Giáo án Thể dục 7 - Tiết 15: Kiểm tra Đội hình đội ngũ

I. Mục tiêu bài dạy .

1. Kiến thức: Kiểm tra các nội dung động tác ĐHĐN.

2. Kỹ năng: Nắm và thực hiện một số động tác kỹ năng đó học thuần thục và điều khiển được ĐHĐN.

3.Thái độ: HS cú ý thức tự giỏc, tự giỏc, nghiờm tỳc trong tập luyện, đảm bảo an toàn.

II. Địa điểm –phương tiện .

- Trên sân tập của trường, vệ sinh sạch sẽ sân tập.

- 1 còi, ĐH bấm giờ, giáo án, trang phục của HS và GV.

 

doc 5 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 177Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 15: Kiểm tra Đội hình đội ngũ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 03/ 10/2013
Ngµy gi¶ng: 7A: 7B:
 TiÕt 15
- §H§N: KiĨm tra 
I. Mơc tiªu bµi d¹y .
1. Kiến thức: Kiểm tra các nội dung động tác ĐHĐN. 
2. Kỹ năng: Nắm và thực hiện một số động tác kỹ năng đã học thuần thục và điều khiển được ĐHĐN.
3.Thái độ: HS cĩ ý thức tự giác, tự giác, nghiêm túc trong tập luyện, đảm bảo an tồn.
II. ĐÞa ®iĨm –ph­¬ng tiƯn .
- Trªn s©n tËp cđa tr­êng, vƯ sinh s¹ch sÏ s©n tËp.
- 1 cßi, §H bÊm giê, gi¸o ¸n, trang phơc cđa HS vµ GV.
III. TiÕn tr×nh lªn líp.
Néi dung
®Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp 
- GV nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
7A: ... 
7B: 
2. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 
3. Khëi ®éng 
- xoay c¸c khíp, Ðp ngang Ðp däc, ch¹y mét vßng quanh s©n tËp 
B. PhÇn c¬ b¶n
1. §H§N
**Mơc tiªu: KiĨm tra c¸c kÜ n¨ng tËp hỵp, ®iĨm sè, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau, ®i ®Ịu - ®øng l¹i, ®i ®Ịu vßng ph¶i, ®i ®Ịu vßng tr¸i, triĨn khai ®éi h×nh.
2. C¸ch cho ®iĨm .
- §iĨm 9-10: Thuéc vµ thùc hiƯn c¸c kü n¨ng ®ĩng ®Đp .
- §iĨm 7-8: Thuéc vµ thùc hiƯn c¸c kÜ n¨ng ®ĩng chØ co sai sãt nhá.
- §iĨm 5-6: Cã 1 kÜ n¨ng thùc hiƯn sai.
- §iĨm 3-4: Cã 2-3 kÜ n¨ng thùc hiƯn sai.
- §iĨm 1-2: cã 4 kÜ n¨ng trë lªn thùc
 hiƯn sai .
**KÕt luËn: HS thùc hiƯn được tËp hỵp, ®iĨm sè, quay ph¶i, quay tr¸i, quay ®»ng sau, ®i ®Ịu - ®øng l¹i, ®i ®Ịu vßng ph¶i, ®i ®Ịu vßng tr¸i, triĨn khai ®éi h×nh .C.PhÇn kÕt thĩc 
1.Th¶ láng håi tÜnh 
2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê kiĨm tra 
3. Giao bµi vỊ nhµ 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Líp tr­ëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV 
- GV phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng 
- HS khëi ®éng theo h­íng dÉn 
**C¸ch tiÕn hµnh:
- GV phỉ biÕn néi dung kiĨm tra vµ c¸ch cho ®iĨm 
- HS nghe phỉ biÕn.
- GV kiĨm tra theo tõng ®ỵt ,mçi ®ỵt 6 em,mçi em kiĨm tra 1 lÇn.
- HS kiĨm tra theo ®ỵt.
* * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
*GV
 * * * * * * 
- GV h­íng dÉn HS th¶ láng 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê kiĨm tra, ®äc ®iĨm, tuyªn d­¬ng HS tËp luyƯn tèt.
- HS nhËn bµi vỊ nhµ 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngµy so¹n: 03/ 10/2013
Ngµy gi¶ng: 7A: 7B:
 TiÕt 16
- Ch¹y nhanh: LuyƯn tËp n©ng cao kÜ n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi ,ch¹y ®¹p sau, XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 30 m.
-TTTC:Thùc hiƯn theo kÕ ho¹ch d¹y häc cđa gi¸o viªn.
I. Mơc tiªu bµi d¹y
1. KiÕn thøc 
- Biết mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ, bµi tËp ph¸t triĨn søc nhanh. 
- Biết c¸ch cÇm cÇu, cÇm vỵt, c¸c t­ thÕ chuÈn bÞ c¬ b¶n, kÜ thuËt di chuyĨn ®¬n b­íc. 
2. Kü n¨ng.
- Thùc hiƯn c¬ b¶n, t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c néi dung «n tËp
