Giáo án Sinh học 8 - Lê Thị Hoa Phượng

Bài mở đầu.

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ CƠ THEÅ NGƯỜI

Cấu tạo cơ thể người. Không dạy: II. Sự phối hợp hoạt động của các cơ quan

Tế bào. III. Thành phần hóa học của tế bào: Không dạy chi tiết, chỉ cần liệt kê tên các thành phần.

Mô. Câu hỏi 4: Không yêu cầu HS trả lời

Thực hành: Quan sát tế bào và mô.

Phản xạ.

CHƯƠNG II. VẬN ĐỘNG

Bộ xương. Phần II. Phân biệt các loại xương: Không dạy

 

doc 156 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Sinh học 8 - Lê Thị Hoa Phượng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ûng treân GV phaân tích vai troø cuûa söï trao ñoåi chaát laø giuùp cho sinh vaät toàn taïi vaø phaùt trieån Trao ñoåi chaát laø ñaëc tröng cô baûn cuûa söï soáng. 
Hoaït ñoäng 2 :
II/ TRAO ÑOÅI CHAÁT GIÖÕA TEÁ BAØO VAØ MOÂI TRÖÔØNG TRONG : 
Muïc tieâu : hieåu ñöôïc söï trao ñoåi chaát cuûa cô theå thöïc chaát dieãn ra ôû teá baøo.
-GV yeâu caàu HS ñoïc SGK , quan saùt hình 31.2 thaûo luaän caùc caâu hoûi phaàn trang 100
- GV nhaän xeùt yù kieán cuûa HS vaø choát laïi kieán thöùc .
Hoaït ñoäng 3 :
III / MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA TÑC ÔÛ CAÁP ÑOÄ CÔ THEÅ VÔÙI TÑC ÔÛ CAÁP ÑOÄ TEÁ BAØO : 
Muïc tieâu : Phaân bieät ñöôïc trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä cô theå vaø trao ñoåi chaát ôû caáp ñoä teá baøo. Trình baøy ñöôïc moái quan heä veà söï trao ñoåi chaát ôû 2 caáp ñoä.
-GV yeâu caàu HS ñoïc ¢ SGK , quan saùt hình 31.2 thaûo luaän caùc caâu hoûi phaàn ‚ trang 101
- GV hoûi : neáu trao ñoåi chaát ôû moät caáp ñoä ngöøng laïi seõ daãn ñeán haäu quaû gì ?
- GV yeâu caàu HS ruùt ra keát luaän veà moái quan heä giöõa trao ñoåi chaát ôû hai caáp ñoä.
_ HS quan saùt tranh trao ñoåi nhoùm hoaøn thaønh caâu traû lôøi yeâu caàu :
HÖ c¬ quan
- Tieâu hoaù
- Hoâ haáp
- Tuaàn hoaøn
- Baøi tieát -
Vai troø trong söï trao ñoåi chaát
Yªu cÇu nªu ®­îc:Trao ®æi chÊt lµ
+ Laáy chaát caàn thieát vaøo cô theå 
+ Thaûi CO2 vaø chaát caën baõ ra moâi tröôøng
_ Ñaïi dieän nhoùm trình baøy nhoùm khaùc boå sung 
Tieåu keát :
ÔÛ caáp ñoä cô theå , moâi tröôøng ngoaøi cung caáp thöùc aên , nöôùc , muoái khoaùng vaø oâxi qua heä tieâu hoaù , heä hoâ haáp , ñoàng thôøi tieáp nhaän chaát baõ , saûn phaåm phaân huyû vaø khí CO2 do cô theå thaûi ra 
 HS ñoïc muïc ¢ SGK , trao ñoåi nhoùm .
Yeâu caàu : 
-Maùu mang oxi vaø chaát dd qua nöôùc moâ à teá baøo
- Hoaït ñoäng cuûa teá baøo taïo ra naêng löôïng , khí CO2 , chaát thaûi .
- Caùc saûn phaåm ñoù qua nöôùc moâ , vaøo maùu à ñeán heä hoâ haáp , baøi tieát à ra ngoaøi.
- Ñaïi dieän trình baøy , nhoùm khaùc boå sung 
Tieåu keát :
ÔÛ caáp ñoä teá baøo , caùc chaát dinh döôõng vaø oâxi tieáp nhaän töø maùu vaø nöôùc moâ ñöôïc teá baøo söû duïng cho caùc hoaït ñoäng soáng ; ñoàng thôøi caùc saûn phaåm phaân huyû ñöôïc thaøi vaøo moâi tröôøng trong , ñöa tôùi cô quan baøi tieát , coøn khí CO2 ñöôïc ñöa tôùi phoåi ñeå thaøi ra ngoaøi .
- HS döïa vaøo sô ñoà ñeå giaûi thích moái quan heä giöõa hai caáp ñoä .
- HS töï ruùt ra keát luaän.
