Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Tiếp tục luyện tập câu lệnh điều kiện if.then trong chương trình;

2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

3. Thái độ: - HS thực hiện nghiêm túc, tự giác, ham thích luyện tập, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV, kiểm tra phòng máy và một số bài tập.

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện If Then (tt).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1’)

 - Kieåm tra só soá, neà neáp lôùp hoïc.

2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’)

3. Giaûng baøi môùi:

 * Giôùi thieäu baøi (1’) Hôm nay chúng ta tiếp tục hoàn thành những nội dung tiếp theo của bài thực hành 4.

 *Tieán trình baøi daïy:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 649Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14	Soạn ngày: 10/11/2011
Tiết: 27	Giáo án thực hành.
Bài thực hành 4:
SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN (tt).
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: - Tiếp tục luyện tập câu lệnh điều kiện if...then trong chương trình;
2. Kỹ năng:	 - Rèn luyện kĩ năng ban đầu về đọc các chương trình đơn giản và hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình. 
3. Thái độ: - HS thực hiện nghiêm túc, tự giác, ham thích luyện tập, rèn luyện tính chính xác, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:	- Chuẩn bị giáo án, SGK, SGV, kiểm tra phòng máy và một số bài tập.	
2. Học sinh:	- Chuẩn bị bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện IfThen (tt).	
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. OÅn ñònh tình hình lôùp (1’)
	- Kieåm tra só soá, neà neáp lôùp hoïc.
2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’) 
3. Giaûng baøi môùi:
	* Giôùi thieäu baøi (1’) Hôm nay chúng ta tiếp tục hoàn thành những nội dung tiếp theo của bài thực hành 4.
	*Tieán trình baøi daïy:	
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
5’
HĐ1: Tìm hiểu về nội dung bài thực hành.
- GV yêu cầu HS khởi động máy và chương trình TP.
- Yêu cầu các em hoàn thành các nội dung tiếp theo của BTH4.
 Dưới đây là chương trình nhập ba số dương a, b, và c từ bàn phím, kiểm tra và in ra màn hình kết quả kiểm tra ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không.
Ý tưởng: Ba số dương a, b, và c là độ dài các cạnh của một tam giác khi và chỉ khi a + b > c, b + c > a và c + a > b. 
 Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình, soạn, dịch và chạy chương trình với các số tuỳ ý.
- GV yêu cầu HS đọc nội dung cần thực hiện của bài tập 3.
- Bật máy.
- Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền.
- HS nghiên cứu SGK.
- HS trả lời:
* BT3: 
I. Nội dung:
3. Bài tập 3: 
32’
HĐ2: Tiến hành hoàn thành bài tập :
- GV theo dõi HS thực hành. 
- Nhắc HS lưu ý:
Trong chương trình trên chúng ta sử dụng từ khoá and để kết hợp nhiều phép so sánh đơn giản thành một phép so sánh phức hợp. Giá trị của phép so sánh này là đúng khi và chỉ khi tất cả các phép so sánh đơn giản đều có giá trị đúng. Ngược lại, chỉ cần một phép so sánh thành phần có giá trị sai thì nó có giá trị sai.
- Yêu cầu các em tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình, dịch và chạy chương trình với các số tuỳ ý.
- GV yêu cầu HS luyện tập thêm viết các chương trình dựa trên các huật toán đã học hoặc làm bài sau: viết chương trình cho phép nhập điểm bài kiểm tra của một bạn nào đó, sau đó thực hiện:
- Nếu điểm nhỏ hơn 5, in ra dòng chữ "Ban can co gang hon";
- Nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 5 và nhỏ hơn 6.5, in ra dòng chữ "Ban dat diem trung binh";
- Nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 6.5 và nhỏ hơn 8, in ra dòng chữ "Ban dat diem Kha";
- Nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 8, in ra dòng chữ "Hoan ho ban dat diem Gioi".
- GV theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện.
- Nhận xét bài làm của các em.
- Tiếp tục làm bài tập 2 nếu tiết trước chưa hoàn thành xong.
- Vào FileàNew, gõ đoạn chương trình sau:
Program Ba_canh_tam_giac;
uses crt;
Var 	a, b, c: real; 
Begin
Clrscr;
write('Nhap ba so a, b va c:'); readln(a,b,c);
If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then
 writeln('a, b va c la 3 canh cua mot tam giac!')
else writeln('a, b, c khong la 3 canh cua 1 tam giac!');
end.
- Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh.
- Nhấn Alt+F9 để dịch chương trình.
- Kiểm tra lỗi sai chính tả và cú pháp, nếu có thì sửa chữa.
- Nhấn Ctrl+F9 để chạy chương trình.
- Kiểm tra kết quả nhận được trên màn hình.
- HS thực hiện với các nội dung đã chuẩn bị ở nhà.
- HS thực hiện viết chương trình bài tập mẫu GV đưa ra:
program ct;
uses crt;
var d:real;
begin
 clrscr;
 write('Nhap diem:'); readln(d);
 if (d<5) then writeln('Ban can co gang hon')
 else if (d>=5) and (d<6.5) then writeln('Ban dat diem trung binh')
 else if (d>=6.5) and (d<8) then writeln('Ban dat diem kha')
 else writeln('Hoan ho, ban dat diem gioi');
 readln;
end.
II. Thực hành:
4’
HĐ3: Củng cố kiến thức.
- Kiểm tra kết quả thực hành.
- Nhận xét giờ thực hành.
- Yêu cầu HS đọc nội dung trong mục tổng kết.
- Xem lại bài thực hành và thực hiện lại các thao tác đã học.
HĐ3:
 - HS lắng nghe và trao đổi.
- HS đọc mục tổng kết trong SGK.
4.Daën doø hoïc sinh chuaån bò tieát hoïc tieáp theo: (1’)
	- Chuaån bò tieát hoïc sau: tiết sau kiểm tra thực hành.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— — —»@@&??«— — —

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Bùi Vũ An - Trường THCS Nhơn Phú (2).doc