- BiÕt c¸ch thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c cÇm cÇu, cÇm vỵt, c¸c t­ thÕ chuÈn bÞ c¬ b¶n, kÜ thuËt di chuyĨn ®¬n b­íc
3. Th¸i ®é.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện khơng để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.
II. ĐÞa ®iĨm –ph­¬ng tiƯn .
- Trªn s©n tËp cđa tr­êng ,vƯ sinh s¹ch sÏ s©n tËp .
- 1 cßi ,§H bÊm giê,gi¸o ¸n,cÇu ,vỵt, trang phơc cđa HS vµ GV.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung
®Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A.PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp 
- GV nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
7A: ... 
7B: 
2. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 
3. Khëi ®éng 
- Xoay c¸c khíp, Ðp ngang Ðp däc, ch¹y mét vßng quanh s©n tËp 
B. PhÇn c¬ b¶n.
1.Ch¹y nhanh:
Hoạt động 1: ¤n ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 30m.
- Mơc tiªu: Biết mét sè ®éng t¸c bỉ trỵ, bµi tËp ph¸t triĨn søc nhanh
- C¸ch tiÕn hµnh:
- KÕt luËn: Thùc hiƯn c¬ b¶n, t­¬ng ®èi chÝnh x¸c c¸c néi dung «n tËp
2. TTTC (cÇu l«ng )
Hoạt động 2: Häc c¸ch cÇm vỵt, cÇm cÇu vµ c¸c t­ thÕ chuÈn bÞ c¬ b¶n.
- Mơc tiªu: Biết c¸ch cÇm cÇu, 
cÇm vỵt, c¸c t­ thÕ chuÈn bÞ c¬ b¶n, kÜ thuËt di chuyĨn ®¬n b­íc
- C¸ch tiÕn hµnh:
- C¸ch cÇm vỵt: 
- C¸ch cÇm cÇu: Cã 2 c¸ch cÇm cÇu.
 CÇm vµo c¸nh cÇu CÇm vµo th©n cÇu
- T­ thÕ chuÈn bÞ : 
 TTCB 1 TTCB 2
* Chĩ ý: 
 + TTCB 1 th­êng ®­ỵc sư dơng trong tËp luyƯn hoỈc khi phßng thđ trong thi ®Êu
 + TTCB 2 th­êng ®­ỵc sư dơng trong thi ®Êu cÇu l«ng, khi chuÈn bÞ ®ì ph¸t cÇu hoỈc khi sư dơng c¸c kü thuËt ®¸nh cÇu cao tay.
** Häc c¸c kü thuËt di chuyĨn.
- Di chuyĨn ®¬n b­íc tiÕn: 
 TiÕn ph¶i TiÕn tr¸i
- Di chuyĨn ®¬n b­íc lïi.
 Lïi ph¶i Lïi tr¸i
- KÕt luËn: BiÕt c¸ch thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c cÇm cÇu, cÇm vỵt, c¸c t­ thÕ chuÈn bÞ c¬ b¶n, kÜ thuËt di chuyĨn ®¬n b­íc
3. Cđng cè .
- Ch¹y nhanh.
- CÇu l«ng .
C.PhÇn kÕt thĩc 
1.Th¶ láng håi tÜnh 
2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
3. Giao bµi vỊ nhµ 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
Líp tr­ëng tËp hỵp líp , b¸o c¸o sÜ sè cho GV 
GV phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng 
- HS khëi ®éng theo h­íng dÉn 
- GV lµm mÉu l¹i c¸c kÜ thuËt bỉ trỵ ch¹y nhanh
- HS xem lµm mÉu.
- GV h­íng dÉn HS tËp luyƯn.
- HS tËp luyƯn theo h­íng dÉn.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai c¸c kÜ thuËt .
 * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * * 
 GV
- GV h­íng dÉn HS c¸ch cÇm cÇu, cÇm vỵt, c¸c t­ thÕ chuÈn bÞ c¬ b¶n, kÜ thuËt c¸c b­íc di chuyĨn.
- HS xem lµm mÉu ph©n tÝch.
- GV h­íng dÉn HS tËp luyƯn.
- HS tËp luyƯn theo h­íng dÉn
- GV sưa cho häc sinh c¸ch cÇm vỵt vµ c¸c tù thÕ chuÈn bÞ.
- Häc sinh tËp theo tiÕng cßi kü thuËt di chuyĨn kÕt hỵp víi kü thuËt ®¸nh cÇu thÊp thuËn tay, tr¸i tay (kh«ng cÇu).
 - §éi h×nh tËp luyƯn ®¸nh cÇu qua l¹i.
x x x x x x x
3 - 5m
x x x x x x x
 r
x x x x x x x
3 - 5m
x x x x x x x
- GV chĩ ý quan s¸t sưa sai cho HS c¸ch cÇm vỵt vµ c¸c t­ thÕ di chuyĨn khi ®¸nh cÇu.
- GV gäi 4-5 em lªn thùc hiƯn c¸c kÜ thuËt ®· häc.
- HS thùc hiƯn theo yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS th¶ láng 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 
- HS nhËn bµi vỊ nhµ 
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 *GV
 Ngµy 14 th¸ng 10 .n¨m 2013
 Ký duyƯt.

Tài liệu đính kèm:

  • docT1516.doc