Giáo án Tin học 8 - Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Khái niệm biến, hằng;

- Hiểu cách khai báo;

- Biết vai trò của biến trong lập trình;

- Hiểu lệnh gán.

2. Kỹ năng

- Lập trình với các lệnh gán;

- Biết cách sử dụng biến.

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong học tập

II. Chuẩn bị

1. Thầy giáo

- Phòng máy

- Máy chiếu

2. Học sinh

- Sách giáo khoa

- Đọc trước bài ở nhà

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 570Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát: 11
Ngaøy daïy: 25/09/2009
Baøi 4: SÖÛ DUÏNG BIEÁN TRONG CHÖÔNG TRÌNH
I. Muïc tieâu
1. Kieán thöùc
Khaùi nieäm bieán, haèng;
Hieåu caùch khai baùo;
Bieát vai troø cuûa bieán trong laäp trình;
Hieåu leänh gaùn.
2. Kyõ naêng
Laäp trình vôùi caùc leänh gaùn;
Bieát caùch söû duïng bieán.
3. Thaùi ñoä
Nghieâm tuùc trong hoïc taäp
II. Chuaån bò
Thaày giaùo
Phoøng maùy
Maùy chieáu
Hoïc sinh
Saùch giaùo khoa
Ñoïc tröôùc baøi ôû nhaø
III. Phöông phaùp daïy hoïc
Thuyeát trình, dieån giaûi.
Thöïc haønh tröïc tuyeán
IV. Tieán trình daïy hoïc
OÅn ñònh
Kieåm dieän hoïc sinh
Kieåm tra baøi cuõ
Vieát leänh in leân maøn hình thoâng baùo : ‘20 + 5 =’
Vieát leänh in leân maøn hình keát quaû pheùp toaùn : 20+5.
Vieát leänh ñieàu khieån maùy döøng laïi ñeán khi nhaán phím enter thì tieáp tuïc.
Vieát leänh nhaäp döõ lieäu vaøo töø baøn phím.
Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa thaày & troø
Noäi dung ghi cuûa troø
* Noäi dung 1: Giôùi thieäu baøi môùi
Trong quaù trình tính toaùn maùy tính coù theå söû duïng moät ñaïi löôïng löu tröõ taïm thôøi, ñaïi löôïng naøy coù theå thay ñoåi giaù trò trong quaù trình tính toaùn. Ngöôøi ta goïi ñaïi löôïng laø bieán. Vaäy trong chöông trình Pascal muoán söû duïng bieán thì phaûi laøm theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta giaûi quyeát vaán ñeà naøy.
* Noäi dung 2: Hoïc sinh bieát vai troø cuûa bieán trong laäp trình
Ñoïc SGK ñeå hieåu theá naøo laø bieán.
Bieán laø gì? Bieán coù vai troø gì trong chöông trình?
Vieát leänh in keát quaû pheùp coäng 15+5 leân maøn hình?
Vieát baûng phuï
Muoán in leân maøn hình keát quaû cuûa moät pheùp tính khaùc thì laøm theá naøo?
Ñöa hình aûnh leân maøn hình vaø phaân tích gôïi môû.
Quan saùt, laéng nghe ñeå hieåu theá naøo laø bieán vaø vai troø cuûa bieán.
Ñoïc thaàm ví duï 2.
Trình baøy caùch tính hai bieåu thöùc beân?
Nghieân cöùu SGK traû lôøi.
Ñöa ra caùch laøm vaø phaân tích.
* Noäi dung 3: Hoïc sinh bieát khaùi nieäm veà bieán
Ñoïc thaàm nghieân cöùu SGK.
Vieäc khai baùo bieán goàm khai baùo nhöõng gì ?
Traû lôøi.
Ñöa ra ví duï SGK vaø phaân tích caùc thaønh phaàn.
Laéng nghe vaø naém vöõng kieán thöùc.
Vieát moät ví duï veà khai baùo bieán roài giaûi thích thaønh phaàn ?
Laøm theo nhoùm vaøo baûng phuï.
Thu keát quaû nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
Vieát daïng toång quaùt ñeå khai baùo bieán trong chöông trình.
Quan saùt ví duï vaø vieát theo nhoùm.
Kieåm tra keát quaû nhoùm vaø ñöa ra daïng toång quaùt.
Quan saùt vaø ghi vôû
SÖÛ DUÏNG BIEÁN TRONG CHÖÔNG TRÌNH
1. Bieán laø coâng cuï trong laäp trình.
Bieán ñöôïc duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu vaø döõ lieäu naøy coù theå thay ñoåi trong khi thöïc hieän chöông trình.
Döõ lieäu do bieán löu tröõ ñöôïc goïi laø giaù trò cuûa bieán.
* Ví duï 1: 
In keát quaû pheùp coäng 15+5 leân maøn hình vieát leänh :
writeln(15+5);
In leân maøn hình giaù trò cuûa bieán x + giaù trò cuûa bieán y vieát leänh : 
writeln(X+Y);
* Ví duï 2: 
Tính vaø in giaù trò cuûa caùc bieåu thöùc vaø ra maøn hình.
Caùch laøm : 
X ¬ 100 + 50
Y ¬ X/3
Z ¬ X/5
2. Khai baùo bieán
Vieäc khai baùo bieán goàm : 
+ Khai baùo teân bieán;
+ Khai baùo kieåu döõ lieäu cuûa bieán.
* Ví duï :
Trong ñoù : 
var laø töø khoaù cuûa ngoân ngöõ laäp trình duøng ñeå khai baùo bieán,
m, n laø caùc bieán coù kieåu nguyeân (integer),
S, dientich laø caùc bieán coù kieåu thöïc (real), 
thong_bao laø bieán kieåu xaâu (string). 
Daïng toång quaùt : 
Var danh saùch teân bieán: kieåu cuûa bieán ;
Cuûng coá vaø luyeän taäp
 1. Trong Pascal, khai baùo naøo sau ñaây laø ñuùng cho khai baùo bieán soá ?
a) var tb: real; 	b) var 4hs: integer;	 c) const x: real; 	d) var R = 30;
2. Haõy cho bieát kieåu döõ lieäu cuûa caùc bieán caàn khai baùo duøng ñeå vieát chöông trình ñeå giaûi caùc baøi toaùn döôùi ñaây:
a) Tính dieän tích S cuûa hình tam giaùc vôùi ñoä daøi moät caïnh a vaø chieàu cao töông öùng h (a vaø h laø caùc soá töï nhieân ñöôïc nhaäp vaøo töø baøn phím).
b) Tính keát quaû c cuûa pheùp chia laáy phaàn nguyeân vaø keát quaû d cuûa pheùp chia laáy phaàn dö cuûa hai soá nguyeân a vaø b.
Höôùng daãn hoïc ôû nhaø
1. Naém vöõng khaùi nieäm bieán vaø chöùc naêng cuûa bieán trong chöông trình.
2. Hoïc thuoäc caùch khai baùo bieán vaø laáy ví duï.
3. Ñoïc tröôùc phaàn 3, 4 trong baøi.
V. Ruùt kinh nghieäm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Sử dụng biến trong chương trình (3).doc