Giáo án Tin học 8 - Bài 9: Làm việc với dãy số - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

 * Hoạt động : - Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học trong tiết 1 để giải quyết bài tập cụ thể.

 - Học sinh hiểu được các chương trình tìm max, tìm min và tìm max min của dãy số.

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức đã học trong tiết 1 để viết chương trình cho bài toán tìm max, tìm min và tìm max min của dãy số.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Học sinh thực hiện thành thạo việc khai báo mảng; truy nhập giá trị các phần tử trong mảng; nhập giá trị và in giá trị các phần tử ra màn hình.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 610Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài 9: Làm việc với dãy số - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 30 - Tiết 57
 Ngày dạy: 18/03/2015
 Bài 9: LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động : - Học sinh biết vận dụng các kiến thức đã học trong tiết 1 để giải quyết bài tập cụ thể.
 - Học sinh hiểu được các chương trình tìm max, tìm min và tìm max min của dãy số.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc vận dụng các kiến thức đã học trong tiết 1 để viết chương trình cho bài toán tìm max, tìm min và tìm max min của dãy số.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc khai báo mảng; truy nhập giá trị các phần tử trong mảng; nhập giá trị và in giá trị các phần tử ra màn hình.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
 - Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Giáo án.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (3’)
 1	 2	 3	 4	 5	 6 7 
 A 22
18
16
10
24
20
17
 Nhìn vào dãy trên hãy cho biết:
Tên mảng : ......
Số phần tử của mảng: ...... 
Kiểu dữ liệu của các phần tử: ............
Phần tử thứ 1 có giá trị là ........, phần tử thứ 7 có giá trị là ........
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số: (32’)
a. Bài toán tìm Max của dãy số:
Gv: Quay lại ví dụ 6 của bài 5. Phân tích lại thuật toán và cùng học sinh viết chương trình cho bài toán.
Hs: Xem lại ví dụ 6 bài 5. Cùng giáo viên viết chương trình cho bài toán.
Gv: Yêu cầu học sinh sửa chương trình vừa viết để thành bài toán tìm Min của dãy số
Hs: Thực hiện sửa chương trình.
b. Bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số:
Gv: Yêu cầu học sinh kết hợp cả 2 chương trình trên để có chương trình giải quyết bài toán Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số. (Nếu còn thời gian)
Hs: Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số:
a. Bài toán tìm Max của dãy số:
Program Max;
Uses crt;
Var i, n, Max: integer;
 A: array[1..100] of integer;
Begin
 Clrscr;
 Write('Hay nhap do dai cua day so, = '); 
 readln(n);
 Writeln('Nhap cac phan tu cua day so:');
 For i:=1 to n do
 Begin
 Write('a[',i,']='); readln(a[i]);
 End;
 Max:=a[1];
 For i:=2 to n do 
 if Max<a[i] then Max:=a[i];
 Writeln('So lon nhat la Max = ',Max);
 Readln;
End.
b. Bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số:
Program MaxMin;
Uses crt;
Var i, n, Max, Min: integer;
 A: array[1..100] of integer;
Begin
 Clrscr;
 Write('Hay nhap do dai cua day so, = '); 
 readln(n);
 Writeln('Nhap cac phan tu cua day so:');
 For i:=1 to n do
 Begin
 Write('a[',i,']='); readln(a[i]);
 End;
 Max:=a[1]; Min:=a[1];
 For i:=2 to n do 
 Begin if Max<a[i] then Max:=a[i];
 if Min>a[i] then Min:=a[i] 
 End;
 Writeln('So lon nhat la Max = ',Max);
 Writeln('So nho nhat la Min = ',Min);
 Readln;
End.
Tổng kết. (5 phút)
 Gv: Yêu cầu học sinh kết hợp cả 2 chương trình trên để có chương trình giải quyết bài toán Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số. (Nếu còn thời gian)
Hs: Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay. 
- Về nhà xem lại chương trình đã được học trong bài.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước và tìm hiểu trước các chương trình trong bài thực hành số 7 để tiết học học.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 9. Làm việc với dãy số - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc