Giáo án Tiếng Anh lớp 9 học kì 1

Week 1

Period 1

ôn tập kiến thức trọng tâm lớp 8

 Prepare :

Teaching:

I. Aims of the lesson:

? Giúp học sinh hệ thống lại một cách cơ bản các kiến thức mà các em đã được học ở lớp 8 từ đó có cơ sở để tiếp thu một cách có hiệu quả kiến thức lớp 9.

II. Teaching aids:

? Hệ thống kiến thức lớp 8.

III . Teaching steps:

1-Ôn về lý thuyết.

 

doc 134 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 27/10/2018 Lượt xem 482Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Anh lớp 9 học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rm up
Word square
 Have Ss work in 2 teams
-Get them look at the word square, go to the board and circle the meaningful words to win the games.
-Give feed back correct.
ă love, enjoy, miss, practise
â deny, mind
9 suggest, finish
” like, consider, finish, avoid
 dislike
Team work
Follow T's guidings; playing game in 2 teams.
L
M
P
R
A
C
T
I
S
E
I
O
M
I
S
S
D
N
I
M
K
I
R
L
S
T
C
C
K
B
E
N
J
O
Y
L
O
V
E
O
A
F
V
A
V
U
N
A
K
N
F
I
S
V
O
R
S
V
I
M
I
N
U
U
T
S
I
O
L
L
N
I
G
Y
N
E
D
I
S
H
I
S
G
I
S
T
E
D
I
I
S
H
B
C
D
E
R
O
D
U
II- New lesson
Language Focus 1
Revise the form and the use of Tag question.
Have Ss work individually, Get them to do exercise 1 p.45. Use tag question to complete the dialogue.
-Call on Ss to read the answers to the whole class.
-Give feed back andcorrect.
Whole class
Listen to Teacher and write into notebooks
Individual
Complete the dialogue, then practice in pairs.
1-Exercise 1
Tag Question
Form: 
Auxilary verb + personal pronoun
Main clause Tag question
be be not
be not be
modal modal not
modal not modal
positive negative
*Answers:
 a. haven't you
 b. didn't he
 c. wasn't it
 d. do you
 e. aren't we
Language Focus 2
Have Ss work in pairs.
-Get them to look at the table p45, ask and answer questions about television programs these people like and dislike, using tag questions.
Pair work
Building dilogues, get ready to talk to the whole class.
2-Exercise 2
Example:
-Tuan likes news, doesn't he?
 Yes, he does.
-Hanh and Tuan don't like movies, do they?
 No, they don't ...
Language Focus 3
Revise the grammar point: Gerunds after some verbs.
Get Ss to do exercise 3 p46
Ask and answer about each item in the box.
-Go around and give help
-Call on some pairs to talk to the whole class.
-Give feed back and correct.
Whole class
Listen to teacher and take notes.
Pair work
Get ready to talk to the whole class.
-Listen to T's correction & take notes
3-Exercise 3
Form:
 like
 love
 enjoy + V-ing (Gerund)
 dislike
 hate
*Example
a. soccer (ỹ)
êDo you like playing soccer?
 Yes, I do
b. fishing (x)
êDo you enjoy fishing?
 No, I don't
c. movies (ỹ)
êDo you love going to the movies?
 Yes, I do...
Laguage focus 4
(production)
Have Ss work individaully.
Get them write true sentences abot their family members, relatives, friends and themselves. Use the words in the three boxes on page 46 as cues.
-Call on Ss to talk to the whole class.
-Give feed back and correct.
Individual
-Use gerunds forms to write sentences.
Get ready to talk to the whole class.
4-Exercise 4
Example:
My father likes watching sports but my mother doesn't. She loves listening to music. My aunt Hoa hates paying games. She enjoys reading articles...
Homework
-Sumarize the main points of the lesson.
-Asign home work.
Whole class
Write into notebook
Home work
- Learn by heart the grammar points.
-Prepare for "On Tap Hoc Ki"
the grammar points from Unit 1 to Unit 5.
.
Date of preparing: 02/12/ 2010 Date of teaching:........................
Week : 17
Period 33
Ôn tập học kỳ I
Tiết 1
a- theory
1-Thì Quá khứ đơn giản (simple past)
S + Verb + ed +
 Verb(c2)
