Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VII: Quả và hạt - Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

1- MỤC TIÊU

 *Hoaït ñoäng 1:

 1.1. Kiến thức:

 – HS biết: Heä thoáng hoùa ñöôïc nhöõng kieán thöùc veà cây có hoa.

 – HS hiểu:Sự thống nhất ở cây có hoa.

 1.2. Kĩ năng:

 – HS thực hiện được: Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về thực vật

 – HS thực hiện thành thạo:So sánh, phân tích.

 1.3. Thái độ:

 – Thói quen:Yêu thích môn học.

 – Tính cách:Có ý thức học tập tốt.

 *Hoaït ñoäng 2:

 2.1. Kiến thức:

 – HS biết: - Tìm ñöôïc moái quan heä chaët cheõ giöõa caùc cô quan vaø caùc boä phaän cuûa caây trong hoaït ñoäng soáng, taïo thaønh moät cô theå toaøn veïn.

 – HS hiểu: - Vaän duïng kieán thöùc giaûi thích ñöôïc moät vaøi hieän töôïng thöïc teá troàng troït.

 

doc 6 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 857Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VII: Quả và hạt - Bài 36: Tổng kết về cây có hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 – Tiết 43
ND:21/1/2013
TOÅNG KEÁT VE ÀCAÂY COÙ HOA 
1- MỤC TIÊU 
 *Hoaït ñoäng 1:
 1.1. Kiến thức:
 – HS biết: Heä thoáng hoùa ñöôïc nhöõng kieán thöùc veà cây có hoa.
 – HS hiểu:Sự thống nhất ở cây có hoa.
 1.2. Kĩ năng:
 – HS thực hiện được: Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về thực vật
 – HS thực hiện thành thạo:So sánh, phân tích.
 1.3. Thái độ:
 – Thói quen:Yêu thích môn học.
 – Tính cách:Có ý thức học tập tốt.
 *Hoaït ñoäng 2:
 2.1. Kiến thức:
 – HS biết: - Tìm ñöôïc moái quan heä chaët cheõ giöõa caùc cô quan vaø caùc boä phaän cuûa caây trong hoaït ñoäng soáng, taïo thaønh moät cô theå toaøn veïn.
 – HS hiểu: - Vaän duïng kieán thöùc giaûi thích ñöôïc moät vaøi hieän töôïng thöïc teá troàng troït.
 2.2. Kĩ năng:
 – HS thực hiện được: Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về thực vật
 – HS thực hiện thành thạo:So sánh, phân tích.
 3.3. Thái độ:
 – Thói quen: Yêu thích môn học.
 – Tính cách: Có ý thức học tập tốt.
* GDHN:
- Cây có hoa là kết quả tiến hóa lâu dài của thực vật.
- Cây xanh có mối quan hệ mật thiết với môi trường.
2- NỘI DUNG HỌC TẬP :
 – Söï thoáng nhaát veà chöùc naêng giöõa caùc cô quan ôû caây coù hoa.
3- CHUẨN BỊ
3.1. Giáo viên: 
 – Mô hình sơ đồ cây cây hoa.
 3.2. Học sinh:
– OÂn kieán thöùc veà caáu taïo, chöùc naêng reã, thaân, laù, hoa quaû, haït.
4- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện
6A1:..
6A2:..
6A3:..
 4.2. Kiểm tra miệng:
Câu 1: Nhöõng ñieàu kieän beân ngoaøi,beân trong naøo caàn cho haït naûy maàm? (8ñ)
Câu 2: Trong moät cô quan vaø giöõa caùc cô quan cuûa caây coù hoa coù nhöõng moái quan heä naøo ñeå caây thaønh moät theå thoáng nhaát? ( 2 đ)
ĐA:1. Ñieàu kieän beân ngoaøi: ñuû nöôùc, khoâng khí, nhieät ñoä thích hôïp.
Ñieàu kieän beân trong: haït gioáng toát, chaéc, maåy, khoâng bò saâu moït, söùt seïo, khoâng bò moác.
2. Trong moät cô quan vaø giöõa caùc cô quan cuûa caây coù hoa coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau ñeå caây thaønh moät theå thoáng nhaát. 
4.3. Tiến trình bài học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
* Giôùi thieäu baøi: Caây coù nhieàu cô quan khaùc nhau, moãi cô quan coù chöùc naêng rieâng. Vaäy chuùng hoaït ñoäng nhö theá naøo ñeå taïo thaønh moät theå thoáng nhaát? Ñoù chính laø caâu hoûi maø baøi hoïc naøy caàn phaûi giaûi ñaùp.
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà söï thoáng nhaát giöõa caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa moãi cô quan ôû caây coù hoa.( 15’)
