Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VIII: Các nhóm thực vật - Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng

I > MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

 - Hiểu được quá trình phát triển của giới thực vật từ thấp đến cao gắn liền với sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn, nêu được 3 giai đoạn phát triển chính của giới thực vật.

 - Nêu rõ được mối quan hệ giữa điều kiện sống với các giai đoạn phát triển của thực vật và sự thích nghi của chúng.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng khái quát hóa.

 3. Thái độ: Có thái độ yêu và bảo vệ thiên nhiên.

II > CHUẨN BỊ

GV :tranh sự phát triển của giới thực vật

HS :Xem bài trước

III > PHƯƠNG PHÁP

- Đàm thoại , trực quan , thảo luận nhóm

IV > TIẾN TRÌNH

1 > Ổn định lớp : Ts : Vắng CP: Vắng KP:

2 > Kiểm tra bài cũ :

3 > Bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 634Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương VIII: Các nhóm thực vật - Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 54
Ngaøy daïy ://
 §44. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA GIÔÙI THÖÏC VAÄT
I > MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc:
	- Hieåu ñöôïc quaù trình phaùt trieån cuûa giôùi thöïc vaät töø thaáp ñeán cao gaén lieàn vôùi söï chuyeån töø ñôøi soáng döôùi nöôùc leân caïn, neâu ñöôïc 3 giai ñoaïn phaùt trieån chính cuûa giôùi thöïc vaät.
	- Neâu roõ ñöôïc moái quan heä giöõa ñieàu kieän soáng vôùi caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thöïc vaät vaø söï thích nghi cuûa chuùng.
 2. Kyõ naêng: Reøn luyeän kyõ naêng khaùi quaùt hoùa.
 3. Thaùi ñoä: Coù thaùi ñoä yeâu vaø baûo veä thieân nhieân.
II > CHUAÅN BÒ
GV :tranh söï phaùt trieån cuûa giôùi thöïc vaät
HS :Xem baøi tröôùc 
III > PHÖÔNG PHAÙP
- Ñaøm thoaïi , tröïc quan , thaûo luaän nhoùm 
IV > TIEÁN TRÌNH
1 > OÅn ñònh lôùp : Ts : Vaéng CP: Vaéng KP: 
2 > Kieåm tra baøi cuõ :
3 > Baøi môùi :
GTB : Giaùo vieân ñaët caâu hoûi: Keå nhöõng ngaønh thöïc vaät ñaõ hoïc goïi hoïc sinh traû lôøi.
	- Giaùo vieân noùi theâm: Thöïc vaät töø taûo haït kín khoâng xuaát hieän cuøng moät luùc maø phaûi traûi qua moät quaù trình laâu daøi töø thaáp ñeán cao lieân quan tôùi ñieàu kieän soáng. 
Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS
Noäi dung
 Hoaït Ñoäng 1 : Quaù Trình Xuaát Hieän Vaø Phaùt Trieån Cuûa Giôùi Thöïc Vaät
 - Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quan saùt H44.1 + ñoïc kyõ caùc caâu 
- Hoïc sinh hoaït ñoäng caù nhaân 
 - Quan saùt kyõ hình + ñoïc caùc caâu saép xeáp laïi traät töï cho ñuùng.
 Saép xeáp laïi traät töï caùc caâu cho ñuùng.
 - Goïi hoïc sinh ñoïc laïi traät töï caùc caâu theo traät töï ñuùng.
 Chænh lyù laïi neáu caàn.
 - Sau khi coù traät töï ñuùng cho 1, 2 hoïc sinh ñoïc laïi ñoaïn caâu ñaõ saép xeáp.
 - Hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm.
 + Trao ñoåi thaûo luaän nhoùm theo 3 vaán ñeà:
 ghi yeâu caàu ra nhaùp.
