lớp sơ kết thi đua, xõy dựng kế hoạch phương hướng.
 - Trao đổi kinh nghiệm đề ra những biện phỏp thực hiện cỏc nội dung của buổi sinh hoạt thụng qua cỏc cõu hỏi.
 * Rốn cho học sinh
 - Tự tổng hợp, bỏo cỏo, tự xõy dựng kế hoạch.
 - Tự tin trỡnh bày trước tập thể
 - Biết cỏch đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và giải quyết cỏc tỡnh huống.
C. Tiến trình hoạt động
 I. Chuẩn bị
1. Giỏo viờn
 - Xõy dựng nội dung cho buổi sinh hoạt, chuẩn bị bản nhận xột, bản kế hoạch, 
 - Họp cỏn bộ lớp để thống nhất yờu cầu nội dung, hỡnh thức, kế hoạch hoạt động, phõn cụng nhiệm vụ cụ thể.
2. Học sinh
 - Bản tổng hợp đỏnh giỏ sơ kết thi đua cỏc tổ trưởng, lớp trưởng: 4 tổ trưởng và lớp trưởng
 - Trang trớ lớp: học sinh nam.
 - Chuẩn bị cỏc tiết mục văn nghệ: lớp phú văn nghệ 
 II. Cỏc bước tiến hành 
 1. ổn định tổ chức: Khởi động(HS) 
 2. Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1
I. SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 5
 1. Lần lượt các tổ trưởng lên đỏnh giỏ hoạt động của tuần, thỏng.
 - Nhận xột về ưu, nhược điểm của cỏc thành viờn trong tổ bình bầu cá nhân xuất sắc
 - Xếp hạnh kiểm tuần 5 
 2. Lớp trưởng đánh giá chung hoạt động của cả lớp.
 - Tổng hợp khái quát bình bầu tổ xuất sắc.
 3. Giáo viên chủ nhiệm phát thưởng.
HOẠT ĐỘNG 2
II. KẾ HOẠCH TUẦN 6
“Chăm ngoan học giỏi”
1. Học sinh tự xõy dựng và trỡnh bày kế hoạch lờn trước lớp.
2. Giáo viên chủ nhiệm nhận xột và bổ sung kế hoạch. 
 a. Ưu điểm
 - Nhìn chung nề nếp đầu giờ vẫn ổn định. 
 - Có tiến bộ rất nhiều trong học tập, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài được nhiều thầy cô khen.
 - Hoàn thành các bài thi đúng thời gian
 - Tham gia tốt các hoạt động tập thể: tập văn nghệ cho trung thu, chuẩn bị đại hộichi đội mẫu
 b. Nhược điểm
 - Vẫn có em bị ghi sổ đầu bài: Hải, Tấn, Trịnh, Mai...
 - Không học bài: Yến, Minh....
 - Mất trật tự trong giờ học: Quỳnh, Chi...
3. Bổ sung kế hoạch và phương hướng hoạt động tuần 6.
 Bỏm sỏt kế hoạch của nhà trường, Đoàn Đội. 
 - Tiếp tuc thực hiện tốt phong trào học tập giành điểm 10 để hưởng ứng cuộc thi giỏo viờn giỏi của cỏc thầy cụ trong nhà trường.
 - Duy trỡ và thực hiện tốt nội qui và nề nếp thi đua
 - Chuẩn bị thực hiện kế hoạch của Đội: Thi bày mõm cỗ trung thu. 
 - Lớp trưởng phần cụng cỏc thành viờn trong lớp chuẩn bị đồ: hoa quả, mõm, lồng đốn và bài thuyết minh về mõm cỗ.
 - Chuẩn bị tốt cho đại hội mẫu (thứ năm tuần tới)
 - Chuẩn bị cho đại hội Liờn-chi đội vào cuối thỏng 9 đầu thỏng 10.
4. Lớp trưởng phõn cụng cụng việc tuần 6
 - Phõn cụng cỏc thành phần chuẩn bị cho đại hội( lớp trưởng chuẩn bị - thứ hai trỡnh cụ duyệt)
HOẠT ĐỘNG 3
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
“ Xõy dựng trường học thõn thiện, học sinh tớch cực”.
I. Thụng qua hoạt động
 - Học sinh hiểu thế nào là trường học thõn thiện, học sinh tớch cực.
 + Xõy dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
 + Bảo đảm trường học an toàn, sạch sẽ, cú cõy xanh, thoỏng mỏt và ngày càng đẹp hơn, lớp học đủ ỏnh sỏng...
 + Tổ chức cho học sinh thường xuyờn chăm súc cõy xanh quanh khu vực trường. Thực hiện tốt cam kết khụng vớt cõy bẻ cành.