Tieåu keát : Trao ñoåi chaát ôû hai caáp ñoä coù lieân quan maät thieát vôùi nhau ,ho¹t ®éng trao ®æi chÊt ë cÊp ®é nµy thóc ®Èy ho¹t ®éng trao ®æi chÊt ë cÊp ®é kia.
Hai qu¸ tr×nh nµy toàn taïi song song vaø nÕu 1 qu¸ tr×nh ngõng l¹i th× c¬ thÓ sÎ bÞ chÕt .
IV . KIEÅM TRA ÑAÙNH GIAÙ :
 ? ÔÛ caáp ñoä cô theå söï trao ñoåi chaát dieãn ra nhö theá naøo ?
 ? Trao ñoåi chaát ôû teá baøo coù yù nghóa gì ñoái vôùi trao ñoåi chaát cuûa cô theå ?
 ? Neâu moái quan heä giöõa trao ñoåi chaát ôû hai caáp ñoä ?
 V . DAËN DOØ :
Hoïc baøi , traû lôøi caâu hoûi SGK .
Ñoïc tröôùc baøi 32 SGK.
 * H­íng dÈn vÒ nhµ: 
C©u 3:-Trao ®æi chÊt ë cÊp ®é c¬ thÓ lµ , moâi tröôøng ngoaøi cung caáp thöùc aên , nöôùc , muoái khoaùng vaø oâxi qua heä tieâu hoaù , heä hoâ haáp , ñoàng thôøi tieáp nhaän chaát baõ , saûn phaåm phaân huyû vaø khí CO2 do cô theå thaûi ra 
-ÔÛ caáp ñoä teá baøo , caùc chaát dinh döôõng vaø oâxi tieáp nhaän töø maùu vaø nöôùc moâ ñöôïc teá baøo söû duïng cho caùc hoaït ñoäng soáng ; ñoàng thôøi caùc saûn phaåm phaân huyû ñöôïc thaøi vaøo moâi tröôøng trong , ñöa tôùi cô quan baøi tieát , coøn khí CO2 ñöôïc ñöa tôùi phoåi ñeå thaøi ra ngoaøi .
Mèi quan hÖ: Trao ñoåi chaát ôû hai caáp ñoä coù lieân quan maät thieát vôùi nhau , ñaûm baûo cho cô theå toàn taïi vaø phaùt trieån.
 Ngµy so¹n 5 th¸ng 12 n¨m 2011
TIEÁT 33 
Baøi 32 CHYEÅN HOAÙ
I. MUÏC TIEÂU :
 1.Kieán thöùc :
 * HS xaùc ñònh ñöôïc söï chuyeån hoaù vaät chaát vaø naêng löôïng trong teá baøo goàm 2 quaù trình ñoàng hoaù vaø dò hoaù , ñoù laø hoaït ñoäng cô baûn cuûa söï soáng.
 * Phaân tích ñöôïc moái quan heä giöõa trao ñoåi chaát vôùi chuyeån hoaù vaät chaát vaø naêng löôïng .
 2. Kyõ naêng :reøn kyõ naêng 
 * Phaân tích , so saùnh .
 * Hoaït ñoäng nhoùm .
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
Tranh in hoaëc tranh veõ maøu phoùng to hình 32.1 SGK.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
 1. OÅn ñònh toå chöùc : KTSS.
 2. Kieåm tra baøi cuõ :
Gv kieåm tra caâu hoûi 1 ,2,3 SGK.
 3 . Baøi môùi : GV giôùi thieäu baøi 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1
I. CHUYEÅN HOAÙ VAÄT CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG: 
Muïc tieâu : Hieåu ñöôïc chuyeån hoaù vaät chaát vaø naêng löôïng bao goàm ÑH vaø DH , töø ñoù hieåu ñöôïc khaùi nieäm chuyeån hoaù.
-GV yeâu caàu HS ñoïc ¢1 SGK , quan saùt hình 32.1 thaûo luaän caùc caâu hoûi phaàn ‚ trang 102
- GV nhaän xeùt yù kieán cuûa HS vaø choát laïi kieán thöùc .
-GV yeâu caàu HS ñoïc ¢ 2 SGK , quan saùt hình 32.1 thaûo luaän caùc caâu hoûi phaàn ‚ trang 103
- GV goïi HS leân traû lôøi.
- GV hoaøn chænh kieán thöùc.
- GV hoûi tæ leä : tæ leä giöõa ÑH vaø DH phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá naøo ?
Hoaït ñoäng 2
II. CHUYEÅN HOAÙ CÔ BAÛN: 
Muïc tieâu : Hshieåu ñöôïc theá naøo laø chuyeån hoaù cô baûn vaø yù nghóa cuûa noù.
? Cô theå ôû traïng thaùi nghæ ngôi coù tieâu dung naêng löôïng kgoâng ? Taïi sao ?
