Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông

1.MỤC TIÊU

1.1 Kiến thức

- HS biết:

+ Hoạt động 1: Biết phần mềm luyện kỹ năng gõ phím nhanh Mario.

- HS hiểu:

+ Hoạt động 1: Hiểu cách sử dụng phần mềm luyện kỹ năng gõ phím.

1.2 Kỹ năng

- Học sinh thực hiện được: Kỹ năng luyện gõ phím ở mức đơn giản với phần mềm Mario.

- Học sinh thực hiện thành thạo được: Kỹ năng luyện gõ phím ở mức đơn giản với phần mềm Mario.

1.3 Thái độ

- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.

- Tính cách: Chăm ngoan.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP

- Giới thiệu phần mềm Mario

3. CHUẨN BỊ

3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.

3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.

 

doc 7 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 04/01/2016 Lượt xem 976Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 6 - Chương II: Phần mềm học tập - Bài 7: Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 07– Tiết : 13
Ngày dạy: 01/09/2014
BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
+ Hoạt động 1: Biết phần mềm luyện kỹ năng gõ phím nhanh Mario.
- HS hiểu:	
+ Hoạt động 1: Hiểu cách sử dụng phần mềm luyện kỹ năng gõ phím.
1.2 Kỹ năng
- Học sinh thực hiện được: Kỹ năng luyện gõ phím ở mức đơn giản với phần mềm Mario.
- Học sinh thực hiện thành thạo được: Kỹ năng luyện gõ phím ở mức đơn giản với phần mềm Mario. 
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Giới thiệu phần mềm Mario
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
Câu 1: Nêu sự khác nhau của việc gõ phím có nhấn giữ phím Shift và không nhấn 
giữ phím Shift ?(8đ) Nêu ví dụ?(1đ)
Đáp án : Khi gõ phím có nhấn giữ phím Shift thì sẽ cho ta kí tự in hoa, ngược lại cho 
ta kí tự thường.
VD: Nhấn Shift gõ phím A-->A, không nhấn Shift gõ A-->a
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV & HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm Mario (30phút)
1. Giới thiệu phần mềm Mario
GV: Giới  thiệu  phần  mềm  Mario luyện gõ phím.
HS: Chú ý lắng nghe.
GV: Mario  là  phần  mềm  được  sử 
dụng  để  luyện  gõ  phím  bằng mười ngón.
GV:Treo  tranh  về  màn  hình  chính của phần mềm sau khi khởi động.
Yêu cầu HS quan sát và cho biết trên màn hình có những gì?
HS:Quan sát tranh và phát biểu: File, Student, Lessons
GV: Nhận xét
GV: Trên  màn  hình  em  sẽ  thấy  hệ 
thống  bảng  chọn  chính  (File, Student,  Lessons)
Khi  nháy chuột  tại  các  mơc  này,  một  bảng chọn xuất hiện chứa các lệnh có thể chọn tiếp để thực hiện. 
HS: Ghi nhớ nội dung chính
Mỗi  lệnh  trong  bảng  chọn Lessons  tương  ứng  với bài
luyện tập  trên  từng  hàng  phím  khác nhau. Mỗi bài
luyện tập có 5 mức luyện  tập  kí  hiệu  1,2,3,4,5  tương 
ứng từ dễ đến khó.
HS: Chú  ý  lắng  nghe,  ghi  nhớ nội dung chính
GV: Khu vực chính của bàn phím có những hàng phím 
nào?
HS: Phát biểu: Gồm 5 hàng: 
+ Hàng phím cơ sở.
+ Hàng phím trên.
+ Hàng phím dưới.
+ Hàng phím số.
+  Hàng  phím  chứa  các  phím 
điều khiển: Ctrl, Alt....
GV: Nhận xét.
Tương  ứng  với  các  hàng  phím trên khu vực chính của bàn phím, phần mềm Mario cũng có các bài luyện  tập
cho  phép  ta  luyện  tập gõ phím trên các hàng phím đó.
Trong  các  bài  luyện  tập  cho phép ta luyện tập từng 
bài, muốn qua  bài  luyện  tập  khác  ta  nhấn Next phía 