+ Học sinh tớch cực tham gia bảo vệ cảnh quan mụi trường, giữ vệ sinh cỏc cụng trỡnh cụng cộng, nhà trường, lớp học và cỏ nhõn ; khụng xả rỏc bừa bói.
 - Rốn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 - Tham gia cỏc hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh. 
 - Học sinh tham gia tỡm hiểu, chăm súc và phỏt huy giỏ trị cỏc di tớch lịch sử, văn húa, cỏch mạng ở địa phương.
 - Qua cỏc hoạt động của giờ sinh hoạt nhằm giỏo dục học sinh biết gần gũi yờu thương đoàn kết, gắn bú, giỳp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
III. SÂN CHƠI KIẾN THỨC
 - GV cho học sinh trả lời cõu hỏi trờn mỏy- cú phần thưởng cho học sinh trả lời đỳng
HOẠT ĐỘNG 4
 TỔNG KẾT
GV chốt nội dung buổi sinh hoạt
Chủ đề “ Chăm ngoan học giỏi” Chào mừng Đại hội Liờn đội
Học tập tấm gương điển hỡnh từ đú cú hướng phấn đấu trong học tập
- Cú ý thức rốn luyện mỡnh để trở thành con ngoan, trũ giỏi xứng đỏng với cụng ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của thầy cụ. 
- Tuần sau sinh hoạt theo chủ đề: “Tiết học tốt - tuần học tốt”
----------------------------------------------------------------------------
Tuần 6 Ngày soạn: 25/9/2015
SINH HOạT LớP
Chủ đề
“CHĂM NGOAN HỌC GIỎI”
 A. Mục tiêu giáo dục.
 I. Nhiệm vụ 1. Nhận xột, đỏnh giỏ cụng tỏc tuần 6 và hoạt động của thỏng 9 giỳp học sinh:
 - Nắm được ưu, nhược điểm mỗi cỏ nhõn và đề ra phương hướng khắc phục.
 - Xếp hạnh kiểm tuần 6, thỏng 9
 II. Nhiệm vụ 2. Đề ra phương hướng hoạt động thỏng 10 tuần 7.
 - Học sinh tự đề ra kế hoạch cho bản thõn và cú hướng rốn luyện, phấn đấu để hoàn thành kế hoạch của lớp.
 - Cú trỏch nhiệm hơn với cụng việc của tập thể, cú tinh thần tự giỏc tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 III. Nhiệm vụ 3. Sinh hoạt theo chủ đề: “ Chăm ngoan học giỏi - Chào mừng Đại hội Liờn đội”.
 - Qua trao đổi kinh nghiệm nhằm: 
 + Giỳp học sinh nhận ra phần hạn chế, tồn tại trong học tập và trong giao tiếp ứng xử từ đú rỳt ra cho mỡnh những phương hướng học tập đỳng đắn, những bài học bổ ớch để trở thành con ngoan trũ giỏi.
 + Học sinh nhận thức được: cần trang bị tốt cho mỡnh những kiến thức, kĩ năng để sau này cú đủ tự tin bước vào cuộc sống.
 - Qua việc giải quyết tỡnh huống: rốn cho học sinh lũng kớnh yờu ụng bà, cha mẹ, tụn trọng người lớn tuổi.
 - Qua cỏc hoạt động của giờ sinh hoạt nhằm giỏo dục học sinh biết gần gũi yờu thương đoàn kết, gắn bú, giỳp đỡ nhau trong học tập cũng như trong cuộc sống.
B. CÁC HèNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG.
 - Cỏn bộ lớp sơ kết thi đua, xõy dựng kế hoạch phương hướng.
 - Trao đổi kinh nghiệm.
 - Giao lưu 
 * Rốn cho học sinh
 - Tự tổng hợp, bỏo cỏo, tự xõy dựng kế hoạch.
 - Tự tin trỡnh bày trước tập thể
 - Biết cỏch đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và giải quyết cỏc tỡnh huống.
C. Tiến trình hoạt động
 I. Chuẩn bị
 1. Giỏo viờn
 - Xõy dựng nội dung cho buổi sinh hoạt, chuẩn bị bản nhận xột, kế hoạch, 
 - Họp cỏn bộ lớp để thống nhất yờu cầu nội dung, hỡnh thức, kế hoạch hoạt động, phõn cụng nhiệm vụ cụ thể.
 2. Học sinh
 - Bản tổng hợp đỏnh giỏ sơ kết thi đua cỏc tổ trưởng, lớp trưởng: 4 tổ trưởng và lớp trưởng
 - Trang trớ lớp: học sinh nam.
 - Phần thưởng: Trịnh, Phương.
