Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương X: Vi khuẩn, nấm, địa y - Bài 53: Tham quan thiên nhiên

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

- Xác định được nơi sống sự phân bố của các nhóm thực vật chính.

- Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật chính

- Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện cụ thể

2.Kĩ năng:

- Kn tìm kiếm ,xử lí thông tin khi HS qs, đối chiếu,so sáng các mẫu vật trong thiên nhiên

-Kn giải quyết các tình huông có thể xảy ra khi tham quan thiên nhiên

-Kn hợp tác trong khi đi tham quan thiên nhiên

-Kn so sánh,ptích,khái quát các đặc điểm của ĐV,TV quan sát được trong thiên nhiên.

3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên :Chuẩn bị địa điểm, dự kiến phân công công công việc cho các nhóm

 2. Học sinh:

- Ôn tập kiến thức có liên quan

- Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm

Dụng cụ đào đất, túi ni lon, kéo cắt cây, kẹp ép mẫu, nhãn ghi tên.

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 1071Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh học lớp 6 - Chương X: Vi khuẩn, nấm, địa y - Bài 53: Tham quan thiên nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 35 Ngày dạy:../../
Tiết : 68 
Bài 53 : THAM QUAN THIÊN NHIÊN 
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: 
- Xác định được nơi sống sự phân bố của các nhóm thực vật chính.
- Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành thực vật chính
- Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực vật trong điều kiện cụ thể
2.Kĩ năng: 
- Kn tìm kiếm ,xử lí thông tin khi HS qs, đối chiếu,so sáng các mẫu vật trong thiên nhiên
-Kn giải quyết các tình huông có thể xảy ra khi tham quan thiên nhiên
-Kn hợp tác trong khi đi tham quan thiên nhiên
-Kn so sánh,ptích,khái quát các đặc điểm của ĐV,TV quan sát được trong thiên nhiên.
3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cối
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên :Chuẩn bị địa điểm, dự kiến phân công công công việc cho các nhóm
 2. Học sinh:
- Ôn tập kiến thức có liên quan
- Chuẩn bị dụng cụ theo nhóm
Dụng cụ đào đất, túi ni lon, kéo cắt cây, kẹp ép mẫu, nhãn ghi tên.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP
Họat động của giáo viên
Hoạt dộng của học sinh
Nội dung
1. Ổn định lớp : 
2. Kiểm tra bài cũ : Không kiểm tra bài củ
3.Bài mới : Hôm nay chúng ta cùng đi tham quan thiên nhiên để hiểu rõ hơn về các loài thực vật
Hoạt động 1: Quan sát ngoài thiên nhiên
- Giáo viên nêu yêu cầu quan sát:
? Quan sát hình thái của thực vật, nhận xét đặc điểm thích nghi của thực vật ?
? Nhận dạng các nhóm thực vật và xếp chúng vào nhóm ?
? Thu nhập mẫu vật ?
Hoạt động 2: Thảo luận toàn lớp
- Yêu đại diện nhóm trình bày kết quả quan sát được
- Gv giải đáp các thắc mắc của HS
- Nhận xét , đánh giá các nhóm
- Y/c HS viết báo cáo thu hoạch theo mẫu sgk trang 173
4. Củng cố 
-Nhận xét về ý thức học tập của hs
-Củng cố kiến thức thu được từ tiết học
5. Hướng dẫn về nhà
- Hoàn thành báo cáo thu hoạch theo mẫu sgk trang 173
- HS báo cáo sĩ số.