dưới  khu vực các mức luyện tập.
HS: Lắng nghe và ghi chép nội dung chính.
GV: Trong  các  hàng  phím  thì  hàng nào đóng vai trò 
quan trọng trong việc luyện gõ phím  10 ngón?
HS: Hàng phím cơ sở.
GV: - Nhận xét
GV:Hàng  phím  cơ  sở  chứa  các  phím phím có gai
 F, J 
 Vì  vậy  khi  bắt  đầu  luyện  tập  ta nên bắt đầu từ các
 phím trên hàng 
phím cơ sở.
HS: Ghi nhớ nội dung chính
 Maøn hình chính cuûa phaàn meàm goàm coù:
+  Baûng  choïn  File:  Caùc leänh heä thoáng.
+  Student:  Caøi  thoâng  tin hoïc sinh.
+  Lessons:  Löïa  choïn  caùc baøi  hoïc  ñeå  luyeän  goõ phím.
1-Deã.
2-Trung bình
3- Khoù
4-Möùc ñoä luyeän taäp töï do
*Các bài luyện tập 
-  Home  row  only:  luyện  tập 
các phím hàng cơ sở.
- Add top row: thêm các phím 
hàng trên.
-  Add  top  bottoom  row:  hàng 
dưới.
- Add numbers: Số
- Symbols: Kí hiệu.
All  keyboard:  toàn  bộ  bàn 
phím.
Chú ý: Bắt đầu từ bài luyện 
tập đầu tiên.
4.4 Tổng kết
Thành phần của bàn phím máy tính gồm 5 hàng: 
+ Hàng phím cơ sở.
+ Hàng phím trên.
+ Hàng phím dưới.
+ Hàng phím số.
+  Hàng  phím  chứa  các  phím 
điều khiển: Ctrl, Alt....
Hàng  phím  cơ  sở  chứa  các  phím phím có gai
 F, J 
- Màn hình chính của phần mềm Mario gồm những gì
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
-Xem lại kiến thức của bài học.
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc trước phần luyện tập sgk trang 30. 31.32.
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.
-----------------------------------------------------------
Tuần 07– Tiết : 14
Ngày dạy: 01/09/2014
BÀI 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM (tt)
1.MỤC TIÊU
1.1 Kiến thức
- HS biết:
+ Hoạt động 1: Biết được phần mềm Mario.
- HS hiểu:	
+ Hoạt động 1: Hiểu được cách sử dụng phần mềm Mario
1.2 Kỹ năng
- Học sinh thực hiện: Cách sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ mười ngón một cách thành thạo,
 gõ nhanh và hoàn thành tốt các nội dung.
- Học sinh thực hiện thành thạo được: Cách sử dụng phần mềm Mario  để luyện gõ  mười ngón  một cách thành thạo, gõ nhanh và hoàn thành tốt các nội dung .
1.3 Thái độ
- Thói quen: Học tập tích cực, hăng say.
- Tính cách: Chăm ngoan.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mario.
3. CHUẨN BỊ
3.1 Giáo viên: Giáo án, SGK, máy tính, máy chiếu.
3.2 Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện(1 phút)
Lớp 6A6:	
4.2 Kiểm tra miệng
- Không kiểm tra
4.3 Tiến trình bài học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học
Hoạt động 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mario (40 phút)
1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mario
GV: Hướng dẫn khởi động phần mềm 
Mario.
HS: Lắng nghe, quan sát
GV: Thực hiện mẫu và thuyết trình.
Nếu  là  lần  đầu  tiên  chạy  chương trình,  ta  vào  đăng  kí
người  luyện tập  để  dễ  theo  dõi,  đánh  giá 
kết quả.
HS: Lắng nghe, ghi nhớ nội dung chính
GV: Hướng dẫn đăng ký tập luyện:
-Nếu em đã đăng ký, ở mỗi lần dung tiếp theo cần nạp tên đã đăng ký để Mario có thể tiếp 
tục theo dõi kết quả học tập của em.
HS: Thực  hành  theo  hướng dẫn
GV: Hướng dẫn cách nhập tên của người tập luyện để đánh giá khả năng gõ bàn phím, người ta thường dung tiêu chuẩn WPM (Word per Minute) là số từ trung bình của 1 phút.
HS: -  Lắng  nghe,  ghi  nhớ  kiến thức.
GV: Hướng dẫn cách thiết lập các lựa chọn để luyện tập.
