Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành số 3: Khai báo và sử dụng biến - Phan Thị Hồng Nhung - Trường THCS Lê Bình

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.

- Kết hợp được giữa lệnh Write, Writeln với Read, Readln để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.

2. Kĩ năng:

- Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: số nguyên, số thực.

- Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng.

- Rèn luyện kĩ năng kết hợp giữa câu lệnh Write, Writeln với Read, Readln.

- Sử dụng được biến trong chương trình.

3. Thái độ:

- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - KHDH, chuẩn KTKN, SGK, SGV, máy tính, màn hình LCD, bảng phụ

2. Học sinh: SGK., kiến thức bài cũ

 

doc 4 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 07/01/2016 Lượt xem 845Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học 8 - Bài thực hành số 3: Khai báo và sử dụng biến - Phan Thị Hồng Nhung - Trường THCS Lê Bình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 20/10/2014
Tiết: 17- 18 Bài thực hành số 3
KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thực hiện được khai báo đúng cú pháp, lựa chọn được kiểu dữ liệu phù hợp cho biến.
- Kết hợp được giữa lệnh Write, Writeln với Read, Readln để thực hiện việc nhập dữ liệu cho biến từ bàn phím.
2. Kĩ năng:
- Hiểu về các kiểu dữ liệu chuẩn: số nguyên, số thực.
- Hiểu cách khai báo và sử dụng hằng.
- Rèn luyện kĩ năng kết hợp giữa câu lệnh Write, Writeln với Read, Readln.
- Sử dụng được biến trong chương trình.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: - KHDH, chuẩn KTKN, SGK, SGV, máy tính, màn hình LCD, bảng phụ
2. Học sinh:	SGK., kiến thức bài cũ
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp
2. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG 
Hoạt đông 1 : Hướng dẫn ban đầu 
GV: Phổ biến nội dung yêu cầu chung trong tiết thực hành là khai báo và sử dụng biến, hằng.
HS : Lắng nghe
Hoạt động 2: bài tập 1 
GV yêu cầu HS đọc bài toán trong SGK
HS: Đọc bài toán trong SGK và nghiên cứu
-	Chơng trình này cần khai báo những biến nào ?
HS: -	Nghiên cứu SGK trả lời.
-	Gợi ý công thức cần tính: 
Tiền thanh toán = Đơn giá ´ Số lợng + Phí dịch vụ
HS: Theo dõi và ghi nhớ
-	Yêu cầu HS làm bài toán
HS: -	Làm câu a theo yêu cầu SGK.
GV:
-	Đi các máy kiểm tra và hớng dẫn, uốn nắn HS cách soạn thảo chơng trình. 
-	Giải thích sơ bộ từng phần vừa đa lên.
-	Kết hợp đánh giá và cho điểm HS qua tiết thực hành.
-	Đi các máy kiểm tra và hớng dẫn, uốn nắn HS cách soạn thảo chơng trình. 
-	Giải thích sơ bộ từng phần vừa đa lên.
HS: Làm câu b, c, d theo yêu cầu SGK
- Kết hợp đánh giá và cho điểm HS qua tiết thực hành
Viết chơng trình Pascal có khai báo và sử dụng biến.
Bài toán: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng kí số lợng mặt hàng cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh toán tại nhà khách hàng. Ngoài trị giá hàng hoá, khách hàng còn phải trả thêm phí dịch vụ. Hãy viết chơng trình Pascal để tính tiền thanh toán trong trờng hợp khách hàng chỉ mua một mặt hàng duy nhất.
Chương trình :
program Tinh_tien;
uses crt;
var
 soluong: integer; 
 dongia, thanhtien: real; 
 thongbao: string;
const phi=10000;
begin
 clrscr;
thongbao:='Tong so tien phai thanh toan : ';
 {Nhap don gia va so luong hang}
 write('Don gia = '); readln(dongia);
 write('So luong ');readln(soluong); 
 thanhtien:= soluong*dongia+phi;
 (*In ra so tien phai tra*)
 writeln(thongbao,thanhtien:10:2);
 readln
end. 
a)Lưu chơng trình với tên TINHTIEN.PAS. Dịch và chỉnh sửa các lỗi gõ, nếu có.
b)Chạy chơng trình với các bộ dữ liệu (đơn giá và số lợng) nh sau (1000, 20), (3500, 200), (18500, 123). Kiểm tra tính đúng của các kết quả in ra.
c)Chạy chơng trình với bộ dữ liệu (1, 35000). Quan sát kết quả nhận đợc. Hãy thử đoán lí do tại sao chơng trình cho kết quả sai
Hoạt động 3 : Rèn kỹ năng soạn, dịch, chạy chơng trình có sử dụng biến 
GV : Hớng dẫn HS chỉ ra các bớc để giải quyết bài toán này.
HS : 
- Đọc đề bài 2 SGK và nghiên cứu để hiểu cách làm.
- Soạn, dịch và chạy chương trình này trên máy.
GV : Kiểm tra và hớng dẫn trên các máy.
HS : Thực hành. Tham khảo chơng trình hoan_doi trong SGK
GV : 	Để thực hiện tráo đổi giá trị của hai biến ta làm nh thế nào ?
HS : Trả lời.
Bài 2. Thử viết chơng trình nhập các số nguyên x và y, in giá trị của x và y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại ra màn hình giá trị của x và y.
Chơng trình :
program hoan_doi;
var x,y,z:integer;
begin
read(x,y);
writeln(x,' ',y);
z:=x;
x:=y;
y:=z;
writeln(x,' ',y);
readln
end.
Hoạt động 4: Tổng kết nội dung tiết thực hành 
GV:Đưa lên màn hình nội dung chính cần đạt trong 2 tiết thực hành này (SGK) 
HS: Đứng tại chỗ đọc lại.
GV : Tổng kết lại
HS : Lắng nghe
TỔNG KẾT
1.	Cú pháp khai báo biến trong Pascal: 
 var : ;
	trong đó danh sách biến gồm tên các biến và đợc cách nhau bởi dấu phẩy. 
2.	Cú pháp lệnh gán trong Pascal:
 := 
3.	Lệnh read(); hay readln(); 
Trong đó danh sách biến là tên các biến đã khai báo, đợc sử dụng để nhập dữ liệu từ bàn phím. Sau khi nhập dữ liệu cần nhấn phím Enter để xác nhận. Nếu giá trị nhập vào vợt quá phạm vi của biến, nói chung kết quả tính toán sẽ sai.
4.	Nội dung chú thích nằm trong cặp dấu { và } bị bỏ qua khi dịch chơng trình. Các chú thích đợc dùng để làm cho chơng trình dễ đọc, dễ hiểu. Ngoài ra có thể sử dụng cặp các dấu (* và *) để tạo chú thích. 
IV. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC: 
	- Làm lại các bài tập
	- Xem trước bài 5

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 4. Sử dụng biến trong chương trình - Phan Thị Hồng Nhung - Trường THCS Lê Bình.doc