Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - Làm quen với việc khai báo và sử dụng biến mảng.

 - Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh lặp for.do

 2. Kỹ năng:

 - Củng cố các kĩ năng đọc hiểu và chỉnh sửa chương trình.

 - Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.

 3. Thái độ:

 - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của Giáo viên:

 Sách giáo khoa, giáo án, bài tập, phòng máy vi tính

2. Chuẩn bị của học sinh:

- Sách vở, bút ghi, thước kẻ, kiến thức liên quan, .

III. PHƯƠNG PHÁP

- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp, trực quan

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 1729Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành 7: Xử lý dãy số trong chương trình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 31	Ngày soạn: 04/4/2014
Tiết: 60	Ngày dạy: 5/4/2014
BÀI THỰC HÀNH 7: XỬ LÍ DÃY SỐ TRONG CHƯƠNG TRÌNH (T2)
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
	- Làm quen với việc khai báo và sử dụng biến mảng.
	- Ôn luyện cách sử dụng câu lệnh lặp for..do
 2. Kỹ năng: 
	 - Củng cố các kĩ năng đọc hiểu và chỉnh sửa chương trình.
 - Hiểu và viết được chương trình với thuật toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một dãy số, tính tổng dãy số.
	3. Thái độ:
 - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích viết chương trình để thực hiện một số công việc.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của Giáo viên:
 Sách giáo khoa, giáo án, bài tập, phòng máy vi tính 
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sách vở, bút ghi, thước kẻ, kiến thức liên quan, ...
III. PHƯƠNG PHÁP
- Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp, trực quan
 IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức lớp: (1p)
- Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ thực hành
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 (17p): Bài 1(tt)
GV: Phân nhóm thực hành (ngồi theo nhóm cũ đã được phân).
GV: Y/c HS khởi động phần mềm TURBO PASCAL. Mở bài thực hành ở tiết trước với tên Phanloai 
d.Gõ tiếp phần thân chương trình và máy tính sau phần khai báo, dịch và chạy chương trình.
HS: Ngồi vào máy tính theo nhóm đã được phân công.
HS: Khởi động pm và mở bài thực hành ở tiết trước với tên Phanloai
- Gõ dịch và chạy thử chương trình trong SGK/80
Program Phan_loai;
uses crt;
Var
 i, n, G, Kh, TB, K: integer;
 A: array[1..100] of real;
Begin
clrscr;
Begin
clrscr;
 write('nhap so HS trong lop, n= '); readln(n);
writeln('Nhap diem :');
 For i:=1 to n do
 Begin
 write(i,' . '); readln(a[i]);
 End;
G:=0; Kh:= 0; TB:= 0; K:= 0;
 for i:=1 to n do 
Begin
if a[i] >= 8.0 then G:= G + 1;
if a[i] <5.0 then K:= K + 1;
if (a[i] =6.5) then Kh:= Kh + 1;
if (a[i] >= 5 ) and (a[i] < 6.5) then TB:= TB + 1;
end;
 writeln(' Ket qua hoc tap: ');
 writeln(G, ' ban hoc gioi ');
writeln(Kh, ' ban hoc kha ');
writeln(TB, ' ban hoc trung binh');
writeln(K, ' ban hoc kem ');
 readln
End.
Bài 1:
Viết chương trình nhập điểm các bạn trong lớp. Sau đó in ra màn hình số bạn đạt kết quả học tập loại khá, giỏi, trung bình, kém.
Tiêu chuẩn:
- Loại giỏi: 8.0 trở lên
- Loại khá: 6.5 đến 7.9
- Loại TB: 5.0 đến 6.4
- Loại kém: dưới 5.0
Hoạt động2 (20p): Bài 2
GV: Y/c HS đọc và nắm rõ y/c bài 2.
a. Tìm hiểu ý nghĩa của các câu lệnh trong sgk/81( tương tự bài 1)
b. Bổ sung các câu lệnh ở bài 2 vào vị trí thích hợp trong Bài 1, dịch và chạy chương trình.
HS: Đọc đề Bài 2 và tìm hiểu các y/c.
HS: thảo luận nhóm và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh
HS: Bổ sung các câu lệnh ở bài 2 vào vị trí thích hợp trong Bài 1, dịch và chạy chương trình.
Program Xep_loai;
uses crt;
Var
 i, n: integer;
TBtoan, TBvan: real;
diemT, diemV: array[1..100] of real;
Begin
clrscr;
 writeln('Diem TB : '); 
 For i:=1 to n do
write(i,' . ',(diemT[i] + diemV[i])/2:3:1); 
TBtoan: =0; TBvan: =0;
 For i:=1 to n do
 Begin
 TBtoan: = TBtoan + diemT[i] ;
 TBvan: = TBvan + diemV[i] ;
 end;
 TBtoan: = TBtoan /n;
 TBvan: = TBvan /n;
writeln('Diem TB mon Toan : ',TBtoan :3:2); 
writeln('Diem TB mon Van: ',TBvan :3:2); 
 readln
End.
2. Bài 2
Bổ sung và chỉnh sửa chương trình trong BT2 (tiết 59 ) để nhập 2 loại điểm Toán và Ngữ văn của các bạn. Sau đó in ra màn hình :
a/ điểm TB của mỗi bạn trong lớp theo công thức: 
Điểm TB = (Điểm toán + điểm văn)/2
b/ Điểm TB của cả lớp theo từng môn Toán và Ngữ văn
Hoạt động 1 (5p): Cũng cố
- Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành
Hoạt động 1 (2p): Dặn dò
- Về nhà xem trước bài: “ Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka 
V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docBài thực hành 7. Xử lý dãy số trong chương trình.doc