Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Luyện tập sử dụng câu lệnh if . Then.

- Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản.

3. Thái độ

- Nghiêm túc trong học tập

II. Chuẩn bị

1. Thầy giáo

- Máy tính, máy chiếu

2. Học sinh

- Xem trước bài thực hành ở nhà.

III. Phương pháp dạy học

- Hướng dẫn thực hành trực tuyến

- Diễn giải, đàm thoại.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 478Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 31
Ngày dạy: 03/12/2009
Bài thực hành 4: 
SỬ DỤNG CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Luyện tập sử dụng câu lệnh if . Then.
Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.
2. Kỹ năng
Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản. 
3. Thái độ
Nghiêm túc trong học tập
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Máy tính, máy chiếu
Học sinh
Xem trước bài thực hành ở nhà.
III. Phương pháp dạy học
Hướng dẫn thực hành trực tuyến
Diễn giải, đàm thoại.
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Bài tập 1
Yêu cầu các nhóm thực hành.
Giáo viên kiểm tra sửa sai và rút kinh nghiệm cho các em.
Program sapxep;
 Uses crt;
 Var : a, b : integer;
Begin
 Clrscr;
Write (‘a=’) ; readln(a);
Write (‘b=’) ; readln(b);
If a < b then write (a, ‘ ‘, b) else write (b, ‘ ‘, a);
Readln;
End.
* Nội dung 2: Bài tập 2
Yêu cầu các nhóm thực hành
Giáo viên kiểm tra, nhận xét, đánh giá.
program Ai_cao_hon;
uses crt;
var 	Long, Trang: Real; 
begin
clrscr;
write('Nhap chieu cao cua Long:'); readln(Long);
write('Nhap chieu cao cua Trang:'); readln(Trang);
If Long>Trang then writeln('Ban Long cao hon');
If Long<Trang then writeln('Ban Trang cao hon')
else writeln('Hai ban cao bang nhau');
readln
end.
Bài 1: Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b từ bàn phím và in hai số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm.
Bài 2. Viết chương trình nhập chiều cao của hai bạn Long và Trang, in ra màn hình kết quả so sánh chiều cao của hai bạn, chẳng hạn "Bạn Long cao hơn". Tham khảo thuật toán trong ví dụ 5, bài 5.
Củng cố và luyện tập
Nhắc nhỡ các nhóm học thuộc cú pháp if ... then
Chú ý phải kết thúc lệnh mới được đặt dấu chấm phẩy (;)
Hướng dẫn học ở nhà
Học bai
Xem phần còn lại của bài học.
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then (3).doc