Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

- HS biết:

 Hs biết soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên dịch, chạy và xem kết quả hoạt động của chương trình trong môi trường Pascal.

- HS hiểu:

Hs hiểu phép toán div và mod.

Hs hiểu thêm các lệnh in dữ liệu ra màn hình, tạm ngừng chương trình.

1.2. Kỷ năng:

 - Thực hành với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

1.3. Thái độ:

HS có thái độ học tập nghiêm túc.

Hình dung công việc của một lập trình viên.

2. TRỌNG TÂM

Thực hành trên máy.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 863Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài: thực hành 2 – tiết: 9,10
Tuần day: 5
VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TOÁN
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức: 
- HS biết:
 Hs biết soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên dịch, chạy và xem kết quả hoạt động của chương trình trong môi trường Pascal.
- HS hiểu:
Hs hiểu phép toán div và mod.
Hs hiểu thêm các lệnh in dữ liệu ra màn hình, tạm ngừng chương trình.
1.2. Kỷ năng:
 - Thực hành với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.
1.3. Thái độ: 
HS có thái độ học tập nghiêm túc.
Hình dung công việc của một lập trình viên.
2. TRỌNG TÂM
Thực hành trên máy.
3. CHUẨN BỊ
- 3.1. Giáo viên: Chuẩn bị phòng máy, chia cặp thực hành.
- 3.2. Học sinh: Dụng cụ học tập, ngồi vào máy dưới sự phân công của giáo viên.
4. TIẾN TRÌNH 
4.1. Ồn định tổ chức và kiểm diện: 
Lớp 8a1 : 	
Lớp 8a2 : 	
4.2. Kiểm tra miệng:
Câu hỏi:
1. Trình bày các quy tắc thực hiện tính toán? Trình bày các phép toán trên dữ liệu kiểu số?
2. Trình bày các phép so sánh?
Trả lời:
Câu 1:
- Quy tắc: 
+ Các phép toán trong ngoặc được ưu tiên thực hiện trước.
+ Biểu thức không có ngoặc thì các phép toán lần lượt được ưu tiên là: Phép nhân, phép chia, phép chia lấy nguyên, phép chia lấy dư.
+ Nếu biểu thức chỉ có phép cộng trừ thì thực hiện tính từ trái qua phải.
+ Trong pascal chỉ sử cặp ngoặc tròn.
4.3. Bài mới :
Ho¹t ®éng cđa gv vµ hs
Néi dung bµi häc
Ho¹t ®éng 1 Bµi tËp 1 SGK
H? Trong Pascal kÝ hiƯu nµo dïng cho phÐp nh©n vµ phÐp chia?
H? §Ĩ biĨu diƠn thø tù ­u tiªn cđa phÐp to¸n trong pascal ta chØ sư dơng cỈp dÊu nµo? 
HS tr¶ lêi
Yªu cÇu HS chuyĨn ®ỉi c¸c phÐp to¸n trong mơc a cđa bµi tËp 2 sang biĨu thøc to¸n häc trong Pascal
HS thùc hiƯn c¸ nh©n
GV kiĨm tra , nhËn xÐt cho HS vµ sưa ch÷a kÞp thêi nh÷ng chç cßn sai
Yªu cÇu HS khëi ®éng pascal ®Ĩ gâ vµo ch­¬ng tr×nh ®· chuÈn bÞ s½n
GV ®i kiĨm tra tõng nhãm m¸y thùc hiƯn ®Ĩ kÞp thêi uèn n¾n tõng thao t¸c cđa HS