- GV yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin sgk Em hieåu chuyeån hoaù cô baûn laø gì ? YÙ nghóa cuûa chuyeån hoaù cô baûn
- GV hoaøn thieän kieán thöùc 
Hoaït ñoäng 3
III. ÑIEÀU HOAØ SÖÏ CHUYEÅN HOAÙ VAÄT CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG : 
Muïc tieâu : HS chæ roõ hai cô cheá ñieàu hoaø baèng thaàn kinh vaø theå dòch
- GV yeâu caàu caù nhaân HS nghieân cöùu SGK traû lôøi : coù nhöõng hình thöùc naøo ñieàu hoaø söï chuyeån hoaù vaät chaát vaø naêng löôïng ? 
- GV hoaøn thieän kieán thöùc.
- Caù nhaân HS ñoïc ¢ nghieân cöùu hình 32.1SGK à ghi nhôù kieán thöùc
- Trao ñoåi nhoùm ñeå thoáng nhaát caâu traû lôøi 
Yeâu caàu : 
+ Goàm 2 quaù trình ñoái laäp laø ÑH vaø DH.
+ Trao ñoåi chaát laø hieän töôïng trao ñoåi caùc chaát .
- Chuyeån hoaù vaät chaát vaø naêng löôïng laø söï bieán ñoåi vaät chaát vaø naêng löôïng.
+ Naêng löôïng ñöôïc giaûi phoùng duøng ñeå :
Co cô sinh coâng
Ñoàng hoaù
Sinh nhieät.
 - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt boå sung
- Caù nhaân HS ñoïc ¢ nghieân cöùu hình 32.1SGK hoaøn thaønh baøi taäp ra giaáy nhaùp
- Moät HS laäp baûng so saùnh.
- Moät Hs trình baøy moái quan heä:
+ Khoâng coù ÑH khoâng coù nguyeân lieäu choDH.
+ Khoâng coù DH Khoâng coù E cho ñoàng hoaù.
- Lôùp nhaän xeùt boå sung.
- Phuï thuoäc : Löùa tuoåi vaø traïng thaùi lao ñoäng.
Tieåu keát : 
Trao ñoåi chaát laø bieåu hieän beân ngoaøi cuûa quaù trình chuyeån hoaù trong teá baøo.
Ñoàng hoaù
Dò hoaù
+ Toång hôïp chaát ñôn giaûn thaønh chaát phöùc taïp , ñaëc tröng cuûa cô theå.
+Tích luyõ naêng löôïng
+ Phaân giaûi chaát phöùc taïp thaønh saûn phaåm ñôn giaûn.
+ Giaûi phoùng naêng löôïng
- ÑH vaø DH maâu thuaãn nhau nhöng thoáng nhaát vaø gaén boù chaët cheõ vôùi nhau.
- Töông quan giöõa ÑH vaø DH phuï thuoäc vaøo tuoåi , giôùi tính vaø traïng thaùi cô theå
- HS vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå traû lôøi ( coù tieâu duøng cho hoaït ñoäng cuûa tim, hoâ haáp vaø duy trì thaân nhieät )
- HS ñoïc SGK à ghi nhôù kieán thöùc
- Trao ñoåi nhoùm ñaïi dieän nhoùm traû lôøià nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt boå sung
Tieåu keát :Chuyeån hoaù cô baûn laø naêng löôïng tieâu duøng khi cô theå ôû traïng thaùi nghæ ngôi hoaøn toaøn.
- HS ñoïc SGK à traû lôøi caâu hoûi 
- HS khaùc nhaän xeùt boå sung
Tieåu keát : Quaù trình chuyeån hoaù vaät chaát vaø naêng löôïng ñöôïc ñieàu hoaø baèng hai cô cheá : thaàn kinh vaø theå dòch.
IV. KIEÅM TRA ÑAÙNH GIAÙ : 
Gheùp caùc soá 1,2,3,4 ôû coät A vôùi caùc chöõ caùi a,b,c,d ôû coät B ñeå coù caâu traû lôøi ñuùng.
Coät A
Coät B
Traû lôøi
1. Ñoàng hoaù
2. Dò hoaù
3. Tieâu hoaù
4. Baøi tieát
a. Laáy thöùc aên bieán ñoåi thaønh chaát dinh döôõng haáp thuï vaøo maùu.
b. Toång hôïp chaát ñaëc tröng vaø tích luyõ naêng löôïng.
c. Thaûi caùc saûn phaåm phaân huyû vaø caùc saûn phaåm thöøa ra khoûi cô theå.
d. Phaân giaûi chaát ñaëc tröng thaønh chaát ñôn giaûn vaø giaûi phoùng naêng löôïng.
1-
2-
3-
4-
 V . DAËN DOØ :
 * Hoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi SGK
 * Ñoïc muïc “ Em coù bieát ? ”.
 * Tìm theâm caùc bieän phaùp choáng noùng laïnh .
 * H­íng dÈn vÒ nhµ: 
C©u 2:Mäi ho¹t ®éng sèng cña c¬ thÓ ®ªu cÇn n»g l­îng ,n¨ng l­îng ®­îc gi¶i phãng tõ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸.Nªu kh«ng cã chuyÓn ho¸ th× kh«ng cã ho¹t ®éng sèng.
