Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for…do

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Vận dụng kiến thức của vòng lặp for do, câu lệnh ghép để viết chương trình, tìm hiểu câu lệnh gotoxy(), where<>, lệnh for lồng trong for

2. Kỹ năng

- Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for do;

- Sử dụng được câu lệnh ghép;

- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for . do.

3. Thái độ

- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các bài tập thực hành.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 826Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp for…do", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 44
Ngày dạy: 30/01/2010
Bài thực hành 5 SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR ... DO (tt)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Vận dụng kiến thức của vòng lặp for do, câu lệnh ghép để viết chương trình, tìm hiểu câu lệnh gotoxy(), where, lệnh for lồng trong for
2. Kỹ năng
Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp for  do;
Sử dụng được câu lệnh ghép;
Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for .. do.
3. Thái độ
Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các bài tập thực hành.
II. Chuẩn bị
Thầy giáo
Phòng máy
Phần mềm Pascal
Học sinh
Xem trước bài ở nhà.
III. Phương pháp dạy học
Diễn giải, đàm thoại.
Thực hành trực tuyến
IV. Tiến trình dạy học
Ổn định
Kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ
Không 
Bài mới
Hoạt động của thầy & trò
Nội dung ghi của trò
* Nội dung 1: Bài tập 2
Giáo viên cho chạy kết quả của bài thực hành Bang_cuu_chuong Yêu cầu học sinh quan sát kết quả và nhận xét khoảng cách giữa các hàng, cột.
HS: quan sát và đưa ra nhận xét.
? Có cách nào để khoảng cách giữa các hàng và các cột tăng lên?
GV: Giới thiệu câu lệnh gotoxy và where.
GV: yêu cầu học sinh mở chương trình Bang_cuu_chương và sửa lại chương trình theo bài trên màn hình của giáo viên.
HS: gõ chương trình vào máy, sửa lỗi chính tả, chạy chương trình, quan sát kết quả.
GV: yêu cầu học sinh quan sát kết quả và so sánh với kết quả của chương trinh khi chưa dùng lệnh gotoxy(5, wherey)
HS: quan sát và nhận xét.
* Nội dung 1: Bài tập 3
GV: giới thiệu cấu trúc lệnh for lồng, hướng dẫn học sinh cách sử dụng lệnh.
HS: ghi chép cấu trúc và lĩnh hội
GV: đưa nội dung chương trình bài thực hành 3 lên màn hình, yêu cầu học sinh đọc chương trình, tìm hiểu hoạt động của chương trình.
HS: hoạt động theo nhóm, tìm hiểu hoạt động của chương trình, đại diện của nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
GV: cho chạy chương trình.
HS : quan sát kết quả trên màn hình.
SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR ... DO (tt)
Bài 2
a) Giới thiệu lệnh gotoxy(), wherex
- Gotoxy(a,b)
Trong đó: a là chỉ số cột, b là chỉ số hàng
- ý nghĩa của câu lệnh là đưa con trỏ về cột a hàng b.
- Wherex: cho biết số thứ tự của cột, wherey cho biết số thứ tự của hàng.
* Lưu ý: Phải khai báo thư viện crt trước khi sử dụng hai lệnh trên
a) Chỉnh sửa chương trình như sau:
Program Bang_cuu_chuong;
Uses crt;
Var i, n: integer;
Begin
Clrscr;
Writeln(‘Nhap vao so n’); readln(n);
Writeln(‘Bang nha’,n);
Writeln;
For i:=1 to 10 do
begin
gotoxy(5, wherey);
Writeln(n,’x’,i:2,’=’,n*i:3); 
Readln;
End.
Bài 3
a) Câu lệnh for lồng trong for
- For to do
 For to do
;
Program Tao_bang;
Uses crt;
Var i,j: byte;
Begin
Clrscr;
For i:=1 to 9 do
Begin
For j:=0 to 9 do 
Writeln(10*i+j :4);
Writeln;
End;
Readln;
End.
Củng cố và luyện tập
Giáo viên hệ thống lại toàn bộ nội dung bài học.
Nhận xét, rút kinh nghiệm tiết thực hành
Hướng dẫn học ở nhà
Học bài theo sách giáo khoa và vở ghi.
Ôn lại các kiến thức chính đã học và luyện viết, làm đi làm lại nhiều lần.
V. Rút kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for…do (4).doc