Giáo án Thể dục 8 - Bài 2: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền

I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Ôn từ nhịp 1 - 8. Học từ nhịp 9 -17.

2. Chạy ngắn: Các bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi phát triển sức nhanh.

 3. Chạy bền: Trò chơi “Chạy dích dắc tiếp sức”

 Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 - 8 và 9 - 17.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi.

 - Biết cách thực hiện trò chơi “chạy dích dắc tiếp sức” một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 13/04/2017 Lượt xem 315Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 8 - Bài 2: Bài thể dục, chạy ngắn, chạy bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SOÁ: 2
MOÂN: BAỉI TD - CHAẽY NGAẫN - CHAẽY BEÀN
˜w™
	Tieỏt CT :	3+4
	Thụứi gian daùy : 	31/08/2015
I. NHIEÄM VUẽ:
	1. Baứi TD: OÂn tửứ nhũp 1 - 8. Hoùc tửứ nhũp 9 -17. 
2. Chaùy ngaộn: Caực baứi taọp boồ trụù kú thuaọt chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy ủaùp sau, troứ chụi phaựt trieồn sửực nhanh.
	3. Chaùy beàn: Troứ chụi “Chaùy dớch daộc tieỏp sửực”
	 Moọt soỏ ủoọng taực hoài túnh sau khi chaùy.
 II. YEÂU CAÀU:
 1. Kieỏn thửực:
 - Bieỏt caựch thửùc hieọn caực ủoọng taực tửứ nhũp 1 - 8 vaứ 9 - 17.
 - Bieỏt caựch thửùc hieọn chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy ủaùp sau, troứ chụi.
 - Bieỏt caựch thửùc hieọn troứ chụi “chaùy dớch daộc tieỏp sửực” moọt soỏ ủoọng taực hoài túnh sau khi chaùy.
2. Kú naờng:
	 - Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng caực ủoọng taực tửứ 1 ủeỏn 8 vaứ 9 ủeỏn 17.
 - Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy ủaùp sau, troứ chụi.
 - Thửùc hieọn cụ baỷn ủuựng troứ chụi ”Chaùy dớch daộc tieỏp sửực”, moọt soỏ ủoọng taực hoài túnh sau khi chaùy.
 3. Thaựi ủoọ: 
 - ẹaỷm baỷo toồ chửực toỏt, nghieõm tuực taọp luyeọn, phoứng traựnh chaỏn thửụng.
 III. THễỉI GIAN:	
	-	2 tieỏt (90’)
 IV. ẹềA ẹIEÅM:
	-	Saõn taọp TDTT cuỷa trửụứng.	
	V. DUẽNG CUẽ:
	-	Tranh baứi TDPTC-Cờ nheo.
PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG
LệễẽNG Vẹ
I/ Phaàn mụỷ ủaàu:
Nhaọn lụựp.
Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu buoồi taọp.
Khụỷi ủoọng: Chung vaứ chuyeõn moõn
KTBC: Thửùc hieọn tửứ nhũp 1 – 8 baứi TD.
(12p)
1’
1’
8’(2 laàn x 8 nhũp)
2’
II/ Phaàn cụ baỷn:
	1) Baứi TD: OÂn tửứ nhũp 1 - 8.
	 Hoùc tửứ nhũp 9 - 17. 
	2) Chaùy ngaộn:
	- Troứ chụi: “Chaùy tieỏp sửực”
	- Caực baứi taọp boồ trụù kú thuaọt chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy ủaùp sau.
 3) Chaùy beàn:
	- Chaùy dớch daộc tieỏp sửực.
	- Moọt soỏ ủoọng taực hoài túnh sau khi chaùy.
 * Cuỷng coỏ: Thửùc hieọn tửứ nhũp 1 ủeỏn nhũp 17, caực ủoọng taực boồ trụù.
(71p)
28’
4 – 6 lần
28’
2 x 15m
7’
8’
 III/ Phaàn keỏt thuực:
	- Hoài túnh.
	- Nhaọn xeựt.
 - Daởn doứ.
(7p)
4’
2’
1’
YEÂU CAÀU Cễ BAÛN VEÀ KYế THUAÄT
BIEÄN PHAÙP TOÅ CHệÙC
- OÅn ủũnh, caựn sửù baựo caựo sú soỏ lụựp.
 - Gv neõu ngaộn goùn, roừ raứng.
- Tớch cửùc thửùc hieọn khụỷi ủoọng.
- Thửùc hieọn ủửụùc caực ủoọng taực tửứ 1 ủeỏn 8.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
- Gv goùi 3hs thửùc hieọn KT, gv ủaựnh giaự
+ Chuự yự xem tranh TD, gv thũ phaùm, giaỷng giaỷi, phaõn tớch kyừ thuaọt.
+ Thửùc hieọn ủuựng bieõn ủoọ ủoọng taực, ủuựng tử theỏ ủoọng taực, ủuựng nhũp hoõ cuỷa caựn sửù.
+ Hớt thụỷ ủeàu theo nhũp baứi taọp.
- Naộm vửừng luaọt chụi, tớch cửùc trong khi tham gia troứ chụi, ủaỷm baỷo an toaứn.
+ Thửùc hieọn nhũp nhaứng, phoỏi hụùp ủaựnh tay.
+ Naõng cao ủuứi, khoõng ngaừ thaõn ra sau.
+ ẹaùp sau maùnh, thaỳng chaõn sau.
+ Tớch cửùc thửùc hieọn caực ủoọng taực boồ trụù.
- Naộm luaọt troứ chụi, tham gia tớch cửùc.
+ Xem gv thũ phaùm vaứ thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực hoài túnh sau chaùy.
+ Chuự yự keỏt hụùp hớt thụỷ, thaỷ loỷng tớch cửùc.
- Bieỏt caựch thửùc hieọn vaứ thửùc hieọn ủửụùc caực ủoọng taực tửứ 1 ủeỏn 17; caực ủoọng taực boồ trụù.
- Gv ủieàu khieồn cho hs thửùc hieọn chung, sau ủoự chia 2 nhoựm taọp luyeọn.
- Gv quaỷn lyự, nhaộc nhụỷ sửỷa sai cho hs.
 x x x x x x x x
	x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
15m
 40m 
 - Chuự yự chaùy dớch daộc trụỷ veà.
 40m
- Gv goùi hs thửùc hieọn toỏt vaứ chửa ủaùt thửùc hieọn caỷ lụựp xem, gv nhaọn xeựt cho hs cuừng coỏ.
- Tớch cửùc thaỷ loỷng, thử daừn, hớt thụỷ saõu.
- Tinh thaàn thaựi ủoọ hoùc taọp
- Thửùc hieọn toỏt baứi taọp ụỷ nhaứ.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyeọt cuỷa BGH Suoỏi Ngoõ, ngaứy 29 Thaựng 08 Naờm 2015
	 Giaựo vieõn soaùn	
 Phaùm Thị Nam
NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG :
*Ưu điểm:
*Tồn tại:
 Duyeọt cuỷa toồ trửụỷng CM

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO_AN_28N.doc