 - Chuẩn bị cỏc tiết mục văn nghệ: Hiền lớp phú văn nghệ
 - Đúng tiểu phẩm 
II. Cỏc bước tiến hành
 1. ổn định tổ chức: Khởi động(HS) 
 2. Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1
I. SƠ KẾT THI ĐUA TUẦN 6 THÁNG 9
 1. Lần lượt các tổ trưởng lên đỏnh giỏ hoạt động của tuần, thỏng.
 - Nhận xột về ưu, nhược điểm của cỏc thành viờn trong tổ bình bầu cá nhân xuất sắc
 - Xếp hạnh kiểm tuần 6 và HK thỏng 9
 2. Lớp trưởng đánh giá chung hoạt động của cả lớp.
 - Tổng hợp khái quát bình bầu tổ xuất sắc.
 3. Giáo viên chủ nhiệm phát thưởng.
HOẠT ĐỘNG 2
II. KẾ HOẠCH THÁNG 10 TUẦN 7
“Chăm ngoan học giỏi”.
1. Học sinh tự xõy dựng và trỡnh bày kế hoạch lờn trước lớp.
2. Giáo viên chủ nhiệm nhận xột và bổ sung kế hoạch. 
 a. Ưu điểm:
 Nhìn chung nề nếp của lớp trong thỏng 9 cơ bản ổn định: 
 - Lớp liờn tục đạt điểm TB từ 9,7 trở lờn 
 - Nề nếp chung theo qui định của Đội lớp đó thực hiện tốt.
 - Giờ học đạt nhiều điểm 10; Liờn tục đạt tuần học tốt
 - Nhiều bạn đạt điểm tốt: 
 - Tổ chức tốt Trung thu.
 - Tổ chức tốt Đại hội chi đội mẫu
 - Hoàn thành cụng việc của nhà trường và của Đội giao: Quyờn gúp vở cho học sinh Sơn La; ủng hộ sỏch cho thư viện; làm bài thi “An toàn giao thụng, Em yờu lịch sử Việt Nam”
 b. Nhược điểm:
 - Tuần 1 vẫn cũn mắc một số lỗi: Chưa chuẩn bị bài cũ, chưa học bài mới, chưa chuẩn bị đầy đủ sỏch vở theo yờu cầu; cũn MTT trong giờ học bị ghi sổ đầu bài: Việt, Quang, Thành; nghỉ học khụng cú lớ do: Hà...
 - Ở cỏc tuần sau cú hiện tượng khụng đi dộp quai hậu, bỏ dộp đi chõn đất.
 - Bắn sỳng đạn giấy chế từ bỳt bi( gõy nguy hiểm)...
3. Bổ sung kế hoạch và phương hướng hoạt động Tháng 10.
 Bỏm sỏt kế hoạch của nhà trường, Đoàn Đội. Tiếp tục thực hiện chủ điểm “Chăm ngoan học giỏi” với cỏc hoạt động cụ thể: Lễ giao ước thi đua; Hội vui học tập.
 - Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng cỏc ngày lễ trong thỏng; Ngày quốc tế người cao tuổi 1/10; Ngày giải phúng thủ đụ 10/10; Ngày thành lập Hội liờn hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Đặc biệt chào mừng Đại hội Liờn đội. 
 - Thực hiện tốt phong trào học tập giành điểm 10 để hưởng ứng cuộc thi giỏo viờn giỏi ở cỏc bộ mụn của cỏc thầy cụ trong nhà trường.
 - Làm nhiều việc tốt, chăm ngoan, học giỏi để xứng đỏng với sự dạy dỗ của ụng bà, cha mẹ ( nhất là mừng bà, mẹ và cụ giỏo nhõn dịp kỉ niệm 85 năm thành lập Hội liờn hiệp phụ nữ Việt Nam), xứng đỏng là cụng dõn của Thủ đụ anh hựng ( nhõn dịp kỉ niệm 61 năm giải phúng Thủ đụ ).
 - Tổ chức chương trỡnh Hội vui học tập, Lễ kớ giao ước thi đua
4. Lớp trưởng phõn cụng cụng việc tuần 7 dựa trờn kế hoạch thỏng 10
 - Phõn cụng đại biểu đi dự Đại hội Liờn đội (dựa trờn cơ sở đó bầu tại Đại hội Chi đội)
 - Phõn cụng cỏc bạn thực hiện cỏc cụng việc cụ thể chuẩn bị cho lễ kớ giao ước thi đua “Tiết học tốt- tuần học tốt” thực hiện trong tuần sau
 HOẠT ĐỘNG 3
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
“Chăm ngoan học giỏi” 
I. TRAO ĐỔI –ĐỐI THOẠI VỚI TẤM GƯƠNG ĐIỂN HèNH.
 - Từ thực tế của lớp: Một số học sinh cú biểu hiện lười học, khụng làm bài tập, cú thỏi độ khụng đỳng với ụng bà, cha mẹ - hướng tới mục đớch của cuộc trao đổi.