C©u 3: So s¸nh
§ång ho¸
-Tæng hîp chÊt ®Æc tr­ng
-TÝch luû n¨ng l­îng ë c¸c liªn kÕt ho¸ häc
Tiªu ho¸:LÊy thøc ¨n biÕn ®æi thµnh chÊt dinh d­ìng hÊp thô vµo m¸u.
Di ho¸:
-Ph©n gi¶i chÊt ®Æc tr­ng thµnh chÊt ®¬n gi¶n.
-- BÎ g·y c¸c liªn kÕt ho¸ häc gi¶i phãng n¨ng l­îng
 X¶y ra ë tÕ bµo
Bµi tiÕt:Th¶i c¸c s¶n phÈm ph©n huû vµ s¶n phÈm thõa ra m«i tr­êng ngoµi nh­ ph©n ,n­íc tiÓu,må h«i,CO2
 X¶y ra ë c¸c c¬ quan 
Ngµy so¹n 6 th¸ng 12 n¨m 2011
TIEÁT 34 : 
 Baøi 33. THAÂN NHIEÄT
I. MUÏC TIEÂU :
 1.Kieán thöùc :
 * Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm thaân nhieät vaø caùc cô cheá ñieàu hoaø thaân nhieät.
 * Giaûi thích ñöôïc cô sôû khoa hoïc vaø vaän duïng ñöôïc vaøo ñôøi soáng caùc bieän phaùp choáng noùng , choáng laïnh , ñeà phoøng caøm noùng , caûm laïnh .
 2. Kyõ naêng :reøn kyõ naêng 
 * Vaän duïng lyù thuyeát vaøo thöïc tieãn .
 * Hoaït ñoäng nhoùm .
 * Tö duy toång hôïp khaùi quaùt .
 3. Thaùi ñoä : Giaùo duïc yù thöùc töï baûo veä cô theå , ñaëc bieät khi moâi tröôøng thay ñoåi.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY – HOÏC
Tranh veà moâi tröôøng.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC :
 1. OÅn ñònh toå chöùc : KTSS.
 2. Kieåm tra baøi cuõ : Gv kieåm tra caâu hoûi 1 ,3 SGK.
 3 . Baøi môùi : GV giôùi thieäu baøi 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
Hoaït ñoäng 1
I. THAÂN NHIEÄT: 
Muïc tieâu : Hieåu ñöôïc khaùi nieäm thaân nhieät , thaân nhieät oån ñònh laø 370.
-GV yeâu caàu HS ñoïc ¢ SGK , thaûo luaän caùc caâu hoûi phaàn ‚ trang 105
- GV hoûi : thaân nhieät laø gì ? Taïi sao nhieät ñoä cô theå luoân oån ñònh ôû 370 
- GV nhaän xeùt yù kieán cuûa HS vaø choát laïi kieán thöùc .
Hoaït ñoäng 2
II. SÖÏ ÑIEÀU HOAØ THAÂN NHIEÄT : 
Muïc tieâu : H S chæ roõ cô cheá ñieàu hoaø thaân nhieät trong ñoù vai troø cuûa da vaø heä thaàn kinh ñoùng vai troø quan troïng.
-GV yeâu caàu HS nghieân cöùu SGK thaûo luaän caùc caâu hoûi phaàn ‚ trang 105
- GV ghi toùm taét yù kieán cuûa nhoùm leân baûng.
- GV löu yù noäi dung naøy lieân quan thöïc teá nhieàu phaûi höôùng cho HS töø hieän töôïng thöïc teá ñeå ñöa veà phaïm vi kieán thöùc.
VD : Muøa noùng nhieät ñoä cao maïch maùu daõn , maùu qua da nhieàu maët hoàng leân vaø muøa reùt nhieät ñoä thaáp thì ngöôïc laïi.
- GV giaûng theâm veà caáu taïo loâng mao lieân quan ñeán hieän töôïng sôûn gai oác.
- GV yeâu caàu caù nhaân HS nghieân cöùu ¢ SGK
- GV hoûi : heä thaàn kinh ñoùng vai troø gì trong ÑHTN ?
- GV hình thaønh sô ñoà söï ÑHTN baèng thaàn kinh theo cô cheá phaûn xaï : to moâi tröôøng KT cqtc nhieät ôû da
TWTK cqpx ñeå laøm taêng hay giaûm söï thoaùt nhieät .
Ñaây laø pxkñk .
- GV lieân heä thöïc tieãn vaø hoaøn chænh kieán thöùc.
Hoaït ñoäng 3
III.PHÖÔNG PHAÙP PHOØNG CHOÁNG NOÙNG LAÏNH: 
Muïc tieâu : Hs bieát caùch phoøng choáng noùng laïnh treân cô sôû khoa hoïc.