Nó dùng để diễn đạt 1 hành động đã xảy ra dứt điểm trong quá khứ, không liên quan gì tới hiện tại.
Thời gian hành động trong câu là rất rõ ràng, nó thường dùng với một số phó từ chỉ thời gian như: yesterday, at that moment, ago, last + thời gian như:
Last night/ month/ week vv...
Lưu ý: Nếu thời gian trong câu là không rõ ràng thì phải dùng present perfect.
Ví dụ:
John went to Spain last year.
Bob bought a new bicycle yesterday.
Maria did her homework last night.
Mark washed the dishes after dinner.
We drove to grocery store this afternoon.
George cooked dinner for his family Saturday night.
2- Present perfect ( hiện tại hoàn thành)
- Dùng để diễn đạt 1 hành động đã xảy ra trong 1 quá khứ kéo dài và chấm dứt ở hiện tại. Thời gian trong câu hoàn toàn không xác định.
- Chỉ 1 hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ kéo dài tới hiện tại.
- Dùng với 2 giới từ for và since + thời gian.
- Dùng với already trong câu khẳng định, already có thể đứng sau have nhưng nó cũng có thể đứng cuối câu. 
 have
Subject + + (already) + pp 
 has 
Ví dụ:
We have already written our reports.
I have already read the entire book.
Sam has already recorded the results of the experiment.
- Dùng với yet trong câu phủ định và câu nghi vấn phủ định, yet thường xuyên đứng ở cuối câu, công thức sau:
 have
Subject + not + PP ...+ (yet) ...
 has
Ví dụ:
John hasn’t written his report yet.
The president hasn’t decided what to do yet. 
.
Date of preparing: 02/12/ 2010 Date of teaching:........................
Week : 17
Period 34
Ôn tập học kỳ I
Tiết 2
1* Câu bị động
Câu bị động được sử dụng nhằm để nhấn mạnh vào hành động của tân ngữ chứ không nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ trong câu chủ động.
*Phương pháp chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị động.
- Đưa tân ngữ của câu chủ động lên làm chủ ngữ. Trong trường hợp nếu có 2 tân ngữ ( 1 trực tiếp, 1 gián tiếp), muốn nhấn mạnh vào tân ngữ nào thì người ta đưa nó lên làm chủ ngữ ( nhưng thưòng là tân ngữ gián tiếp làm chủ ngữ).
Ví dụ:
 I gave him a book.
hay I gave a book to him.
Trong câu này book là tân ngữ trực tiếp, him là tân ngữ gián tiếp, ta đổi:
He was given a book by me.
- Thời của động từ ở câu bị động phải tuân theo thời của động từ ở câu chủ động.
- Đặt by + tân ngữ mới đằng sau tất cả các tân ngữ khác.
- Mọi biến đổi về thời và thể đều nhằm vào động từ to be, còn phân từ 2 giữ nguyên (xem các công thức dưới đây.)
Simple present hay simple past
 Am/is/ are 
+ [verb in past participle]
 Was/ were
Chủ động : Hurricanes destroy a great deal of property each year.
 Subject present complement
Bị động : A great deal of property is destroyed by hurricanes each year.
 singular subject be past participle
present progressive hay Past progressive
 Am/ is/ are 
+ being + [verb in past participle]
 Was/ were
Chủ động : The committee is considering several new proposals.
 Subject present progressive complement
Bị động : Several new proposals are being considered by the committee.
 plural subject auxiliary be past participle
present perfect 
 has 
 have + been + [verb in past participle]
Chủ động: The company has ordered some new equipment.
 subject present perfect complement
Bị động : Some new equipment has been ordered by the company.
 Singular subject auxiliary be past participle
Động từ khiếm khuyết (modal)
modal + be + [ verb in past participle]
Chủ động : The manager should sign these contracts today.
 Subject modal + verb complement
Bị động : These contracts should be signed by the manager today.
 Subject modal be past participle
Chủ động: Somebody should have called the president this morning.
 Subject modal + perfect complement
Bị động : The president should have been called this morning.
 Subject modal have be past participle
2* Câu hỏi có đuôi
Khi sử dụng loại câu hỏi này nên nhớ rằng nó không nhằm mục đích đê hỏi mà nhằm để khẳng định lại ý kiến của bản thân mình đã biết.
- Câu chia làm 2 thành phần tách biệt nhau bởi dấu phẩy.
- Nếu động từ ở phần chính ở thể khẳng định thì ở phần đuôi là phủ định và ngược lại.
- Động từ to be được dùng trực tiếp, các động từ thường dùng trợ động từ to do, các động từ ở thời kép: future, perfect, progressive dùng với chính trợ động từ của thời đó.
- Các thành ngữ there is, there are và it is dùng lại ở phần đuôi.
Ví dụ:
There are only twenty-eight days in February, aren’t there?
It’s raining now, isn’t it? It isn’t raining now, is it?
The boys don’t have class tomorrow, do they?
You and I talked with the professor yesterday, didn’t we?
You won’t be leaving for another hour, will you?
Jill and Joe have been to Mexico, haven’t they?
You have two children, don’t you?
(Trong tiếng Anh, thì sẽ dùng haven’t you?)
.
Date of preparing: 10/12/ 2010 Date of teaching:........................
Week : 18
Period 35
The FIRST TEST
1- Aims:
 Helping Ss to value their knowledge after a period time of learning.
Teacher may base on Ss’ result to plan a better method for some weak Ss.
2-Preparing:
Students:
Revise the lesson carefully.
Teacher:
Prepare two tests( even/odd exercises)
3-Procedure
Hand out the exercises.
I/ Choose the best words by circling the letter A, B, C or D (2 marks)
1. I went to the countryside..the weekend.
A . to 	B. by	C. for 	D. from
2. You are the eldest in your family, ..you?
A . are 	B. were 	C. aren’t 	D. weren’t
3. Her boy was born.two o’clock yesterday afternoon.
A . at	B. in	C. during 	D. on
4. I don’t like my present job as a nurse. I wish I an artist.
A . am 	B. were 	C. was 	D. have been
5. The place for students to live instead of going home everyday is called.
A . campus 	B. institute	C. school ground 	D. dormitory
6. Nowadays, TV viewers often use..to interact with television.
A . remote control 	B. fax 	C. internet 	D. telephone
7. The weather was bad, the sailor worked on the ship.
A . and	 B. but 	C. because	 D. so	
8. Roads in this city willnext year.
A . widen	B. be widened 	C. be widening 	D. wide.
II/ Match the questiones in column A with the answers in column B. (2 marks)
A
B
1.How do you go to school ?
a. I like suits best.
2. What do you usually wear on the weekend?
b. It is 3 kilometers.
3. Do you like wearing T- shirts?
c. About 30 minutes
4. How long does it take you from your house to your school?
d. No, she doesn’t.
5.Does she like playing table tennis ?
e. I go to school by bike.
6. How far is it from your house to your school?
f. I often wear skirts.
7.Why do you wear these clothes? 
g.Yes, I do.
8. What is your favorite type of clothing ?
h.Because they are comfortable.
III/ Supply the correct verbs form. (2 marks)
They (not be) on time last week.
.
These students enjoy (play) soccer.
.
My father (drink) coffee every morning.
..
You (ever read) that story.
..
IV/ Rewrite the sentences, beginning with the words provided. (2 marks)
1. She hasn’t finished the letter yet.
The letter..
2. “ I had a test yesterday” Ba said.
Ba said that?
3. “ Please don’t talk in the class” Lan told us.
Lan told us..
4. I get up late so I do not have enough time for breakfast.
If 
V/ Read the passage carefully
Sports and games make our body strong, prevent us from getting too fat and keep us healthy, these are not their only uses. They give us valuable practice in making eyes, brain and muscles work together. Sports and games are also useful for character training, boys and girls may learn about such virtues as courage, discipline and love their country.
