Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 34: Ôn tập

ÔN TẬP

GIÁO ÁN

Tuần:17 Ngày soạn: 27/12/2016

Tiết: 34 Ngày dạy: 30/12/2016

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố lại những kiến thức trọng tâm đã học ở các bài trước.

2. Kỹ năng

- Làm quen với môn học.

- Nhận biết được những phần trọng tâm của nội dung bài học.

3. Thái độ

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

- Tích cực tham gia xây dựng bài.

- Rèn luyện tinh thần tự giác và ý thức học tập tốt.

II. CHUẨN BỊ

- GV: Giáo án, SGK, SGV, sách bài tập.

- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc 3 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 11/03/2020 Lượt xem 388Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học khối 7 - Tiết 34: Ôn tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP
GIÁO ÁN
Tuần:17
Ngày soạn: 27/12/2016
Tiết: 34
Ngày dạy: 30/12/2016
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- Củng cố lại những kiến thức trọng tâm đã học ở các bài trước.
2. Kỹ năng
- Làm quen với môn học.
- Nhận biết được những phần trọng tâm của nội dung bài học.
3. Thái độ
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
- Tích cực tham gia xây dựng bài.
- Rèn luyện tinh thần tự giác và ý thức học tập tốt.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Giáo án, SGK, SGV, sách bài tập.
- HS: SGK, vở, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Toå chöùc lôùp: (2’)
- Kieåm tra só soá:
2. Kieåm tra baøi cuõ:
3. Giaûng baøi môùi
Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội Dung
39 phút
Hoạt động 1: 5. Thao tác với bảng tính
a) Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng
? Để điều chỉnh (tăng hoặc giảm) độ rộng của cột, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 36 trong SGK và giải thích để HS gợi nhớ.
? Tương tự, để điều chỉnh (tăng hoặc giảm) độ cao của hàng, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 37 trong SGK và giải thích để HS gợi nhớ.
? Làm thế nào để điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Bằng cách nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. 
b) Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng
? Để chèn thêm cột vào trang tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 39, 40 trong SGK và giải thích để HS gợi nhớ.
? Tương tự, để chèn thêm hàng vào trang tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
? Để xóa cột ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 41 trong SGK và giải thích để HS hình dung.
? Tương tự, để xóa hàng ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
c) Sao chép và di chuyển dữ liệu
? Để sao chép nội dung trong ô tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát các hình 42a, b và 43 trong SGK và giải thích để HS gợi nhớ.
? Để di chuyển nội dung trong ô tính, ta làm như thế nào
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Cho HS quan sát hình 44a, b trong SGK và giải thích để HS gợi nhớ.
d) Sao chép và di chuyển công thức
? Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ trong công thức có bị điều chỉnh hay không
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ trong công thức bị điều chỉnh (có sự thay đổi).
- Cho HS quan sát hình 46a, b trong SGK và giải thích để HS gợi nhớ.
? Khi di chuyển một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ trong công thức có bị điều chỉnh hay không
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Khi di chuyển một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh, nghĩa là công thức được sao chép y nguyên.
- Cho HS quan sát hình 47a, b trong SGK và giải thích để HS gợi nhớ.
- VD: Giả sử trong ô E3 chứa công thức = C3 + D3. Ta thực hiện di chuyển nội dung công thức trong ô E3 sang ô E4 thì kết quả của ô E4 sẽ là gì?
- Nhận xét câu trả lời của HS.
- Kết quả: Nội dung trong ô E4 là: = C3 + D3
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và gợi nhớ.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và gợi nhớ.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và gợi nhớ.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và gợi nhớ.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS quan sát và gợi nhớ.
- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
5. Thao tác với bảng tính
a) Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng
+ B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phải của tên cột cần mở rộng.
 + B2: Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang trái để thu hẹp độ rộng của cột.
- Để điều chỉnh (tăng hoặc giảm) độ cao của hàng, ta thực hiện:
 + B1: Đưa con trỏ chuột vào biên phía dưới của tên hàng cần mở rộng.
 + B2: Kéo thả xuống dưới để mở rộng hay lên trên để thu hẹp độ cao của hàng.
b) Chèn thêm hoặc xóa cột và hàng
- Để chèn thêm cột vào trang tính, ta thực hiện:
 + B1: Nháy chọn một cột.
 + B2: Mở bảng chọn Insert và chọn Columns.
- Để chèn thêm hàng vào trang tính, ta thực hiện:
 + B1: Nháy chọn một hàng.
 + B2: Mở bảng chọn Insert và chọn Rows
- Để xóa cột, ta thực hiện:
 + B1: Chọn cột cần xóa.
 + B2: Mở bảng chọn Edit và chọn lệnh Delete.
- Để xóa hàng, ta thực hiện:
 + B1: Chọn hàng cần xóa.
 + B2: Mở bảng chọn Edit và chọn lệnh Delete.
c) Sao chép và di chuyển dữ liệu
- Để sao chép nội dung trong ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin cần sao chép.
 + B2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ.
 + B3: Chọn ô cần đưa thông tin được sao chép vào.
 + B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
- Để di chuyển nội dung trong ô tính, ta thực hiện:
 + B1: Chọn ô hoặc các ô có thông tin cần di chuyển.
 + B2: Nháy nút Cut trên thanh công cụ.
 + B3: Chọn ô cần đưa thông tin được di chuyển tới..
 + B4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ.
d) Sao chép và di chuyển công thức
- Các bước thực hiện sao chép nội dung các ô có công thức tương tự như các bước thực hiện sao chép nội dung ô tính.
- Các bước thực hiện di chuyển nội dung các ô có công thức tương tự như các bước thực hiện di chuyển nội dung ô tính.
4. Củng cố:(3’)
Nhắc lại kiến thức đã học.
5. Daën doø: (1’)
Chuẩn bị cho tiết Bài Tập tiếp theo.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 34.doc