GV: Moãi HS ñoïc thoâng tin muïc I SGK: thöïc hieän baøi taäp traéc nghieäm trong SGK vaø töï ghi ñaùp aùn vaøo sô ñoà H36.1 trong vôû baøi taäp.
 HS neâu ñaùp aùn cuûa mình, caû lôùp tham gia chöõa baèng troø chôi:
Moãi laàn 2 toå tham gia.
Moãi em ñaïi dieän cho 2 toå caàm caùc quaân baøi coù teân caùc cô quan cuûa caây coù hoa, laàn löôït giô cao vaø goïi teân moät quaân baøi, ôû moãi toå tham gia chôi, HS naøo giöõ quaân baøi veà ñaëc ñieåm caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa cô quan ñoù ñöùng daäy tröôùc laø toå ñoù thaéng vaø ñöôïc ñieåm.
Khi baïn ñaõ goïi heát teân caùc cô quan, luùc ñoù troïng taøi laø GV chaám ñieåm, toå naøo coù nhieàu ñieåm laø thaéng cuoäc.
Sau troø chôi, yeâu caàu moãi HS thöïc hieän tieáp leänh SGK, suy nghó traû lôøi vaø ghi vaøo vôû baøi taäp.
.Trình baøy laïi moät caùch heä thoáng toøn boä ñaëc ñieåm, caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa taát caû caùc cô quan ôû caây coù hoa.
GV:Coù nhaän xeùt gì veà moái quan heä giöõa caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa moãi cô quan?
 HS ñoïc 2 caâu traû lôøi ñoù tröôùc lôùp ñeå giuùp nhau hoaøn thieän.
-GV choát laïi.
Giöõa caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa moãi cô quan coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau.
-GV neâu vaán ñeà tieáp: Caây coù hoa coù nhieàu cô quan, moãi cô quan cuûa caây ñeàu coù aáu taïo phuø hôïp vôùi chöùc naêng rieâng cuûa chuùng, vaäy giöõa caùc cô quan coù quan heä vôùi nhau khoâng vaø quan heä nhö theá naøo?
Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu söï thoáng nhaát veà chöùc naêng giöõa caùc cô quan ôû caây coù hoa.( 20’)
+HS ñoïc thoâng tin SGK, traû lôøi caâu hoûi:
Qua caùc thoâng tin treân, cho bieát giöõa caùc cô quan ôû caây coù hoa coù moái quan heä nhö theá naøo?
-GV coù theå gôïi yù:
.Thoâng tin thöù nhaát cho ta bieát nhöõng cô quan naøo cuûa caây coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau veà chöùc naêng?
-GV gôïi yù theâm:
*Khoâng coù reã huùt nöôùc vaø muoái khoaùng thì laù coù cheá taïo ñöôïc chaát höõu cô khoâng?
*Khoâng coù thaân thì caùc chaát höõu cô do laù cheá taïo coù ñöôïc chuyeån ñeán nôi khaùc khoâng?
*Coù thaân, coù reã nhöng khoâng coù laù (laù khoâng coù dieäp luïc) thì caây coù cheá taïo ñöôïc chaát höõu cô khoâng? ÔÛ nhöõng caây khoâng coù laù thì thaân, caønh coù bieán ñoåi theá naøo ñeå thöïc hieän chöùc naêng thay laù? 
.Thoâng tin thöù hai vaø ba cho ta bieát: khi hoaït ñoäng cuûa moät cô quan giaûm ñi hay ñöôïc taêng cöôøng coù aûnh höôûng gì ñeán hoïat ñoäng cuûa caùc cô quan khaùc?
-Cuoái cuøng yeâu caàu HS suy nghó ñeå tìm caâu traû lôøi cho caâu hoûi muïc 2. Trao ñoåi toaøn lôùp hoaøn thieän ñaùp aùn.
-GV choát laïi:
Trong hoaït ñoäng soáng cuûa caây, giöõa caùc cô quan ôû caây coù hoa coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau veà chöùc naêng. Hoaït ñoäng cuûa moãi cô quan ñeàu phaûi nhôø vaøo söï phoái hôïp hoïat ñoäng cuûa caùc cô quan khaùc vaø cuûa toaøn boä caây.
* GDHN:
- Cây có hoa là kết quả tiến hóa lâu dài của thực vật.
- Cây xanh có mối quan hệ mật thiết với môi trường.
I.Caây laø moät theå thoáng nhaát:
1.Söï thoáng nhaát giöõa caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa moãi cô quan ôû caây coù hoa:
Caây goàm coù caùc cô quan:
-Reã: coù caùc teá baøo bieåu bì keùo daøi thaønh loâng huùt ñeå haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng cho caây.