- GV yeâu caàu caù nhaân HS nghieân cöùu ¢ SGK traû lôøi caùc caâu hoûi phaàn ‚ tr 106
- GV hoaøn thieän kieán thöùc
- GV hoûi theâm baûn thaân em ñaõ coù hình thöùc reøn luyeän naøoñeå taêng söùc chòu ñöïng cuûa cô theå ?
- Haõy giaûi thích caâu “ Trôøi noùng choùng khaùt , trôøi maùt choùng ñoùi”
? Taïi sao muøa reùt caøng ñoùi caøng reùt ?( GV gôïi yù ñeå quy veà kieán thöùc roài giaûi thích )
- Caù nhaân HS ñoïc ¢ nghieân cöùu hình 32.1SGK à ghi nhôù kieán thöùc
- Trao ñoåi nhoùm ñeå thoáng nhaát caâu traû lôøi 
 - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy à nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt boå sung
Tieåu keát : 
 -Thaân nhieät laø nhieät ñoä cuûa cô theå .
- Thaân nhieät luoân oån ñònh 370 laø do söï caân baèng giöõa sinh nhieät vaø toaû nhieät.
1. Vai troø cuûa da trong ñieàu hoaø thaân nhieät :
- Caù nhaân HS nghieân cöùu SGK vaän duïng kieán thöùc tieát 33, kieán thöùc thöïc teá trao ñoåi nhoùm thoáng nhaát yù kieán 
- Trao ñoåi nhoùm ñaïi dieän nhoùm traû lôøià nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt boå sung
 Tieåu keát :Da coù vau troø quan troïng trong ÑHTN: 
Khi trôøi noùng , lao ñoäng naëng : mao maïch ôû da daõn toaû nhieät , taêng tieát moà hoâi 
- Khi trôøi reùt : mao maïch co cô chaân loâng co giaûm söï toaû nhieät.
2.Vai troø cuûa heä thaàn kinh trong ñieàu hoaø thaân nhieät :
- HS ñoïc ¢ SGK à traû lôøi caâu hoûi 
- HS khaùc nhaän xeùt boå sung
Tieåu keát :heä thaàn kinh ñoùng vaøi troø quan troïng trong ÑHTN theo cô cheá sau :
to moâi tröôøng KT cqtc nhieät ôû da
TWTK cqpx ñeå laøm taêng hay giaûm söï thoaùt nhieät . Ñaây laø pxkñk .
- HS ñoïc ¢ SGK à ghi nhôù kieán thöùc
- Trao ñoåi nhoùm ñaïi dieän nhoùm traû lôøi
nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt boå sung
Tieåu keát : chuùng ta caàn taêng cöôøng reøn luyeän thaân theå ñeå taêng khaû naêng chòu ñöïng khi nhieät ñoä moâi tröôøng thay ñoåi , ñoàng thôøi bieát söû duïng caùc bieän phaùp vaø phöông tieän choáng noùng , choáng laïnh moät caùch hôïp lyù.
- HS vaän duïng kieán thöùc ñeå traû lôøi 
IV. KIEÅM TRA ÑAÙNH GIAÙ :
 ? Thaân nhieät laø gì ? Taïi sao thaân nhieät luoân oån ñònh ?
 ? Trình baøy cô cheá ñieàu hoaø thaân nhieät khi trôøi noùng , laïnh ?
V . DAËN DOØ : 
 * Ñoïc muïc “ Em coù bieát ? ”.
 * OÂn laïi toaøn boä kieán thöùc chuaån bò cho oân taäp HKI 
. * H­íng dÈn vÒ nhµ: 
C©u 2:Khi trêi l¹nh nhiÖt to¶ ra m«i tr­êng nhiÒu dÉn tíi c¬ thÓ mÊt nhiÒu nhiÖt nªn c¸c mao m¹ch co l¹i ,gi¶m l­îng m¸u qua da vµ gi¶m bít sù mÊt nhiÖt.Ngoµi ra khi trêi rÐt c¬ thÓ còng t¨ng c­êng qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ ®Ó t¨ng sinh nhiÖt.nªn "trêi m¸t chãng ®ãi"
 Ngµy so¹n 12 th¸ng 12 n¨m 2011
Tieát 35: 
OÂN TAÄP HOÏC KÌ I
I. Muïc tieâu
- Heä thoáng hoùa kieán thöùc HKI.
- Naém caùc kieán thöùc cô baûn ñaõ hoïc.
* Kæ naêng:
- Vaän duïng kieán thöùc, khaùi quaùt theo chuû ñeà.
- Hoaït ñoäng nhoùm.
II. ÑDDH:
Tranh veõ: Teá baøo, moâ, heä vaän ñoäng, tuaàn hoaøn, hoâ haáp, tieâu hoùa.
Baûng phuï theo maãu caùc baûng trong SGK
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc
 1.OÅn ñònh lôùp : 
 2. Kieåm tra: 
1.Chuyeån hoaù vaät chaát vaø naêng löôïng laø laø gì?Goàm nhöõng quaù trình naøo?
