Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc Turbo Pascal, làm quen với màn hình soạn thảo Turbo Pascal

- Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.

- Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.

- Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết quả.

- Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngôn ngữ lập trình

2. Kỹ năng

- Soạn thảo chương trình

- Dịch và chạy chương trình

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 06/01/2016 Lượt xem 584Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 1: Làm quen với turbo pascal", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát: 5
Ngaøy daïy: 04/09/2009
Baøi thöïc haønh 1: LAØM QUEN VÔÙI TURBO PASCAL
I. Muïc tieâu
1. Kieán thöùc
Thöïc hieän ñöôïc thao taùc khôûi ñoäng/keát thuùc Turbo Pascal, laøm quen vôùi maøn hình soaïn thaûo Turbo Pascal
Thöïc hieän ñöôïc caùc thao taùc môû caùc baûng choïn vaø choïn leänh.
Soaïn thaûo ñöôïc moät chöông trình Pascal ñôn giaûn.
Bieát caùch dòch, söûa loãi trong chöông trình, chaïy chöông trình vaø xem keát quaû. 
Bieát söï caàn thieát phaûi tuaân thuû quy ñònh cuûa ngoân ngöõ laäp trình
2. Kyõ naêng
Soaïn thaûo chöông trình
Dòch vaø chaïy chöông trình
3. Thaùi ñoä
Nghieâm tuùc trong thöïc haønh
II. Chuaån bò
Thaày giaùo
Phoøng maùy tính coù phaàn meàm Pascal
Maùy chieáu
Hoïc sinh
Saùch giaùo khoa
Ñoïc tröôùc baøi thöïc haønh
III. Phöông phaùp daïy hoïc
Höôùng daãn
Thöïc haønh tröïc tuyeán
IV. Tieán trình daïy hoïc
OÅn ñònh
Kieåm dieän hoïc sinh
OÅn ñònh traät töï
Kieåm tra baøi cuõ
Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh
Baøi môùi
Hoaït ñoäng cuûa thaày & troø
Noäi dung ghi cuûa troø
* Noäi dung 1: Höôùng daãn hoïc sinh baøi 1
Ñoùng ñieän
Xaùc nhaän keát quaû baùo caùo treân töøng maùy.
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu chung trong tieát thöïc haønh laø laøm quen vôùi ngoân ngöõ laäp trình Turbo Pascal.
Giôùi thieäu bieåu töôïng cuûa chöông trình vaø caùch khôûi ñoäng chöông trình baèng 2 caùch.
Theo doõi vaø quan saùt tìm bieåu töôïng cuûa chöông trình treân maùy cuûa mình.
Giôùi thieäu maøn hình TP.
Quan saùt khaùm phaù caùc thaønh phaàn treân maøn hình TP.
Giôùi thieäu caùc thaønh phaàn treân maøn hình cuûa Turbo Pascal.
Quan saùt.
Giôùi thieäu vaø laøm maãu caùch môû heä thoáng thöïc ñôn (Menu) vaø caùch di chuyeån veät saùng, choïn leänh trong thöïc ñôn.
Laøm theo treân maùy cuûa mình vaø quan saùt caùc leänh trong töøng menu.
Giôùi thieäu caùch thoaùt khoûi TP
Laøm thöû treân maùy tính cuûa mình.
Theo doõi quan saùt caùc thao taùc thöïc hieän cuûa H treân töøng maùy vaø höôùng daãn theâm
* Noäi dung 2: Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi 2 treân maøn hình lôùn
Goõ chöông trình phaàn a trong sgk
Môû chöông trình ñaõ chuaån bò saün töø trong maùy chuû.
Ñoïc vaø hieåu chuù yù sgk.
Laøm theo moät caùch tuaàn töï caùc böôùc b, c, d sgk.
Theo doõi vaø höôùng daãn treân caùc maùy.
Dòch vaø chaïy chöông trình treân maùy chuû.
Quan saùt vaø ñoái chieáu keát quaû treân maùy cuûa mình
LAØM QUEN VÔÙI TURBO PASCAL
Baøi 1. Laøm quen vôùi vieäc khôûi ñoäng vaø thoaùt khoûi Turbo Pascal. Nhaän bieát caùc thaønh phaàn treân maøn hình cuûa Turbo Pascal.
a. Khôûi ñoäng Turbo Pascal baèng moät trong hai caùch:
Caùch 1: Nhaùy ñuùp chuoät treân bieåu töôïng treân maøn hình neàn;
Caùch 2: Nhaùy ñuùp chuoät treân teân teäp Turbo.exe trong thö muïc chöùa teäp naøy (thöôøng laø thö muïc con TP\BIN).
b. Quan saùt maøn hình cuûa Turbo Pascal vaø so saùnh vôùi hình 11 SGK
c. Nhaän bieát caùc thaønh phaàn: Thanh baûng choïn; teân teäp ñang môû; con troû; doøng trôï giuùp phía döôùi maøn hình. 
d. Nhaán phím F10 ñeå môû baûng choïn, söû duïng caùc phím muõi teân sang traùi vaø sang phaûi (¬ vaø ®) ñeå di chuyeån qua laïi giöõa caùc baûng choïn. 
e. Nhaán phím Enter ñeå môû moät baûng choïn. 
f. Quan saùt caùc leänh trong töøng baûng choïn.
- Môû caùc baûng choïn baèng caùch khaùc: Nhaán toå hôïp phím Alt vaø phím taét cuûa baûng choïn (chöõ maøu ñoû ôû teân baûng choïn, ví duï phím taét cuûa baûng choïn File laø F, baûng choïn Run laø R,...).
g. Söû duïng caùc phím muõi teân leân vaø xuoáng (­ vaø ¯) ñeå di chuyeån giöõa caùc leänh trong moät baûng choïn.
h. Nhaán toå hôïp phím Alt+X ñeå thoaùt khoûi Turbo Pascal
Baøi 2. Soaïn thaûo, löu, dòch vaø chaïy moät chöông trình ñôn giaûn.
- Nhaán toå hôïp phím Alt+F9 ñeå dòch chöông trình, neáu ñuùng maøn hình sau xuaát hieän.
- Nhaán toå hôïp phím Ctrl+F9 ñeå chaïy chöông trình.
- Sau ñoù nhaán Alt+F5 ñeå quan saùt keát quaû.
Cuûng coá vaø luyeän taäp
Neâu laïi caùc böôùc thöïc hieän ñeå hoaøn taát moät chöông trình.
Chuù yù caùc daáu sau moãi leänh
Pascal khoâng phaân bieät chöõ hoa chöõ thöôøng.
Höôùng daãn hoïc ôû nhaø
Laøm baïi caùc baøi taäp
Ñoïc phaàn Toång keát trang 18.
Chuaån bò baøi môùi
V. Ruùt kinh nghieäm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 1. Làm quen với turbo pascal (3).doc