Khi HS gâ xong yªu cÇu c¸c en l­u víi tªn bÊt k× 
DÞch vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh
Yªu cÇu toµn bé líp ph¶i sưa lçi vµ ch¹y ®­ỵc ch­¬ng tr×nh
- Gäi mét nhãm m¸y ®øng dËy ®äc kÕt qu¶-> c¶
A/ HS tù chuyĨn ®ỉi c¸c phÐpto¸n to¸n häc sang c¸c phÐp to¸n trong pascal
B/ Khëi ®éng pascal gâ vµo ch­¬ng tr×nh ®· chuÈn bÞ ë nhµ víi nh÷ng c©u lƯnh nh­ mơc b SGK
Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp 2 SGK
H? PhÐp chia lÊy phÇn nguyªn, phÐp chia lÊy phÇn d­ ®­ỵc kÝ hiƯu nh­ thÕ nµo? 
H? Nh÷ng c©u lƯnh nµo ®­ỵc sư dơng ®Ĩ ngõng ch­¬ng tr×nh?
-HS tr¶ lêi
-Yªu cÇu HS më tƯp míi vµ gâ vµo ch­¬ng tr×nh ®· chuÈn bÞ ë nhµ cđa bµi 2 mơc a
-H? Lµm thÕ nµo ®Ĩ më tƯp míi trong pascal?
Yªu cÇu HS dÞch vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh
Yªu cÇu c¸c em quan s¸t kÕt qu¶ vµ cho nhËn xÐt
TÊt c¶ HS ®Ị ch¹y ®­ỵc ch­¬ng tr×nh vµ cã kÕt qu¶
Yªu cÇu HS thªm vµo c¸c c©u lƯnh Delay(5000) vµo sau mçi c©u lƯnh writeln -> dÞch vµ ch¹y ch­¬ng tr×nh -> Quan s¸t mµn h×nh kÕt qu¶
H? LƯnh Delay(5000) cã ý nghÜa g×?
- Yªu cÇu HS thªm lƯnh Readln vµo ch­¬ng tr×nh tr­íc tõ kho¸ End -> dÞch, ch¹y ch­¬ng tr×nh , quan s¸t kÕt qu¶
A/ Më tƯp míi -> gâ vµo ch­¬ng tr×nh ®· chuÈn bÞ nh­ c¸c c©u lƯnh trong mơc a SGK
B/ DÞch, ch¹y ch­¬ng tr×nh, nhËn xÐt kÕt qu¶ thu ®­ỵc
C/ Thªm c©u lƯnh Delay(5000)vµ sau mçi lƯnh Writeln
D/ Thªm lƯnh Readln vµo ch­¬ng tr×nh tr­íc lƯnh End.
Ho¹t ®éng 3 Bµi tËp 3 SGK
Yªu cÇu hs më l¹i tƯp cđa bµi tËp 1 råi sưa 3 lƯnh cuèi ( tr­íc tõ kho¸ End.) víi néi dung nh­ c¸c c©u lƯnh ë bµi tËp 3 SGK 
-DÞch, ch¹y ch­¬ng tr×nh, quan s¸t kÕt qu¶ vµ rĩt ra nhËn xÐt.
-> Yªu cÇu c¸c m¸y ph¶i cã lêi nhËn xÐt cho kÕt qu¶ võa ®¹t ®­ỵc
HS sưa lƯnh trong bµi 1 SGK 
-> DÞch, ch¹y ch­¬ng tr×nh rĩt ra nhËn xÐt vỊ kÕt qu¶ thu ®­ỵc
4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Câu 1 : Nêu cách khởi động Pas, dịch chương trình, chạy chương trình?
- Đáp án câu 1 :
+ Khời động : Nháy đúp chuột vào biểu tượng pas.
+ Dịch chương trình : Nhấn phím F9.
+ Chạy chương trình : Ctrl + F9
- Câu 2: Nêu cách lưu, mở chương trình đã lưu.
- Đáp án câu 2 :
+ Lưu : Nhấn F2.
+ Mở : Nhấn F3.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học :
	- Đối với bài học ở tiết học này :
	Xem lại các thao tác mới thực hiện. Về nhà thực hành thêm nếu điều kiện cho phép.
	- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo :
	Nghiên cứu bài 4 : Sử dụng biến trong chương trình. Trả lời các câu hỏi :
	Thế nào là biến ?
	Cách khai báo một biến ntn ?
	Cách gán giá trị cho biến ?
5. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán - Thái Quang Tiến - Trường THCS Bổ Túc.doc