Giáo án Thể dục 6 - Bài 22: Bật nhảy - Đá cầu - chạy bền

I . NHIỆM VỤ:

 1.Baät nhaûy: Luyeän taäp baät xa.

 2.Ñaù caàu: OÂn taâng caàu baèng ñuøi.

 Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân.

 3.Chaïy beàn: Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

 II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

-Biết cách thực hiện nội dung bật xa.

-Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân.

-Biết cách thực hiện chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

 2.Kĩ năng:

-Thực hiện cơ bản đúng nội dung nhảy xa.

- Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân.

- Thực hiện cơ bản đúng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Bài 22: Bật nhảy - Đá cầu - chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SOÁ: 32
MÔN:BẬT NHẢY-ĐÁ CẦU-CHẠY BỀN 
˜w™
	Tieát CT :	61
	Thôøi gian daïy : 	01/04/2015
I . NHIỆM VỤ:
	1.Baät nhaûy: Luyeän taäp baät xa.
	2.Ñaù caàu: OÂn taâng caàu baèng ñuøi. 
	 	 Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân.
	3.Chaïy beàn: Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
	II.YÊU CẦU:
	 1.Kiến thức:
-Biết cách thực hiện nội dung bật xa.
-Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân.
-Biết cách thực hiện chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
 2.Kĩ năng:
-Thực hiện cơ bản đúng nội dung nhảy xa.
- Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Thực hiện cơ bản đúng chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
III.THỜI GIAN:	
	-	1 tieát (45’)
IV.ĐỊA ĐIỂM:
Saân taäp cuûa tröôøng.	
V,DỤNG CỤ:
Voâi, tranh-ñaù caàu, phaùt leänh XP.
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
I/ Phaàn chuaån bò:
-Nhaän lôùp .
-Phoå bieán noäi dung vaø yeâu caàu buoåi taäp.
	 -Khôûi ñoäng: Chung và chuyên môn.
	-KT baøi cuõ: Taâng caàu baèng maù trong baøn chaân.
(6p)
1’
1’
4’(2lần x 8 nhịp)
II/ Phaàn cô baûn:
1)Baät nhaûy: 
	_ Ôn taäp baät xa.
	2) Ñaù caàu:
	_OÂn taâng caàu baèng ñuøi, taâng caàu baèng maù trong baøn chaân.
	3)Chaïy beàn: 
	_ Chaïy beàn treân ñòa hình töï nhieân.
	400-450m
	4)Cuûng coá kyõ thuaät:
	_Taâng caàu baèng ñuøi-maù trong, caùch phaân phoái söùc trong chaïy beàn.
 (35p)
22’
8’
5’
III/ Phaàn keát thuùc:
	-Hoài tónh.
	-Nhaän xeùt .
 -Dặn dò.
(4p)
2’
2
1’
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
-HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc.
 -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c.
-Tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng.
-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
-Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh gia.
+Baät maïnh 2 chaân, phoái hôïp ñoäng taùc tay, rôi xuoáng baèng 2 chaân vaø khuîu goái khi rôi xuoáng.
+Söû duïng hôïp lyù löïc cuûa chaân ñeå taâng vaø ñieàu khieån caàu theo yù muoán, di chuyeån phaùn ñoaùn ñeå taâng ñöôïc nhieàu laàn.
-Naém vöõng caùc yeâu caàu trong quaù trình chaïy.
-Hít thôû ñeàu theo nhòp böôùc chaïy.
-Phaân phoái söùc ñuùng theo yeâu caàu cuûa gv.
-Hoài tónh tích cöïc sau khi chaïy xong.
+HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai ñoäng taùc, söûa sai laàm thöôøng maéc ñeå RKN.
*ù chia hs thaønh 4 nhoùm luyeän taäp, gv quaûn lyù nhaéc nhôû vaø söûa sai cho hs.
 400-450m
-Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs RKN.
-Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu.
-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.
-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.
-Lôùp giaûi taùn traät töï.
x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x
Duyệt của BGH Suối Ngô,ngày 29 tháng 03 năm 2015
	 Giaùo vieân soaïn	
 Phạm Thị Nam
NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :
*Ưu điểm:	
*Tồn tại:	
	Duyeät cuûa toå tröôûng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tuan_3261.doc