* Choose True or False: (1 mark)
Statements
True (T)/ False (F)
1. Sports and games make eyes, brain and muscles work together.
2. Sports and games aren’t useful for character training.
* Answer the questions: (1 mark)
1. What are the uses of sports and games to our body ?
2. What virtue may boys and girls learn about ?
- THE END-
...............
...............
...............
Date of preparing: 10/12/ 2010 Date of teaching:........................
Date of preparing: 15/12/ 2010 Date of teaching:........................
Week : 19
Period 36
Ôn tập 
Exercises1: Give the correct tenses of these verbs
 1-I (not go) to school yesterday.
 2-what you (do) last night.
 3-I don’t know where she lives now. I wish I (know) her address.
 4- she (have) these shoes since my eighteen birthday.
 5-We (leave) school a year ago and we (not meet) each other ever since.
 6-We (arrive) in Rome at 10 o’clock yesterday morning. We (stay) in a nice little hotel not far from the city center. We (already, see) St Peter’s and tomorrow we (go) on a trip to Pompeii. I (be) there before. I (go) to Italy quite often when I (be) a child but it will be interesting to see if it (change) in any way.
 7-Jane is a tennis player. She is only 15 years, but she (win) many tournaments in her life. She (start) playing tennis with her father when she was three years old. Two years ago she (go) to American to a famous tennis school in California.
Jane and her father (travel) to many countries. Last month they (go) to a tournament in Australia. Jane (play) well and she (win). She (not play) at Wimbledon yet, but she hopes to play there next year.
 8-Tom (make) that the same mistakes several times ?
 9-I wish it (not rain) tomorrow.
 10-Our school year (begin) at the middle of August.
Exercises 2: Rewrite these sentences beginning with ‘I wish’:
 1-I can’t play basketball skillfully like you.
 2-I don’t know anybody in Saigon.
 3-The Parkers' kids won’t come here next weekend.
 4-It’s a pity the weather isn’t better today.
 5-Unfortunately, I have to work today.
 6-I’m sorry my father isn’t here now.
 7-What a pity! I can’t speak English well.
 8-You smoke a lot. It’s an annoying habit.
 9-I’m not able to ride a motorbike.
 10-We don’t have a T.V set.
Exercises 3: Turn into the passive form:
 1-Some body has cleaned the meeting room.
 2-Bill is using the computer at the moment.
 3-We export tea and coffee to Europe and America.
 4-They must do something before it’s too late.
 5-I’ll return the book to you tomorrow.
 6-The children are going to make a new plan for their vacation.
 7-He has to repaint his house before Tet holiday.
 8-Who left the this umbrella here?
 9-The machine wraps the bread automatically.
 10-Mary and Tom invited three hundred people to the wedding. 
Exercises 4: Put these sentences into indirected speech:
 1-‘It is so foggy today’ he said.
 2-‘You must do it know’ the teacher said to Bill.
 3-‘Do you play for your school team?’ Peter asked me.
 4-‘Will you join us tomorrow?’ I asked her.
 5-‘How do you travel to work?’ She asked me.
 6-‘What time will the supermarket close this evening?’ Mr Green asked.
 Exercises 5: Put a suitable preposition into each gap:
 1-Vietnamese women are always proud ..their traditional ao dai.
 2-His breakfast consists..a loaf of bread and cup of tea.
 3-We have lived in this town.1999.
 4-The price of oil has gone .
 5-I’m returning to Vietnam..the end of this semester.
 6-My father works .7am4pm.
 7-There will be a meeting 2pm and 4pm.
 8-If we know English, we can communicate and read books ..English.
 9-Nam came .a bike, not a car.
 10-Our children always stay home.night.