-Với mỗi bài có 4 mức luyện tập từ đơn giản đến nâng cao cuối cùng là luyện tập tự do.
HS: Lắng nghe
GV: Hướng dẫn mức luyện tập:
-Nháy chuột vào mức luyện tập cần chọn hoặc gõ.
-Nháy chuột  vào  mức  luyện  tập cần chọn hoặc gõ các phím số 1, 2, 3, 4 tương ứng các mức.
-Sau khi chọn bài luyện tập, xác định mức luyện tập theo hướng dẫn trên màn hình.
HS: Học sinh lắng nghe.
GV: - Hướng dẫn luyện tập.
- Sau khi luyện gõ xong một bài thì xuất hiện màn hình kết quả (trang 34)
- Hướng  dẫn  cách  xem  kết  quả luyện tập.
- Trên màn hình kết quả em có thể 
nháy  Next  để  sang  bài  tiếp  hoặc 
nháy  Menu  quay  về  màn  hình 
chính.
HS: Quan sát và thực hiện
GV: Khi  thực  hành  luyện  tập  xong, để thoát khỏi màn hình ta nhấn phím Q hoặc chọn File ->Quit.
HS: Quan sát và thực hành.
Trong phần mềm có nhiều bài để các em tập luyện.
- Home Row Only: Tập các phím ở hàng cơ sở
- Add Top Row: Tập luyện các phím ở hàng trên
- Add Bottom Row: Tập luyện các phím ở hàng dưới
- Add Symbols: Tập luyện các ký hiệu
- Add Numbers: Tập luyện các phím hàng số
- All Keyboard: Tập luyện kết hợp toàn bộ bàn phím
Đăng ký người tập luyện:
-Khởi động phần mềm bằng cách chạy tệp Mario. Exe
-Gõ phím W or chọn mục Student chọn New Xuất hiện có dạng như hình vẽ SGK trang 32
- Nhập tên của em vào ô New Student Name: nhập song nhấn Enter 
- Nhấn vào Done để đóng cửa sổ lại
- Nạp tên người tập luyện
- Gõ phím L hoặc chọn chuột vào Student chọn load trong bảng chọn
-Nháy chuột để chọn tên
-Nhấn Done để xác nhận việc chọn tên
Thiết đặt các lựa chọn để tập luyện
- Dùng tiêu chuẩn WPM (Word Per Minite) là số lượng gõ đúng trung bình trong 1 phút
Nếu WPM đạt từ 5 – 10 chưa tốt
Nếu WPM đạt từ 10 – 20 khá tốt
Nếu WPM đạt trên 30 là rất tốt
- Gõ phím E or chọn Student tiếp tục chọn Edit trong bảng chọn: Xuất hiện hộp thoại như hình vẽ trang 33
- Chọn Tại dòng Goal WPM sửa giá trị và nhấn Enter để lưu sự thay đổi
-Dùng chuột để chọn người dẫn đường
-Nháy Done để xác nhận và đóng cửa sổ lại
-Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím
-Với mỗi bài học có 4 mức tập luyện
+ Mức 1: Mức đơn giản nhất
+ Mức 2: Mức luyện TB WPM cần đạt 10
+ Mức 3: Mức tập luyện cao WPM đạt là 30
+ Mức 4: Tập luyện tự do
- Nháy vào mục Lessons sau đó chọn các bài tập luyện như Hàng cơ sở Home Row Only
- Chọn mức luyện tập cụ thể bằng cách gõ phím từ 1 đến 4 (or chọn trên màn hình)
Luyện gõ bàn phím
- Gõ theo hướng dẫn trên màn hình
- Gõ chính xác theo các bài tập mẫu
- Lưu ý:
Trên màn hình hiển thị kết quả tập luyện:
-Số ký tự đã gõ
-Số lần gõ bị lỗi
-WPM đã đạt được
-WPM cần phải đạt được
-Tỷ lệ gõ đúng
-Thời gian tập luyện
Nhấn Next để chuyển sang bài tiếp
Vào Menu để quay lại màn hình chính
Thoát khỏi phần mềm
Nhấn Q tên bàn phím or vào File - Quit
4.4 Tổng kết
GV gọi hs đọc tóm tắt nội dung của bài học.
GV nêu câu hỏi kết cho mỗi bài.
-Phần mềm Mario dung để làm gì ?
-Nêu cách đăng ký người tập luyện?
4.5 Hướng dẫn học bài
+ Đối với bài học ở tiết này:
- Thực hành lại các thao tác của phần mềm.
- Xem lại kiến thức của bài học.
+ Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Đọc trước bài 8: Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời.
5.PHỤ LỤC
- Sgk tin học quyển 1.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím - Trần Thị Linh - Trường THCS Tân Đông.doc