-Thaân: goàm nhieàu boù maïch goã vaø maïch raây: vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng töø reã leân laù vaø chaát höõu cô töø laù ñeán taát caû caùc boä phaän khaùc cuûa caây.
-Laù: nhöõng teá baøo vaùch moûng chöùa nhieàu luïc laïp, treân lôùp teá baøo bieåu bì coù nhöõng loã khí ñoùng môû ñöôïc: thu nhaän aùnh saùng ñeå cheá taïo chaát höõu cô cho caây. Trao ñoåi khí vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi vaø thoaùt hôi nöôùc.
-Hoa: mang caùc haït phaán chöùa teá baøo sinh duïc ñöïc vaø noõan chöùa teá baøo sinh duïc caùi: thuïc hieän thuï phaán, thuï tinh, keát haït vaø taïo quaû.
-Quaû: goàm voû quaû vaø haït: baûo veä haït vaø goùp phaàn phaùt taùn haït.
-Haït: goàm voû, phoâi vaø chaát dinh döôõng döï tröõ: naûy maàm thaønh caây con, duy tì vaø phaùt trieån noøi gioáng.
Giöõa caáu taïo vaø chöùc naêng cuûa moãi cô quan ôû caây coù hoa coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau.
2.Söï thoáng nhaát veà chöùc naêng giöõa caùc cô quan ôû caây coù hoa:
Trong hoaït ñoäng soáng cuûa caây, giöõa caùc cô quan ôû caây coù hoa coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau veà chöùc naêng. Hoaït ñoäng cuûa moãi cô quan ñeàu phaûi nhôø vaøo söï phoái hôïp hoïat ñoäng cuûa caùc cô quan khaùc vaø cuûa toaøn boä caây.
4.4. Tổng kết
1.Caây coù hoa coù nhöõng loaïi cô quan naøo? Chuùng coù chöùc naêng gì? 
ĐA: Caây goàm coù caùc cô quan:
-Reã: coù caùc teá baøo bieåu bì keùo daøi thaønh loâng huùt ñeå haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng cho caây.
-Thaân: goàm nhieàu boù maïch goã vaø maïch raây: vaän chuyeån nöôùc vaø muoái khoaùng töø reã leân laù vaø chaát höõu cô töø laù ñeán taát caû caùc boä phaän khaùc cuûa caây.
-Laù: nhöõng teá baøo vaùch moûng chöùa nhieàu luïc laïp, treân lôùp teá baøo bieåu bì coù nhöõng loã khí ñoùng môû ñöôïc: thu nhaän aùnh saùng ñeå cheá taïo chaát höõu cô cho caây. Trao ñoåi khí vôùi moâi tröôøng beân ngoaøi vaø thoaùt hôi nöôùc.
-Hoa: mang caùc haït phaán chöùa teá baøo sinh duïc ñöïc vaø noõan chöùa teá baøo sinh duïc caùi: thuïc hieän thuï phaán, thuï tinh, keát haït vaø taïo quaû.
-Quaû: goàm voû quaû vaø haït: baûo veä haït vaø goùp phaàn phaùt taùn haït.
-Haït: goàm voû, phoâi vaø chaát dinh döôõng döï tröõ: naûy maàm thaønh caây con, duy tì vaø phaùt trieån noøi gioáng.
Câu 2.Trong moät cô quan vaø giöõa caùc cô quan cuûa caây coù hoa coù nhöõng moái quan heä naøo ñeå caây thaønh moät theå thoáng nhaát? Cho ví duï?
ĐA:Trong moät cô quan vaø giöõa caùc cô quan cuûa caây coù hoa coù moái quan heä chaët cheõ vôùi nhau ñeå caây thaønh moät theå thoáng nhaát.
Ví duï: hoaït ñoäng chính cuûa caây laø cheá taïo chaát höõu cô ñeå nuoâi caây. Nhöng laù muoán thöïc hieän ñöôïc chöùc naêng ñoù phaûi nhôø vaøo hoaït ñoäng cuûa reã haáp thuï nöôùc vaø muoái khoaùng, ñoàng thôøi caùc chaát ñoù phaûi ñöôïc chuyeån qua thaân môùi leân ñöôïc laù.
4.5. Hướng dẫn học tập :
 - Đối với bài học ở tiết này:
Hoïc thuoäc baøi, traû lôøi caâu hoûi SGK.
 - Đối với bài học ở tiết tiếp theo :
Chuaån bò: toång keát veà caây coù hoa (tt).
Tìm hieåu tröôùc noäi dung baøi.
Vaät maãu: caây coù laù hoaøn toaøn chìm döôùi maët nöôùc ( rong ñuoâi choù); caây coù laù noåi treân maët nöôùc (suùng, sen); caây coù laù vöôn khoûi maët nöôùc ( beøo taây).
5- PHỤ LỤC : ( Không có )

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 36. Tổng kết về cây có hoa.doc