Giáo án Thể dục 7 - Tiết 49: Bật nhảy, đá cầu, chạy bền

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY.

 1. Kiến thức.

 - Bật nhảy: Chơi trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

 - Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi,tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm).

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

2. Kỹ năng.

- Bật nhảy: Biết cách Chơi trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp sức”. Bước đầu biết cách Học chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.

- Đá cầu: Biết cách tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm).

- Chạy bền: Biết được cách chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 

doc 12 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 7 - Tiết 49: Bật nhảy, đá cầu, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 27/ 1/2014
Ngµy gi¶ng: 7A:	 7B: 7D: 
TiÕt 49
- BËt nh¶y: Trß ch¬i “Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc”hoỈc do GV chän; Häc ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm).
- Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
I. mơc tiªu bµi d¹y.
 1. Kiến thức.
 - Bật nhảy: Ch¬i trß ch¬i “Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc”. Häc ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
 - §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm).
- Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
2. Kü n¨ng.
- BËt nh¶y: BiÕt c¸ch Ch¬i trß ch¬i “Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc”. B­íc ®Çu biÕt c¸ch Häc ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- §¸ cÇu: BiÕt c¸ch t©ng cÇu b»ng ®ïi, t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm).
- Ch¹y bỊn: BiÕt ®­ỵc c¸ch ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
3. Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện khơng để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.
II. ®Þa ®iĨm - ph­¬ng tiƯn.
- Trªn s©n tËp cđa tr­êng,vƯ sinh s¹ch sÏ s©n tËp.
- Cßi, xµ, ®Ưm,®ång hå bÊm giê, cÇu, trang phơc cđa hs vµ gv, gi¸o ¸n.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung
®Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp 
- GV nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 
3. Khëi ®éng 
- Xoay c¸c khíp, Ðp ngang Ðp däc, ch¹y mét vßng quanh s©n tËp 
B. PhÇn c¬ b¶n
1. BËt nh¶y 
**Mơc tiªu: Biết ch¬i trß ch¬i “Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc”. Häc ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
**C¸ch tiÕn hµnh:
**Ch¬i trß ch¬i “Nh¶y vµo vßng trßn tiÕp søc”
**Häc : Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
**KÕt luËn: Học sinh thực hiện được theo yêu cầu
2. §¸ cÇu:
**Mơc tiªu: Biết:¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm).
**C¸ch tiÕn hµnh:
**KÕt luËn: Học sinh thực hiện được theo yêu cầu
3. Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn .
4. Cđng cè.
- BËt nh¶y.
- §¸ cÇu.
C. PhÇn kÕt thĩc 
1.Th¶ láng håi tÜnh 
2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
3. Giao bµi vỊ nhµ 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Líp tr­ëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV 
- GV phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng 
- HS khëi ®éng theo h­íng dÉn 
- GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, tỉ chøc ®éi h×nh ch¬i.
- HS ch¬i theo ®éi h×nh ,ch¬i vui vỴ ®oµn kÕt.
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn.
- HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c .
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn.
- HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c.
- GV cho HS tËp luyƯn c¸ nh©n.
- GV yªu cÇu HS ch¹y hÕt cù li.
- HS thùc hiƯn theo yªu cÇu.
- GV gäi 4 em lªn thùc hiƯn c¸c kÜ thuËt ®· häc cđa bËt nh¶y vµ ®¸ cÇu .