- HS lắng nghe
- HS làm theo yêu cầu.
+ Quan sát rễ, thân, lá, hoa, quả
+ Quan sát hình thái các cây sống ở nước, cạn tìm điểm thích nghi.
+ Lấy mẫu cho vào túi nilon
+ Nhận dạng thực vật, xếp chúng vào nhóm theo tên, vị trí phân loại
- Các nhóm báo cáo, nhóm khác bổ sung
- HS viết báo cáo
- HS làm theo hướng dẫn
1.Quan sát ngoài thiên nhiên
2.Thảo luận tại lớp
IV. Tuần 36 Ngày dạy / /2011
Tiết PPCT: 69
THAM QUAN THIÊN NHIÊN(tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản, ban đầu về tham quan thiên nhiên
2. Kĩ năng
-RÌn kü n¨ng quan s¸t vµ sö dông c¸c dông cô ®Ó theo dâi ho¹t ®éng sèng cña ®éng vËt
3. Thái độ
-Gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, cã ý thøc b¶o vÖ thÕ giíi ®éng vËt ®Æc biÖt lµ ®éng vËt cã Ých
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
a) Phương pháp: tham quan thiên nhiên
b) ĐDDH: ChuÈn bÞ t liÖu vÒ thùc vËt vµ ®éng vËt( b»ng ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p trß chuyÖn)
 chuÈn bÞ lä b¾t ®éng vËt, hép chøa mÉu, kÝnh lóp cÇm tay, vît, vë ghi chÐp
2. Học sinh: Su tÇm tµi liÖu vÒ thùc vËt vµ ®éng vËt trong thiªn nhiªn 
III. Các bước lên lớp
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung bài học
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
3. Dạy bài mới
*Ho¹t ®éng 1: giíi thiÖu s¬ lîc ®Þa ®iÓm tham quan
_ GV giíi thiÖu s¬ lîc ®Þa ®iÓm tham quan (NÕu cã ®iÒu kiÖn)
_ §Æc ®iÓm 
+ cã nh÷ng m«i trêng nµo?
+ ®é s©u cña m«i trêng níc
+ Mét sè loµi ®éng vËt vµ thùc vËt cã thÓ gÆp
* Ho¹t ®éng 2: Giới thiệu trang bị dụng cụ cá nhân và nhóm
_ GV lưu ý HS các dụng cụ cần trang bị
+ Trang bÞ trªn ngêi: mò giÇy, dÐp gän gµng 
+ Dông cô cÇn thiÕt : Sæ ghi chÐp bót, kÝnh lóp, vît, khay ®ùng mÉu, hép chøa mÉu sèng 
* Ho¹t ®éng 3: giíi thiÖu c¸ch sö dông dông cô
_ Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch sö dông dông cô:
+ Víi ®éng vËt díi níc : Dïng vît thuû sinh, vît ®éng vËt lªn råi lÊy chæi l«ng quÐt nhÑ vµo khay chøa níc
+ Víi ®éng vËt ë ®Êt : Nh s©u bä : dïng kÑp mÒm g¾p cho vµo tói ni l«ng
+ Víi ®éng vËt ë c¹n hay trªn c©y th× tr¶i réng b¸o díi gèc vµ rung cµnh c©y hay dïng vît bím ®Ó høng b¾t råi cho vµo tói ni l«ng
+ Víi ®éng vËt lín h¬n nh ®éng vËt cã x¬ng sèng dïng vît b¾t råi cho vµo vît chøa mÉu
* Ho¹t ®éng 4: giíi thiÖu c¸ch ghi chÐp
Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch ghi chÐp
 GV yªu cÇu häc sinh ®¸nh dÊu vµo b¶ng SGK trang 205 mçi nhãm cö mét häc sinh ghi chÐp ng¾n gän ®Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt
4. Củng cố
 Gv y/c HS nhắc lại các cách sử dụng dụng cụ.
Nêu cách ghi chép
5. HDHS tự học ở nhà
_ Chuẩn bị dụng cụ cần thiết ®ể tiết sau tiến hành tham quan
_ HS lắng nghe
_ HS ghi chép
_ HS lắng nghe, ghi chép
_ HS lắng nghe, ghi chép, ghi nhớ
_ HS lắng nghe
_ HS ®iền danh sách các ĐV cần thiết vào bảng
I. ĐÞa ®iÓm tham quan
II. Dụng cụ cá nhân và nhóm cần sử dụng
III. C¸ch sö dông dông cô
IV. C¸ch ghi chÐp
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy..
................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 53. Tham quan thiên nhiên (3).doc