Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

* Hoạt động : - Học sinh biết cách sử dụng lệnh điều kiện If then vào trong chương trình.

- Học sinh hiểu được từng câu lệnh trong bài tập 1; hiểu và đưa ra được thuật toán cho bài toán .

1.2 Kĩ năng:

• Hs thực hiện được:

- Việc viết thuật toán cho bài toán; sử dụng câu lệnh If . then vào giải quyết bài toán.

• Hs thực hiện thành thạo:

- Việc viết thuật toán cho bài toán; sử dụng câu lệnh If . then vào giải quyết bài toán.

1.3 Thái độ:

• Thói quen:

- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.

• Tính cách:

- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 689Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 14 - Tiết 27
 Ngày dạy: 19/11/2014
 Bài thực hành 4: SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
* Hoạt động : - Học sinh biết cách sử dụng lệnh điều kiện If  then vào trong chương trình.
- Học sinh hiểu được từng câu lệnh trong bài tập 1; hiểu và đưa ra được thuật toán cho bài toán .
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Việc viết thuật toán cho bài toán; sử dụng câu lệnh If .. then vào giải quyết bài toán.
Hs thực hiện thành thạo:
- Việc viết thuật toán cho bài toán; sử dụng câu lệnh If .. then vào giải quyết bài toán.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Tìm hiểu bài tập 1 và 3 sách giáo khoa.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy và phần mềm Pascal.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (2’)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng. (3’)
 ? Em hãy nêu Cú pháp câu lệnh điều kiện If  then dạng thiếu và dạng đủ.
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Hoạt động : (32’)
 Bài tập 1:
- Có thể sử dụng các câu lệnh ifthen lồng nhau.
- Sử dụng từ khoá and có thể kết hợp nhiều phép so sánh đơn giản thành một phép so sánh phức hợp. Giá trị của phép so sánh này là đúng khi và chỉ khi tất cả các phép so sánh đơn giản đều đúng. Ngược lại, nó có giá trị sai.
Ví dụ: (a>0) and (a<=5)
Từ khóa or cũng được sử dụng để kết hợp nhiều phépso sánh đơn giản. Giá trị của phép so sánh này chỉ sai khi tất cả các phép so sánh thành phần đều sai. Ngược lại, nó có giá trị đúng.
Gv: Đưa nội dung bài tập yêu cầu HS đọc và nêu yêu cầu bài toán.
? Hãy mô tả thuật toán để giải bài toán đã cho.
Hs: Trả lời.
Gv: Chốt lại và đưa ra thuật toán.
Gv: Yêu cầu HS quan sát và tìm hiểu ý nghĩa chương trình sắp xếp.
Hs: Tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình.
Gv: Yêu cầu HS gõ chương trình vào máy.
Hs: Thực hiện yêu cầu của giáo viên.
? Làm thế nào để dịch và chạy chương trình.
? Lưu chương trình như thế nào.
Gv: Yêu cầu HS dịch và chạy chương trình. Nhập các bộ dữ liệu để thử chương trình, lưu chương trình với tên Sap_xep.
Bài tập 2:
Gv: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài tập 2
Hs: Đọc yêu cầu bài tập.
Gv: Yêu cầu học sinh thực hiện ý a và b của bài tập.
Hs: Gõ chương trình; thực hiện lưu, dịch và sửa lỗi nếu có.
1. Bài 1:
a. Mô tả thuật toán:
Thuật toán cho bài toán:
Bước 1: Nập 2 số a, b từ bàn phím.
Bước 2: Nếu a<=b thì hiển thị ra màn hình giá trị biến a trước rồi đến giá trị biến b.
Bước 3: Nếu b<a thì hiển thị ra màn hình giá trị biến b trước rồi đến giá trị biến a.
Bước 4: kết thúc.
b. Gõ chương trình:
c. Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình. Dịch, chạy và lưu chương trình
Bài 2:
Program Ai_cao_hon;
Uese crt;
Var Long, Trang: real;
Begin
Clrscr;
Write(’Nhap chieu cao cua ban Long: ’);
Readln(Long);
Write(‘Nhap chieu cao cua Trang: ‘);
Readln(Trang);
If Long>Trang then writeln(‘Ban Long cao hon’);
If Long<Trang then writeln(‘Ban Trang cao hon’)
Else writeln(‘Hai ban cao bang nhau’);
Readln
End.
Tổng kết. (5’)
 - Giáo viên đánh giá kết quả tiết thực hành
 - Tuyên giương các em làm tốt, nhiệt tình. Phê bình nhắc nhở những em chưa nghiêm túc trong tiết thực hành.
Hướng dẫn học tập. (3’)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà các em xem lại bài thực hành và thực hành lại các bài tập của ngày hôm nay.
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước nội dung 2 bài tập 2 và 3 để tiết sau tiếp tục thực hành.
- Tìm hiểu trước ý nghĩa của các câu lệnh trong 2 bài tập.
5. PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Nguyễn Hữu Khoa - Trường THCS Thạnh Đông.doc