- HS thùc hiƯn theo yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS th¶ láng 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 
- HS nhËn bµi vỊ nhµ 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
Ngµy so¹n: 27/ 1/2014
Ngµy gi¶ng: 7A:	 7B: 7D: 
 TiÕt 50
- BËt nh¶y: ¤n ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ. Trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”hoỈc do GV chän.
- §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm); Häc: T­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn (b­íc tr­ỵt ngang, b­íc tr­ỵt chÕch)
I. mơc tiªu bµi d¹y.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy: Ch¬i trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”. Häc ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm). Häc: T­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn (b­íc tr­ỵt ngang, b­íc tr­ỵt chÕch)
2. Kü n¨ng.	
- BËt nh¶y: BiÕt c¸ch Ch¬i trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”.Thùc hiƯn ®­ỵc kÜ thuËt ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ .
- §¸ cÇu: BiÕt c¸ch t©ng cÇu b»ng ®ïi , t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm). Häc ®­ỵc T­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn (b­íc tr­ỵt ngang, b­íc tr­ỵt chÕch)
 3. Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện khơng để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.
II. ®Þa ®iĨm -ph­¬ng tiƯn.
- Trªn s©n tËp cđa tr­êng,vƯ sinh s¹ch sÏ s©n tËp.
- Cßi, xµ, ®Ưm,®ång hå bÊm giê, cÇu, trang phơc cđa hs vµ gv, gi¸o ¸n.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung
ĐÞnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp 
- GV nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 
3. Khëi ®éng 
- Xoay c¸c khíp, Ðp ngang Ðp däc, ch¹y mét vßng quanh s©n tËp 
B. PhÇn c¬ b¶n
1. BËt nh¶y 
**Mơc tiªu: ¤n Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ .
**C¸ch tiÕn hµnh:
**Ch¬i trß ch¬i “Lß cß tiÕp søc”
**KÕt luËn: Học sinh thực hiện được theo yêu cầu
2. §¸ cÇu :
** Mơc tiªu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi, t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm).
**C¸ch tiÕn hµnh:
**Häc:T­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn 
- T­ thÕ chuÈn bÞ: §øng 2 ch©n réng b»ng vai hoỈc ch©n tr­íc ch©n sau,hai gèi hoi trïng, th©n trªn h¬i ng¶ vỊ tr­íc, träng t©m c¬ thĨ dån ®Ịu vµo 2 ch©n hoỈc dån ®Ịu vµo ch©n tr­íc, 2 tay bu«ng tù nhiªn, m¾t theo dâi cÇu.
- Di chuyĨn b­íc tr­ỵt ngang: ®Ĩ ®ãn cÇu bay cao ë hai bªn th©n cÇn sư dơng b­íc tr­ỵt ngang. cÇu bay sang phÝa bªn ph¶i th× ch©n ph¶i b­íc tr­íc ch©n tr¸i b­íc theo.CÇu bay sang phÝa bªn tr¸i th× ch©n tr¸i b­íc tr­íc ch©n ph¶i b­íc theo.khi b­íc, c¶ 2 ch©n ®Ịu tr­ỵt lµ lµ s¸t mỈt s©n, ngùc h­íng vỊ tr­íc,m¾t nh×n theo cÇu 
- Di chuyĨn b­íc tr­ỵt chÕch: §Ĩ 
®ãn cÇu cđa ®èi ph­¬ng ®¸ sang bay bỉng ë phÝa tr­íc chÕch theo 1 gãc nµo ®ã, do ®ã ®Ĩ ®ãn cÇu ph¶i dïng b­íc tr­ỵt chÕch vỊ h­íng ®ã, cÇu r¬i vỊ phÝa nµo th× ch©n cïng phÝa ®ã b­íc tr­íc, sau ®Õn ch©n kia, c¶ 2 ch©n ®Ịu tr­ỵt lµ lµ s¸t mỈt s©n chÕch vỊ h­íng cÇu ®Õn.
**KÕt luËn: Học sinh thực hiện được theo yêu cầu
3. Cđng cè.
- BËt nh¶y.
- §¸ cÇu.
C. PhÇn kÕt thĩc 
1.Th¶ láng håi tÜnh 
2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
3. Giao bµi vỊ nhµ 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Líp tr­ëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV 
- GV phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng 
- HS khëi ®éng theo h­íng dÉn 
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn.
- HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c .
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, tỉ chøc ®éi h×nh ch¬i.
- HS ch¬i theo ®éi h×nh,ch¬i vui vỴ ®oµn kÕ .	
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn.
- HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c.
- GV cho HS tËp luyƯn c¸ nh©n.
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt t­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn.
- HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c.
- GV cho HS tËp luyƯn theo tõng cỈp.
- GV gäi 4 em lªn thùc hiƯn c¸c kÜ thuËt ®· häc cđa bËt nh¶y vµ ®¸ cÇu.
-HS thùc hiƯn theo yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS th¶ láng 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 
- HS nhËn bµi vỊ nhµ 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngµy th¸ng n¨m 2014
 Ký duyƯt
 Đỗ Thanh Sơn
Ngµy so¹n: 5/ 2 /2014
Ngµy gi¶ng: 7A:	 7B: 7D: 
 TiÕt 51
- BËt nh¶y:¤n ®µ 3 b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t. Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm).Häc: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n.
- Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
I. mơc tiªu bµi d¹y.
1. Kiến thức.
- Bật nhảy: ¤n ®µ 3 b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t, ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- §¸ cÇu: ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi, t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm). Häc: T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n.
- Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
2. Kü n¨ng.
- BËt nh¶y: Thùc hiƯn thuÇn thơc kÜ thuËt ®µ 3 b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t vµ ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
- §¸ cÇu: BiÕt c¸ch t©ng cÇu b»ng ®ïi, t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm). B­íc ®Çu lµm quen víi kÜ thuËt t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n.
- Ch¹y bỊn: BiÕt ®­ỵc c¸ch ch¹y bỊn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn .
3. Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện khơng để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện.
II. ®Þa ®iĨm -ph­¬ng tiƯn.
- Trªn s©n tËp cđa tr­êng, vƯ sinh s¹ch sÏ s©n tËp.
- Cßi, xµ, ®Ưm, ®ång hå bÊm giê, cÇu, trang phơc cđa hs vµ gv, gi¸o ¸n.
III. TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung
®Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A. PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp 
- GV nhËn líp, kiĨm tra sÜ sè
7A: 
7B: 
7D: 
2. Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 
3. Khëi ®éng 
- Xoay c¸c khíp, Ðp ngang Ðp däc, ch¹y mét vßng quanh s©n tËp 
B. PhÇn c¬ b¶n
1. BËt nh¶y 
** Mơc tiªu: ¤n ®µ 3 b­íc giËm nh¶y vµo hè c¸t .
**¤n Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ.
**C¸ch tiÕn hµnh:
**KÕt luËn: Học sinh thực hiện được theo yêu cầu
2. §¸ cÇu:
** Mơc tiªu::¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi, t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm).
**C¸ch tiÕn hµnh:
**Häc t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n 
3. Ch¹y bỊn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
4. Cđng cè.
- BËt nh¶y.
- §¸ cÇu.
C. PhÇn kÕt thĩc 
1. Th¶ láng håi tÜnh 
2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
3. Giao bµi vỊ nhµ 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
- Líp tr­ëng tËp hỵp líp, b¸o c¸o sÜ sè cho GV 
- GV phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng 
- HS khëi ®éng theo h­íng dÉn 
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn.
- HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c.
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch kÜ thuËt t­ thÕ chuÈn bÞ vµ di chuyĨn sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn.
- HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV.
- GV quan s¸t sưa sai.
- HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c.
- GV cho HS tËp luyƯn theo cá nhân.
- GV yªu cÇu HS ch¹y hÕt cù li.
