Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Trần Trung Hiếu

1. Mục tiêu:

1.1/ Kiến thức:

- Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đầy đủ.

- Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh.

- Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.

1.2/ Kĩ năng: Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đủ.

1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

2. Chuẩn bị:

2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.

2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.

3. Tổ chức các hoạt động học tập:

3.1/ Ổn định lớp:

3.2/ Kiểm tra bài cũ:

3.3/ Tiến trình bài học:

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 1638Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 4: Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Trần Trung Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành 4:
SỬ DỤNG LỆNH ĐIỀU KIỆN IF  THEN(tt)
Ngày soạn: ././2014
Tiết theo PPCT: 29-30
Tuần: 15
1. Mục tiêu:
1.1/ Kiến thức:
- Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đầy đủ.
- Biết sử dụng đúng và có hiệu quả câu lệnh rẽ nhánh.
- Hiểu được ý nghĩa của thuật toán sử dụng trong chương trình.
1.2/ Kĩ năng: Viết đúng câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu, rẽ nhánh dạng đủ.
1.3/ Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
2. Chuẩn bị:
2.1/ Chuẩn bị của GV: Phòng máy.
2.2/ Chuẩn bị của HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi.
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Bài tập 2.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Yêu cầu học sinh gõ chương trình vào máy theo SGK.
- Lưu chương trình với tên aicaohon.pas. Dịch và sửa lỗi chương trình.
- Chạy chương trình với các bộ số liệu như SGK. Quan sát kết quả và nhận xét.
- Vậy chương trình trên có chỗ nào chưa đúng?
- GV giới thiệu cú pháp các câu lệnh if ... then lồng nhau:
If then else 
If then else (C.lệnh 3>.
- Yêu cầu HS sửa lại cho đúng.
- Học sinh đọc đề bài.
- HS gõ chương trình vào máy.
Program Ai_cao_hon;
Var Long, Trang: real;
Begin
 Writeln(‘nhap chieu cao cua Long’); Readln(Long);
 Writeln(‘nhap chieu cao cua Trang’); Readln(Trang);
 If Long > Trang then Writeln (‘bạn Long cao hon’) ;
 If Long < Trang then Writeln(‘ban Trang cao hon’) else writeln(‘hai ban bang nhau’);
 Readln;
End.
- HS lưu chương trinh dịch và sửa lỗi theo yêu cầu.
- HS thực hiện.
- Khi chạy chương trình với bộ số liệu (1.6, 1.6) thì trên màn hình xuất hiện nhiều kết quả.
- Học sinh sửa lỗi và chạy chương trình theo yêu cầu của giáo viên:
If Long > Trang then Writeln (‘bạn Long cao hon’) else If Long < Trang then Writeln(‘ban Trang cao hon’) else writeln(‘hai ban bang nhau’);
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: GV nhận xét tiết thực hành.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- Chuẩn bị tiếp phần còn lại của bài thực hành 4.
- Tiết sau xuống phòng máy thực hành.
======================================================================
Tiết 3:
3. Tổ chức các hoạt động học tập:
3.1/ Ổn định lớp:
3.2/ Kiểm tra bài cũ:
3.3/ Tiến trình bài học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Bài tập 3.
a/ Phương pháp : .................................
b/ Các bước của hoạt động :
- Yêu cầu HS đọc và hiểu đề bài.
- Yêu cầu HS gõ chương trình như SGK.
- Hãy nêu ý nghĩa từng dòng lệnh của chương trình trên.
- GV giới thiệu từ khóa end.
- Dịch và chạy chương trình.
- Yêu cầu HS lưu chương trình với tên Ba_canh_tam_giac.
- Ngoài điều kiện như trên, ta có thể đưa ra điều kiện khác không?
- HS thực hiện.
- HS gõ chương trình vào máy.
Program ba_canh_tam_giac;
Var a,b,c: real;
Begin
 Write(‘nhap ba so a, b và c:’); Readln(a,b,c);
 If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) then
 Writeln(‘a,b,c la ba cạnh cua tam giac:’) else
 Writeln(‘a,b,c khong la ba canh cua tam giac.’);
 Readln;
End.
- Học sinh tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình theo yêu cầu của giáo viên.
- HS chú ý và ghi nhớ.
- HS thực hiện.
- HS lưu theo yêu cầu.
- Ngoài điều kiện trên ta còn điều kiện:
 IF (a+b<=c) or (b+c<=a) or (c+a<=b) then Writeln(‘a,b,c khong la ba cạnh cua tam giac:’) else Writeln(‘a,b,c la ba canh cua tam giac.’);
4. Tổng kết và hướng dẫn học tập:
4.1/ Củng cố: 
- Yêu cầu HS đọc phần tổng kết SGK.
- GV chốt lại nội dung phần tổng kết:
+ Cú pháp câu lệnh điều kiện dạng thiếu, dạng đủ.
+ Ý nghĩa của từ khóa and, or.
4.2/ Hướng dẫn về nhà:
- Ôn lại các kiến thức đã học ở bài 6.
- Làm các bài tập SBT.
- Tiết sau giải bài tập

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if…then - Trần Trung Hiếu.doc