2. Em hieåu chuyeån hoaù cô baûn laø gì ? YÙ nghóa cuûa chuyeån hoaù cô baûn?
 3. Baøi môùi 
HÑ1: Heä thoáng hoùa kieán thöùc: 
- GV chia lôùp thaønh 6 nhoùm vaø yeâu caàu caùc nhoùm hoaøn thaønh baûng kieán thöùc cuûa mình. Cuï theå: Nhoùm 1- Baûng 35.1; Nhoùm 2 – Baûng 35.2....Nhoùm 6- Baûng 35.6
- GV treo baûng phuï cho caùc nhoùm söûa baøi.
- Ghi yù kieán boå sung cuûa nhoùm vaøo beân caïnh.
- Sau khi HS thaûo luaän Gv cho Hs nhaéc laïi toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc.
- GV giuùp HS hoaøn thieän kieán thöùc baèng caùch duøng caùc baûng chuaån kieán thöùc ñaõ hoaøn thaønh.
- Caùc nhoùm tieán haønh thaûo luaän theo noäi dung trong baûng.
- Moåi caù nhaân phaûi vaän duïng kieán thöùc, thaûo luaän thoáng nhaát caâu traû lôøi.
- Ñaïi dieän caùc nhoùm hoaøn thaønh baûng phuï cuûa GV. Ñaïi dieän khaùc thuyeát minh keát quaû cuûa nhoùm-> Nhoùm khaùc boå sung.
- Thaûo luaän toaøn lôùp.
- Caùc nhoùm hoaøn thieän kieán thöùc. 
* Keát luaän: Toaøn boä noäi dung ôû trong baûng (Töø 35.1-> 35.6) nhö SGV
B¶ng35- 1: Kh¸i qu¸t vÒ c¬ thÓ ng­êi
CÊp ®é tæ chøc
§Æc ®iÓm ®Æc tr­ng
CÊu t¹o
Vai trß
TÕ bµo
Gåm: mµng, chÊt tÕ bµo víi c¸c tÕ bµo quan chñ yÕu ( ti thÓ, l­íi néi chÊt, bé m¸y G«ngi), nh©n
Lµ ®¬n vÞ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng cña c¬ thÓ
M«
TËp hîp c¸c tÕ bµo chuyªn ho¸, cã cÊu tróc gièng nhau.
Tham gia cÊu t¹o nªn c¸c c¬ quan
C¬ quan
§­îc t¹o nªn bëi c¸c m« kh¸c nhau.
Tham gia cÊu t¹o vµ thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh cña hÖ c¬ quan.
HÖ c¬ quan
Gåm c¸c c¬ quan cã mèi liªn hÖ vÒ chøc n¨ng.
Thùc hiÖn mét chøc n¨ng nhÊt ®Þnh cña c¬ thÓ.
B¶ng 35 - 2: Sù vËn ®éng c¬ thÓ
HÖ c¬ quan thùc hiÖn vËn ®éng
§Æc ®iÓm cÊu t¹o ®Æc tr­ng
Chøc n¨ng
Vai tß chung
Bé x­¬ng
- Gåm nhiÒu x­¬ng liªn kÕt víi nhau qua c¸c khíp
- Cã tÝnh chÊt cøng r¾n vµ ®µn håi
T¹o bé khung c¬ thÓ:
+ B¶o vÖ
+ N¬i b¸m cña c¬
Gióp c¬ thÓ ho¹t ®éng ®Ó thÝch øng víi m«i tr­êng
HÖ c¬
- TÕ bµo c¬ dµi
- Cã kh¶ n¨ng co d·n.
C¬ co, d·n gióp c¸c c¬ quan ho¹t ®éng.
B¶ng 35 - 3: TuÇn hoµn
C¬ quan
§Æc ®iÓm cÊu t¹o ®Æc tr­ng
Chøc n¨ng
Vai trß chung
HÖ tuÇn hoµn m¸u
Tim 
- Cã van nhÜ thÊt vµ van vµo ®éng m¹ch.
- Co bãp theo chu k× gåm 3 pha
B¬m m¸u liªn tôc theo mét chiÒu tõ t©m nhÜ vµo t©m thÊt vµ tõ t©m thÊt vµo ®éng m¹ch
Gióp m¸u tuÇn hoµn liªn tôc theo mét chiÒu trong c¬ thÓ, n­íc m« còng liªn tôc ®­îc ®æi míi, b¹ch huyÕt còng liªn tôc ®­îc l­u th«ng.
HÖ m¹ch
Gåm ®éng m¹ch, mao m¹ch vµ tÜnh m¹ch.
DÉn m¸u tõ tim ®i kh¾p c¬ thÓ vµ tõ kh¾p c¬ thÓ vÒ tim.