 - Toå chöùc hoïc sinh thaûo luaän 3 vaán ñeà.
 - Toå tieân cuûa thöïc vaät laø gì? Xuaát hieän ôû ñaâu?
 - Giôùi thöïc vaät ñaõ tieán hoùa nhö theá naøo veà ñaëc ñieåm caáu taïo vaø sinh saûn?
 - Nhaän xeùt gì veà söï xuaát hieän caùc nhoùm thöïc vaät môùi vôùi ñieàu kieän moâi tröôøng soáng thay ñoåi?
Neáu hoïc sinh khoù khaên trong vaán ñeà 2, 3 giaùo vieân coù theå gôïi yù baèng caùc caâu hoûi nhoû:
 + Vì sao thöïc vaät leân caïn? Chuùng coù caáu taïo nhö theá naøo ñeå thích nghi vôùi ñôøi soáng môùi?
 + Caùc nhoùm thöïc vaät ñaõ phaùt trieån hoaøn thieän daàn nhö theá naøo?
 - Ñaïi dieän nhoùm phaùt bieåu caùc nhoùm khaùc boå sung yeâu caàu phaùt hieän ñöôïc:
- Giaùo vieân boå sung hoaøn thieän giuùp hoïc sinh thaáy roõ quaù trình xuaát hieän vaø phaùt trieån cuûa giôùi thöïc vaät.
 - Cho 1, 2 hoïc sinh nhaéc laïi keát luaän.
Hoaït ñoäng 2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thöïc vaät
Yeâu caàu hoïc sinh quan saùt H44.1 hoûi: 3 giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thöïc vaät laø gì?
- Hoïc sinh neâu 3 giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thöïc vaät goïi hoïc sinh boå sung yeâu caàu 
- Giaùo vieân boå sung chænh lyù laïi
 thöïc vaät haït kín coù ñaëc ñieåm tieán hoùa hôn haún: noaõn ñöôïc baûo veä trong baàu. Caùc ñaëc ñieåm caáu taïo söï soáng hoaøn thieän daàn thích nghi vôùi ñieàu kieän soáng thay ñoåi
1. Quaù Trình Xuaát Hieän Vaø Phaùt Trieån Cuûa Giôùi Thöïc Vaät
Vaân ñeà 1: Toå tieân chung cuûa thöïc vaät phaùt trieån töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp.
Vaán ñeà 3: khi ñieàu kieän moâi tröôøng thay ñoåi thích nghi vôùi ñieàu kieän soáng môùi.
Ví duï: thöïc vaät chuyeån töø nöôùc leân caïn xuaát hieän thöïc vaät coù reå , thaân, laù (thích nghi ñieàu kieän ôû caïn).
- Toå tieân chung cuûa thöïc vaät laø cô theå soáng ñaàu tieân.
 + Giôùi thöïc vaät töø khi xuaát hieän ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån theo chieàu höôùng töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp. Chuùng coù nguoàn goác vaø coù quan heä hoï haøng
2. Caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thöïc vaät
+ Giai ñoaïn 1: Xuaát hieän thöïc vaät ôû nöôùc.
+ Giai ñoaïn 2: caùc thöïc vaät ôû caïn laàn löôït xuaát hieän.
+ Giai ñoaïn 3: Söï xuaát hieän vaø chieám öu theá cuûa haït kín. 
 4 > Cuûng coá vaø luyeän taäp :
- Coù theå söû duïng caâu hoûi SGK
- Coù theå söû duïng baøi taäp ñieàn trong SGK.
5 > Höôùng daãn HS töï hoïc ôû nhaø :
- Hoïc keát luaän SGK traû lôøi caâu hoûi 1, 2, 3, 4 trang 12, 13
- Chuaån bò baøi sau.
- Hoa hoàng daïi, hoa hoàng caùc maøu.
- Chuoái nhaø, chuoái daïi. 
V > RUÙT KINH NGHIEÄM
1.Noäi dung :
*Öu ñieåm:	
* Toàn taïi:	
*Höôùng khaéc phuïc:	
2.Phöông phaùp :
*Öu ñieåm:	
*Toàn taïi:	
*Höôùng khaéc phuïc:	
3.Hình thöùc toå chöùc :
*Öu ñieåm:	
* Toàn taïi:	
*Höôùng khaéc phuïc:	

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 44. Sự phát triển của giới Thực vật - Nguyễn Phi Sang - Trường THCS Bưng Bàng.doc