Giáo án Sinh học 8 - Hô hấp và các cơ quan hô hấp

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Trình bài được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống. Xác định trên hình các cơ quan hô hấp ở người và nêu được chức năng của chúng.

2. Kỹ năng : Xác định , qs hình, sơ đồ và phát hiện kiến thức.

3. Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp.

* TRỌNG TÂM : KN hô hấp, các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.GV : Tranh phóng to hình 20.1.2.3 sgk

2.HS : + Chuẩn bị câu hỏi lệnh trong bài này.

 + Kiến thức về hệ hô hấp ở ĐV

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 277Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học 8 - Hô hấp và các cơ quan hô hấp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 Ngày soạn:
Tiết 21 Ngày dạy:
 	 CHƯƠNG IV: HÔ HẤP
 §20. HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: Trình bài được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống. Xác định trên hình các cơ quan hô hấp ở người và nêu được chức năng của chúng.
2. Kỹ năng : Xác định , qs hình, sơ đồ và phát hiện kiến thức.
3. Thái độ : Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp.
* TRỌNG TÂM : KN hô hấp, các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.GV : Tranh phóng to hình 20.1.2.3 sgk
2.HS : + Chuẩn bị câu hỏi lệnh trong bài này.
 + Kiến thức về hệ hô hấp ở ĐV
3. phương pháp: Trực quan , hỏi đáp và giảng giải. + hoạt động theo nhóm.
III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. Ổn định lớp :1/ 
2. Kiểm tra bài cũ:2/ 
? Máu chảy trong ĐM và TT có gì khác và cách xử lý.
3. Giảng bài mới :
GV đặc vấn đề bằng cách :
 O2	O2
MÁU	NƯỚC MÔ 	TẾ BÀO
CO2	CO2
(?) Nhờ đâu máu lấy được oxi để cung cấp cho các tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể? (Nhờ cơ quan hô hấp, nhờ sự thở ra và hít vào ).
(?) Vậy hô hấp là gì ? Hô hấp có vai trò ntn với cơ thể sống ?
Hoạt động
Nội dung
Giáo viên
Học sinh
Hoạt động 1: Khái niệm hô hấp
Mục tiêu: hoạt động hơ hấp trao đổi khí, tạo năng lượng
I. Khái niệm hô hấp
Hô hấp là quá trình cung cấp ôxi cho các tb của cơ thể và lọai CO2 do các tb thải ra khỏi cơ thể.
Quá trình hô hấp gồm 3 giai đọan chủ yếu: Sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tb.
Nhờ hh mà O2 được lấy vào để oxi hóa các hợp chất, tạo ra năng lượng cần cho mọi họat động sống của cơ thể.
Gv yêu cầu HS họat động nhóm 
Gv treo tranh 20.1 để hs qs + đọc mục 1 sgk:
? Hô hấp là gì ?
? hô hấp gồm những gđ chủ yếu nào?
? hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể sống?
Gv giải thích :
 enzim
Gluxit + O2 NL +
 CO2 + nước 
Nl cần cho họat động sống của tb và cơ thể.
? hh gồm những gđ chủ yếu nào?
? sự thở có ý nghĩa gì đối với hh?
Hs làm việc theo yêu cầu:
Là quá trình cung cấp O2 cho các tb cơ thể và thải khí CO2 ra ngồi.
3 giai đọan chủ yếu: Sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tb.
Lấy O2 được lấy vào để oxi hóa các hợp chất, tạo ra năng lượng cần cho mọi họat động sống của cơ thể. Đồng thời thải CO2 và hơi nước.
Cc oxi cho tb để tham gia vào pứng tạo nl cho mọi hđ sống của tb và cthể. Đồng thời thải CO2 
Giúp thông khí ở phổi tạo đk cho tđ khí diễn ra liên tục ở tb.
Hoạt động 2:Các cơ quan trong hệ hơ hấp của người 