B¶ng 35 - 4. H« hÊp
C¸c giai ®o¹n chñ yÕu trong h« hÊp
C¬ chÕ
Vai trß
Riªng
Chung
Thë
Ho¹t ®éng phèi hîp cña lång ngùc vµ c¸c c¬ h« hÊp
Gióp kh«ng khÝ trong phæi th­êng xuyªn ®æi míi
Cung cÊp O2 cho c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ vµ th¶i CO2 ra khái c¬ thÓ.
Trao ®æi khÝ ë phæi
C¸c khÝ (O2, CO2) khuÕch t¸n tõ n¬i cã nång ®é cao ®Õn n¬i cã nång ®é thÊp.
T¨ng nång ®é O2 vµ gi¶m nång ®é CO2 trong m¸u.
Trao ®æi khÝ ë tÕ bµo
C¸c khÝ (O2, CO2) khuÕch t¸n tõ n¬i cã nång ®é cao ®Õn n¬i cã nång ®é thÊp.
Cung cÊp O2 cho tÕ bµo vµ nhËn ra CO2 do tÕ bµo th¶i ra.
B¶ng 35 - 5. Tiªu ho¸
 C¬ quan thùc hiÖn
Ho¹t
®éng Lo¹i
 chÊt
Khoang miÖng
Thùc qu¶n
D¹ dµy
Ruét non
Ruét giµ
Tiªu ho¸
Gluxit
+
+
Lipit
+
Pr«tªin
+
+
HÊp thô
§­êng
+
axit bÐo vµ glyxªrin
Axit amin
+
+
B¶ng 35-6:Trao ®æi chÊt vµ chuyÓn ho¸
C¸c qu¸ tr×nh
§Æc ®iÓm
Vai trß
Trao ®æi chÊt
ë cÊp ®é c¬ thÓ
-LÊy c¸c chÊt cÇn thiÕt cho c¬ thÓ tõ m«i tr­êng ngoµi
-Th¶i ra c¸c chÊt cÆn b¶,thõa ra m«i tr­êng ngoµi
Lµ c¬ së cho qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸
ë cÊp ®é tÕ bµo
LÊy c¸c chÊt cÇn thiÕt cho tÕ bµo tõ m«i tr­êng trong
ChuyÓn ho¸ ë tÕ bµo
§ång ho¸
-Tæng hîp c¸c chÊt ®Æc tr­ng cña c¬ thÓ
-TÝch luû n¨ng l­îng
Lµ c¬ së cho mäi ho¹t ®éng cña c¬ thÓ
DÞ ho¸
_Ph©n gi¶i c¸c chÊt cña tÕ bµo
-Gi¶i phãng n¨ng l­îng cho c¸ ho¹t ®éng sèng cña tÕ bµo vµ c¬ thÓ
HÑ2: Thaûo luaän caâu hoûi: 
- GV yeâu caàu: Traû lôøi caâu hoûi 1, 2, 3SGK112.
- GV cho HS thaûo luaän toaøn lôùp.
- GV ñeå cho HS caùc nhoùm töï ñaùnh giaù keát quaû laãn nhau-> nhaän xeùt vaø boå sung.
- GV nhaän xeùt-> giuùp HS hoaøn thieän kieán thöùc.
- HS thaûo luaän theo nhoùm thoáng nhaát caâu traû lôøi.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy-> Nhoùm khaùc boå sung.
H­íng dÉn:
C©u 1:
-S¬ ®å:H×nh 2.3 trang 9
-Gi¶i thÝch:Häc sinh tù lµm
C©u 2: 
HÖ tuÇn hoµn tham gia vËn chuyÓn c¸c chÊt:
+ Mang oxi tõ hÖ h« hÊp vµ chÊt dinh d­ìng tõ hÖ tiªu hãa tíi c¸c tÕ bµo.
+ Mang c¸c s¶n phÈm tõ c¸c tÕ bµo ®i tíi hÖ h« hÊp nvµ hÖ bµi tiÕt.
+ HÖ h« hÊp gióp c¸c tÕ bµo trao ®æi khÝ.
+ LÊy oxi tõ m«i tr­êng ngoµi cung cÊp cho c¸c tÕ bµo.
+ Th¶i CO2 do c¸c tÕ bµo th¶i ra khái c¬ thÓ.
HÖ tiªu hãa biÕn ®æi thøc ¨n thµnh c¸c chÊt dinh d­ìng cung cÊp cho c¸c tÕ bµo.
C©u 3: .
C¸c s¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tiªu hãa ®îc hÊp thô qua mµng ruét ®i theo hai con
 ®­êng:
+ Con ®­êng m¸u gåm ®­êng ®¬n, axit amin, c¸c muèi kho¸ng, níc.
+ Con ®­êng b¹ch huyÕt gåm c¸c axiit tan trong dÇu mì
* Keát luaän: Noäi dung ôû SGV 168, 169.
IV.Kieåm tra ñaùnh giaù : 
GV nhaän xeùt tieát oân taäp, cho ñieåm moät soá nhoùm hoaøn taát toát.
