Giáo án Tin học 8 - Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Hồ Thị Diễm - Trường THCS Trần Hưng Đạo

I. Mục tiêu:

 1- Kiến thức:

- Bit c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n trªn m¸y tÝnh.

- Bit ch­¬ng tr×nh lµ thĨ hiƯn cđa thut to¸n trªn mt ng«n ng÷ cơ thĨ.

- Bit m« t¶ thut to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p liƯt kª c¸c b­íc.

- HiĨu thut to¸n tÝnh tỉng cđa N s t nhiªn ®Çu tiªn, t×m s lín nht cđa mt d·y s.

 2- Kỹ năng: Rèn luyện những kĩ năng

- Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các câu hỏi và bài tập.

3- Thái độ:

- Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.

- Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học.

 

docx 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 530Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 5: Từ bài toán đến chương trình - Hồ Thị Diễm - Trường THCS Trần Hưng Đạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/10/2012 Ngày dư ï: 26/10/2012 
Tiết	: 20 	Lớp dự	: 8A4
Tuần	: 10
	 Bài 5: TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH. (tt)
I. Mục tiêu:
	1- Kiến thức:
BiÕt c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n trªn m¸y tÝnh.
BiÕt ch­¬ng tr×nh lµ thĨ hiƯn cđa thuËt to¸n trªn mét ng«n ng÷ cơ thĨ.
BiÕt m« t¶ thuËt to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p liƯt kª c¸c b­íc.
HiĨu thuËt to¸n tÝnh tỉng cđa N sè tù nhiªn ®Çu tiªn, t×m sè lín nhÊt cđa mét d·y sè.
	2- Kỹ năng: Rèn luyện những kĩ năng
Vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các câu hỏi và bài tập.
3- Thái độ:
Nghiêm túc, trật tự nghe giảng bài và ghi chép đầy đủ.
Có ý thức, thói quen suy nghĩ và làm việc hợp lý, khoa học. 
II. Chuẩn bị:
 1- Chuẩn bị của GV:
- SGK, SGV, tµi liƯu, Gi¸o ¸n
- §å dïng d¹y häc nh­ m¸y tÝnh, projector,...
	2- Chuẩn bị của HS:
- §äc tr­íc bµi.
- SGK, ®å dïng häc tËp, b¶ng phơ...
Ôn lại kiến thức đã học.
III. Hoạt động dạy học: 
Ổn định tình hình lớp: (1’)
¤n ®Þnh líp, kiểm tra sỉ số lớp.
	2- Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Tr×nh bµy kh¸i niƯm bµi to¸n. §Ĩ gi¶i quyÕt 1 bµi to¸n ta ph¶i lµm g× ? 
? §äc ®Ị bµi cđa mét bµi to¸n nµo ®ã vµ x¸c ®Þnh ®Çu vµo ®Çu ra cđa bµi to¸n ®ã.
Dự kiến phương ¸n trả lời:
? - Bµi to¸n lµ mét c«ng viƯc hay mét nhiƯm vơ cÇn ph¶i gi¶I quyÕt.
§Ĩ gi¶i quyÕt mét bµi to¸n ta ph¶i: x¸c ®Þnh bµi to¸n, m« t¶ thuËt to¸n vµ viÕt ch­¬ng tr×nh.
? - TÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiỊu dµi a, chiỊu réng lµ b.
INPUT: C¸c sè a,b.
OUTPUT: DiƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt.
	3- Giảng bài mới:
Giới thiệu bài: (1’) Ở tiết học trước, các em đã được làm quen với khái niệm bài toán trong chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của bài học này.
Tiến trình tiết dạy:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung
32’
Hoạt động 1:
ThuËt to¸n vµ m« t¶ thuËt to¸n
3. ThuËt to¸n vµ m« t¶ thuËt to¸n.
VD : 
TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc P = (a*b-c)/d víi a, b, c, d lµ c¸c sè thùc tuú ý
è ViÕt ch­¬ng tr×nh gåm 
c¸c lƯnh sau :
TÝnh biĨu thøc ;
B¾t ®Çu 
 - NhËp gi¸ trÞ cho a, b, c, d.
 - TÝnh tÝch a*b nhí kÕt qu¶ vµo P1.
 - TÝnh hiƯu P1-c vµ nhí kÕt qu¶ vµo P2
 - TÝnh th­¬ng P2/d vµ nhí kÕt qu¶ vµo P.
 - In gi¸ trÞ cđa P ra mµn h×nh.
KÕt thĩc.
- M« t¶ thuËt to¸n lµ liƯt kª c¸c b­íc cÇn thiÕt ®Ĩ gi¶i mét bµi to¸n.
(SGK)
a. VÝ dơ 1 : 
Bµi to¸n gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt d¹ng tỉng qu¸t bx + c = 0 (SGK)
b. VÝ dơ 2 : 
Bµi to¸n ”ChuÈn bÞ mãn trøng tr¸ng”
	(SGK)
ThuËt to¸n lµ d·y c¸c thao t¸c cÇn thùc hiƯn theo mét tr×nh tù x¸c ®Þnh ®Ĩ thu ®­ỵc kÕt qu¶ cÇn t×m tõ nh÷ng ®iỊu kiƯn cho tr­íc.
GV: ViÕt c¸c lƯnh ®Ĩ gi¶i bµi to¸n 2.
GV: NhËn xÐt vµ chèt m« h×nh ch­¬ng tr×nh trªn mµn h×nh.
GV: ChØ ra c¸c b­íc cÇn thiÕt ®Ĩ pha trµ mêi kh¸ch ?
GV: M« t¶ thuËt to¸n lµ g× ?
GV: Chèt vµ nhÊn m¹nh c¸ch m« t¶ thuËt to¸n.
GV: §­a ra vÝ dơ bµi to¸n gi¶i pt ax+b= 0.
GV: §­a ra vÝ dơ bµi to¸n chuÈn bÞ mãn trøng tr¸ng.
GV: Treo b¶ng phơ c¸c b­íc bÞ x¸o trén. Yªu cÇu häc sinh gÊp s¸ch suy nghÜ s¾p xÕp l¹i.
GV: §­a ra m« t¶ thuËt to¸n b»ng c¸c b­íc bÞ x¸o trén.
GV : Ph¸t biĨu kh¸i niƯm thuËt to¸n ?
GV: Chèt kh¸i niƯm vµ H ghi vë
HS: §äc vµ nghiªn cøu ®Ĩ t×m c¸ch gi¶i bµi to¸n.
HS: Ho¹t ®éng nhãm viÕt vµo b¶ng phơ vµ nép kÕt qu¶ khi GV yªu cÇu.
HS: Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi.
HS: Tr¶ lêi theo ý hiĨu 
HS: Nghiªn cøu SGK
HS: Nghiªn cøu vµ s¾p xÕp l¹i theo tr×nh tù ®Ĩ gi¶i quyÕt bµi to¸n.
HS: M« t¶ thuËt to¸n b»ng c¸c b­íc
HS: Tr¶ lêi
4’
Hoạt động 2: Cđng cè
- Qua tiÕt häc h«m nay c¸c em ®· n¾m ®­ỵc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n g× ?
GV: Chèt c¸c kiÕn thøc träng t©m trong tiÕt häc.
HS: Nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n.
4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’)
- Häc thuéc c¸c kh¸i niƯm : Gi¶i bµi to¸n lµ g×, c¸c b­íc ®Ĩ gi¶i mét bµi to¸n, thuËt to¸n lµ g×, c¸ch m« t¶ thuËt to¸n nh­ thÕ nµo.
- §äc tr­íc phÇn 4 bµi 2 SGK.
IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung
Quy Nhơn, ngày tháng năm 2012 Quy Nhơn, ngày tháng năm 2012
 GVHD	GSTT
	 Trần Bá Lâm	 Hồ Thị Diễm

Tài liệu đính kèm:

  • docxBài 5. Từ bài toán đến chương trình - Hồ Thị Diễm - Trường THCS Trần Hưng Đạo.docx