Mục tiêu: Đặc điểm cơ quan hơ hấp và chức năng
II. Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng:
Cơ quan hô hấp gồm : đường dẫn khí và 2 lá phổi.
- Đường dẫn khí :dẫn khí vào và ra, ngăn bụi làm ẩm, ấm không khí.
- Phổi: trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngòai.
HS ghi nội dung bảng 20 sgk.
Gv treo tranh 20.2.3 sgk hs 
qs để xđ cơ quan hh:
? hệ hh gồm những cơ quan nào?
? nêu cấu tạo của các cơ quan?
- Dựa vào đặc điểm cấu tạo các cơ quan trong đường dẫn khí cho biết?
? Những đđ cấu tạo nào trong đường dẫn khí có td làm ẩm, ấm kk khi vào phổi và đđ nào thgia bvệ phổi tránh các tac nhân gây hại?
Đđ nào của p làm tăng diện tích bề mặt tđk ?
Nêu chức năng đường dẫn khí?
Nêu chức năng của phổi?
- Trong suốt đg dẫn khí điều có hthống mao mạch và lớp chất nhày.
Đường dẫn khí có chức năng làm ấm khí.
? Vậy sao mùa đông chúng ta vẫn bị nhiễm lạnh vào phổi?
Bảng 29 sgk 
Làm ấm do lớp niêm mạc tiết chất nhầy, làm ấm do lớp mao mạch dày đặc và lông mũi giúp tránh các tnhân gây hại.
Thgia bảo vệ phổi : lông mũi giữ lại các hạt bụi lớn , chất nhày do niêm mạc tiết ra để giữ lại các hạt bụi nhỏ, lớp lông rung quét chúng ra khỏi khí quản. Nắp thực quản đậy kín đg hh không cho thức ăn lọt vào, có tb limphô , V.A tiết kháng thể.
Bao bọc phổi có 2 lớp màng , lớp ngòai dính với lòng ngực, lớp trong dính với phổi , giữa 2 lớp có chất dịch à làm phối nở rộng và xốp, có 7 – 8 trăm triệu phế nang cấu tạo nên phổi.
Dẫn khí vào và ra phồi, bảo vệ phổi tránh các tac nhân gây hại.
Là nơi tđk giữa cơ thể và mtr ngòai. 
 4. Củng cố: 3/	
? Thế nào là hh? Vai trò của hh với các họat động của cơ thể ?
? Cấu tạo các cơ quan hh phù hợp vớc chức năng ntn ?
5. DẶN DÒ :5/	
Học bài, trả lời câu hỏi sgk 
 Đọc phần em có biết + Xem trước bài mới.
Gv HD Hs trả lời câu hỏi SGK:
C©u 1: H« hÊp cung cÊp O2 cho tÕ bµo ®Ĩ tham gia vµo c¸c ph¶n øng tạo ATP cung cÊp cho mäi ho¹t ®éng sèng cđa tÕ bµo vµ c¬ thĨ ®ång thêi lo¹i CO2 ra khái c¬ thĨ
C©u 2: So s¸nh cÊu t¹o hƯ h« hÊp cđa ngêi vµ thá:
*Gièng nhau:
-§Ịu n»m trong khoang ngùc vµ ®ỵc ng¨n c¸ch víi khoang bơng bëi c¬ hoµnh
-§Ịu gåm ®êng dÉn hkÝ vµ 2 l¸ phỉi
-§êng dÉn khÝ ®Ịu cã mịi, hÇu, than hqu¶n, khÝ qu¶n, phÕ qu¶n
-Mçi l¸ phỉi ®Ịu ®ỵc cÊu t¹o bëi c¸c phÕ nang(tĩi phỉi) tËp hỵp thµnh tõng cơm, bao quanh mçi tÝu phỉi lµ mét m¹ng mao m¹ch dµy ®Ỉc
-Bao bäc phỉi cã 2 líp mµng: L¸ thµnh dÝnh vµo thµnh ngùc vµ l¸ t¹ng dÝnh vµo phỉi, gi÷a 2 líp mµng lµ chÊt dÞch
*Kh¸c nhau: ®êng dÉn khÝ ë ngêi cã thanh qu¶n ph¸t triĨn h¬n vỊ chøc n¨ng ph¸t ©m
C©u 3: Trong 3-5 phĩt ngõng thë, kh«ng khÝ trong phỉi cịng ngõng lu th«ng, nhng tim kh«ng ngõng ®Ëp, m¸u kh«ng ngõng lu th«ng qua c¸c mao m¹ch ë phỉi, trao ®ỉi khÝ ë phỉi cịng kh«ng ngõng diƠn ra, O2 trong kh«ng khÝ ë phỉi kh«ng ngõng khuÕch t¸n vµo mĩa vµ CO2 kh«ng ngõng khuÕch t¸n ra. Bëi vËy nång ®é O2trong hk«ng khÝ ¬ phỉi h¹ thÊp tíi møc kh«ng ®đ ¸p lùc ®Ỵ khuÕch t¸n vµo m¸u n÷a
C©u 4: Nhê cã thiÕt bÞ cung cÊp O2 ®¶m b¶o sù h« hÊp b×nh thêng mµ nhµ du hµnh vị trơ, lÝnh cøu ho¶, thỵ hµn cã thĨ ho¹t ®éng b×nh thêng trong c¸c m«i trêng thiÕu O2
*Rĩt kinh nghiƯm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_20_Ho_hap_va_cac_co_quan_ho_hap.doc