 - Đối tượng trao đổi: cỏc bạn cú thành tớch trong năm học 2014-2015. 
 - Lớp trưởng và cỏc bạn học sinh trong lớp trao đổi- đối thoại.
II. GIÁO DỤC CÁCH ỨNG XỬ, THÁI ĐỘ SỐNG CHO HỌC SINH.
 - Từ một thực tế cú thật xảy ra trong lớp( GV được phụ huynh tõm sự về một học sinh đó cú thỏi độ hỗn lỏo với bố - bỏ nhà đi) giỏo viờn hướng tới giải quyết tỡnh huống, từ đú giỏo dục cho học sinh lũng yờu kớnh ụng bà, cha mẹ; biết nhận lỗi khi cú lỗi và hướng sửa chữa lỗi lầm.
 - Tỏi hiện tỡnh huống qua việc cho học sinh đúng vai.
 - GV nờu cõu hỏi để học sinh cựng trao đổi và đưa ra cỏch ứng xử phự hợp.
 - GV giải quyết tỡnh huống dựa trờn cõu trả lời của học sinh.
 - GVKL chốt những ý trọng tõm và đưa ra cỏch ứng xử đỳng nhằm giỳp học sinh nhận ra và sửa chữa lỗi lầm.
 - GV kể một cõu chuyện để từ đú cho học sinh rỳt ra bài học thụng qua cõu chuyện.
 - GV cho cả lớp hỏt bài: Cho con - sỏng tỏc Phạm Trọng Cầu.
III. SÂN CHƠI KIẾN THỨC
 - GV cho học sinh trả lời cõu hỏi trờn mỏy- cú phần thưởng cho học sinh trả lời đỳng
 Kết thỳc Sild 9- cho hs hỏt bài: Như cú Bỏc trong ngày vui đại thắng- Sỏng tỏc: Phạm Tuyờn 
HOẠT ĐỘNG 4
 TỔNG KẾT
GV chốt nội dung buổi sinh hoạt
Chủ đề “ Chăm ngoan học giỏi” Chào mừng Đại hội Liờn đội
Học tập tấm gương điển hỡnh từ đú cú hướng phấn đấu trong học tập
- Cú ý thức rốn luyện mỡnh để trở thành con ngoan, trũ giỏi xứng đỏng với cụng ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của thầy cụ. 
- Tuần sau sinh hoạt theo chủ đề: “Tiết học tốt - tuần học tốt”
 BẦU cán bộ lớp
trao đổi về nhiệm vụ người học sinh lớp 9
I. Yờu cầu giỏo dục
Giỳp học sinh:
- Hiểu được vai trũ quan trọng của đội ngũ cỏn bộ lớp trong quỏ trỡnh học tập, rốn luyện của lớp.
- Cú kỹ năng giao tiếp, thể hiện sự tụn trọng, phục vụ và ủng hộ cỏn bộ lớp hoạt động.
- Cú ý thức trỏch nhiệm trong việc lựa chọn những cỏn bộ lớp cú năng lực, lũng nhiệt tỡnh và tinh thần trỏch nhiệm.
- Hiểu vị trớ, nhiệm vụ quan trọng của mỡnh trong năm học lớp 8.
- Tự giỏc quyết tõm cao trong học tập
- Biết giỳp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học
II. Hướng dẫn chuẩn bị hoạt động:
1.Chuẩn bị về phương tiện hoạt động
a).Mỗi cỏn bộ lớp (lớp trưởng, lớp phú, tổ trưởng...)chuẩn bị một bỏo cỏo ngắn gọn về cỏc nhiệm vụ được giao trong năm, kết quả thực hiện, thuận lợi, khú khăn, vai trũ trỏch nhiệm của cỏn bộ lớp, cỏn bộ tổ. (Hỏt về truyền thống nhà trường) 
- Bản nội quy và nhiệm vụ năm học của nhà trường
- GVCN chuẩn bị cho mỗi học sinh một bản túm tắt nội quy và nhiệm vụ năm học.
b).Cõu hỏi thảo luận
- Bạn lớp trưởng đó thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm học qua như thế nào? 
- Bạn gúp ý kiến gỡ cho bạn lớp phú phụ trỏch học tập của lớp ?
- Hoạt động của cỏc cỏn sự mụn học trong năm học qua như thế nào ?
- í kiến của bạn về hoạt động của tổ trưởng.
Cõu 1: Bạn nghĩ gỡ khi mỡnh là học sinh lớp 9
Đỏp ỏn: Học sinh lớp 9 tức là đó trói qua 3 năm học lớp 6 lớp7, và lớp 8 qua năm học lớp 9 này là bước vào lớp học cuối cấp. 
Cõu 2: Bạn thấy mỡnh phải 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_SH_7.doc