Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình.

- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.

- Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước for.do trong Pascal.

- Hiểu lệnh ghép trong Pascal

2. Kỹ năng

- Viết đúng được lệnh for.do trong một số tình huống đơn giản.

3. Thái độ

- Thái độ nghiêm túc cẩn thận, yêu thích học tập bộ môn.

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 571Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 38
Ngày dạy: 08/01/2010
CÂU LỆNH LẶP (tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp trong ngôn ngữ lập trình.
Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
Hiểu hoạt động của câu lệnh với số lần biết trước for...do trong Pascal.
Hiểu lệnh ghép trong Pascal
2. Kỹ năng
Viết đúng được lệnh for...do trong một số tình huống đơn giản.
3. Thái độ
Thái độ nghiêm túc cẩn thận, yêu thích học tập bộ môn. 
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Máy tính, máy chiếu
Học sinh
Xem trước bài ở nhà
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn trực tuyến
Diễn giải, đàm thoại.
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Ví dụ về câu lệnh lặp
Minh họa bẳng ngôn ngữ Pascal cú pháp câu lệnh for  to  do
Lưu ý cho hs:
biến đếm là biến đơn có kiểu nguyên;
giá trị đầu và giá trị cuối là các biểu thức có cùng kiểu với biến đếm và giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu;
câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.
Cho hs nhận xét và so sánh sự khác nhau ở câu lệnh lặp trong hai vd trên?
Giải thích cho học sinh tại sao vd2 trong câu lệnh lặp có begin  end
* Nội dung 2: Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp
Gv: trình bày đoạn chương trình tính tổng N số tự nhiên, với N là số tự nhiên được nhập từ bàn phím (Pascal)
Theo công thức tính tổng ta cần khai bao nhieu biến? kiểu biến?
Trong 2 biến thì biến nào có giá trị được nhập từ bàn phím?
Gv: Mô tả thuật toán tính tổng các số tự nhiên từ 1 à 100
CÂU LỆNH LẶP (tt)
3. Ví dụ về câu lệnh lặp
Cú Pháp câu lệnh lặp với số lần biết trước trong Pascal.
for:= to do 
trong đó:
+ for, to, do là các từ khóa
+ biến đếm là biến đơn có kiểu nguyên
+ giá trị đầu và giá trị cuối là các biểu thức có cùng kiểu với biến đếm và giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu
+ câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép
Vd 1: Chuong trình in ra màn hình thứ tự lần lặp.
Program lap;
var i:integer;
begin
	for i:= 1 to 20 do
	writeln(‘Day la lan lap thu’,i);
	readln;
end.
Vd2: chương trình ghi nhận vị trí 10 chữ O rơi từ trên xuống.
ues crt;
var i:integer;
begin
	clrscr;
	for i:= 1 to 20 do
	begin 
	writeln(‘O’);
	delay(200);
	end;
	readln;
end.
(Delay (200)là hàm khai báo thời gian rơi nhanh hay chậm của chữ O)
*Lưu ý: Câu lệnh đơn giản Writeln(‘O’) và Delay(200) được đặt trong từ khoá BEGIN và AND để tạo thành câu lệnh ghép trong PASCAL.
4. Tính tổng và tích bằng câu lệnh lặp
Vd 1: chương trình tính tổng N số tự nhiên đầu tiên, với N là số tự nhiên được nhập từ bàn phím.
S = 1+2+3+  + N 
program Tinh_tong;
var 	N,i:integer;
	S:longint;
begin
	write(‘Nhap so N = ‘);
	readln(N);
	S:= 0;
	for i:= 1 to N do
	S:= S+i;
	writeln(‘Tong cua’, N, ‘so tư 	nhien dau tien S = ‘, S);
	readln;
end.
*Kiểu longint có phạm vi từ -231 đến 231 – 1.
Vd 2: chương trình tính tích N số tự nhiên, với N là số tự nhiên được nhập từ bàn phím.
N! = 1.2.3.N
program Tinh_Giai_Thua;
var 	N,i:integer;
	P:longint;
begin
	write(‘Nhap so N = ‘);
	readln(N);
	P:= 1;
	for i:= 1 to N do
	P:= P*i;
	writeln( N, ‘! = ‘, P);
	readln;
end.
Củng cố và luyện tập
Cho biết tác dụng của câu lệnh lặp với số lần biết trước.
Khi thực hiện câu lệnh lặp, máy tính kiểm tra 1 điều kiện. Với lệnh lặp for := to do ; của Pascal, điều kiện cần phải kiểm tra là gì?
Hướng dẫn học ở nhà
Học bài
Xem trước bài mới
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Câu lệnh lặp (5).doc