- HS thùc hiƯn theo yªu cÇu.
- GV gäi 4 em lªn thùc hiƯn c¸c kÜ thuËt ®· häc cđa bËt nh¶y vµ ®¸ cÇu.
- HS thùc hiƯn theo yªu cÇu.
- GV h­íng dÉn HS th¶ láng 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 
- HS nhËn bµi vỊ nhµ 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 TiÕt 52
- BËt nh¶y :¤n ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ .Häc :BËt nh¶y b»ng 2 ch©n , tay víi vµo vËt trªn cao , Trß ch¬i “Nh¶y v­ỵt rµo tiÕp søc”.
-§¸ cÇu :¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm), t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .
I.mơc tiªu bµi d¹y.
 1.Kiến thức.
 - Bật nhảy: ¤n ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ . Häc :BËt nh¶y b»ng 2 ch©n , tay víi vµo vËt trªn cao , Trß ch¬i “Nh¶y v­ỵt rµo tiÕp søc”.
 - §¸ cÇu :¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm), t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .
 2. Kü n¨ng .	
- BËt nh¶y : BiÕt c¸ch Ch¬i trß ch¬i “Nh¶y v­ỵt rµo tiÕp søc”.Thùc hiƯn chÝnh x¸c kÜ thuËt ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ vµ thùc hiƯn ®­ỵc kÜ thuËt bËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao .
- §¸ cÇu : BiÕt c¸ch t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm). T©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .
 3. Thái độ.
- Thực hiện đúng theo yêu cầu của GV và quy định của lớp học, nghiêm túc thực hiện khơng để xảy ra chấn thương trong lúc tập luyện .
II.®Þa ®iĨm -ph­¬ng tiƯn.
-Trªn s©n tËp cđa tr­êng,vƯ sinh s¹ch sÏ s©n tËp.
-Cßi , xµ, ®Ưm ,®ång hå bÊm giê, cÇu,trang phơc cđa hs vµ gv,gi¸o ¸n.
III.TiÕn tr×nh lªn líp
Néi dung
®Þnh l­ỵng
Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc
A.PhÇn më ®Çu:
1. NhËn líp 
- GV nhËn líp , kiĨm tra sÜ sè
7a: ... 7b: 
2. Phỉ biÕn néi dung , yªu cÇu giê häc 
3. Khëi ®éng 
- xoay c¸c khíp, Ðp ngang Ðp däc, ch¹y mét vßng quanh s©n tËp 
B.PhÇn c¬ b¶n
1.BËt nh¶y 
**Häc bËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao.
**¤n Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ .
**Ch¬i trß ch¬i “ Nh¶y v­ỵt rµo tiÕp søc”
2.§¸ cÇu :
**¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi ,t©ng cÇu b»ng m¸ trong bµn ch©n (c¸ nh©n hoỈc theo nhãm), t©ng cÇu b»ng mu bµn ch©n .
3.cđng cè.
-BËt nh¶y .
-§¸ cÇu .
C.PhÇn kÕt thĩc 
1.Th¶ láng håi tÜnh 
2. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.
3. Giao bµi vỊ nhµ 
5’-7’
30’-32’
5’-7’
-Líp tr­ëng tËp hỵp líp , b¸o c¸o sÜ sè cho GV 
-GV phỉ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc 
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
*GV
- GV h­íng dÉn HS khëi ®éng 
- HS khëi ®éng theo h­íng dÉn 
-GV lµm mÉu , ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c bËt nh¶y b»ng 2 ch©n tay víi vµo vËt trªn cao vµ h­íng dÉn l¹i kÜ thuËt Ch¹y ®µ chÝnh diƯn giËm nh¶y co ch©n qua xµ sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn .
-HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn
 theo sù h­íng dÉn cđa GV .
-GV quan s¸t sưa sai.
-HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c .
* * * * * *
* * * * * * GV
* * * * * *
- GV h­íng dÉn c¸ch ch¬i ,luËt ch¬i, tỉ chøc ®éi h×nh ch¬i .
-HS ch¬i theo ®éi h×nh ,ch¬i vui vỴ ®oµn kÕt .	
- GV lµm mÉu, ph©n tÝch l¹i kÜ thuËt ®éng t¸c sau ®ã h­íng dÉn hs tËp luyƯn .
-HS xem lµm mÉu sau ®ã tËp luyƯn theo sù h­íng dÉn cđa GV .
-GV quan s¸t sưa sai.
-HS sưa sai kÜ thuËt ®éng t¸c .
-GV cho HS tËp luyƯn c¸ nh©n .
-GV gäi 4 em lªn thùc hiƯn c¸c kÜ thuËt ®· häc cđa bËt nh¶y vµ ®¸ cÇu .
-HS thùc hiƯn theo yªu cÇu .
- GV h­íng dÉn HS th¶ láng 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc 
- HS nhËn bµi vỊ nhµ 
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 *GV
 Ngµy.th¸ng.n¨m 2013
 Ký duyƯt

Tài liệu đính kèm:

  • docT49505152.doc