V. Daën doø: 
- OÂn taäp chuaän bò thi hoïc kì.
- Tìm hieåu cheá ñoä dinh döôõng cuûa ngöôøi VN vaø cuûa gia ñình mình.
Ngµy so¹n 13 th¸ng 12 n¨m 2011
TiÕt 36: KiÓm tra häc kú
I Môc tiªu:
KiÓm tra sù lÜnh héi kiÕn thøc cña häc sinh, qua ®ã gi¸o viªn cã c¬ së ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh.
II Néi dung
C©u 1: Tr×nh bµy mèi liªn hÖ vÒ chøc n¨ng gi÷a c¸c hÖ c¬ quan ®· häc (bé x­¬ng, hÖ c¬, hÖ tuÇn hoµn, hÖ h« hÊp, hÖ tiªu hãa)?
C©u 2: C¸c hÖ tuÇn hoµn, h« hÊp, tiªu hãa ®· tham gia vµo häat ®éng trao ®æi chÊt vµ chuyÓn hãa nh thÕ nµo?
C©u 3: C¸c chÊt hÊp thô ë ruét ®uîc vËn chuyÓn ®Õn c¸c tÕ bµo cña c¬ thÓ theo nh÷ng con ®­êng nµo?
Caâu 4:Caùc hoaït ñoäng bieán ñoåi hoaù hoïc thöùc aên ôû ruoät non laø gì?Taïi sao noùi thöùc aên ñöôïc bieán ñoåi hoaøn toaøn ôû ruoät non ?
§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm
C©u 1: (3,5 ®iÓm) 
Mèi liªn hÖ theo s¬ ®å:(1®)
HÖ vËn ®éng
HÖ tuÇn hoµn
HÖ h« hÊp
HÖ tiªu hãa
HÖ bµi tiÕt
Gi¶i thÝch: (2.5®. mçi ý 0.5®)
+ Bé x­¬ng t¹o khung cho toµn bé c¬ thÓ, lµ n¬i b¸m cña hÖ c¬ vµ gi¸ ®ì cho c¸c hÖ c¬ quan kh¸c.
+ HÖ c¬ häat ®éng gióp x­¬ng cö ®éng
+ HÖ tuÇn hoµn dÉn m¸u ®Õn tÊt c¶ c¸c hÖ c¬ quan gióp c¸c hÖ nµy trao ®æi chÊt.
+ HÖ h« hÊp lÊy oxi tõ m«i tr­êng cung cÊp cho c¸c hÖ c¬ quan vµ th¶i CO2 ra m«i tr­êng th«ng qua hÖ tuÇn hoµn.
+ HÖ tiªu hãa lÊy thøc ¨n tõ m«i tr­êng ngoµi vµ biÕn ®æi chóng thµnh c¸c chÊt dinh d­ìng ®Ó cung cÊp cho tÊt c¶ c¸c hÖ c¬ quan th«ng qua hÖ tuÇn hoµn.
+ HÖ bµi tiÕt gióp th¶i c¸c chÊt cÆn b·, thõa trong trao ®æi chÊt cña tÊt c¶ c¸c hÖ c¬ quan ra m«i trêng ngoµi th«ng qua hÖ tuÇn hoµn.
C©u 2: 3 ®iÓm
HÖ tuÇn hoµn tham gia vËn chuyÓn c¸c chÊt:(1®)
+ Mang oxi tõ hÖ h« hÊp vµ chÊt dinh d­ìng tõ hÖ tiªu hãa tíi c¸c tÕ bµo. (0,5®)
+ Mang c¸c s¶n phÈm tõ c¸c tÕ bµo ®i tíi hÖ h« hÊp nvµ hÖ bµi tiÕt. . (0,5®)
- HÖ h« hÊp gióp c¸c tÕ bµo trao ®æi khÝ:(1®).
+ LÊy oxi tõ m«i tr­êng ngoµi cung cÊp cho c¸c tÕ bµo. . (0,5®)
+ Th¶i CO2 do c¸c tÕ bµo th¶i ra khái c¬ thÓ. . (0,5®)
HÖ tiªu hãa biÕn ®æi thøc ¨n thµnh c¸c chÊt dinh d­ìng cung cÊp cho c¸c tÕ bµo.(1®)
C©u 3: 2®iÓm.
C¸c s¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tiªu hãa ®­îc hÊp thô qua mµng ruét ®i theo hai con ®­êng:
+ Con ®­êng m¸u gåm ®­êng ®¬n, axit amin, c¸c muèi kho¸ng, n­íc.(1®)
+ Con ®­êng b¹ch huyÕt gåm c¸c axiit tan trong dÇu mì.(1®)
C©u 4: 1,5®iÓm
C¸c ho¹t ®éng biÕn ®æi ho¸ häc trong thøc ¨n ë ruét non :Xem môc II trang 91. (1®)
Vì ôû ñaây coù caùc dòch tieâu hoaù:Dòch tuî,dòch maät

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_8_sua.doc