Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal

I. Mục tiêu bài học

- Kiến thức: - Làm quen với màn hình TP, cấc thành phần chính và chạy một chương trình mẫu

- Kỹ năng: - Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP

- Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.

- Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.

- Thái độ: -Tư duy và yêu thích môn học

 

doc 5 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 643Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Y5 	
BÀI THỰC HÀNH 1
LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
I. Mục tiêu bài học
- Kiến thức:
- Làm quen với màn hình TP, cấc thành phần chính và chạy một chương trình mẫu
- Kỹ năng:
- Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn thảo TP
- Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.
- Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.
- Thái độ:
-Tư duy và yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học và tư liệu
1. Giáo viên:
Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+
2. Học sinh
Đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy học
1. Tổ chức
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
8A
8B
8C
2. Kiểm tra bài cũ
1. Cấu trúc chung một chương trình gồm những phần nào ? Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chương trình.
2. Nêu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong Turbo Pascal.
3. Bài mới
Hoạt động Thầy + trò
Nội dung
Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm/ 3 dãy.
Mỗi máy từ 2 "3 học sinh
Học sinh thực hiện
Giáo viên kiểm tra
G : Giới thiệu biểu tượng của chương trình và cách khởi động chương trình bằng 2 cách.
H : Theo dõi và quan sát tìm biểu tượng của chương trình trên máy của mình.
G : Giới thiệu màn hình TP.
H : Quan sát khám phá các thành phần trên màn hình TP.
G : Giới thiệu các thành phần trên màn hình của Turbo Pascal.
H : Quan sát.
G : Giới thiệu và làm mẫu cách mở hệ thống thực đơn (menu) và cách di chuyển vệt sáng, chọn lệnh trong thực đơn.
H : Làm theo trên máy của mình và quan sát các lệnh trong từng menu.
G : Giới thiệu cách thoát khỏi TP
H : Làm thử trên máy tính của mình.
G : Theo dõi quan sát các thao tác thực hiện của H trên từng máy và hướng dẫn thêm.
H : Gõ chương trình phần a trong sgk
G : Mở chương trình đã chuẩn bị sẵn từ trong máy chủ.
H : Đọc và hiểu chú ý sgk.
H : Làm theo một cách tuần tự các bước b, c, d sgk.
 G : Theo dõi và hướng dẫn trên các máy.
G : dịch và chạy chương trình trên máy chủ.
H : Quan sát và đối chiếu kết quả trên máy của mình.
A. Tổ chức
- Ổn định chỗ ngồi trong phòng máy
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
B. Thực hành
I. Khởi động máy
II. Nội dung
Bài 1. Làm quen với việc khởi động và thoát khỏi Turbo Pascal. Nhận biết các thành phần trên màn hình của Turbo Pascal.
a. Khởi động Turbo Pascal bằng một trong hai cách:
Cách 1: Nháy đúp chuột trên biểu tượng trên màn hình nền;
Cách 2: Nháy đúp chuột trên tên tệp Turbo.exe trong thư mục chứa tệp này (thường là thư mục con TP\BIN).
b. Quan sát màn hình của Turbo Pascal và so sánh với hình 11 SGK
c. Nhận biết các thành phần: Thanh bảng chọn; tên tệp đang mở; con trỏ; dòng trợ giúp phía dưới màn hình. 
d. Nhấn phím F10 để mở bảng chọn, sử dụng các phím mũi tên sang trái và sang phải (¬ và ®) để di chuyển qua lại giữa các bảng chọn. 
e. Nhấn phím Enter để mở một bảng chọn. 
f. Quan sát các lệnh trong từng bảng chọn.
- Mở các bảng chọn bằng cách khác: Nhấn tổ hợp phím Alt và phím tắt của bảng chọn (chữ màu đỏ ở tên bảng chọn, ví dụ phím tắt của bảng chọn File là F, bảng chọn Run là R,...).
g. Sử dụng các phím mũi tên lên và xuống (­ và ¯) để di chuyển giữa các lệnh trong một bảng chọn.
h. Nhấn tổ hợp phím Alt+X để thoát khỏi Turbo Pascal.NhÊn Enter ®Ó quay vÒ mµn h×nh so¹n th¶o.
Nh­ vËy, chóng ta ®· viÕt ®­îc mét ch­¬ng tr×nh hoµn chØnh vµ ch¹y ®­îc.
Bài 2. Soạn thảo, lưu, dịch và chạy một chương trình đơn giản.