Exercises 6: Complete the sentences below. Use the prepositions in the box
After- at –between- by- during- for- in- on- since- until
1. Mr.Thanh isn’t here at the moment. He’ll be back.. a few minutes.
2. We were at the seaside two weeks.
3. I haven’t seen Liz Monday.
4. Mrs.Nhung has gone away. She’s been away.Friday.
5. Where’s Trang?- She should be here now.
6. There are usually a lot of parties. New Year’s Eve.
7. Can I meet you.. 8am and 9 am?
8. We meat a lot of people.. our holiday
9. Ten o’clock is a bit early. We should come.. that.
10. They don’t like traveling night.
Exercises 7: Write sentences from the cues:
 1-I /wish / be/ the beach/ now.
 2-If/ you/ want/ pass/ final exam/ work/ hard.
 3-Mr William/ used/go/ hunting/ when/ be/ young
 4-My father/ dislike/ watch/ advertisements/ TV.
 5-The teacher said/ there/ be/ exammination/ following week.
 6-The students/ spend/ 45 minutes/ do/ first term English test.
 7-Vietnam/ famous/ aodai/ pho.
 8-Nam/ be/ interested/ listen/ rock music.
 9-Lan/ get up late/ so/ she/ missed/ first bus/ city center.
 10-My home village/ be/ south/ Quangngai city.
Exercises 8: Choose the right option:
 1-Tran Dang Khoa is considered a famous Vietnamese (artist/ musician/ poet/ writer)
 2-It’s (convenience/ inconvenience/ convenient/ inconvenient) to call any one at night.
 3-(Which/ what/ How/ Where) clothes do you prefer, T shirt or blouse?
 4-I can complete a (speak/ spoken/ spoke/ speaking) English test if you want.
 5-Ringgit is the unit of currency of (Singapore/ Philipines/ Thailand/ Malaysia)
 6-I’ve known him (when/ before/ until/ since) I left school.
 7-Quiet, please. The principal would like to( talk/ tell/ say/ mention).
 8-She has two children to look after so she is looking for a (part time/ full time/ skilled/
 time part ) job.
 9-He worked hard (because/ so/ so that/ but) she pass the exam easily.
 10-This is the oldest building(in/ of / by/ to) the village.
 11-It was a boring weekend, I (did/ don’t do/ didn’t do/ would do) any thing.
 12-I was very( impressed/ corresponded/ comprised/ interested) by the efficiency of the staff.
 13-There is a river( flowing/ running/ lying / reaching) across the village.
 14-It’s very crowed here. I wish there ( was/ wasn’t/ were/ weren’t) so many people.
 15-This test must be done ( carefully/ careful/ careless/ carelessly).
 Exercises 9: Give the correct forms of these words:
 1-Vietnam has a climate( tropic)
 2-I’ve been..invited to the wedding( official).
 3-We should read the .first ( instruct).
 4-It wasn’t very..of you to slam the door in his face.
 5-Alan decidec to buy a..shirt( stripe).
 6-This dress is lovely, and very..(fashion).
 7-Fashionwant to change the traditional an dai (design).
 8-The journey to the countryside is very.(interest)
 9-Minh has a lovelyof doll (collect).
 10-We missed the taxi, but the meeting started late (lucky).
Exercises 10:Combine the sentences below, using verbs in brackets: 
1. The movie was boring. We went home before it finished. (so)
2. Mai opened the door. Mai greeted the guests. (and)
3. We started the trip very early. We reached the village before noon. (so that)
4. Liz saw some wild ducks. Liz was resting under a tree. (while)
5. Hoa is very sick. She can’t sit up. (sothat)
6. Ba felt tired and hungry. Lan felt tired and hungry, (so)
7. We enjoyed the fresh air in the countryside. We enjoyed the food there. (both)
8. The water is very cold. We can’t swim in it. (too)
9. Peter didn’t have money to buy a bus ticket. He had to walk home. (so)
10. Mr.Parker feeds the chicken. He collects their egss. (not only but also).
*7-Câu Gián tiếp
*Phương pháp chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp
Khi chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần phải:
Phá bỏ ngoặc kép, chuyển đổi toàn bộ các đại từ nhân xưng theo ngôi chủ ngữ thứ nhất sang đại từ nhân xưng ngôi thứ 3.
Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống 1 cấp so với ở mức ban đầu (lùi về thời).
Chuyển đổi tất cả các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian theo bảng quy định.
Bảng đổi động từ
DIRECT SPEECH
INDIRECT SPEECH
Simple present
Simple past
Present progressive
Past progressive
Present perfect (Progressive)
Past perfect (Progressive)
Simple past
Past perfect
will /shall
would / should
Can / may
Could / might
Bảng đổi các loại từ khác.
This, these
That, those
here, overhere
there, overthere
today
that day
yesterday
the day before
the day before yesterday
two days before
tomorrow
the following day/ the next day
the day after tomorrow
in two days’ time
next + thời gian (week, year ...)
the following + thời gian (week, year...)
last + thời gian (week, year ...)
the privious + thời gain (week, year...)
thời gian + ago
thời gian + before/ the privious +thời gian
- Nếu là nói và thuật lại xảy ra trong cùng một ngày thì không cần phải đổi thời gian. 
Ví dụ:
At breakfast this morning he said “ I will be very busy today”
At breakfast this morning he said he would be very busy today.
- Việc điều chỉnh logic tất nhiên là cần thiết nếu lời nói được thuật lại sau đó 1 hoặc 2 ngày. 
Ví dụ:
thứ 2 Jack nói với Tom:
I’m leaving the day after tomorrow. (tức là thứ 4 Jack sẽ rời đi)
Nếu Tom thuật lại lời nói của Jack vào ngày hôm sau (tức là thứ 3) thì Tom sẽ nói:
Jack said he was leaving tomorrow.
Nếu Tom thuật lại lời nói của Jack vào ngày tiếp theo (ngày thứ 4) thì Tom sẽ nói:
Jack said he was leaving today.
	4- wish
Động từ ở mệnh đề 2 sẽ chia ở simple past. Động từ to be phải chia làm were ở tất cả các ngôi.
Subject + wish + Subject* + verb in simple past ...
Ví dụ:
I wish I had enough time to finish my homework. ( I don’t have enough time.)
We wish he were old enough to come with us. ( He is not old enough.)
They wish they didn’t have to go to class today. ( They have to go to class.)
3- V-ing( Gerund)
- Bảng sau là 1 số các động từ đòi hỏi tân ngữ sau nó là 1 Ving theo mẫu câu sau:
Enjoy doing something (thích thú khi làm điều gì)
Like
Love
Enjoy
Dislike 
Hate
Stop
Remember
Finish 
Avoid (tránh)
Suggest(đề nghị)
Delay (hoản)
Prevent(ngăn cản)
Các động từ đứng đằng sau giới từ
- Tất cả các động từ đứng đằng sau giới từ đều phải ở dạng Ving.
verb
adj.	 + preposition + Ving
noun
Tính từ + giới từ + Ving (bảng sau)
accustomed to
intent on
afraid of
interested in
capable of
successful in
fond of
tired of
Ví dụ:
Mitch is afraid of getting married now.
We are accustomed to sleeping late on weekends.
Jean is not capable of understanding the predicament.
Alvaro is intent on finishing school next year.
Craig is fond of dancing.
...............
...............
..............................
Date of preparing: 30/12/ 2010 
Week : 20
Period 37
Học Kì II 
 Unit 6: The Environment
 Lesson1: Getting Started - Listen and Read
I. Teaching points:
Reading about the work of a group of conservationists.
New grammer points: Conditional sentences: type 1.
 By the end of the lesson, Ss will get some knowledge about the invironment and can use the new grammar point. 
II. Teaching aids:
Text book, work book, ruler, chalk, board. posters, pictures.
III. Procedure: 
Teacher’s activities
Students’ activities
Content on the board
Warm up
Btrainstorm
Have Ss work in 2 teams
-Get them to discuss and write on the board what's the invironmental problems in our lives today?
-Give feed back and provided some more

Tài liệu đính kèm:

  • docUnit_1_A_visit_from_a_pen_pal.doc