Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ

I .NHIỆM VỤ:

ÑHÑN: -Taäp hoïp haøng doïc-ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Quay phải-trái-đằng sau .

-ñi ñeàu-ñöùng laïi, voøng phaûi-traùi.

 II. YÊU CẦU:

1.Kiến thức: Biết cách thực hiện đi đều _ đứng lại, tập họp phải nhanh.

2.Kĩ năng: Thöïc hieän cơ bản vaø naém vöõng veà đội hình đội ngũ.

3.Thái độ: Ý thức tổ chức kĩ luật tốt

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 344Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 6 - Đội hình đội ngũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 10A
 MÔN: Ñoäi hình ñoäi nguõ
 ˜w™
	Tieát CT :	19
	Thôøi gian daïy : 	
I .NHIỆM VỤ:
ÑHÑN: -Taäp hoïp haøng doïc-ngang, doùng haøng, ñieåm soá. Quay phải-trái-đằng sau .	 	 	 
-ñi ñeàu-ñöùng laïi, voøng phaûi-traùi. 
	II. YÊU CẦU:
1.Kiến thức: Biết cách thực hiện đi đều _ đứng lại, tập họp phải nhanh.
2.Kĩ năng: Thöïc hieän cơ bản vaø naém vöõng veà đội hình đội ngũ.
3.Thái độ: Ý thức tổ chức kĩ luật tốt
III.THỜI GIAN:	
	-	1 tieát (45’)
IV. ĐỊA ĐIỂM:
Saân taäp cuûa tröôøng.	
V. DỤNG CỤ:
Còi
PHAÀN VAØ NOÄI DUNG
LÖÔÏNG VÑ
I/ Phaàn chuaån bò:
Nhaän lôùp – Ñieåm danh.
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu buoåi taäp.
Khôûi ñoäng: Chung,chuyên môn
Kieåm tra baøi cuõ: Ñi ñeàu voøng phaûi traùi.	
(5p)
	1’
	1’
	2’
	1’
II/ Phaàn cô baûn:
	1)ÑHÑN: 
	 _ OÂn taäp hoïp haøng doïc-ngang; doùng haøng; ñieåm soá töø 1 ñeán heát, chu kyø 1,2 ñeán heát.
 -Quay phải-trái-đằng sau.
 Đi ñeàu-ñöùng laïi, voøng phaûi-traùi.
 _Ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.
 2)Cuûng coá kyõ thuaät:	 Đi đều,voøng phải-trái.
(35p)
	25’x3L
8’
III/ Phaàn keát thuùc:
	-Hoài tónh.
	-Nhaän xeùt ñaùnh giaù buoåi taäp.
	-H. daãn taäp ôû nhaø: Luyeän taäp chaïy beàn.
	-Xuoáng lôùp
(5p)
	2’
	1’
	2’
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ KYÕ THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHÖÙC
-HS taäp trung nhanh, traät töï -nghieâm tuùc.
 -Chuù yù nghe GV phoå bieán noäi dung y/c.
- Xoay khôùp, tích cöïc thöïc hieän khôûi ñoäng.
-Thöïc hieän toát noäi dung kieåm tra.
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € € 
 € (€GV)
-HS giaõn caùch 1 dang tay khôûi ñoäng.
-Gv goïi 3hs thöïc hieän KT, gv ñaùnh giaù.
- Hs naém vöõng và hô chính xác các khẩu lệnh, hoaøn thieän kt, chuù yù nghe leänh thöïc hieän, nhanh, goïn, chính xaùc.
+Thöïc hieän ñuùng theo khaåu leänh chỉ huy.
+Ñuùng tö theá, chænh haøng khi ñi voøng.
 - GV chú ý sửa sai cho HS.
-HS taäp trung nghe gv nhaéc nhôû söûa sai ñ/t.
-Gv cho hs trung xem lại Gv nhăc lại kt động tác, sau ñoù chia 2 nhoùm taäp luyeän.
-Gv cử chỉ huy ñieàu khieån, quaûn lyù, Gv quản lý nhaéc nhôû, söûa sai cho hs.	 	
 €€€€€€€
 €€€€€€€
 €€€€€€€ 
 € €€€€€€€ 
 (€GV) 
 €€€€€€€
 € €€€€€€€ €€
 €€
 €€
 Đội Hình Đội Ngũ €€
 €€
 €
 € € € € € 
 € € € € € 
 € (€GV) 
 €€€€€€€ 
 €€€€€€€
 € €€
 €€ 
 (€GV) 
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€
 €€€€€€€€ 
 (€GV) 
-Gv goïi hs thöïc hieän toát vaø chöa ñaït thöïc hieän caû lôùp xem, gv nhaän xeùt cho hs cuûng coá.	
-Tích cöïc thaû loûng, thö duoãi, hít thôû saâu.
-Chuù yù nghe gv nhaän xeùt ñaùnh giaù b.taäp.
-Thöïc hieän toát baøi taäp ôû nhaø.
-Lôùp giaûi taùn traät töï.
-HS giaõn caùch 1 dang tay hoài tónh.
 € € € € € 
 € € € € € €
 € € € € € 
 € € € € € €
 € (€GV)
	 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ 
 (€GV) 
Lê Lợi, ngày tháng năm 2015
	 Giaùo vieân soaïn	
Duyeät cuûa Ban Giaùm Hieäu	Nguyễn Thị Dung
NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :
 * Tổng số học sinh khối 6:
Lớp 6a1	
 6a2	
 6a3	
 6a4..
 6a5	
* Ưu điểm:	
* Tồn tại:	
* Hướng khắc phục	
	 	Duyeät cuûa toå tröôûng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_2_Doi_hinh_doi_ngu.doc