program CT_Dau_tien;
uses crt;
begin
	clrscr;
	writeln('Chao cac ban');
	write('Toi la Turbo Pascal');
end.
- Nhấn tổ hợp phím Alt+F9 để dịch chương trình
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9 để chạy chương trình.
- Sau đó nhấn Alt+F5 để quan sát kết quả.
4. Củng cố:
- Nhận xét giờ thực hành, đánh giá và cho điểm học sinh.
- Nhấn mạnh những kiến thực mà học sinh chưa tiếp thu để thực hành được
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo vở ghi.
- Làm lại các thao tác trên
Y6 	
BÀI THỰC HÀNH 1
LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
I. Mục tiêu bài học
- Kiến thức:
- Caùch vieát chöông trình, ra leänh cho maùy tính thöïc hieän
- Tìm hieåu lyù phaûi vieát chöông trình
- Kỹ năng:
- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả. 
- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình
- Thái độ:
-Tư duy và yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học và tư liệu
1. Giáo viên:
Giáo án + Phòng máy +Tài liệu + Phấn + Bảng+
2. Học sinh
Đồ dùng học tập
III. Hoạt động dạy học
1. Tổ chức
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên học sinh vắng
8A
8B
8C
2. Kiểm tra bài cũ
1. Cấu trúc chung một chương trình gồm những phần nào ? Đọc tên và chức năng của một số từ khoá trong chương trình.
2. Nêu các bước cơ bản để làm việc với một chương trình trong Turbo Pascal.
3. Bài mới
Hoạt động Thầy + trò
Nội dung
Giáo viên chia lớp thành 3 nhóm/ 3 dãy.
Mỗi máy từ 2 "3 học sinh
Học sinh thực hiện
Giáo viên kiểm tra
H : Làm theo các bước yêu cầu trong SGK.
G : Thường xuyên đi các máy kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn cụ thể.
G : Làm các bước a, b trên máy chủ và giải thích một số lỗi cho H hiểu.
H : Quan sát và lắng nghe giải thích..
G : Đưa lên màn hình nội dung chính cần đạt trong tiết thực hành này (SGK)
H : Đọc lại.
H : Đọc phần đọc thêm SGK
G : Có thể giải thích thêm.
A. Tổ chức
- Ổn định chỗ ngồi trong phòng máy
-Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
B. Thực hành
I. Khởi động máy
II. Nội dung
Bµi 3. ChØnh söa ch­¬ng tr×nh, l­u vµ kÕt thóc.
Xo¸ dßng lÖnh begin. Biªn dÞch ch­¬ng tr×nh vµ quan s¸t th«ng b¸o lçi nh­ h×nh d­íi ®©y:
NhÊn phÝm bÊt k× vµ gâ l¹i lÖnh begin. Xo¸ dÊu chÊm sau ch÷ end. Biªn dÞch ch­¬ng tr×nh vµ quan s¸t th«ng b¸o lçi.
L­u ý. Qua c¸c th«ng b¸o lçi trªn, ta thÊy r»ng phÇn th©n cña mét ch­¬ng tr×nh Pascal bao giê còng b¾t ®Çu b»ng tõ khãa begin. Nãi chung c¸c c©u lÖnh cña Pascal ®Òu kÕt thóc b»ng dÊu chÊm ph¶y (;), riªng tõ khãa end. kÕt thóc phÇn th©n ch­¬ng tr×nh lu«n cã mét dÊu chÊm (.) ®i kÌm.
NhÊn Alt+X ®Ó tho¸t khái Turbo Pascal, nh­ng kh«ng l­u c¸c chØnh söa.
TæNG KÕT
C¸c b­íc ®· thùc hiÖn: 
Œ Khëi ®éng Turbo Pascal; 
 So¹n th¶o ch­¬ng tr×nh; 
Ž Biªn dÞch ch­¬ng tr×nh: Alt + F9; 
 Ch¹y ch­¬ng tr×nh (Ctrl + F9) ; 
Pascal kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa, ch÷ th­êng: begin, BeGin, hay BEGIN ®Òu ®óng. 
C¸c tõ kho¸ cña Pascal trong bµi lµ: program, begin, end.
LÖnh kÕt thóc ch­¬ng tr×nh lµ end. (cã dÊu chÊm), mäi th«ng tin ®øng sau lÖnh nµy bÞ bá qua trong qu¸ tr×nh dÞch ch­¬ng tr×nh.
Nãi chung c¸c c©u lÖnh Pascal ®Òu ®­îc kÕt thóc b»ng dÊu chÊm phÈy (;). 
LÖnh writeln in ra mµn h×nh vµ ®­a con trá xuèng ®Çu dßng tiÕp theo. 
Th«ng tin cÇn in ra cã thÓ lµ v¨n b¶n, cã thÓ lµ sè,... vµ ®­îc ph©n c¸ch bëi dÊu phÈy.
LÖnh write t­¬ng tù nh­ writeln, nh­ng kh«ng ®­a con trá xuèng ®Çu dßng tiÕp theo. 
2. C©u lÖnh clrscr dïng ®Ó xãa mµn h×nh vµ chØ sö dông ®­îc khi ®· khai b¸o th­ viÖn crt. Th­ viÖn crt chøa c¸c lÖnh viÕt s½n ®Ó thao t¸c víi mµn h×nh vµ bµn phÝm. 
4. Củng cố:
- Nhận xét giờ thực hành, đánh giá và cho điểm học sinh.
- Nhấn mạnh những kiến thực mà học sinh chưa tiếp thu để thực hành được
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài theo vở ghi.
- Làm lại các thao tác trên

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1. Làm quen với turbo pascal (2).doc