Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đầy đủ.

- Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh.

- Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

1.2/ Kĩ năng: Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đầy đủ.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1/ Ổn định lớp:

3.2/ Kiểm tra bài cũ:

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 696Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 4:
SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 28
Tuần: 14
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
- Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đầy đủ.
- Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh.
- Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.
1.2/ Kĩ năng: Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đầy đủ.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
- HS1: Viết cú pháp và cho biết hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu.
- HS2: Viết cú pháp và cho biết hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ.
- Cho HS nhận xét. GVchấm điểm.
- HS1: Trả lời như bài học
- HS2: Trả lời như bài học
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Bài tập 1.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Hãy mô tả thuật toán để giải bài toán trên?
- Yêu cầu HS gõ chương trình SGK/52
- Hãy nêu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.
- GV uốn nắn nghững sai sót của HS (nếu có).
- Dịch và chạy chương trình với các bộ số liệu (12,53), (65,20).
- Yêu cầu HS lưu với tên Sap_xep.
- Học sinh đọc đề bài.
- Mô tả thuật toán:
+ B1: Nhập 2 số nguyên a, b.
+ B2: Nếu a<b, in ra màn hình giá trị của a, b theo thứ tự a_b, ngược lại in ra màn hình theo thứ tự b_a. 
- HS thực hiện:
program sapxep ;
uses crt ;
var a,b : integer ;
begin
 	clrscr ;
	write(‘nhap so a :’); readln(a);
	write(‘nhap so b :’); readln(b);
	if a < b then write(a,’ ‘,b) else writeln(b,’ ‘,a) ;
	readln 
end.
- Học sinh lần lượt nêu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.
- Nhấn F9 để dịch, sửa lỗi và nhấn Ctrl + F9 để chạy chương trình với bộ số liệu trên.	
- HS lưu chương trình với tên Sap-xep.
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: GV nhận xét tiết thực hành.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị tiếp phần còn lại của bài thực hành 4.
- Tiết sau xuống phòng máy thực hành.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then (2).doc